Limba

GX 90-WF

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri suplimentare

În această documentaţie sau pe produs pot fi utilizate suplimentar următoarele simboluri:
Image alternative Atenţionare – pericol cu caracter general
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi mănuşi de protecţie
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de implantare a bolţurilor GX
  GX 90-WF
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Cerinţe impuse utilizatorului
 • Aparatul este destinat utilizatorilor în domeniul profesional.
 • Maşina poate fi pusă în exploatare, îngrijită şi întreţinută numai de persoane autorizate şi instruite. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când lucraţi cu un aparat de montaj direct. Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Întrerupeţi lucrul dacă aveţi dureri sau nu vă simţiţi bine. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul poate duce la accidentări grave.
 • Evitaţi poziţiile defavorabile ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi încălţăminte antiderapantă.
 • Nu îndreptaţi aparatul spre propria persoană sau spre alte persoane.
 • Nu presaţi aparatul pe mâna dumneavoastră, pe o altă parte a corpului sau pe o altă persoană. Nu poziţionaţi în niciun caz mâna sau o altă parte a corpului în apropierea ciocului aparatului. Presarea ciocului aparatului pe o parte a corpului poate duce la vătămări corporale grave prin acţionarea involuntară şi desfacerea elementului de fixare.
 • Nu vă poziţionaţi mâna liberă imediat în spatele materialelor care se fixează.
 • Nu vă poziţionaţi mâna liberă în apropierea ciocului aparatului.
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanţa faţă de raza de acţiune.
 • La acţionarea aparatului, ţineţi braţele îndoite (nu întinse).
 • Purtaţi (utilizatorii şi persoanele din preajmă) un echipament de protecţie adecvată constând din apărătoare pentru ochi, căşti antifonice şi cască de protecţie adecvate.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a aparatelor cu montaj direct.
 • Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat un aparat încărcat.
 • Pentru operaţia de transport, scoateţi doza de gaz din aparat.
 • Descărcaţi aparatul întotdeauna înaintea lucrărilor de curăţare, service şi întreţinere, la întreruperea lucrului şi în scopul depozitării (acumulatorul, doza de gaz şi cuiele).
 • Depozitaţi dozele de gaz nefolosite, precum şi aparatele care nu se află în uz protejate de umiditate şi de căldură excesivă.
 • Verificaţi dacă aparatul şi accesoriile prezintă eventuale deteriorări, pentru a asigura funcţionarea impecabilă şi conformă cu destinaţia. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului. Dispozitivele de protecţie şi piesele deteriorate care nu constituie o componentă a pachetului de service disponibil ca accesoriu (vezi capitolul "Îngrijirea aparatului") trebuie să fie reparate corespunzător sau schimbate de către centrul de service Hilti, dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Ţineţi aparatul întotdeauna cu fermitate când executaţi o implantare. Ca urmare, se diminuează probabilitatea devierii elementului de fixare din materialul de bază.
 • Nu implantaţi niciodată un element de fixare printr-o a doua acţiune de implantare. Nu implantaţi niciodată un element de fixare pe un alt element de fixare. Sunt posibile ruperi şi înţepeniri de elemente.
 • Respectaţi întotdeauna directivele privind utilizarea. Consultaţi în acest sens manualul Hilit pentru fixare directă.
 • Nu retrageţi ciocul aparatului cu mâna sau cu obiecte. În acest fel, este posibil ca aparatul să treacă în stare pregătită de utilizare. Starea pregătită de funcţionare permite implantarea şi în părţi ale corpului.
Locul de muncă
 • Asiguraţi un iluminat bun în zona de lucru.
 • Utilizaţi aparatul numai în zone de lucru bine aerisite.
 • Implantaţi elemente de fixare numai în lemn şi materiale lemnoase adecvate (vezi utilizarea conformă cu destinaţia): Implantarea în alte materiale poate provoca ruperea elementului, spargerea cu producere de aşchii sau străpungerea materialului.
 • Înainte de a implanta elemente de fixare, asiguraţi-vă că nimeni nu se află în spatele locului de muncă sau sub acesta.
 • Păstraţi ordinea în zona de lucru. Eliberaţi spaţiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări. Dezordinea în locul de muncă poate produce accidente.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu expuneţi aparatul la precipitaţii şi nu îl folosiţi în medii cu umiditate sau în condiţii de umezeală. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Conductorii electrici acoperiţi, precum şi ţevile de gaz şi de apă reprezintă surse serioase de pericol, dacă ele sunt deteriorate în cursul lucrărilor. De aceea, verificaţi în prealabil zona de lucru, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu aparatul se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric.
 • Ţineţi maşina numai de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
Măsuri termice de securitate
 • Dacă aparatul s-a supraîncălzit, extrageţi doza de gaz şi lăsaţi aparatul să se răcească. Nu depăşiţi frecvenţa de implantare maximă.
 • Purtaţi obligatoriu mănuşi de protecţie, dacă trebuie să executaţi operaţii de întreţinere fără a lăsa aparatul în prealabil să se răcească.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a dozelor de gaz.
 • Citiţi fişa datelor de siguranţă pentru material pentru doza de gaz, referitoare la folosire, îngrijire şi măsurile de prim-ajutor.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Corpul aparatului
 2. Mâner
 3. Ciocul aparatului
 4. Magazia de alimentare
 5. Plăcuţa de identificare
 6. Compartimentul pentru doza de gaz
 7. Acumulator
 8. Fante de aerisire
 9. Capacul carcasei
 10. Declanşator
 11. Rotiţă de reglare
 12. Cursor pentru cuie
 13. Agăţătoare de centură
 14. LED
 15. Adaptor pentru protecţia suprafeţei
 16. Manşon glisant

Utilizarea conformă cu destinaţia

Aparatul serveşte la fixare lemn pe lemn cu elemente de fixare de fabricaţie specială. Materialele adecvate sunt lemnul masiv, lemnul stratificat sub formă de scândură, placaj, materiale din aşchii de lemn (de ex. plăci aglomerate brute OSB), materiale din fibră lemnoasă (de ex. plăci fibroase MDF), precum şi materiale de furniruit (de ex. Multiplex). Aparatul serveşte utilizatorilor profesionişti pentru aplicaţii în construcţii din lemn. Pentru recomandările aplicative, vă rugăm să consultaţi manualul Hilti pentru fixare directă.

Aparatul, doza de gaz şi elementele de fixare formează o unitate tehnică. Cu alte cuvinte, o fixare fără probleme cu acest aparat este garantată numai atunci când se utilizează cuiele Hilti şi dozele de gaz Hilti produse special pentru aparat. Recomandările oferite de Hilti privind fixarea şi utilizarea sunt valabile numai în cazul respectării acestor condiţii. Aparatul are voie să fie utilizat numai prin dirijare manuală. Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
Image alternative
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatorii Li-Ion Hilti din seria de tip B7.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresorul C7 avizat de Hilti . Informaţii suplimentare găsiţi în magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Bluetooth

Acest produs este dotat cu interfaţă Bluetooth (opţional).
Bluetooth este o interfaţă fără fir de transmisie a datelor, prin care două produse compatibile Bluetooth pot comunica între ele pe o distanţă scurtă.

Modul de menţinere în stare descărcată

Aparatul dispune un mod de menţinere în stare descărcată, pentru protecţia acumulatorului Li-Ion împotriva descărcării pronunţate. Aparatul se deconectează automat şi complet după 120 minute în care nu este utilizat.
 • Pentru restabilirea stării pregătite de funcţionare, extrageţi scurt acumulatorul şi introduceţi-l apoi din nou (resetarea acumulatorului).

Setul de livrare

Aparat în casetă, 2 acumulatori, redresor, lavetă de curăţare, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Componentele sistemului pentru funcţionarea aparatului

Pentru funcţionarea aparatului sunt necesare: Aparat, acumulator încărcat B7 / 1,5 Li-Ion, doză de gaz GC 31 sau GC 32 şi cuie GX-WF pentru îmbinări în lemn.

Date tehnice

Aparat de implantare a bolţurilor

Aplicabilitatea
Fixarea cuielor pe grinda din lemn dreptunghiulară
Greutate (inclusiv acumulator)
3,7 kg
Dimensiuni
384 mm x 134 mm x 381 mm
Reglajul puterii
Nu există
Capacitatea maximă a magaziei
75 bucăţi
Unghiul de înmagazinare
34°
Frecvenţa de implantare maximă la funcţionare în regim continuu
1.200 ore
Lucru cu întreruperi
până la 3 operaţii de fixare pe secundă
Calibru (doza de gaz)
40 g
Temperatură de utilizare/ambiantă cu doză de gaz GC 31
−5 ℃ …45 ℃
Temperatură de utilizare/ambiantă cu doză de gaz GC 32
−10 ℃ …45 ℃
Lungimea cuiului
50 mm …90 mm
Diametrul cuiului
2,8 mm …3,1 mm

Acumulator Li‑Ion B 7/1.5

Tensiunea nominală
7,2 V
Conţinut energetic
10,8 Wh
Capacitatea
1,5 Ah
Greutate
0,19 kg

Datele privind zgomotul şi acceleraţia conform EN 15895

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor de împingere a bolţurilor. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei de împingere a bolţurilor. Fireşte că, dacă scula de împingere a bolţurilor este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu echipamente neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei de împingere a bolţurilor şi a echipamentelor, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul
Nivelul presiunii acustice emise în locul de muncă (LpA, 1s)
106 dB(A)
Nivelul de vârf al presiunii acustice în locul de muncă (LpC, peak)
138 dB (C)
Nivelul puterii acustice (LWA, 1S)
108 dB(A)
Insecuritatea la zgomot (KpA)
2 dB(A)
Recul
Acceleraţia cu echivalentul energetic (ahw, RMS(3))
Rezultatele ale dimensiunii cuielor 90x3.1 mm pe lemn masiv de molid <2,5 m/s2

Punerea în funcţiune

Introducerea şi aşezarea cuielor

ATENŢIONARE
Pericol în caz de utilizare greşită a elementelor de fixare Prin utilizarea unor elemente de fixare greşite sunt posibile defecţiuni la aparat şi/ sau accidentări.
 • Aveţi în vedere să utilizaţi mijloace de fixare adecvate cu unghiul corect de înmagazinare.
În partea de jos a magaziei de alimentare există un arc de reţinere. Dacă numărul maxim al elementelor de fixare din magazia de alimentare este depăşit, ultima bandă de cuie introdusă nu mai poate fi reţinută de acest arc. Înlăturaţi ultima bandă de cuie introdusă.
Image alternative
 1. Aşezaţi elementele de fixare cu orientarea corectă de jos în magazia de alimentare.
AVERTISMENT
Accidentare din cauza neatenţiei Din cauza neatenţiei vă puteţi prinde degetele.
 • Mişcaţi cu precauţie cursorul pentru cuie, retrageţi-l controlat peste cuie, până când se cuplează la capătul inferior al benzii de cuie.
 1. Introduceţi complet prin glisare elementele de fixare în direcţia ciocului aparatului.
  Un impact prea violent al cursorului pentru cuie asupra benzii de cuie o poate deteriora. Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să percuteze necontrolat benzile de cuie.

Pregătirea dozei de gaz

ATENŢIONARE
Pericol de accident Pericol de accidentare prin scăpare de gaz.
 • Gazul scăpat din doza de gaz toxic pentru plămâni, piele şi ochi. Ţineţi supapa de dozare la distanţă de faţă şi ochi.
 • Gazul lichefiat sub presiune poate scăpa şi pune în pericol persoana dumneavoastră şi alte persoane. Nu îndepărtaţi niciodată supapa de dozare a unei doze de gaz deja pregătite sau folosite.
 • Siguranţa de transport pentru doza de gaz.
  Doza de gaz este dotată cu o siguranţă pentru transport. Înlăturaţi siguranţa înainte de a introduce doza de gaz în aparat.

Înlăturarea siguranţei pentru transport

Image alternative
 1. Desprindeţi căpăcelul de siguranţă şi supapa de dozare de pe doza de gaz.
 2. Desprindeţi căpăcelul de siguranţă de pe supapa de dozare.
 3. Implantaţi supapa de dozare cu canelura de cuplare frontală în crestătura dozei de gaz.
  Supapa de dozare are o canelură de cuplare frontală şi una posterioară.
 4. Apăsaţi ferm canelura de cuplare posterioară peste gulerul dozei de gaz, până când supapa de dozare se cuplează pe doză.

Aşezarea în poziţie de lucru a dozei de gaz

Image alternative
 1. Deschideţi apărătoarea compartimentului pentru doza de gaz, apăsând apărătoarea în sus şi spre spate.
 2. Introduceţi prin glisare doza de gaz şi supapa de dozare în adaptorul roşu.
 3. Închideţi apărătoarea, apăsând apărătoarea cu degetul mare în jos şi fixând închizătorul în poziţie.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare Utilizarea greşită a aparatelor poate produce pagube materiale.
 • Citiţi manualul de utilizare al redresorului C 7 pentru încărcarea acumulatorului, precum şi indicaţiile suplimentare privind folosirea şi îngrijirea acumulatorului.
AVERTISMENT
Pericol provocat de căderea acumulatorului. Dacă acumulatorul nu este blocat conform prescripţiilor, el poată cădea pe parcursul lucrului.
 • Controlaţi stabilitatea acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare La introducerea acumulatorului este posibil să vă prindeţi pielea.
 • Procedaţi cu precauţie la introducerea acumulatorului.
 1. Asiguraţi-vă înainte de introducerea acumulatorului asupra lipsei de corpuri străine la contactele acumulatorului şi la contactele din aparat.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul de jos în deschiderea de la capătul mânerului, până când se fixează. LED-ul se aprinde scurt în verde şi semnalizează că aparatul este pregătit de utilizare.
Image alternative
 1. Încărcaţi complet acumulatorii înainte de prima punere în funcţiune a aparatului.

Starea de încărcare a acumulatorului

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-ul verde se aprinde/se aprinde intermitent
Se aprinde
 • Acumulatorul este pregătit de utilizare.
Se aprinde intermitent
 • Tensiunea acumulatorului scade. Schimbaţi acumulatorul în curând.
LED-ul roşu se aprinde/se aprinde intermitent
Se aprinde
 • Tensiunea acumulatorului nu mai este suficientă pentru funcţionarea aparatului. Schimbaţi acumulatorul.
 • Treceţi pe al doilea acumulator cel mai târziu când LED-ul de pe aparat se aprinde în roşu. Încărcaţi imediat acumulatorul pentru următorul schimb.
Se aprinde intermitent
 • Acumulatorul este prea rece (<-15°C / <5°F) sau prea fierbinte (>60°C / >140 F) şi ventilatorul nu porneşte. Extrageţi acumulatorul şi lăsaţi acumulatorul să se încălzească sau să se răcească la temperatura necesară.
Lipsă semnal
Niciun LED nu se aprinde sau nu se aprinde intermitent
 • Tensiunea acumulatorului se află sub domeniul limită. Încărcaţi acumulatorul.

Modul de utilizare

Posibilităţile de reglare la ciocul aparatului

Image alternative
 • Puteţi reglaţi adâncimea de penetrare a cuielor prin poziţia ciocului aparatului. În acest scop, folosiţi rotiţa de reglare.

Protecţia suprafeţelor sensibile

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Puteţi executa involuntar o declanşare greşită.
 • Îndepărtaţi acumulatorul şi doza de gaz din aparat înainte de montarea şi demontarea protecţiei suprafeţei.
Image alternative
 • Utilizaţi adaptorul de protecţie a suprafeţelor pentru lucrări în zona vizibilă pe suprafeţele sensibile, de ex. faţade.
  Adaptorul de protecţie a suprafeţelor diminuează formarea urmelor imprimate ale ciocului aparatului pe suprafeţele din lemn.

Siguranţa anti-declanşare

 1. Nu utilizaţi produsul niciodată fără siguranţa anti-declanşare (manşonul glisant).
 2. Aparatul este echipat cu o siguranţă împotriva declanşării incorecte. Manşonul glisant împiedică retragerea intenţionată sau involuntară a ciocului aparatului. În acest fel se evită eliberarea.

Implantarea cuielor

Puteţi implanta cuie numai când în magazia de alimentare se află mai mult de 5 cuie.
Ţineţi ferm aparatul. Evitaţi materialele de bază elastice.
Acţionaţi declanşatorul numai când aparatul este apăsat complet.
Nu eliberaţi declanşatorul înainte de propulsarea completă a cuielor.
 1. Apăsaţi ciocul aparatului pe materialul de bază şi presaţi aparatul complet.
 2. Declanşaţi implantarea prin apăsarea declanşatorului.
 3. Desfaceţi declanşatorul şi desprindeţi aparatul complet după implantare de pe materialul de bază.

Descărcarea aparatului

Îndepărtarea acumulatorului

Depozitaţi acumulatorul pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. Nu depozitaţi niciodată acumulatorul în poziţii expuse la soare, la surse de încălzire sau în spatele geamurilor. La finalul duratei de serviciu, acumulatorii trebuie să fie evacuaţi ca deşeuri în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
 1. Apăsaţi ambele butoane de deblocare.
 2. Trageţi acumulatorul în jos din aparat.

Extragerea dozei de gaz

 1. Deschideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.
 2. Scoateţi doza de gaz.
 3. Închideţi compartimentul pentru doza de gaz.

Descărcarea benzilor de cuie

Image alternative
 1. Desfaceţi opritorul cursorului pentru cuie, apăsând butonul negru.
 2. Lăsaţi cu precauţie cursorul să gliseze lent în direcţia ciocului aparatului, până când ajunge acolo.
 3. Lăsaţi cuiele din magazia de alimentare să alunece în jos.
 4. Apăsaţi opritorul aflat în interior la capătul inferior al magaziei de alimentare. Acum puteţi înlătura cuiele complet din magazia de alimentare.

Cârligul aparatului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Un aparat care cade poate pune în pericol persoana dumneavoastră şi/ sau alte persoane.
 • Asiguraţi-vă că aparatul acroşat la agăţătoarea de centură are o poziţie stabilă.
Image alternative
 • Cu cârligul aparatului puteţi acroşa aparatul de centură sau de o scară sau de o şipcă a acoperişului. Apăsaţi agăţătoarea de centură din axa longitudinală a magaziei de alimentare pe direcţia aparatului. În acest fel, agăţătoarea de centură se va desface din opritor şi poate fi rabatată în interior, respectiv în exterior.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea aparatului

Înaintea lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, aparatul trebuie să fie descărcat (extrageţi doza de gaz şi elementul de fixare din aparat). Înlăturaţi complet acumulatorul, doza de gaz şi benzile de cuie din aparat.
 1. Curăţaţi regulat suprafaţa exterioară a aparatului cu o lavetă uşor umezită.
 2. Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune cu fantele de aerisire astupate! Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 3. Împiedicaţi pătrunderea umidităţii şi a corpurilor străine în interior aparatului, precum şi al acumulatorului.
 4. Lăsaţi aparatul să se usuce în afara casetei sale, dacă a pătruns umiditate. În acest scop, înlăturaţi acumulatorul şi ţineţi deschisă apărătoarea din spate a compartimentului pentru doza de gaz.
 5. Feriţi părţile de prindere ale aparatului contra depunerii de ulei şi unsoare.
 6. Nu utilizaţi aparate de pulverizare, aparate cu jet de aburi sau flux de apă în vederea curăţării!
 7. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 8. Menţineţi contactele bateriei fără urme de ulei şi unsoare.

Repararea aparatului

 • Verificaţi regulat la toate piesele exterioare ale aparatului dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a tuturor elementelor de comandă. Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă există piese deteriorate sau dacă elementele de comandă nu funcţionează perfect.
  Încredinţaţi aparatul pentru reparaţie în cazul apariţiei unor deteriorări exclusiv centrului de service Hilti .

Curăţarea aparatului

Aparatul necesită o întreţinere şi o curăţare regulate. Vă recomandăm efectuarea unei operaţii de service-curăţare cel mai târziu după 40000 operaţii de fixare. Curăţaţi aparatul şi atunci când apar repetat avarii, ca de ex. defecţiuni de aprindere sau implantări în gol.
Image alternative
 • Curăţaţi regulat aparatul. Utilizaţi pentru curăţare exclusiv produse Hilti sau produse de calitate comparabilă.
  • Materialele necesare în acest sens, accesoriile de lucru şi suprafeţele-suport sunt disponibile ca accesorii la Hilti .
  • Puteţi dispune efectuarea lucrărilor de întreţinere necesare de către firma Hilti . Contactaţi în acest scop sucursala dumneavoastră locală Hilti .

Curăţarea pistonului

Murdăria şi resturile din magazie pot împiedica mişcarea pistonului. Sunt posibile implantări repetate în gol. Într-un asemenea caz, curăţarea pistonului se va executa după cum urmează:
Image alternative
 1. Îndepărtaţi acumulatorul, doza de gaz şi elementele de fixare din aparat.
 2. Introduceţi prin glisare cu o şurubelniţă pistonul până la opritor spre spate.
 3. Pulverizaţi din abundenţă agent de curăţare în ciocul aparatului.
 4. Introduceţi mai întâi acumulatorul şi apoi doza de gaz din nou în aparat.
 5. Trageţi cursorul pentru cuie cu mâna spre înapoi şi efectuaţi cinci implantări în gol pe un material de bază adecvat (vezi Utilizarea conformă cu destinaţia).
 6. Implantaţi din nou elementul de fixare şi lucraţi în continuare în modul obişnuit.
 7. Dacă este cazul, repetaţi paşii 1-6.

Asistenţă în caz de avarii

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Implantări frecvente în gol
Viteza de lucru prea ridicată
 • Respectaţi frecvenţa de implantare maximă.
Aparatul apăsat incomplet şi/ sau declanşatorul nu este tras complet.
 • Apăsaţi aparatul complet şi nu eliberaţi declanşatorul înainte de propulsarea completă a cuielor.
Aparatul a atins durata de utilizare de 40000 operaţii de fixare.
Piston înţepenit
Proeminenţe neregulate ale cuielor
Aparatul a atins durata de utilizare de 40000 operaţii de fixare.
Lemn dur şi/ sau noduros
 • Schimbaţi cuiele sau, dacă este posibil, materialul de bază.
Doza de gaz goală
Suprafaţă de aşezare insuficientă/lipsa materialului de bază
Viteza de lucru prea ridicată
 • Respectaţi frecvenţa de implantare maximă.
Poziţie eronată a pistonului
Piston înţepenit (resturi de hârtie, cuie sau lemn în aparat)
Lipsă implantare: aparatul semnalizează stare pe deplin pregătită de funcţionare, declanşatorul este acţionat, aparatul nu declanşează
Aparatul nu este apăsat complet
Înţepenire cuie
Cui înţepenit în ciocul aparatului
 • Îndepărtaţi acumulatorul şi doza de gaz.
 • Îndepărtaţi cuiul înţepenit.
 • Glisaţi pistonul complet înapoi cu o şurubelniţă.
Capacitatea dozei de gaz < 1000 cuie
Pierdere de gaz prin apăsare frecventă neproductivă
 • Apăsaţi aparatul pe suprafaţă numai dacă doriţi efectiv să faceţi o implantare.
Apărătoarea compartimentului pentru doza de gaz nu se poate închide (cu doza de gaz introdusă).
Siguranţa pentru transport de pe doza de gaz nu este înlăturată
Cui propulsat prea adânc
Ciocul aparatului aflat prea în spate
Cui proeminent
Ciocul aparatului aflat prea în faţă
Unghi de apăsare foarte plat
 • Presaţi aparatul pe cât posibil perpendicular pe materialul de bază.
Aparatul alunecă pe suprafaţă
Adaptorul de protecţie a suprafeţelor este montat pe ciocul aparatului
Ventilatorul nu porneşte, LED-ul se aprinde intermitent în roşu
Acumulatorul prea rece (<-15°C) sau prea fierbinte (>60°C)
 • Îndepărtaţi acumulatorul, încălziţi-l sau lăsaţi-l să se răcească.
 • Introduceţi un alt acumulator.
Ventilatorul nu porneşte, niciun LED
Aparatul este pe modul de menţinere în starea descărcată
Dacă problema persistă: lipsa tensiunii la acumulator
 • Introduceţi un alt acumulator.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Aparat umed/ umiditate în aparat
Ventilatorul nu porneşte, LED-ul se aprinde în roşu
Tensiunea acumulatorului nu este suficientă pentru funcţionarea aparatului.
 • Introduceţi un alt acumulator.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Ventilatorul nu porneşte, LED-ul se aprinde în verde
Conectorul mecanic spre ventilator este întrerupt
 • Îndepărtaţi acumulatorul şi doza de gaz.
 • Introduceţi fişa ventilatorului.
Fişa ventilatorului este montată corect, ventilatorul tot nu porneşte.
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Ventilatorul funcţionează, aparatul nu execută aprinderea
Doza de gaz goală
Aparatul a atins durata de utilizare de 40000 operaţii de fixare.
Aparatul nu permite apăsarea
Mai puţin de 5 cuie în magazia de alimentare
 • Reîncărcaţi banda de cuie.
Cuie înţepenite
 • Îndepărtaţi acumulatorul şi doza de gaz.
 • Nu executaţi lucrări de întreţinere la aparatul încărcat!
 • Îndepărtaţi cuiele înţepenite.
Perturbaţii frecvente de transport în cazul cuielor prinse cu plastic
Banda magaziei de alimentare deteriorată
 • Ţineţi bine cursorul pentru cuie la acţionare.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
Acumulatorii Hilti sunt la nivelul de actualitate tehnică şi sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
DescriereAcumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Spre deosebire de acumulatorii NiMH & NiCd, acumulatorii Li-Ion prezintă un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturile ridicate. Vezi Securitate
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii noştri la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la:
www.hilti.group | SUA: www.hilti.com
Securitate
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu utilizaţi niciodată baterii reciclate sau reparate care nu au fost avizate de centrul de service Hilti .
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări, de ex. striviri, tăieturi sau împunsături.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Evitaţi contactul cu ochii şi pielea în cazul scăpării de lichid din acumulator!
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • În cazul acumulatorilor defecţi, este posibilă ieşirea de lichid care va umezi obiectele adiacente. Curăţaţi zonele afectate cu soluţie de săpun şi apă caldă şi înlocuiţi acumulatorii deterioraţi.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii unor temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acestea pot cauza explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte din metal. Acestea pot cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie şi umezeală. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare ale acestora.
 • Nu depozitaţi sau utilizaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie, cu lichide sau gaze inflamabile. O defecţiune neaşteptată la acumulator poate cauza o explozie în aceste condiţii.
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu partenerul dumneavoastră de service Hilti , dacă un acumulator este deteriorat.
 • În cazul scăpării de lichid, evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau pielea, prin purtarea de ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi containerul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul din baterie.
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă sau timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu partenerul dumneavoastră de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu, aşa cum este descris mai sus.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Măsuri în cazul unui incendiul la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de baterii deteriorate, care ard sau revărsate. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente şi izolaţi astfel acumulatorii afectaţi. Dacă nu puteţi stinge incendiul cu mijloacele disponibile, apelaţi cea mai apropiată unitate de pompieri.
În cazul unui singur acumulator care arde:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Aşteptaţi până când acumulatorul s-a răcit complet.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Separaţi întotdeauna acumulatorul şi redresorul după folosire.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi baterii nedeteriorate.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Îndepărtaţi asemenea impurităţi cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.