Limba

WSJ 750
WSJ 850

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Numărul de curse la mersul în gol
Image alternative Cu izolaţie dublă

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău pendular pentru găuri
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generaţia:
  01
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru tăierea cu un ferăstrău cu pânză care execută mişcare oscilatorie

 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de legătură. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
 • Fixaţi şi asiguraţi accesoriul de lucru cu menghine sau într-un alt mod pe o suprafaţă-suport stabilă. Dacă ţineţi piesa care se prelucrează numai cu mâna sau presată pe corpul dumneavoastră, ea rămâne într-o poziţie labilă, ceea ce poate duce la pierderea controlului.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Pe parcursul lucrărilor în care se produce praf, purtaţi o mască de protecţie respiratorie uşoară.
 • Faceţi pauze de lucru, exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Aparatul nu este destinat persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • În cursul lucrului, duceţi totdeauna cablul de reţea şi cablul prelungitor în spatele maşinii. Această operaţie diminuează pericolul de cădere şi răsturnare în timpul lucrului, pericol provocat de prezenţa cablului.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie. Ferăstrăul pendular se poate încălzi în timpul funcţionării. La schimbarea accesoriilor de lucru, atingerea accesoriului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Pulberile materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, minerale şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberilor poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite pulberi cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Folosiţi un sistem de aspirare a prafului cât mai eficient posibil. Utilizaţi în acest scop un aparat mobil recomandat de Hilti pentru desprăfuire pentru lemn şi/ sau praf mineral, care a fost conceput special pentru această scula electrică. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu aparatul se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al aparatului; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredinţaţi maşinile murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa maşinii, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări.
 • În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectaţi maşina şi scoateţi fişa din priză. Această operaţie împiedică punerea accidentală în funcţiune a maşinii la restabilirea alimentării electrice.
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru ferăstraiele pendulare verticale.
 • Conduceţi întotdeauna produsul la operaţia de tăiere în sensul distanţării de corp.
 • Nu ţineţi mâinile niciodată în faţa pânzei de ferăstrău sau pe aceasta.
 • Nu tăiaţi în materiale de bază necunoscute şi menţineţi calea de tăiere liberă de obstacole, deasupra şi dedesubt. Dacă pânza de ferăstrău întâlneşte un obiect, ea poate produce un recul asupra produsului.
 • Deconectaţi produsul pentru operaţia de transport.
 • Nu utilizaţi niciodată produsul fără protecţia împotriva atingerii montată. Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi aparatul numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a dispozitivelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Pericol de accidentare în caz de străpungere a accesoriului de lucru prin materialul de bază.
 • Pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, nu atingeţi zona de sub piesă.
Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru modulul antipraf WSJ-DRS
 • La schimbarea filtrului, ţineţi produsul şi/ sau aparatul WSJ-DRS astfel încât astfel încât sertarul pentru praf să poată fi scos vertical în jos. Astfel se împiedică ieşirea prafului.
 • La schimbarea filtrului, folosiţi o mască de protecţie respiratorie uşoară.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Comutator de pornire/ oprire
 2. Buton de fixare (numai WSJ 750/850-ET)
 3. Fante de aerisire
 4. Rotiţa de reglare a frecvenţei curselor
 5. Ştuţ de aspirare
 6. Placă de bază
 7. Maneta pentru reglarea cursei pendulare
 8. Şurub de fixare pentru placa de bază
 9. Rolă de ghidare
 10. Pânză de ferăstrău
 11. Protecţie împotriva atingerii
 12. Mandrina
 13. Manetă pentru deblocarea pânzei de ferăstrău
 14. Apărătoare pentru sistemul de aspirare
 15. Patină pentru placa de bază
 16. Protecţie împotriva aşchiilor

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău pendular cu dirijare manuală şi cu acţionare electrică. El este destinat tăierii cu ferăstrăul a materialului plastic, lemnului şi materialelor metalice, precum şi plăcilor de gips şi fibră.

Produsul este echipat cu un ştuţ de aspirare pentru un dispozitiv de aspirare. În cursul lucrărilor cu dispozitivul de aspirare, apărătoarea trebuie să fie montată.
Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Posibilă folosire greşită

 • Nu este permis ca produsul să fie utilizat pentru tăierea de crengi şi trunchiuri.
 • Nu este permis ca produsul să fie utilizat pentru prelucrarea materialelor nocive pentru sănătate.
 • Nu este permis ca produsul să fie utilizat pentru lucrări într-un mediu umed.

Dispozitivul de suflare a materialului aşchiat

Ferăstrăul pendular este dotat cu un dispozitiv de suflare a materialului aşchiat.
Dispozitivul de suflare dirijează un curent de aer către pânza de ferăstrău pentru a elibera linia de tăiere de materialul aşchiat.

Frecvenţa curselor

Frecvenţa curselor poate fi reglată de la rotiţa de reglare. Reglajele corespunzătoare sunt de la poziţia 1 (mic) până la poziţia 6 (mare).
Indicaţiile referitoare la reglarea corectă pot fi găsite în caracteristicile pânzei de ferăstrău respective.

Pendularea în 4 trepte

Randamentul de tăiere şi forma tăieturii în materialul de prelucrat pot fi modificate prin intermediul pendulării în 4 trepte. Comutarea între cele 4 trepte se efectuează cu ajutorul manetei pentru reglarea cursei pendulare.
Cu cât marginea tăieturii trebuie să fie mai precisă şi mai fină, cu atât mai redusă trebuie să alegeţi treapta de pendulare. Reglarea optimă poate fi determinată prin încercări.
Starea
Semnificaţie
Treapta 0
pendulare oprită
Treapta 1
pendulare redusă
Treapta 2
pendulare medie
Treapta 3
Pendulare mare

Protecţie împotriva aşchiilor

Produsul poate fi echipat cu o apărătoare antirupere pentru aşchii.
Apărătoarea antirupere pentru aşchii împiedică ruperea suprafeţei la tăierea cu ferăstrăul a materialelor lemnoase.

Sistem de aspirare a prafului cu dispozitiv de aspirare

Sistemul de aspirare reduce praful, creşte securitatea muncii prin ameliorarea vizibilităţii asupra tăieturii şi împiedică acumulările de praf şi material aşchiat la locul de muncă.
Racordaţi dispozitivul de aspirare dacă prelucraţi o perioadă mai îndelungată lemn sau materiale care pot produce concentraţii ridicate de praf.
Când lucraţi cu dispozitivul de aspirare, apărătoarea trebuie să fie montată.

Setul de livrare.

Ferăstrău pendular, pânză de ferăstrău, apărătoare antirupere pentru aşchii, adaptor pentru aspirare, patină, cheie imbus, apărătoare, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Ferăstrău pendular pentru găuri

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa cu datele de putere, specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a maşinii. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a maşinii.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Greutate, conform EPTA‑Procedure 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Temperatura de lucru
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Adâncime de tăiere maximă pentru oţel de construcţii
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Adâncime de tăiere maximă pentru lemn
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Nivelul puterii acustice (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul a plăcilor din lemn (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul a foilor metalice (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modulul anti-praf


WSJ-DRS
Greutate
0,25 kg

Utilizarea cablurilor prelungitoare

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
 • Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat şi supraîncălzirea cablului.
 • Controlaţi regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
 • Înlocuiţi cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
 • Dacă lucraţi în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.
Găsiţi secţiunile minime recomandate şi lungimile maxime ale cablurilor la finalul acestei documentaţii, sub formă de cod QR.

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea pânzei de ferăstrău

Image alternative
 1. Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pânzei de ferăstrău şi ţineţi-l apăsat.
 2. Apăsaţi pânza de ferăstrău (cu dinţii în sensul de tăiere) în mandrină, până când se înclichetează.
 3. Apăsaţi pe pânza de ferăstrău pentru a compensa rezistenţa şi lăsaţi dispozitivul de deblocare a pânzei de ferăstrău să alunece înapoi.
 4. Controlaţi blocarea pânzei de ferăstrău, trăgând de aceasta.

Montarea adaptorului pentru aspirare

Image alternative
 1. Introduceţi adaptorul pentru aspirare în deschiderea de la produs.
 2. Apăsaţi adaptorul pentru aspirare de jos spre produs, până când se fixează.
 3. Racordaţi furtunul aspiratorului de praf la adaptorul pentru aspirare.

Aşezarea apărătorii

Image alternative
 • Introduceţi prin glisare apărătoarea pe aparat prin produs, până când se fixează.

Reglarea pendulării

Randamentul de tăiere şi forma tăieturii în materialul de prelucrat pot fi modificate prin intermediul pendulării în 4 trepte.
Comutarea între cele 4 trepte se efectuează cu ajutorul manetei pentru reglarea cursei pendulare.
Cu cât marginea tăieturii trebuie să fie mai precisă şi mai fină, cu atât mai redusă trebuie să fie treapta de pendulare.
Reglarea optimă poate fi determinată prin încercări.
Indicaţiile referitoare la reglarea corectă pot fi găsite în caracteristicile pânzei de ferăstrău respective.
Image alternative
Starea
Semnificaţie
Treapta 0
pendulare oprită
Treapta 1
pendulare redusă
Treapta 2
pendulare medie
Treapta 3
Pendulare mare

Reglarea frecvenţei curselor

Image alternative
 • Reglaţi numărul de curse cu ajutorul rotiţei de reglaj între 1 (redus) şi 6 (ridicat).
  • Reglajul corect pot fi găsit în caracteristicile pânzei de ferăstrău respective.

Montarea apărătorii antirupere pentru aşchii

Funcţia poate fi utilizată numai pentru pânzele de ferăstrău prevăzute special.
Image alternative
 • Apăsaţi apărătoarea antirupere pentru aşchii de jos în placa de bază.

Corecţia unghiului de tăiere

Image alternative
 1. Înlăturaţi ştuţul de aspirare.
 2. Desfaceţi şurubul.
 3. Trageţi uşor placa de bază către partea frontală.
 4. Reglaţi unghiul dorit prin intermediul gradaţiei de pe produs.
 5. Strângeţi ferm şurubul.

Mutarea plăcii de bază

Image alternative
 1. Desfaceţi şurubul.
 2. Împingeţi placa de bază înapoi până la opritor.
 3. Strângeţi ferm şurubul.

Montarea patinei pentru placa de bază

Utilizaţi patina pentru placa de bază la prelucrarea materialelor care se zgârie uşor.
 1. Suspendaţi patina în partea frontală a plăcii de bază.
 2. Apăsaţi patina din spate către placa de bază, până când se fixează.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă în timpul lucrului este deteriorat cablul de reţea sau prelungitorul, decuplaţi imediat aparatul/ maşina şi cablul de la reţea. Nu atingeţi locul cu defecţiunea!
 • Controlaţi regulat toate cablurile de legătură. Schimbaţi cablurile prelungitoare defecte. Dispuneţi înlocuirea cablurilor de reţea deteriorate de către un specialist autorizat.
Se recomandă utilizarea sistematică a unui întrerupător automat de protecţie diferenţială (RCD), având un curent de declanşare de maxim 30 mA.

Racordarea sistemului de aspirare a prafului

Sistemul de aspirare reduce praful, creşte securitatea muncii prin ameliorarea vizibilităţii asupra tăieturii şi împiedică acumulările de praf şi material aşchiat la locul de muncă.
Image alternative
 1. Aşezaţi apărătoarea.
 2. Racordaţi dispozitivul de aspirare dacă prelucraţi o perioadă mai îndelungată lemn sau materiale de bază, deoarece în aceste cazuri se poate produce o concentraţie ridicată de praf.

Conectarea

 1. Dacă următoarea dotare există, executaţi suplimentar această manevră:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  • Apăsaţi apoi butonul opritor.
   • Comutatorul de pornire/ oprire se fixează în poziţia <Pornit>.
  • Pentru deblocarea opritorului, apăsaţi din nou comutatorul de pornire/ oprire.
 2. Dacă următoarea dotare există, executaţi suplimentar această manevră:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Conectaţi produsul de la comutatorul culisant.

Străpungerea cu ferăstrăul

Image alternative
 1. Comutaţi maneta pentru reglarea cursei pendulare în poziţia 0.
 2. Aşezaţi produsul cu marginea anterioară a plăcii de bază pe piesa care se prelucrează.
 3. Ţineţi ferm produsul şi apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 4. Apăsaţi ferm produsul pe piesa care se prelucrează şi penetraţi prin reducerea unghiului de sprijin.
 5. După ce aţi străpuns piesa care se prelucrează, aduceţi produsul în poziţia de lucru normală.
  • Placa de bază se sprijină cu toată suprafaţa.
 6. Continuaţi să tăiaţi în lungul liniei de tăiere.

Demontarea

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Detaşarea apărătorii

Image alternative
 • Înclinaţi uşor apărătoarea şi trageţi-o către partea frontală.

Restabilirea unghiului de tăiere

 1. Desfaceţi şurubul.
 2. Reglaţi unghiul de tăiere la 0°.
 3. Împingeţi placa de bază înapoi în poziţia iniţială.
 4. Strângeţi ferm şurubul.

Demontarea sistemului de aspirare a prafului

Image alternative
 1. Scoateţi furtunul aspiratorului de praf de pe adaptorul pentru aspirare.
 2. Apăsaţi în jos adaptorul pentru aspirare şi trageţi-l afară din produs.

Ejectarea pânzei de ferăstrău

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Ejectarea necontrolată a pânzei de ferăstrău poate duce la accidentări.
 • La ejectarea pânzei de ferăstrău, ţineţi produsul astfel încât nicio persoană sau niciun animal să nu sufere vătămări prin această acţiune.
Image alternative
 • Apăsaţi lateral maneta dispozitivului de deblocare a pânzei de ferăstrău până la opritor.
  • Pânza de ferăstrău va fi eliberată şi ejectată.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Golirea recipientului pentru praf

ATENŢIONARE
Pericol provocat de praf Prin lovirea uşoară a modulului de aspirare se eliberează praf.
 • Folosiţi o mască uşoară de protecţie respiratorie.
 1. Apăsaţi concomitent cele două taste din stânga şi dreapta de pe recipientul pentru praf.
 2. Scoateţi recipientul pentru praf trăgând în jos.
 3. Scoateţi praful din recipientul pentru praf prin lovire uşoară sau curăţaţi recipientul cu un aspirator de praf.

Curăţarea adaptorului pentru aspirare

 1. Curăţaţi adaptorul pentru aspirare.
 2. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează şi dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea produsului.

Curăţarea pânzelor de ferăstrău

 1. Curăţaţi regulat răşina de pe pânzele de ferăstrău folosite.
 2. Introduceţi pânzele de ferăstrău timp de 24 ore în petrol sau agent uzual din comerţ pentru îndepărtarea răşinii.

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Identificarea defecţiunilor

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Pânza de ferăstrău cade în exterior.
Pânza de ferăstrău nu este blocată corect.
 • Repetaţi procedeul de tensionare, aveţi în vedere ca mandrina să fie deschisă complet şi pânza de ferăstrău presată în sens contrar rezistenţei.
Sistemul de tensionare murdărit.
 • Curăţaţi mandrina.
Pânza de ferăstrău nu poate fi introdusă.
Sistemul de tensionare murdărit.
 • Curăţaţi mandrina.
Produsul nu permite conectarea.
Fişa de reţea nu este conectată.
 • Verificaţi legătura.
Comutator defect sau murdar.
 • Curăţaţi comutatorul pe exterior cu o lavetă de curăţare.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Comutatorul nu se poate bloca.
Comutator defect sau murdar.
 • Curăţaţi comutatorul pe exterior cu o lavetă de curăţare.
Cursa pendulară nu se poate corecta.
Canelură murdărită.
 • Curăţaţi de impurităţi canelura pârghiei pendulului.
Cursa pendulară nu funcţionează.
Furca pendulantă murdărită.
 • Verificaţi dacă în zona furcii pendulante există murdărie şi îndepărtaţi-o.
Pârghia pentru cursa pendulară în poziţia "0".
 • Reglaţi valoarea dorită.
Turaţia nu se poate regla.
Rotiţa de reglare defectă sau murdară.
 • Curăţaţi rotiţa de reglare pe exterior.
Turaţia prea ridicată sau prea scăzută.
Este reglată o valoare greşită.
 • Verificaţi valoarea reglată (scala de pe rotiţa de reglare) şi modificaţi corespunzător reglajul.
Sistemul de aspirare cu aspiratorul de praf sau WSJ-DRS nu funcţionează.
Hota de aspirare nu este cuplată.
 • Asiguraţi-vă că aspiratorul de praf funcţionează şi adaptorul pentru aspirare şi hota de aspirare sunt racordate.
Canalele de la produs şi/ sau adaptorul pentru aspirare murdărite.
 • Curăţaţi joncţiunea de conectare şi verificaţi dacă accesoriul este adecvat.
Placa de bază nu permite pivotarea sa.
Şurubul de fixare nu este desfăcut.
 • Verificaţi şurubul şi desfaceţi-l, după caz.
Elementele de legătură cu produsul murdărite.
 • Curăţaţi zona dintre placa de bază şi produs.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Accesoriul nu se poate monta.
Joncţiunea de conectare cu placa de bază murdărită.
 • Curăţaţi joncţiunea de conectare.
Accesoriu greşit.
 • Verificaţi dacă accesoriul este adecvat.
Modulul de aspirare DRS nu funcţionează.
Joncţiunea de conectare la produs nu este corectă.
 • Verificaţi joncţiunea de conectare la produs.
Recipientul pentru praf plin.
 • Goliţi recipientul pentru praf.
Filtru murdar.
 • Curăţaţi filtrul sau schimbaţi recipientul pentru praf.
Tăietura nu este dreaptă.
Pânză de ferăstrău nepotrivită pentru aplicaţia de lucru.
 • Utilizaţi o pânză de ferăstrău nouă, adecvată.
Pânza de ferăstrău tocită sau deteriorată.
 • Utilizaţi o pânză de ferăstrău nouă.
Materialul tăiat devine prea fierbinte.
Putere de tăiere şi turaţie prea ridicate.
 • Reduceţi turaţia şi presiunea de apăsare.
Materialul tăiat devine prea fierbinte (metal).
Lipsă lubrifiere la tăierea de metal.
 • Utilizaţi o pânză de ferăstrău nouă şi asiguraţi o lubrifiere suficientă între pânza de ferăstrău şi piesa care se prelucrează.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Pericol de evacuare improprie ca deşeu.
 • În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente: la arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane. Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic. În cazul evacuării neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor persoane, precum şi poluări ale mediului.
 • Evacuaţi imediat ca deşeu acumulatorii defecţi. Nu permiteţi accesul copiilor la acestea. Nu dezmembraţi acumulatorii şi nu îi aruncaţi în foc.
 • Evacuaţi acumulatorii ca deşeu după prescripţiile naţionale sau predaţi acumulatorii ieşiţi din uz înapoi la Hilti .
Image alternativeAparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice şi electronice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Image alternative
 • Nu aruncaţi aparatele electrice şi electronice la containerele de gunoi menajer!

Informaţii adiţionale

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Un link spre tabelul cu substanţe periculoase găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR sau la: qr.hilti.com/r3076

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .