Limba

SCW 22-A

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Curent continuu
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Pânză de ferăstrău
Image alternative Transmisie fără fir a datelor
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău circular
  SCW 22‑A
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate ferăstraiele

Procedeul de tăiere cu ferăstrăul
 • Image alternative PERICOL: Nu aduceţi mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului şi la pânza de ferăstrău. Ţineţi de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate de pânza de ferăstrău.
 • Nu duceţi mâinile sub piesa care se prelucrează. Capota de protecţie nu vă poate oferi protecţie faţă de pânza de ferăstrău sub piesa care se prelucrează.
 • Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei care se prelucrează. Sub piesa care se prelucrează, trebuie să fie vizibilă o zonă mai mică decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 • Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil. Este important ca piesa care se prelucrează să fie bine fixată, pentru a minimiza pericolul de contact cu corpul, înţepenirea pânzei de ferăstrău sau pierderea controlului.
 • Cuprindeţi scula numai electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor , când executaţi lucrări la care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutări.
 • La tăierea pe lungime, utilizaţi întotdeauna un opritor sau un ghidaj după muchii. Acestea îmbunătăţesc precizia de tăiere şi reduc posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se înţepenească.
 • Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău cu mărimea corectă şi cu orificiul de preluare potrivit (de ex. în formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se potrivesc la piesele de montaj ale ferăstrăului rulează excentric şi duc la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi niciodată şaibe-suport sau şuruburi deteriorate sau greşite pentru pânza de ferăstrău. Şaibele-suport şi şuruburile pentru pânza de ferăstrău au fost construite special pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru optimizarea randamentului şi securităţii în funcţionare.
Reculul - cauze şi instrucţiuni corespunzătoare de protecţie a muncii
 • Un recul este reacţia bruscă provocată de agăţarea, înţepenirea sau alinierea greşită a pânzelor de ferăstrău, evenimente care duc la ridicarea necontrolată a ferăstrăului şi la mişcarea acestuia în sensul ieşirii din piesa care se prelucrează pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău se agaţă sau se înţepeneşte în fanta tăiată care se închide, ea se blochează şi forţa motorului aruncă ferăstrăul înapoi pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău este răsucită în fanta de tăiere sau este orientată greşit, dinţii marginii din spate a pânzei de ferăstrău se pot agăţa în suprafaţa piesei care se prelucrează, ceea ce produce o mişcare a pânzei de ferăstrău afară din fanta tăiată şi saltul înapoi al ferăstrăului pe direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm ferăstrăul cu ambele mâini şi aduceţi braţele într-o poziţie în care puteţi capta forţele de recul. Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău şi nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul circular poate sări pe direcţie înapoi, însă operatorul poate stăpâni forţele de recul prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi ferăstrăul şi ţineţi-l în materialul de lucru, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageţi spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mişcă; în caz contrar este posibil un recul. Determinaţi şi eliminaţi cauza înţepenirii pânzei de ferăstrău.
 • Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centraţi pânza de ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii ferăstrăului nu s-au agăţat în piesa care se prelucrează. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită, ea se poate mişca în sensul ieşirii din piesa de prelucrat sau poate provoca un recul când ferăstrăul este repornit.
 • Sprijiniţi plăcile mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită pânzei de ferăstrău înţepenită. Plăcile mari se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie să fie sprijinite pe ambele laturi, atât în apropierea fantei tăiate, cât şi la muchie.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau orientaţi greşit produc o fricţiune ridicată, înţepenirea pânzei de ferăstrău şi recul, datorită fantei tăiate prea îngustă.
 • Înainte de tăierea cu ferăstrăul, fixaţi bine reglajele pentru adâncimea de tăiere şi unghiul de tăiere. Dacă modificaţi reglajele pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de ferăstrău se poate înţepeni şi poate apărea recul.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operaţia de tăiere şi poate provoca un recul.
Funcţia capotei inferioare de protecţie
 • Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota inferioară de protecţie. Nu utilizaţi ferăstrăul când capota inferioară de protecţie nu permite mişcarea liberă şi nu se închide imediat. NU strângeţi sau legaţi niciodată capota inferioară de protecţie în poziţie deschisă. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota inferioară de protecţie se poate îndoi. Deschideţi capota de protecţie cu pârghia de retractare, asiguraţi-vă că aceasta se mişcă liber şi, la toate unghiurile şi adâncimile de tăiere, nu atinge nici pânza de ferăstrău, nici alte piese.
 • Verificaţi funcţionarea arcului pentru capota inferioară de protecţie. Încredinţaţi ferăstrăul pentru o lucrare de întreţinere înainte de folosire, în cazul când capota inferioară de protecţie şi arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material aşchiat cauzează întârziere în funcţionarea capotei inferioare de protecţie.
 • Deschideţi cu mâna capota inferioară de protecţie numai în cazul operaţiilor speciale de tăiere, cum ar fi „tăierile îngropate şi în unghi“. Deschideţi capota inferioară de protecţie cu pârghia de retractare şi eliberaţi-o, imediat ce pânza de ferăstrău pătrunde în piesa care se prelucrează. La toate celelalte lucrări de tăiere cu ferăstrăul, capota inferioară de protecţie trebuie să lucreze automat.
 • Nu depuneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota inferioară de protecţie. O pânză de ferăstrău neprotejată şi aflată în mişcare inerţială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere şi taie obiectele care îi stau în cale. Acordaţi atenţie în aceste caz intervalului de post-funcţionare a ferăstrăului.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
 • Ţineţi întotdeauna ferm aparatul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Dacă aparatul este utilizat fără sistem de aspirare a prafului, trebuie să utilizaţi o mască uşoară de protecţie respiratorie pe parcursul lucrărilor care produc praf.
 • Utilizaţi aparatul numai cu dispozitivele de protecţie aferente.
 • Faceţi pauze de lucru, exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Aparatul nu este destinat persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • Conectaţi produsul numai când sunteţi la postul de lucru.
 • Înlăturaţi acumulatorul la depozitarea şi transportul aparatului.
 • Nu lucraţi cu produsul deasupra capului.
 • Nu frânaţi produsul prin contraapăsare laterală pe pânza de ferăstrău.
 • Pe calea de tăiere nu trebuie să existe obstacole. Nu tăiaţi în şuruburi, cuie etc.
 • Nu atingeţi flanşa de prindere şi şurubul de tensionare când aparatul este în funcţiune.
 • Nu apăsaţi niciodată butonul pentru blocarea arborelui principal, când pânza de ferăstrău se roteşte.
 • Nu îndreptaţi aparatul spre persoane.
 • Adaptaţi forţa de avans la pânza de ferăstrău şi la materialul care se prelucrează, astfel încât pânza de ferăstrău să nu se blocheze şi să provoace un recul.
 • Evitaţi supraîncălzirea vârfurilor de la dinţii ferăstrăului.
 • La tăierea cu ferăstrăul a plasticului se va evita topirea materialului plastic.
 • Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate. Utilizaţi în măsura posibilităţii un sistem de aspirare a prafului. Pentru a obţine un grad ridicat de aspirare a prafului, utilizaţi un aparat mobil adecvat pentru desprăfuire. Dacă este cazul, purtaţi o mască de protecţie a respiraţiei, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu aparatul se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor
 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte şi a focului. Pericol de explozie.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor. În caz contrar, apare pericolul de incendiu, explozie şi producere a iritaţiilor de natură chimică.
 • Pentru acumulatorii deterioraţi (de ex. acumulatorii cu fisuri, piese rupte, îndoite, contacte bătute şi/ sau extrase) nu este permisă nici încărcarea şi nici utilizarea în continuare a lor.
 • Nu utilizaţi acumulatorii ca surse de energie pentru alţi consumatori nespecificaţi.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi aparatul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde acumulatorul poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti după ce acumulatorul s-a răcit.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru ferăstraiele circulare

 • Apropiaţi ferăstrăul circular manual numai în stare conectată de piesa care se prelucrează.
 • Pe calea de tăiere nu trebuie să se afle obstacole sus şi jos. Nu tăiaţi în şuruburi, cuie sau obiecte similare.
 • Nu lucraţi niciodată cu un ferăstrău circular deasupra capului.
 • Nu frânaţi niciodată pânza de ferăstrău prin contraapăsare laterală.
 • Evitaţi supraîncălzirea vârfurilor de la dinţii ferăstrăului.
 • Pentru materialul de bază de tăiat, utilizaţi întotdeauna pânza de ferăstrău aferentă.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mânerul suplimentar
 2. Siguranţă împotriva conectării
 3. Comutator de pornire/ oprire
 4. Mâner
 5. Capotă de protecţie
 6. Taste pentru deblocare cu funcţia auxiliară Activarea indicatorului stării de încărcare
 7. Ştuţ de racord (canal pentru aşchii)
 8. Manetă de comandă pentru capota de protecţie pendulară
 9. Arbore de acţionare
 10. Placă de bază
 11. Capotă de protecţie pendulară
 12. Opritor paralel
 13. Săgeată indicatoare a sensului de rotaţie
 14. Pârghie de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere
 15. Scala unghiului de tăiere
 16. Indicatorul stării de încărcare şi al erorilor
 17. Acumulator
 18. Pârghie de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere
 19. Cheie Inbus
 20. Scală pentru adâncimea de tăiere
 21. Buton opritor al arborelui principal
 22. Şurub de prindere pentru opritorul paralel
 23. Marcaj de tăiere la 45°
 24. Marcaj de tăiere la 0°
 25. Flanşă de preluare
 26. Flanşă de prindere
 27. Şurub de strângere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău circular cu alimentare de la acumulatori. El este destinat lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul în lemn sau materiale asemănătoare lemnului, în material plastic, în gips-carton, panouri din fibro-gips şi materiale compozite.

Ferăstrăul circular manual este echipat cu un ştuţ de racord detaşabil pentru un aspirator de praf/ desprăfuitor opţional, conceput pentru furtunurile de aspiratoare uzuale. Pentru a îmbina furtunul aspiratorului cu ferăstrăul, poate fi necesar un adaptor potrivit.
 • Nu este permisă utilizarea pânzelor de ferăstrău care nu corespund specificaţiilor indicate (de ex. diametru, turaţie grosime), a discurilor abrazive de tăiere, precum şi a pânzelor de ferăstrău din oţeluri rapide înalt aliate (oţel HSS). Nu este permisă tăierea cu ferăstrăul a metalelor.
 • Nu folosiţi produsul pentru retezarea crengilor şi a trunchiurilor de buşteni.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Indicaţia acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la aparat sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED se aprinde.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent, aparatul este pregătit de funcţionare.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, aparatul nu este pregătit de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit sau complet descărcat.
4 LED-uri se aprind intermitent, aparatul nu este pregătit de funcţionare.
Aparatul este suprasolicitat sau supraîncălzit.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Opritor paralel

Cu opritorul paralel cu un braţ sunt posibile tăieturi de-a lungul unei muchii a piesei, respectiv tăierea de bare la aceeaşi mărime.
Opritorul paralel poate fi montat pe ambele părţi ale plăcii de bază.

Setul de livrare

Ferăstrău circular, pânză de ferăstrău, cheie Inbus, opritor paralel, ştuţ de racord pentru aspirator de praf, manual de utilizare.
Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Accesorii

Flanşa de tensionare, flanşa de preluare, şurubul de tensionare.

Date tehnice

Ferăstrău circular


SCW 22-A
Tensiunea nominală
21,6 V
Greutate, conform EPTA-Procedure 01
4,1 kg
Diametrul prescris al pânzei de ferăstrău
160 mm … 165 mm
Grosimea discului suport pentru dinţi
0,5 mm … 1,5 mm
Lăţimea de tăiere
1,5 mm … 2 mm
Orificiul de preluare a pânzei de ferăstrău
20 mm
Turaţia nominală de mers în gol
4.000 rot/min
Adâncimea maximă de tăiere
57 mm
Colţar de tăiere pentru îmbinări de colţ
0° … 50°
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura de depozitare (fără acumulator)
−30 ℃ … 70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Datele privind zgomotul şi valoarea vibraţiilor determinate corespunzător EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care maşina este deconectată sau în care ea funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot determinate corespunzător EN 62841

SCW 22-A
Nivelul puterii acustice (LWA)
103 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
92 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor (suma vectorială pe trei direcţii), determinate corespunzător EN 62841

SCW 22-A
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul în lemn (Ah, W)
0,76 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul din suportul de aparat.

Demontarea pânzei de ferăstrău

ATENŢIONARE
Pericol de arsuri Pericol provocat de accesoriul de lucru, flanşa de prindere sau şurubul de strângere fierbinţi şi de marginile ascuţite ale pânzei de ferăstrău.
 • Folosiţi mănuşi de protecţie pentru schimbarea accesoriilor de lucru.
Image alternative
 1. Trageţi acumulatorul spre spate din produs.
 2. Aşezaţi cheia Inbus pe şurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău.
 3. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 4. Rotiţi cu cheia Inbus şurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău, până când butonul opritor al arborelui principal este cuplat complet.
 5. Desfaceţi şurubul de strângere cu cheia Inbus, rotind în sensul săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie.
 6. Detaşaţi şurubul de strângere şi flanşa de prindere exterioară.
 7. Deschideţi capota de protecţie pendulară prin rabatare şi înlăturaţi pânza de ferăstrău.
  Dacă este necesar, flanşa de preluare poate fi detaşată pentru curăţare.

Montarea pânzei de ferăstrău

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare! Pânzele de ferăstrău inadecvate sau introduse greşit pot deteriora ferăstrăul.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău adecvate pentru acest ferăstrău. Acordaţi atenţie săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie indicat pe pânza de ferăstrău.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău a căror turaţie minimă admisibilă este de valoarea turaţiei maxime indicate pe produs.
Asiguraţi-vă că pânza de ferăstrău care se montează în aparat corespunde cerinţelor tehnice şi este bine ascuţită. O pânză de ferăstrău ascuţită este condiţia necesară pentru o tăiere impecabilă cu ferăstrăul.
Image alternative
 1. Trageţi acumulatorul spre spate din produs.
 2. Curăţaţi flanşa de preluare şi flanşa de prindere.
 3. Introduceţi flanşa de preluare pe arborele de acţionare, cu orientare corectă.
 4. Deschideţi capota de protecţie pendulară.
 5. Introduceţi pânza de ferăstrău nouă.
 6. Introduceţi flanşa de prindere exterioară cu orientare corectă.
 7. Aşezaţi cheia Inbus pe şurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău.
 8. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal.
 9. Fixaţi flanşa de prindere cu şurubul de strângere prin rotirea cheii Inbus în sens contrar săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie.
  • Butonul opritor al arborelui principal se fixează în poziţie.
 10. Verificaţi stabilitatea şi alezarea corectă a pânzei de ferăstrău înainte de punerea în funcţiune.

Reglarea adâncimii de tăiere

Image alternative
 1. Trageţi acumulatorul spre spate din produs.
 2. Desfaceţi pârghia de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere.
 3. Ridicaţi produsul printr-o mişcare similară cu o forfecare şi reglaţi adâncimea de tăiere prin strângerea fermă a pârghiei de strângere.
  Adâncimea de tăiere reglată trebuie să fie aleasă întotdeauna cu aprox. 5 până la 10 mm mai mare decât grosimea materialului care se taie cu ferăstrăul.

Reglarea unghiului de tăiere

Image alternative
 1. Trageţi acumulatorul spre spate din produs.
 2. Desfaceţi pârghia de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere.
 3. Rabataţi produsul în poziţia dorită.
 4. Strângeţi ferm pârghia de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere.

Tăierea cu ferăstrăul după trasare

Asiguraţi piesa care se prelucrează împotriva deplasării.
Amplasaţi piesa care se prelucrează astfel încât pânza de ferăstrău să ruleze liber pe sub piesă.
Asiguraţi-vă de starea deconectată a comutatorului de pornire/oprire de pe produs.
Aşezaţi produsul cu placa de bază pe piesa care se prelucrează, astfel încât pânza de ferăstrău să nu aibă contactul încă cu piesa care se prelucrează.
Image alternative
 1. Introduceţi acumulatorul în produs.
 2. Porniţi produsul cu siguranţa împotriva conectării apăsată, prin apăsarea comutatorului de pornire/ oprire.
 3. Conduceţi produsul într-un ritm de lucru adecvat de-a lungul trasării, peste piesa care se prelucrează.

Montarea/reglarea opritorului paralel

Image alternative
 1. Trageţi acumulatorul spre spate din produs.
 2. Rotiţi şurubul de prindere în placa de bază numai atât cât este necesar să rămână spaţiu suficient pentru inserarea opritorului paralel.
 3. Introduceţi prin glisare ghidajul opritorului paralel sub şurubul de prindere.
 4. Reglaţi lăţimea de tăiere dorită.
 5. Strângeţi ferm şurubul de prindere.

Montajul adaptorului pentru şina de ghidare

Ferăstrăul poate fi echipat cu un adaptor pentru şina de ghidare, disponibil ca accesoriu.
Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Înlăturaţi un opritor paralel eventual montat.
 3. Introduceţi placa de bază în pragurile de susţinere laterale ale adaptorului pentru şina de ghidare.
 4. Introduceţi placa de bază complet în adaptorul pentru şina de ghidare.
 5. Blocaţi adaptorul pentru şina de ghidare, prin apăsarea în interior a celor două cursoare până la opritor.

Lucrare

Conectarea

 • Porniţi produsul cu siguranţa împotriva conectării apăsată, prin apăsarea comutatorului de pornire/ oprire.

Deconectarea

 • Opriţi aparatul prin eliberarea comutatorului de pornire/ oprire.

Tăierea pe lungime la 0°

 1. Aşezaţi ferăstrăul cu canelura adaptorului pentru şina de ghidare pe pragul şinei de ghidare.
 2. Conectaţi produsul.
 3. Conduceţi produsul într-un ritm de lucru adecvat de-a lungul şinei, peste piesa care se prelucrează.

Tăieri pe lungime la unghiuri de până la 50°

 1. Reglaţi unghiul.
 2. Conectaţi produsul.
 3. Conduceţi ferăstrăul cu marginea exterioară a adaptorului pentru şina de ghidare pe pragul de-a lungul şinei de ghidare. În caz contrar, au loc coliziuni ale pânzei de ferăstrău cu şina de ghidare.

Crearea de tăieri unghiulare plane

 1. Aşezaţi şina de ghidare cu punctul zero pe muchia piesei şi rotiţi şina până când unghiul dorit se află faţă în faţă cu punctul zero de pe scala de unghiuri. Unghiul de tăiere indicat arată unghiul cu care tăietura se abate de la direcţia perpendiculară.
 2. Fixaţi şina de ghidare cu cele două menghine de mână.
 3. Conectaţi produsul.
 4. Conduceţi produsul într-un ritm de lucru adecvat de-a lungul şinei, peste piesa care se prelucrează.

Tăierea cu ferăstrăul fără sistem de aspirare a aşchiilor

 1. Aveţi în vedere ca aruncarea materialului aşchiat să nu fie împiedicată.
 2. Dacă este necesar, ştuţul de racord poate fi demontat după deschiderea şurubului Inbus cu cheia Inbus aflată pe produs de pe capota de protecţie.

Etapele de lucru la înfundarea canalului pentru aşchii

 1. Trageţi acumulatorul spre spate din produs.
 2. Curăţaţi canalul pentru aşchii.
  Dacă este cazul, pânza de ferăstrău trebuie să fie demontată.
 3. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea produsului.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Curăţarea dispozitivului de protecţie

 1. Pentru curăţarea dispozitivului de protecţie, înlăturaţi pânza de ferăstrău.
 2. Curăţaţi dispozitivele de protecţie cu precauţie, folosind o perie uscată.
 3. Înlăturaţi depunerile şi materialul aşchiat din interiorul dispozitivelor de protecţie cu o sculă adecvată.
 4. Montaţi pânza de ferăstrău.

Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere

Controlaţi după lucrările de îngrijire şi întreţinere dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi dacă funcţionează fără defecţiuni.
 • Pentru controlul capotei de protecţie pendulară, deschideţi-o complet prin acţionarea manetei de comandă.
  • După eliberarea manetei de comandă, capota pendulantă de protecţie trebuie să fie închisă rapid şi complet.

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

 • În cazul unor avarii care nu apar în acest tabel pe care nu le puteţi remedia cu mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrului nostru de service Hilti .

Ferăstrăul circular nu este funcţional

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile nu indică nimic.
Acumulatorul nu este complet introdus.
Acumulatorul descărcat.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura ambiantă corectă.
1 LED se aprinde intermitent.
Acumulatorul descărcat.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura ambiantă corectă.
4 LED-uri se aprind intermitent.
Ferăstrăul circular este suprasolicitat un timp scurt.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi ferăstrăul circular să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.

Ferăstrăul circular este funcţional

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Comutatorul de pornire/ oprire nu poate fi apăsat, respectiv este blocat.
Nicio defecţiune (funcţia de siguranţă).
 • Apăsaţi siguranţa împotriva conectării.
Turaţia scade brusc şi puternic.
Acumulatorul descărcat.
Forţa de avans prea mare.
 • Reduceţi forţa de avans şi conectaţi produsul din nou.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Starea acumulatorului nu este optimă.
 • Înlocuiţi acumulatorul.
Produsul nu reporneşte de la sine după blocarea pânzei de ferăstrău.
Protecţia la suprasarcină reacţionează.
 • Apăsaţi din nou siguranţa împotriva conectării şi comutatorul de pornire/ oprire.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de "dublu clic".
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Dezvoltare puternică de căldură în ferăstrăul circular sau acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi imediat ferăstrăul circular. Extrageţi acumulatorul şi examinaţi-l. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Produsul este suprasolicitat (limita de aplicabilitate depăşită).
 • Alegeţi o maşină adecvată pentru aplicaţia de lucru.
Randamentul de aspirare este nul sau diminuat
Canalul pentru aşchii înfundat.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r4824.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative