Limba

DG 150
DPC 20

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Următoarele cuvinte-semnal sunt utilizate în combinaţie cu un simbol:
Image alternative PERICOL! Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
Image alternative ATENŢIONARE! Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
Image alternative AVERTISMENT! Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri

Sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Diametru
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Rotaţii pe minut

Imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestor instrucţiuni.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
Date despre produs
Date despre produs
Date despre produs
Aparat de şlefuit
DG 150
Generaţia
01
Număr de serie

Date despre produs
Convertizorul
DPC 20
Generaţia
01
Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul, înainte de executarea unor reglaje la maşină, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea maşinii. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului/ maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni comune de protecţie a muncii pentru şlefuire, şlefuire cu şmirghel, lucrul cu perii de sârmă, polizare şi debitare cu discuri abrazive:

DG 150
 • Această sculă electrică se utilizează ca şlefuitor. Acordaţi atenţie tuturor instrucţiunilor de protecţie a muncii, instrucţiunilor, desenelor şi datelor pe care le primiţi împreună cu aparatul. Dacă nu respectaţi instrucţiunile care urmează, vă expuneţi pericolelor de electrocutare, foc şi/sau accidentări grave.
 • Această sculă electrică nu este adecvată pentru şlefuire cu şmirghel, lucrări cu perii de sârmă, polizare şi debitare cu discuri abrazive. Aplicaţiile de lucru pentru care această sculă electrică nu este prevăzută pot provoca pericole şi accidentări.
 • Nu utilizaţi accesorii care nu sunt prevăzute special şi nu au fost recomandate de producător pentru această sculă electrică. Simplul motiv că puteţi fixa accesoriul la scula electrică nu garantează o utilizare în siguranţă.
 • Turaţia admisă a dispozitivului de lucru trebuie să fie cel puţin la fel de înaltă ca şi turaţia maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai rapid decât este admis se pot sparge şi pot fi aruncate.
 • Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă indicaţiilor dimensionale ale sculei electrice. Dispozitivele de lucru dimensionate greşit nu pot fi ecranate sau controlate suficient.
 • Dispozitivele de lucru cu adaptor filetat trebuie să se potrivească perfect pe filetul arborelui port-accesoriu. La dispozitivele de lucru care se montează cu flanşă, diametrul găurii dispozitivului de lucru trebuie să se potrivească cu diametrul de preluare al flanşei. Dispozitivele de lucru care nu se fixează perfect pe scula electrică se rotesc neuniform, vibrează foarte intens şi pot duce la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Controlaţi înainte de fiecare utilizare eventualele formări de aşchii sau fisuri la dispozitivele de lucru cum ar fi discurile abrazive, eventualele fisuri sau uzura puternică prin fricţiune sau folosire la talerele de şlefuit, eventualele fire desprinse sau rupte la periile de sârmă. Dacă scula electrică sau dispozitivul de lucru cade accidental, verificaţi dacă acesta s-a deteriorat sau utilizaţi un dispozitiv de lucru nedeteriorat. Dacă aţi controlat şi introdus dispozitivul de lucru, nu staţi şi nu permiteţi staţionarea altor persoane din apropiere la nivelul dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, şi lăsaţi produsul să funcţioneze un minut cu turaţia maximă. Dispozitivele de lucru deteriorate se sparg cel mai frecvent în acest interval de testare.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În funcţie de aplicaţia de lucru, utilizaţi o apărătoare pentru întreaga faţă, apărătoare pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi o mască anti-praf, căşti antifonice, mănuşi de protecţie sau un şorţ special, care vă protejează faţă de particulele aşchiate şi de material. Ochii trebuie să fie protejaţi faţă de corpurile străine antrenate în aer, care se formează în diferite aplicaţii de lucru. Masca anti-praf sau masca de protecţie a respiraţiei trebuie să filtreze praful generat în cursul aplicaţiei de lucru. Dacă vă expuneţi la zgomot puternic o perioadă îndelungată, puteţi suferi leziuni ale auzului.
 • Aveţi în vedere ca terţele persoane să păstreze o distanţă de siguranţă suficientă faţă de zona dumneavoastră de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecţie. Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate şi pot provoca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.
 • Ţineţi scula electrică numai de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale produsului şi poate duce la electrocutări.
 • Ţineţi cablul de reţea la distanţă faţă de dispozitivele de lucru aflate în rotaţie. Dacă pierdeţi controlul asupra produsului, cablul de reţea poate fi secţionat sau angrenat, iar mâna sau braţul dumneavoastră poate ajunge la dispozitivul de lucru aflat în rotaţie.
 • Nu depuneţi niciodată scula electrică înainte ca dispozitivul de lucru să fie în repaus complet. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie poate ajunge în contact cu suprafaţa de depunere, situaţie în care puteţi pierde controlul asupra sculei electrice.
 • Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze în timp ce o transportaţi. Îmbrăcămintea dumneavoastră poate fi angrenată prin contactul întâmplător cu dispozitivul de lucru aflat în rotaţie, iar dispozitivul de lucru vă poate pătrunde în corp.
 • Curăţaţi regulat fantele de aerisire ale sculei electrice. Suflanta motorului atrage praful în carcasă, iar o acumulare puternică de praf metalic poate duce la apariţia unor pericole de natură electrică.
 • Nu utilizaţi scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru care necesită mijloace de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor mijloace de răcire lichide poate duce la electrocutări.
Reculul şi instrucţiunile corespunzătoare de protecţie a munciiReculul este reacţia bruscă în urma agăţării sau blocării dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, cum ar fi discul abraziv, talerul de şlefuit, peria de sârmă etc. Agăţarea sau blocarea provoacă oprirea instantanee a dispozitivului de lucru aflat în rotaţie. În acest fel, o sculă electrică necontrolată este accelerată în punctul de blocare în sensul invers celui de rotaţie a dispozitivului de lucru.
Dacă, de exemplu, discul abraziv de şlefuire s-a agăţat sau blocat în piesa care se prelucrează, marginea discului abraziv introdus în piesa care se prelucrează rămâne imobilizată, ceea ce duce la ruperea discului abraziv sau la reculul acestuia. Discul abraziv de şlefuire se va mişca spre operator sau în sens opus, în funcţie de sensul de rotaţie a discului în locul de blocare. În această situaţie, este posibilă şi ruperea discurilor abrazive de şlefuire.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm scula electrică şi aduceţi corpul şi braţele într-o poziţie în care puteţi să captaţi forţele de recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul suplimentar, dacă acesta există, pentru a avea cel mai ridicat control posibil asupra forţelor de recul sau momentelor mecanice de reacţie la creşterea turaţiei. Operatorul poate stăpâni forţele de recul şi de reacţie prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Nu aduceţi niciodată mâinile în apropierea dispozitivelor de lucru aflate în rotaţie. Dispozitivul de lucru se poate deplasa peste mâna dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Evitaţi prezenţa corpului în zona în care scula electrică se deplasează în caz de recul. Reculul propulsează scula electrică în direcţia opusă mişcării discului abraziv, în punctul de blocare.
 • Lucraţi cu atenţie deosebită în zonele colţurilor, muchiilor ascuţite etc. Împiedicaţi posibilitatea ca dispozitivele de lucru să ricoşeze din piesa care se prelucrează şi să se înţepenească. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie tinde să se înţepenească la colţuri, muchii ascuţite sau dacă ricoşează. Această situaţie cauzează pierderea controlului sau reculul.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău cu lanţ sau pânze de ferăstrău dinţate. Asemenea dispozitive de lucru produc frecvent un recul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.
DG 150
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru şlefuire şi debitare cu discuri abrazive:
 • Utilizaţi exclusiv corpurile abrazive avizate pentru scula electrică şi capota de protecţie prevăzută pentru aceste corpuri abrazive. Corpurile abrazive care nu sunt prevăzute pentru scula electrică nu pot fi ecranate suficient şi nu prezintă siguranţă.
 • Discurile abrazive bombate trebuie să fie montate astfel încât suprafaţa lor de rectificare să nu fie proeminentă peste nivelul marginii capotei de protecţie. Un disc abraziv montat neuniform care iese dincolo de nivelul marginii capotei de protecţie nu mai poate fi ecranat suficient.
 • Capota de protecţie trebuie să fie montată în siguranţă pe scula electrică şi reglată pentru a conferi cel mai înalt grad de securitate, astfel încât partea din corpul abraziv care rămâne deschisă spre operator să fie cea mai mică posibil. Capota de protecţie ajută la protejarea operatorului faţă de fragmentele rupte, contactul accidental cu corpul abraziv, precum şi faţă de scânteile care ar putea aprinde îmbrăcămintea.
 • Utilizarea corpurilor abrazive este permisă numai pentru posibilităţile aplicative recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi niciodată cu suprafaţa laterală a unui disc abraziv de tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate aşchierii în materiale cu muchia discului. Exercitarea unor forţe laterale asupra acestor corpuri abrazive poate duce la spargerea lor.
 • Utilizaţi întotdeauna flanşe de strângere fără deteriorări, de mărime şi formă corecte pentru discul abraziv ales de dumneavoastră. Flanşele adecvate susţin discul abraziv şi diminuează astfel pericolul spargerii discului. Flanşele pentru discurile abrazive de tăiere pot să difere faţă de flanşele pentru alte discuri abrazive.
 • Nu utilizaţi discuri abrazive uzate de la scule electrice mai mari. Discurile abrazive pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turaţiile ridicate ale sculelor electrice mai mici şi se pot sparge.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute.
 • Faceţi pauze de lucru, precum şi exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Aparatul nu este destinat persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi aparatul numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • La operaţia de şlefuire este posibilă apariţia prafului de şlefuire. Înainte de începerea lucrului, lămuriţi-vă asupra clasei de periculozitate a materialului pulverulent rezultat la şlefuire. Utilizaţi pentru lucrul cu aparatul, pe cât posibil, un sistemul de aspirare a prafului cu clasificare a clasei de protecţie oficial avizată, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate. Utilizaţi în măsura posibilităţii un sistem de aspirare a prafului. Pentru a obţine un grad ridicat de aspirare a prafului, utilizaţi un aparat mobil adecvat pentru desprăfuire. Dacă este cazul, purtaţi o mască de protecţie a respiraţiei, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Asiguraţi o ventilare bună a locului de muncă. Respectaţi prescripţiile valabile în ţara dumneavoastră pentru materialele de prelucrat.
 • Îndepărtaţi cu precauţie piesele proeminente, ca de ex. cuiele, şuruburile etc. înainte de a începe lucrarea de şlefuire.
 • În operaţiile de şlefuire pot fi aruncate scântei. Evitaţi punerea în pericol a persoanelor.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi piesa care se prelucrează. Utilizaţi dispozitive de prindere sau o menghină, pentru a fixa piesa care se prelucrează. Piesa este astfel asigurată mai bine decât dacă este ţinută în mână şi, în plus, aveţi ambele mâini libere pentru manevrarea aparatului.
 • Controlaţi înainte de fiecare punere în funcţiune, inclusiv după pauzele de lucru, ca accesoriul de lucru să fie stabil şi fixat ferm.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu aparatul se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
 • Nu scoateţi niciodată în sarcină fişa din racordul la reţea de la DPC 20 pe parcursul funcţionării aparatul de şlefuit DG 150.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al aparatului; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredinţaţi maşinile murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa aparatului, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări.
Securitatea personală
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Se recomandă purtarea unei măşti de protecţie a respiraţiei cu clasa de filtrare P2.
 • Discul diamantat tip oală, piesele capotei de protecţie sau ale aparatului (capul transmisiei) pot deveni fierbinţi în timpul utilizării. Atingeţi aceste piese numai cu mănuşi de protecţie, pentru a evita arsurile.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Comutator de pornire/ oprire
 2. Mâner lateral
 3. Capotă de protecţie completă
 4. Bandă de întindere
 5. Pârghie de strângere
 6. Indicator luminos cu LED
 7. Fişa aparatului
 8. Comutator de turaţie (treptele 1 şi 2)
 9. Şurub de fixare a mânerului lateral
 10. Şurub de ajustare

Componentele aparatului şi elemente de comandă

Image alternative
 1. Cheie de strângere
 2. Piuliţă de strângere
 3. Disc diamantat tip oală
 4. Garnitură cu lamelă mică
 5. Flanşă de prindere
 6. Garnitură cu lamelă mare
 7. Inel de susţinere
 8. Arbore principal
 9. Inel de siguranţă
 10. Parte inferioară a capotei de protecţie
 11. Parte superioară a capotei de protecţie
 12. Buton opritor al arborelui principal

Componentele maşinii, elementele indicatoare şi de comandă

Image alternative
 1. Indicator luminos cu LED
 2. Cablu de reţea
 3. Nervură de ghidare
 4. Mâner de transport
 5. Loc de prindere pentru cablu
 6. Priză de alimentare cu clapetă
 7. Cioc de blocare

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un aparat de şlefuit diamantat cu acţionare electrică. El este destinat regimului de şlefuire profesională pe materiale de bază minerale. Aparatul de şlefuit DG 150 se poate exploata numai împreună cu un convertizor DPC 20. Pentru a asigura o aspirare optimă a prafului, se va utiliza permanent un desprăfuitor.

Aparatul de şlefuit este destinat exclusiv decapării uscate a materialelor de bază minerale fără strat de acoperire, precum şi a straturilor de acoperire subţiri pe beton şi materiale de bază minerale similare, cu grosimea maximă a stratului de 3 mm (0,12 in).

Posibilă folosire greşită

Exploatarea produsului nu este permisă în medii cu pericol de explozie.
Utilizarea produsului nu este permisă pentru şlefuire umedă.
Utilizarea produsului nu este permisă pentru prelucrarea materialelor nocive pentru sănătate sau uşor inflamabile (de ex. azbest, magneziu, lemn).

Setul de livrare

Aparat de şlefuit DG 150, convertizor DPC 20, flanşă de prindere, piuliţă de strângere, cheie de strângere, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Date tehnice

Date tehnice DG 150

Turaţia nominală în treapta I
4.700 rot/min
Turaţia nominală în treapta II
6.600 rot/min
Greutate, DG 150 conform EPTA-Procedure 01/2003
4,1 kg
Clasa de protecţie (EN 60745 1)
Clasa de protecţie II (izolaţie dublă)
Oprire rapidă după deconectare
≤ 2 s
Distanţa optimă între garnitura cu lamelă şi suprafaţa de lucru
0 mm … 1 mm

Date tehnice DPC 20

La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.
Datele sunt valabile pentru o tensiune nominală de 230V. Dacă tensiunile şi variantele de ţară diferă, datele pot varia. Tensiunea nominală şi frecvenţa, precum şi puterea nominală consumată, respectiv curentul nominal sunt indicate pe plăcuţa de identificare.

230 V
Curentul nominal
9,2 A
Puterea consumată
2.100 W
Frecvenţa nominală
50 Hz
Greutate, DPC 20 conform EPTA-Procedure 01/2003
3,4 kg

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul
Nivelul tipic al presiunii acustice emise, evaluat după curba de filtrare A (LpA)
88 dB(A)
Nivelul tipic al puterii acustice, evaluat după curba de filtrare A (LWA)
99 dB(A)
Insecuritatea
3 dB
Informaţii referitoare la vibraţii
Valoarea triaxială a vibraţiilor
5,8 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Reglarea capotei de protecţie

 1. Aşezaţi aparatul pe suprafaţa de lucru.
 2. Deschideţi pârghia de strângere.
 3. Rotiţi inelul de susţinere cu garnitura cu lamelă, până când este reglată distanţa optimă dintre garnitura cu lamelă şi suprafaţa de lucru.
 4. Rotiţi capota de protecţie în poziţia dorită.
 5. Închideţi pârghia de strângere.
  În cazul în care capota de protecţie nu este fixată cu pârghia închisă, puteţi corecta tensionarea benzii de întindere, rotind şurubul de ajustare cu o şurubelniţă în sens orar.
  În cazul în care capota de protecţie nu mişcarea cu pârghia deschisă, puteţi destinde banda de întindere, rotind şurubul de ajustare cu o şurubelniţă în sens anti-orar.

Reglarea capotei de protecţie pentru prelucrare la margine

 1. Deschideţi pârghia de strângere.
 2. Răsuciţi partea superioară a capotei de protecţie spre partea inferioară, până când aţi atins poziţia dorită.
 3. Aşezaţi aparatul pe suprafaţa de lucru.
 4. Răsuciţi inelul de susţinere cu garnitura cu lamelă, până când este reglată distanţa optimă dintre garnitura cu lamelă şi suprafaţa de lucru.
 5. Închideţi pârghia de strângere.
  În lucrările de prelucrare la margine este posibilă o amplificare a eliminării de praf la capota de protecţie.

Reglarea mânerului lateral

 1. Slăbiţi mânerul lateral, rotind şurubul de fixare în sens anti-orar.
 2. Pivotaţi mânerul lateral înainte sau înapoi, până când aţi atins poziţia dorită.
 3. Fixaţi mânerul lateral, rotind şurubul de fixare în sens orar.

Montarea discului diamantat tip oală

 1. Introduceţi flanşa de prindere cu buzunar în formă de O în prealabil pe arborele principal, astfel încât flanşa de prindere să se fixeze în poziţie prin îmbinare pe formă.
 2. Aşezaţi discul abraziv de şlefuire pe gulerul de centrare al flanşei de prindere.
 3. Înşurubaţi piuliţa de strângere în sens orar şi strângeţi-o ferm cu cheia de strângere în sens contrar rezistenţei opuse de sistemul de acţionare.

Demontarea discului diamantat tip oală

 1. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere, aşezând cheia de strângere şi rotind în sens anti-orar.
 3. Îndepărtaţi piuliţa de strângere.
 4. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi îndepărtaţi discul diamantat tip oală.

Lucrări

Reglarea vitezei de rotaţie a discului diamantat tip oală

 1. Utilizaţi treapta I pentru decaparea materialelor de bază minerale moi, ca de ex. vopsea pe tencuială cu ciment, pentru aspirarea îmbunătăţită a prafului şi la decaparea straturilor de acoperire de pe materiale de bază moi pentru o ghidare mai uşoară a aparatului.
 2. Utilizaţi treapta II pentru decaparea materialelor de bază minerale dure, cum sunt betonul, duşumelele sau piatra, pentru a folosi puterea maximă a accesoriilor de lucru.

Conectarea maşinii

 1. Racordaţi aparatul de şlefuit la aspiratorul industrial de praf.
 2. Introduceţi fişa aparatului de şlefuit în priza de alimentare de la DPC 20.
 3. Introduceţi fişa de reţea de la DPC 20 într-o priză de reţea.
  • LED-ul se aprinde în verde.
 4. Ridicaţi aparatul de pe suprafaţa de lucru.
 5. Glisaţi comutatorul de pornire/oprire spre înainte, în poziţia Pornit (I).
  • Comutatorul de pornire/ oprire se fixează în poziţia Pornit (I).

Executarea probei de funcţionare la un disc diamantat tip oală nou

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Discurile diamantate tip oală deteriorate se pot desprinde.
 • Nu utilizaţi discuri diamantate tip oală care vibrează şi protejaţi discul diamantat tip oală împotriva şocurilor mecanice, loviturilor şi unsorii.
 • Lăsaţi aparatul să funcţioneze cel puţin 1 minut fără sarcină.

Şlefuire

 1. Ghidaţi întotdeauna aparatul de şlefuit aproape de materialul de bază.
 2. Mişcaţi aparatul în ambele sensuri.
 3. Lucraţi cu presiune moderată nu şi apăsaţi aparatul în material.

Deconectarea maşinii

 1. Apăsaţi pe comutatorul de pornire/oprire.
  • După eliberare, comutatorul de pornire/ oprire sare în poziţia Oprit (0).
 2. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 3. Dacă există un aspirator industrial de praf, decuplaţi legătura cu furtun dintre aparat şi aspiratorul industrial de praf.

Îngrijirea produsului

 • Menţineţi aparatul de şlefuit, în special suprafeţele mânerelor, în stare uscată, curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Nu lăsaţi aparatul de şlefuit să funcţioneze cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată. Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interiorul produsului.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară a aparatului cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi pentru curăţare aparate de pulverizare, aparate cu jet de aburi sau flux de apă.

Demontarea garniturii cu lamelă a capotei de protecţie

 1. Demontaţi discul diamantat tip oală.
 2. Apăsaţi cele trei lamele de strângere ale inelului de susţinere cu o şurubelniţă peste marginea capotei de protecţie.
 3. Îndepărtaţi garnitura mare cu lamelă din inelul de susţinere.
 4. Apăsaţi cu o şurubelniţă în cele două fante de deschidere pe partea exterioară a capotei de protecţie şi desfaceţi garnitura mică cu lamelă.

Montarea garniturii cu lamelă a capotei de protecţie

 1. Curăţaţi canelurile de preluare de particule grosiere de praf.
 2. Apăsaţi garnitura mică cu lamelă în ghidajul din capota de protecţie, până când se fixează.
 3. Aşezaţi garnitura mare cu lamelă în canelura inelului de susţinere.
 4. Apăsaţi inelul de susţinere cu garnitura cu lamelă peste marginea capotei de protecţie, până când se fixează.

Asistenţă în caz de avarii

DG 150

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu permite conectarea.
Alimentarea electrică de la reţea a fost întreruptă.
 • Glisaţi comutatorul de pornire/oprire mai întâi în poziţia Oprit (0) şi apoi din nou în poziţia Pornit (I).
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Tensiunea reţelei este prea scăzută.
 • Alegeţi sursa de tensiune potrivită.
LED-ul se aprinde intermitent în roşu.
Aparatul este supraîncălzit.
 • Deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească, până când LED-ul roşu se stinge.
Din capota de protecţie iese mult praf.
Nu este racordat niciun aspirator.
 • Racordaţi un aspirator.
Garnitura cu lamelă nu este coplanară cu materialul de bază, astfel încât praful poate scăpa printre capota de protecţie şi materialul de bază.
 • Adaptaţi capota de protecţie la suprafaţa de lucru.
Garnitura cu lamelă este uzată.
 • Schimbaţi garnitura cu lamelă.
Randamentul de aspirare al aspiratorului este prea scăzut, deoarece filtrul este foarte murdărit.
 • Dacă dispozitivul automat de curăţare a filtrului este dezactivat, activaţi curăţarea automată a filtrului şi lăsaţi aspiratorul să funcţioneze 30 de secunde.
 • Lăsaţi aspiratorul să funcţioneze cu furtunul menţinut închis timp de 30 secunde.
 • Spălaţi filtrul V 20/40 universal şi filtrul VC 20/40 performance cu un furtun de apă. Nu scuturaţi niciodată filtrul prin batere de perete sau de pardoseală, deoarece acest procedeu duce la formarea de microorificii care permite trecerea prafului.
 • Schimbaţi filtrul.
Randamentul de aspirare al aspiratorului este prea scăzut, deoarece este utilizat un filtru greşit.
 • Utilizaţi filtrul V 20/40 universal sau filtrul VC 20/40 performance, dacă aspiraţi apă, nămol sau murdărie umedă.
 • Utilizaţi filtrul VC 20/40 performance, dacă aspiraţi cantităţi mari de praf mineral (de ex. la şlefuire, tăierea de fante sau aspirarea de ciment) .
Randamentul de aspirare al aspiratorului este prea scăzut, deoarece se şlefuieşte un material care produce foarte repede înfundarea orificiilor.
 • Utilizaţi un filtru VC 20/40 performance sau un sac de filtrat praf.
Racordul de furtun al aspiratorului nu se potriveşte la aparatul de şlefuire.
Racordul furtunului greşit
 • Schimbaţi adaptorul pentru aspirare.
Progresul lucrului scade.
Discul diamantat tip oală este tocit.
 • Polizaţi segmentele, prin şlefuire în materialul abraziv (Hilti placă de ascuţire sau piatră de calcar abrazivă).
Aparatul de şlefuit lasă urme de şlefuire nedorite în material.
Discul tip oală este prea agresiv.
 • Utilizaţi un disc tip oală mai neagresiv.

DPC 20

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-ul nu se aprinde.
Fişa de reţea nu este introdusă corect.
 • Introduceţi fişa de reţea în priză.
Conductorul de alimentare este defect.
 • Încredinţaţi aparatul DPC 20 centrului de service Hilti .
Nu există alimentare cu tensiune la DPC 20.
 • Asiguraţi-vă că poziţia comutatorului la aspirator este pe AUTO, dacă DPC 20 este racordat la un aspirator.
LED-ul se aprinde intermitent în verde.
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Tensiunea reţelei este prea scăzută.
 • Alegeţi sursa de tensiune potrivită.
Cablul prelungitor are secţiunea prea scăzută.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu secţiune suficientă.
LED-ul se aprinde intermitent în roşu.
Aparatul este supraîncălzit sau există neregularităţi ale curentului, tensiunii sau temperaturii.
 • Deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească, până când LED-ul verde se aprinde din nou.
 • Dacă LED-ul verde nu se aprinde, verificaţi siguranţele de ieşire.

Erori care nu sunt enumerate

 • În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r2654.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative