Limba

PT-C

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri de ordin general

Simboluri utilizate în combinație cu produsul.
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS și Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiți niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsați acumulatorul să cadă. Nu utilizați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveți în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinația .
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piața din SUA și Canada, conform normelor în vigoare.

Semne de avertizare

Semnul de avertizare avertizează împotriva pericolelor.
Image alternative Atenționare - câmp magnetic

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Cameră cu termoviziune
  PT‑C
  Generația
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru instrumentele de măsurare

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Instrumentele de măsurare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca prejudicii la instrumentul de măsurare şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu produsul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării produsului..
 • Utilizaţi produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile în ţara dumneavoastră.
Securitatea electrică
 • Feriţi produsul de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Deşi produsul este protejat împotriva pătrunderii de umiditate, trebuie să îl ştergeţi până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi un instrument de măsurare. Nu folosiţi niciun instrument de măsurare dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea instrumentului de măsurare poate duce la accidentări serioase.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. Purtarea echipamentului personal de protecţie diminuează riscul de accidentări.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că instrumentul de măsurare este deconectat, înainte de a îl racorda la acumulator, de a îl lua din locul de lucru sau de a îl transporta.
 • Utilizaţi produsul şi accesoriile corespunzător acestor instrucţiuni şi în modalitatea prescrisă pentru acest tip de aparat. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor produse destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru instrumente de măsurare, chiar dacă sunteţi familiarizat cu instrumentul de măsurare după multiple folosiri ale acestuia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
 • Utilizarea instrumentului de măsurare nu este permisă în apropierea aparatelor medicale.
Utilizarea şi manevrarea instrumentului de măsurare
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Păstraţi instrumentele de măsurare în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea produsului de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Instrumentele de măsurare sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie instrumentele de măsurare. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea instrumentului de măsurare. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a instrumentului de măsurare. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a instrumentelor de măsurare.
 • Modificarea sau manipularea produsului nu sunt în niciun caz permise. Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune produsul în funcţiune.
 • Înaintea măsurărilor importante, precum şi după o cădere sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia instrumentului de măsurare.
 • Rezultatele măsurării pot fi influenţate negativ de anumite condiţii de mediu, în funcţie de principiul măsurării. În această categorie intră, de exemplu, apropierea de aparatele care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, vibraţii şi modificări de temperatură.
 • Modificarea rapidă a condiţiilor de măsurare poate denatura rezultatele măsurărilor.
 • Dacă produsul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsaţi-l să se aclimatizeze înainte de folosire. Diferenţele termice mari pot duce la operaţiuni eronate şi la rezultate greşite ale măsurărilor.
 • La utilizarea cu adaptoare şi accesorii, asiguraţi-vă că accesoriul este fixat în siguranţă.
 • Deşi instrumentul de măsurare este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte produse optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Respectaţi temperaturile de funcţionare şi de depozitare indicate.

Instrucțiuni suplimentare de protecție a muncii

 • Nu efectuați niciodată intervenții neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru și/ sau sculelor. Înainte de începerea lucrului, controlați ca acumulatorul și accesoriul montat să fie fixate în siguranță.
 • Protejați instrumentul de măsurare de umezeală și expunere direct la soare.
 • Acordați atenție aclimatizării corecte a instrumentului de măsurare. În cazul unor fluctuații puternice de temperatură, timpul de aclimatizare poate fi de până la 60 de minute. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă depozitați instrumentul de măsurare într-o mașină rece și apoi efectuați o măsurare într-o clădire încălzită.
 • Protejați instrumentul de măsurare, în special zonele lentilei de infraroșu, difuzorului și microfonului, de umiditate, zăpadă, praf și murdărie. Lentila de recepție ar putea fi aburită sau murdară și ar putea denatura rezultatele măsurătorilor. Reglajele greșite ale aparatului, precum și alți factori de influență atmosferică pot duce la măsurători incorecte. Obiectele ar putea fi afișate cu o temperatură prea ridicată sau prea scăzută, ceea ce ar putea provoca un pericol la atingere.
 • Diferențele mari de temperatură într-o imagine termică pot face ca și temperaturile ridicate să fie afișate într-o culoare asociată cu temperaturi scăzute. Contactul cu o astfel de suprafață poate provoca arsuri.
 • Măsurătorile corecte ale temperaturii sunt posibile numai dacă gradul de emisie setat și gradul de emisie al obiectului coincid. Obiectele ar putea fi afișate la o temperatură prea ridicată sau prea scăzută, ceea ce ar putea cauza un pericol de atingere.
 • Nu îndreptați instrumentul de măsurare direct spre soare sau spre lasere de mare putere cu CO₂. Acest lucru poate duce la deteriorarea detectorului.
 • Nu așezați magnetul în apropierea implanturilor sau a altor dispozitive medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau pompele de insulină. Magnetul generează un câmp care poate afecta funcționarea implanturilor sau a dispozitivelor medicale.
 • Țineți instrumentul de măsurare departe de suporturile de date magnetice și de aparatele sensibile magnetic. Efectul magneților poate provoca pierderi ireversibile de date.
 • Nu țineți produsul în apropierea urechilor. Volumul sonor ridicat al produsului poate provoca vătămări și pierderea auzului.

Manevrarea și folosirea cu precauție a bateriilor tip buton

 • Nu înghițiți niciodată bateriile tip buton. O ingerare a unei baterii tip buton poate duce în interval de 2 ore la arsuri chimice interne serioase și la accidente mortale.
 • Asigurați-vă că bateriile tip buton nu ajung în mâinile copiilor. Dacă aveți suspiciunea că o baterie tip buton a fost înghițită sau introdusă într-un alt orificiu corporal, sunați la un centru toxicologic local pentru informații despre tratament.
 • La schimbarea bateriei tip buton, asigurați-vă că aceasta este înlocuită în mod corespunzător. Aveți în vedere ca bateria tip buton să fie introdusă corect, corespunzător polarității (+ și -). Pericol de explozie.
 • Închideți întotdeauna complet compartimentul bateriei tip buton. În cazul în care compartimentul bateriei tip buton nu s-a închis perfect, nu mai utilizați produsul și scoateți bateria tip buton. Păstrați bateria tip buton în locuri inaccesibile copiilor.
 • Nu amestecați baterii tip buton vechi și noi, diferite mărci sau tipuri de baterii tip buton, cum ar fi baterii alcaline, zinc-carbon sau baterii cu buton reîncărcabile.
 • Utilizați numai bateriile tip buton enumerate în acest manual de exploatare. Nu utilizați alte baterii tip buton sau o altă alimentare cu energie.
 • Încărcarea bateriilor tip buton care nu sunt reîncărcabile nu este permisă. Bateria tip buton poate deveni neetanșă, poate exploda, se poate aprinde și poate vătăma persoane.
 • Nu executați o descărcare forțată, nu încărcați, nu dezasamblați și nu ardeți bateria tip buton. Nu încălziți bateria tip buton peste temperatura maximă specificată de producător. În caz contrar, există pericol de vătămare din cauza scăpărilor de gaz, scurgerilor sau a exploziei, care pot duce la arsuri chimice.
 • Îndepărtați bateriile tip buton din produsele care nu vor fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp și reciclați-le sau evacuați-le imediat ca deșeu, în conformitate cu prevederile reglementărilor locale. NU aruncați bateriile tip buton la deșeurile menajere și nu le incinerați.
 • Îndepărtați bateriile tip buton uzate și reciclați-le sau eliminați-le imediat ca deșeu în conformitate cu prevederile locale. Păstrați bateriile tip buton în locuri inaccesibile copiilor. NU aruncați bateriile tip buton la deșeurile menajere și nu le incinerați. Bateriile tip buton descărcate pot deveni neetanșe și, ca urmare, pot deteriora produsul sau vătăma persoane.
 • Bateriile cu buton uzate pot provoca vătămări grave sau accidente mortale chiar dacă sunt uzate. Nu tratați bateriile tip buton folosite cu mai puțină grijă decât pe cele noi.
 • Nu aduceți o baterie tip buton deteriorată în contact cu apa. Scăparea de litiu poate produce hidrogen în combinație cu apa și, ca urmare, poate provoca un incendiu, o explozie sau vătămări de persoane.

Manevrarea și folosirea cu precauție a acumulatorilor

 • Aveți în vedere următoarele instrucțiuni de protecție a muncii pentru manevrarea și utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritații ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii și/ sau explozii.
 • Utilizați acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevrați acumulatori cu atenție, pentru a evita deteriorările și scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătății!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizați sau încărcați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificați regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizați niciodată acumulatori reciclați sau reparați.
 • Nu folosiți niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneți niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeți polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul și poate cauza prejudicii materiale și vătămări.
 • Feriți acumulatorii de ploaie, umezeală și lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu și explozii.
 • Utilizați numai redresoarele și sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveți în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizați sau depozitați acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ținut în mână, este posibil ca el să fie defect. Așezați acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanță suficientă față de materialele inflamabile. Lăsați acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ținut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresați-vă centrului de service Hilti sau citiți documentul "Indicații referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveți în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea și utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiți indicațiile referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiți prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Capac de protecție pentru camera vizuală și senzorul de infraroșu
 2. Suport de baterie tip buton
 3. Șurub la suport de baterie tip buton
 4. Apărătoare mufă USB
 5. Mufă USB, tip C
 6. Display-ul
 7. Tastă funcție stânga
 8. Microfon
 9. Tastă stânga
 10. Tastă sus
 11. Tastă pentru funcțiile de măsurare
 12. Tastă funcție dreapta
 13. Tastă pentru salvare
 14. Tastă jos
 15. Tasta Pornit/Oprit
 16. Tastă dreapta
 17. Cameră vizuală
 18. Senzor de infraroșu
 19. Tastă Start/Pauză măsurare
 20. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 21. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 22. Difuzor
 23. Mâner
 24. Acumulator

Vedere generală display

Image alternative
 1. Afișaj temperatură medie
 2. Afișaj oră/data
 3. Afișaj temperatură reflectată
 4. Afișaj grad de emisie
 5. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 6. Afișaj temperatură maximă a suprafeței în cadrul domeniului de măsurare
 7. Scală de temperatură
 8. Afișaj temperatură minimă a suprafeței în cadrul domeniului de măsurare
 9. Afișarea funcției actuale a tastei funcție din dreapta (exemplificator: schimbare automată/fixă a scalei de temperatură)
 10. Afișarea punctului fierbinte (cel mai fierbinte punct măsurat în câmpul vizual, exemplificator)
 11. Cruce reticulară cu indicator de temperatură
 12. Afișarea punctului rece (cel mai rece punct măsurat în câmpul vizual, exemplificator)
 13. Afișarea funcției actuale a tastei funcție din stânga (exemplificator: deschidere galerie)

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul descris este o cameră cu termoviziune. Camera cu termoviziune este destinată operației de măsurare fără contact fizic a temperaturilor suprafețelor. Imaginea termică afișată arată distribuția temperaturii din câmpul de vizualizare al camerei cu termoviziune și, astfel, permite reprezentarea abaterilor de temperatură în culori diferite. Astfel, în cazul utilizării profesionale, suprafețele și obiectele pot fi examinate fără contact fizic, pentru a detecta diferențe sau anomalii de temperatură, pentru a face vizibile, printre altele, componentele și/sau eventualele puncte slabe:

 • Termoizolații și izolații (de ex. identificarea punților termice)

 • Conducte active de încălzire și apă caldă menajeră (de ex. încălzire în pardoseală) în podele și pereți

 • Componente electrice supraîncălzite (de exemplu, siguranțe sau borne în tablourile de comandă)

 • Piese defecte sau deteriorate ale mașinii (de ex. supraîncălzire din cauza rulmenților cu bile defecți)

Instrumentul de măsurare este potrivit pentru utilizare în interior și în exterior. SUA/Canada: Instrumentul de măsurare poate fi utilizat numai în interior.
Image alternative
 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 12. Hilti recomandă pentru acest produs utilizarea acumulatorilor indicați în acest tabel.

 • Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoare Hilti cu seria de tip menționată în acest tabel.

Restricții în utilizare și folosirea greșită

Instrumentul de măsurare nu este adecvat pentru măsurarea temperaturii gazelor.
Utilizarea instrumentului de măsurare nu este permisă în scopuri umane sau medico-veterinare.

Setul de livrare

Cameră de termoviziune, cablu USB, baterie tip buton (în produs), manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Indicatorul stării de încărcare

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este afișată după atingerea tastei pentru deblocare.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED se aprinde.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Când comutatorul de comandă este acționat, apelarea stării de încărcare este imposibilă.

Date tehnice

Date tehnice

Rezoluție senzor de infraroșu
256 x 192 px
Sensibilitate termică (Valoare medie corespunzător normei VDI 5585)
≤ 0,05 K
Domeniu spectral
8 µm … 14 µm
Câmp de vizualizare (FOV) (Corespunzător normei VDI 5585)
40° x 30°
Distanța de focalizare (în conformitate cu norma VDI 5585)
≥ 0,3 m
Focalizare
fix
Rata de cadre a imaginii termice
9 Hz
Domeniul de măsurare a temperaturii suprafeței (Corespunzător normei VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Precizia de măsurare a temperaturii suprafeței (corespunzător normei VDI 5585) (Temperatura ambiantă 20 °C ... 23 °C (68 °F ... 73 °F), gradul de emisie >0,999, distanța de măsură 0,3 m (1 ft), apertură 60 mm (2,36 in), timpul de funcționare >5 min, plus abatere în funcție de utilizare)
-20 °C ... ≤ 10 °C (-4 °F ... ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C (> 39 °F ... ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Rezoluție a temperaturii
0,1 ℃
Altitudine maximă de utilizare deasupra nivelului de referință
2.000 m
Umiditatea relativă maximă a aerului
90 %
Gradul de murdărire corespunzător IEC 61010-1
2
Tip display
TFT
Mărime diagonală display
3,5 in
Rezoluție display
320 x 240 px
Format imagine
.jpg
Format audio
.wav
Elemente salvate pe operațiune de salvare
1 × imagine termică (captură de ecran), 1 × imagine vizuală reală, inclusiv valorile de temperatură, după caz 1 × memo vocal
Numărul maxim de imagini din memoria internă de imagini
600
Numărul maxim de imagini cu 10 secunde de memo vocal, fiecare în memoria internă de imagini
350
Rezoluție cameră vizuală integrată
640 x 480 px
Durata de funcționare cu acumulator B 12-30 (Temperatura ambiantă 20 °C ... 30 °C (68 °F ... 86 °F))
6 ore
Interfață USB
Tip C, USB 2.0
Baterie tip buton
CR2032 (baterie cu litiu de 3 V)
Gradul de protecție (fără acumulator, în poziție verticală)
IP 54
Greutate conform EPTA-Procedure 01 fără acumulator
500 g
Dimensiuni (lungimea x lățimea x înălțimea)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Temperatura ambiantă în timpul funcționării
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
10,8 V
Greutate acumulator
Vezi capitolul "Utilizarea conformă cu destinația"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Siguranță pentru lucru la înălțime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
 • Nu fixaţi niciun fir de susţinere a accesoriului de lucru la agăţătoarea de centură. Nu utilizaţi agăţătoarea de centură pentru ridicarea produsului.
Respectați directivele naționale din țara dumneavoastră pentru lucrul la înălțime.
Ca siguranță de lucru la înălțime pentru acest produs, utilizați exclusiv firul de susținere a accesoriului de lucru Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Fixați firul de susținere a accesoriului de lucru cu bucla de pe produs așa cum este reprezentat în imagine. Controlați stabilitatea.
 • Fixați cârligul cu carabină la o structură de rezistență. Controlați stabilitatea cârligului cu carabină.
  Aveți în vedere manualele de utilizare ale firelor de susținere a accesoriului de lucru Hilti .

Modul de utilizare

Deschideți prin rabatare capacul de protecție pentru măsurare. Pe parcursul lucrului, aveți în vedere ca senzorul de infraroșu să nu fie închis sau acoperit.

Conectarea/ deconectarea

 1. Pentru a conecta instrumentul de măsurare, apăsați tasta de pornire/oprire.
  • Pe display apare o secvență de start.
  • După secvența de start, instrumentul de măsurare începe imediat să măsoare și funcționează în mod continuu până când este oprit.
  În primele minute, este posibil ca instrumentul de măsurare să se calibreze singur mai des, deoarece temperatura senzorului și cea a mediului ambiant nu s-au echilibrat încă. O nouă calibrare a senzorului permite o măsurare precisă.
  Pe parcursul acestui timp, indicatorul temperaturii poate fi marcat cu ~. Pe parcursul calibrării senzorului, imaginea termică îngheață pentru scurt timp. Acest efect este amplificat atunci când există fluctuații mari ale temperaturii ambiante. Prin urmare, dacă este posibil, porniți instrumentul de măsurare cu câteva minute înainte de a începe măsurarea, astfel încât acesta să se poată stabiliza termic.
 2. Pentru a deconecta instrumentul de măsurare, apăsați tasta de pornire/oprire.
  • Instrumentul de măsurare salvează toate setările și apoi se oprește.
 3. Închideți capacul de protecție pentru un transport sigur al instrumentului de măsurare.

Alocarea temperaturilor prin intermediul scalei

Image alternative
Scala este afișată în partea dreaptă a display-ului. Valorile de la capetele de sus și de jos se bazează pe temperatura maximă, respectiv temperatura minimă înregistrate în imaginea termică. Pentru scară, se evaluează 99,9 % din totalul pixelilor. Alocarea unei culori la o valoare de temperatură în imagine este distribuită uniform (liniar).
Cu ajutorul diferitelor nuanțe de culoare, temperaturile pot fi atribuite între aceste două valori limită. De exemplu, o temperatură care se situează exact între valorile maxime și minime este atribuită intervalului de culori de mijloc al scalei..
Pentru a determina temperatura unei anumite zone, deplasați instrumentul de măsurare astfel încât crucea reticulară cu indicatorul temperaturii să fie îndreptată spre punctul, respectiv zona dorită. În setarea automată, spectrul de culori al scalei este întotdeauna distribuit liniar pe întregul domeniu de măsurare în cadrul temperaturii maxime, respectiv minime.
Instrumentul de măsurare afișează toate temperaturile măsurate în domeniul de măsurare în relație una cu cealaltă. Dacă într-o zonă, de exemplu într-o reprezentare color, căldura din paleta de culori este afișată albăstruie, înseamnă că zonele albăstrui aparțin valorilor măsurate mai reci din domeniul de măsurare actual. Totuși, aceste zone se pot afla în continuare într-un domeniu de temperatură care poate provoca vătămări în anumite situații. De aceea, acordați întotdeauna atenție temperaturilor afișate pe scală sau direct pe crucea reticulară.

Setarea gradului de emisie pentru măsurările temperaturii suprafeței

Gradul de emisie ε al unui obiect depinde de materialul și de structura suprafeței sale. El arată ce cantitate de radiație termică în infraroșu emite obiectul în comparație cu un emițător ideal de căldură (corp negru, gradul de emisie ε = 1) și, prin urmare, are o valoare cuprinsă între 0 și 1.
Pentru a determina temperatura suprafeței, se măsoară, fără contact, radiația termică naturală în infraroșu emisă de obiectul vizat. Pentru măsurători corecte, gradul de emisie setat pe instrumentul de măsurare trebuie verificată înainte de fiecare măsurare și, dacă este necesar, adaptată la obiectul măsurat.
Gradele de emisie prestabilite în instrumentul de măsurare sunt valori orientative.
Puteți selecta unul dintre gradele de emisie prestabilite sau puteți introduce o valoare numerică exactă. Setați gradul de emisie dorit prin intermediul meniului ‘Măsurare’‘Grad de emisii’ .
Măsurătorile corecte ale temperaturii sunt posibile numai dacă gradul de emisie setat și gradul de emisie al obiectului coincid.
Cu cât gradul de emisie este mai scăzut, cu atât mai mare este influența temperaturii reflectate asupra rezultatului măsurării. De aceea, adaptați întotdeauna temperatura reflectată atunci când modificați gradul de emisie. Setați temperatura reflectată prin intermediul meniului ‘Măsurare’‘Temp. Reflectată’ .
Diferențele de temperatură presupuse afișate de instrumentul de măsurare se pot datora unor temperaturi diferite și/sau unor grade de emisie diferite. În cazul unor grade de emisie foarte diferite, diferențele de temperatură afișate se pot abate semnificativ de la valorile reale.
Dacă în domeniul de măsurare există mai multe obiecte de măsurare din materiale sau structuri diferite, valorile de temperatură afișate sunt exacte numai pentru obiectele care corespund gradului de emisie setat. Pentru toate celelalte obiecte (cu alte grade de emisie), diferențele de culoare afișate pot fi utilizate ca o indicație a relațiilor de temperatură.

Tabel cu gradele de emisie

Acest tabel servește drept ghid pentru setarea gradului de emisie. El indică gradul de emisie ε al câtorva materiale uzuale. Deoarece gradul de emisie se modifică în funcție de temperatură și de conformația suprafeței, valorile enumerate aici trebuie considerate doar ca valori orientative pentru măsurarea condițiilor de temperatură sau a diferențelor de temperatură. Pentru a măsura valoarea absolută a temperaturii, gradul de emisie al materialului trebuie să fie determinat cu exactitate.
Material (temperatura materialului)
Temperatura materialului
Gradul de emisie ε
Aluminiu, laminat lucios
170 ℃
0,04
Aluminiu, neoxidat
25 ℃
0,02
Aluminiu, neoxidat
100 ℃
0,03
Aluminiu, puternic oxidat
93 ℃
0,2
Aluminiu, foarte lustruit
100 ℃
0,09
Bumbac
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Plumb
40 ℃
0,43
Plumb, oxidat
40 ℃
0,43
Plumb, oxidat gri
40 ℃
0,28
Crom
40 ℃
0,08
Crom, lustruit
150 ℃
0,06
Gheață, netedă
0 ℃
0,97
Fier, șlefuit
20 ℃
0,24
Fier cu pojghiță de turnare
100 ℃
0,8
Fier cu strat de oxizi de laminare
20 ℃
0,77
Sticlă
90 ℃
0,9
Gips
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Cauciuc, dur
23 ℃
0,94
Cauciuc, moale, gri
23 ℃
0,89
Fontă, oxidată
200 ℃
0,64
Lemn
70 ℃
0,94
Plută
20 ℃
0,7
Corp de răcire, negru, eloxat
50 ℃
0,98
Cupru, ușor decolorat
20 ℃
0,04
Cupru, oxidat
130 ℃
0,76
Cupru, lustruit
40 ℃
0,03
Cupru, laminat
40 ℃
0,64
Materiale plastice: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Vopsea de lac, albastru pe folie de aluminiu
40 ℃
0,78
Vopsea de lac, negru, mat
80 ℃
0,97
Vopsea de lac, galben, 2 straturi pe folie de aluminiu
40 ℃
0,79
Vopsea de lac albă
90 ℃
0,95
Marmură, alb
40 ℃
0,95
Zidărie
40 ℃
0,93
Alamă, oxidat
200 ℃
0,61
Vopsele de ulei (toate culorile)
90 ℃
0,92 - 0,96
Hârtie
20 ℃
0,97
Porțelan
20 ℃
0,92
Gresie
40 ℃
0,67
Oțel, suprafață tratată termic
200 ℃
0,52
Oțel, oxidat
200 ℃
0,79
Oțel, laminat la rece
93 ℃
0,75 - 0,85
Argilă, arsă
70 ℃
0,91
Vopsea de transformator
70 ℃
0,94
Cărămidă, mortar, tencuială
20 ℃
0,93
Zinc, oxidat
·/·
0,1

Indicații privind condițiile de măsurare

 • Suprafețele foarte reflectorizante sau strălucitoare (de exemplu, gresie lucioasă sau metale fără strat de acoperire) pot denatura, respectiv afecta puternic rezultatele afișate. Dacă este necesar, lipiți pe suprafața de măsurare o bandă adezivă mată, de culoare închisă, cu o bună conductibilitate termică. Permiteți pentru scurt timp ca banda adezivă să își stabilizeze temperatura pe suprafață.
 • În cazul suprafețelor reflectante, asigurați un unghi de măsurare favorabil, astfel încât radiația termică reflectată de alte obiecte să nu denatureze rezultatul. De exemplu, în cazul măsurărilor pe verticală din față, reflectarea căldurii corpului dumneavoastră poate afecta măsurarea. Astfel, în cazul unei suprafețe plane, ar putea fi afișate conturul și temperatura corpului dumneavoastră (valoare reflectată), care nu corespunde cu temperatura efectivă a suprafeței măsurate (valoare emisă, respectiv valoarea reală a suprafeței).
 • Măsurarea prin materiale transparente (de exemplu, sticlă sau materiale plastice transparente) nu este posibilă în virtutea principiilor.
 • Cu cât condițiile de măsurare sunt mai bune și mai stabile, cu atât rezultatele măsurării vor fi mai precise și mai fiabile. Nu numai fluctuațiile puternice de temperatură ale condițiilor ambiante sunt relevante, ci și fluctuațiile puternice ale temperaturilor obiectului măsurat pot afecta precizia.
 • Măsurarea temperaturii în infraroșu este influențată negativ de fum, vapori, umiditate ridicată sau aer încărcat cu praf.
 • Apropiați-vă cât mai mult posibil de obiectul care urmează să fie măsurat, pentru a minimiza interferențele dintre dumneavoastră și suprafața de măsurare.
 • Aerisiți spațiile interioare înainte de măsurare, în special dacă aerul este murdar sau foarte umed. După ce ați aerisit încăperea, lăsați-o să se răcească pentru o vreme, până când va ajunge din nou la temperatura obișnuită.

Mărime detectată a suprafeței

Distanța dintre obiectul care urmează să fie măsurat și instrumentul de măsurare influențează dimensiunea zonei detectate per pixel. Pe măsură ce distanța față de obiect crește, puteți detecta obiecte din ce în ce mai mari.
Valori orientative
Distanță
Mărimea pixelilor în infraroșu
Domeniu infraroșu lățime x înălțime
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funcții

Adaptarea reprezentării culorii

Image alternative
În funcție de situația de măsurare, diferite palete de culori pot facilita analiza imaginii termice și pot evidenția mai clar pe ecran obiecte sau situații specifice. Temperaturile măsurate nu sunt influențate de acest lucru. Se modifică numai reprezentarea valorilor de temperatură.
Pentru schimbarea paletei de culori, rămâneți în modul de măsurare și apăsați tasta Dreapta sau Stânga.

Suprapunerea imaginii termice și a imaginii reale

Image alternative
Pentru o mai bună orientare (= alocare spațială a imaginii termice afișate), o imagine vizuală reală poate fi, de asemenea, activată pentru domenii de temperatură compensate.
Suprapunerea imaginii reale și a imaginii termice este perfect congruentă la o distanță de 0,55 m (21.7 in). Dacă distanța până la obiectul care urmează să fie măsurat diferă, va exista un decalaj între imaginea reală și imaginea termică.
  Instrumentul de măsurare vă oferă următoarele posibilități:
 • 100 % imagine în infraroșu
  Este afișată exclusiv imaginea termică.
 • Imagine în imagine
  Imaginea termică afișată este decupată, iar zona înconjurătoare este afișată ca o imagine reală. Această setare îmbunătățește alocarea locală a domeniului de măsurare.
 • Transparență
  Imaginea termică afișată este suprapusă în mod transparent peste imaginea reală. Acest lucru facilitează detectarea obiectelor.
Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a selecta setarea.

Fixarea scalei

Adaptarea distribuției culorilor în imaginea termică este automată, dar se poate fixa prin apăsarea tastei funcție Dreapta. Acest lucru permite compararea imaginilor termice realizate în condiții de temperatură diferite (de exemplu, atunci când se verifică dacă există punți termice în mai multe încăperi) sau pentru a ascunde un obiect extrem de rece sau fierbinte în imaginea termică, care altfel ar denatura-o (de exemplu, caloriferul ca obiect fierbinte atunci când se caută punți termice).
Pentru a comuta din nou scala pe automat, apăsați din nou tasta funcție Dreapta. Acum temperaturile se comportă din nou dinamic și se adaptează la valorile minime și maxime măsurate.

Funcții de măsurare

Pentru a apela alte funcții care vă pot ajuta la afișare, apăsați tasta Func . Navigați printre opțiunile afișate cu ajutorul tastelor stânga, respectiv dreapta, pentru a selecta o funcție. Selectați o funcție și apăsați din nou tasta Func .
  Sunt disponibile următoarele funcții de măsurare:
 • ‘Automat’
  Distribuția culorilor în imaginea termică este automată.
 • ‘Detector puncte fierbinți’
  În această funcție de măsurare, doar temperaturile cele mai calde din domeniul de măsurare sunt afișate sub formă de imagine termică. Zona aflată în afara acestor temperaturi mai ridicate este afișată ca o imagine reală în niveluri de gri. Reprezentarea în niveluri de gri împiedică asocierea eronată a obiectelor colorate cu temperaturile (de exemplu, un cablu roșu în dulapul de comandă atunci când se caută componente supraîncălzite). Reglați scala cu ajutorul tastelor Sus și Jos. Intervalul de temperatură afișat este astfel extins, respectiv sau diminuat sub forma unei imagini termice. Instrumentul de măsurare continuă să măsoare temperaturile minime și maxime și le afișează la capetele scalei.
 • ‘Detector puncte reci’
  În această funcție de măsurare, doar temperaturile cele mai reci din domeniul de măsurare sunt afișate sub formă de imagine termică. Zona aflată în afara acestor temperaturi mai scăzute este afișată ca o imagine reală, în niveluri de gri, pentru a nu asocia în mod eronat obiectele colorate cu temperaturile (de exemplu, cadrul albastru al ferestrei atunci când se caută o izolație defectuoasă). Reglați scala cu ajutorul tastelor Sus și Jos. Intervalul de temperatură afișat este astfel extins, respectiv sau diminuat sub forma unei imagini termice. Instrumentul de măsurare continuă să măsoare temperaturile minime și maxime și le afișează la capetele scalei.
 • ‘Manual’
  Dacă în imaginea termică se măsoară temperaturi foarte diferite (de exemplu, radiatorul ca obiect fierbinte la examinarea punților termice), culorile disponibile sunt distribuite pe un număr mare de valori de temperatură în domeniul dintre temperatura maximă și cea minimă. Acest lucru poate duce la situația în care diferențele fine de temperatură nu mai pot fi afișate în detaliu. Pentru a obține o reprezentare detaliată a domeniului de temperatură care urmează să fie examinat, procedați după cum urmează: După ce ați trecut pe modul ‘Manual’ , puteți seta temperatura maximă sau minimă. În acest fel, puteți seta domeniul de temperatură relevant pentru dumneavoastră și în care doriți să observați diferențe fine. Setarea‘Resetare scală’ adaptează din nou automat scala la valorile măsurate în câmpul vizual al senzorului de infraroșu..

Meniul principal

Pentru a accesa meniul principal, apăsați mai întâi tasta Func pentru a apela funcțiile de măsurare. Apăsați apoi tasta funcție din dreapta.

‘Măsurare’

 • ‘Grad de emisii’
  Gradele de emisie stocate sunt disponibile pentru selectarea unora dintre cele mai comune materiale. Pentru a facilita căutarea, valorile sunt grupate în catalogul gradelor de emisie. Selectați mai întâi categoria corespunzătoare din punctul de meniu ‘Material’ și apoi materialul corespunzător. Gradul de emisie aferent se afișează în rândul de mai jos. Dacă cunoașteți gradul de emisie exact al obiectului de măsurat, puteți, de asemenea, să o setați ca valoare numerică în punctul de meniu ‘Grad de emisii’ . Dacă măsurați frecvent aceleași materiale, puteți să salvați 5 grade de emisie ca favorite și să le apelați rapid prin intermediul barei situate cel mai sus (numerotate de la 1 la 5).
 • ‘Temp. Reflectată’
  Setarea acestui parametru poate îmbunătăți rezultatul măsurătorii, în special în cazul materialelor cu grad de emisie scăzut (= reflexie ridicată). În unele situații (în special în spații interioare), temperatura reflectată este aceeași cu temperatura ambiantă. Dacă obiectele cu temperaturi puternic diferite din apropierea obiectelor foarte reflectante pot influența măsurarea, trebuie să adaptați această valoare.

‘Indicator’

 • ‘Centru’
  Punctul este afișat în centrul imaginii termice și vă arată valoarea temperaturii măsurate în acest loc.
 • ‘Punct fierbinte’‘PORNIT’  ⁄ ‘OPRIT’
  Punctul cel mai fierbinte (= pixelul de măsurare) al imaginii termice este marcat de o cruce reticulară roșie în imaginea termică. Acest lucru facilitează căutarea punctelor critice (de exemplu, o bornă de contact slăbită în tabloul de comandă). Pentru o măsurare cât mai precisă, focalizați obiectul care urmează să fie măsurat în centrul display-ului (85 × 64 px). În acest fel, se afișează și valoarea corespunzătoare a temperaturii acestui obiect de măsurat.
 • ‘Punct rece’‘PORNIT’  ⁄ ‘OPRIT’
  Punctul cel mai rece (= pixelul de măsurare) al imaginii termice este marcat de o cruce reticulară albastră în imaginea termică. Acest lucru facilitează căutarea punctelor critice (de exemplu, un loc neetanș în fereastră). Pentru o măsurare cât mai precisă, focalizați obiectul care urmează să fie măsurat în centrul display-ului (85 × 64 px).
 • ‘Scală de culori’‘PORNIT’ ⁄ ‘OPRIT’
  În acest punct de meniu puteți activa, respectiv dezactiva scala de culori.
 • ‘Temperatură medie’‘PORNIT’ ⁄ ‘OPRIT’
  Temperatura medie este afișată în partea din stânga sus a imaginii termice (temperatura medie a tuturor valorilor măsurate în imaginea termică). Acest lucru vă poate facilita determinarea temperaturii reflectate

‘Aparat’

 • ‘Limbă’
  În acest punct de meniu puteți selecta limba utilizată în afișaj.
 • ‘Unitate’
  În acest punct de meniu puteți comuta unitatea de măsură a temperaturii afișate între ‘°C’ și ‘°F’ (nu este valabil pentru Japonia).
 • ‘Oră & Dată’
  Pentru modificarea orei și datei în instrumentul de măsurare, apelați submeniul ‘Oră & Dată’ . În acest submeniu puteți modifica, pe lângă reglajul orei și datei, și formatele respective ale acestora. Pentru părăsirea submeniurilor ‘Ora’ și ‘Data’ , apăsați fie tasta funcție dreapta, pentru a salva reglajele, fie tasta funcție stânga, pentru a respinge modificările.
 • ‘Timp de decon.’
  În acest punct de meniu puteți alege intervalul de timp după care instrumentul de măsurare să se deconecteze automat, dacă nu este apăsată nicio tastă. Puteți dezactiva deconectarea automată și dacă alegeți setarea ‘Niciodată’ .
 • ‘Calit. Audio ridicată’
  În acest punct de meniu puteți adapta calitatea fișierului audio înregistrat prin intermediul memo-ului vocal. Aveți în vedere aici că o calitate audio ridicată necesită mai mult spațiu de memorie.
 • ‘Informaţii’
  La acest punct de meniu puteți accesa informații despre instrumentul de măsurare. Găsiți acolo numărul de serie al instrumentului de măsurare și versiunea de software instalată.
 • ‘Resetare’
  În acest punct de meniu puteți reseta instrumentul de măsurare la reglajele din fabricație și puteți șterge definitiv toate datele. Acest lucru poate dura câteva minute. Apăsați tasta din dreapta pentru ‘Mai multe’ , pentru a ajunge în submeniu. Apăsați apoi fie tasta funcție din dreapta pentru a șterge toate fișierele, fie tasta funcție din stânga pentru a abandona procesul.
Pentru a ieși din orice meniu și a reveni la ecranul de afișare standard, puteți, de asemenea, să apăsați tasta Start/Pauză măsurare.

Documentarea rezultatelor măsurării

Salvarea rezultatelor măsurării

Imediat după conectare, instrumentul de măsurare începe să măsoare și continuă să măsoare până la deconectare.
Pentru a salva o imagine, îndreptați camera către obiectul dorit și apăsați tasta Salvare. Imaginea este stocată în memoria internă a instrumentului de măsurare. Alternativ, apăsați tasta Start/Pauză măsurare. Operația de măsurare este imobilizată și afișată pe display. Acest lucru vă permite să vizualizați cu atenție imaginea și să efectuați adaptări ulterioare (de exemplu, la paleta de culori). Dacă nu doriți să salvați imaginea imobilizată, reporniți modul de măsurare cu ajutorul tastei Start/Pauză măsurare. Dacă doriți să salvați imaginea în memoria internă a instrumentului de măsurare, apăsați tasta Salvare.

Înregistrare un memo vocal

Pentru a înregistra condițiile de mediu sau informații suplimentare despre imaginea termică stocată, puteți înregistra un memo vocal. Aceasta este stocată în plus față de imaginea termică și imaginea vizuală și poate fi transmisă ulterior.
Se recomandă înregistrarea unui memo vocal pentru a asigura o mai bună documentare.
Microfonul se află în spatele tastaturii, lângă simbolul microfonului. Vorbiți în direcția microfonului. Înregistrarea poate avea o durată maximă de 30 s.
  Memo-ul vocal este înregistrat în galerie. Procedeți după cum urmează:
 • Apăsați tasta funcție Stânga pentru a intra în galerie.
 • Apăsați tasta Func . Înregistrarea începe. Înregistrați toate informațiile relevante.
 • Pentru a încheia înregistrarea, apăsați din nou tasta Func sau tasta funcție Dreapta..
 • Pentru a anula înregistrarea, apăsați tasta funcție Stânga. După înregistrare, puteți asculta memo-ul vocal.
 • Pentru a asculta înregistrarea, apăsați din nou tasta Func . Înregistrarea va fi redată.
  Pentru a pune pe pauză redarea, apăsați tasta funcție Dreapta. Pentru a continua redarea înregistrării puse pe pauză, apăsați din nou tasta funcție Dreapta.
  Pentru a opri redarea, apăsați tasta funcție Stânga.
Pentru a înregistra un memo vocal nou, ștergeți memo-ul vocal existent și apoi începeți o nouă înregistrare.

Interogare imagini salvate

Suplimentar față de imaginea termică, a fost stocată și imaginea vizuală. Pentru a o interoga, apăsați tasta Jos.
  Pentru interogarea imaginilor termice salvate, procedați după cum urmează:
 • Apăsați tasta funcție Stânga. Pe display apare acum ultima fotografie salvată.
 • Pentru a comuta între imaginile termice stocate, apăsați tasta Dreapta sau Stânga.
De asemenea, puteți afișa imaginea termică înregistrată ca ecran complet apăsând tasta Sus. În vizualizarea pe ecran complet, afișarea barei de titlu dispare după 3 s, astfel încât să puteți vizualiza toate detaliile imaginii termice.
Puteți schimba modurile de vizualizare cu ajutorul tastelor Sus și Jos.

Ștergerea imaginilor și a memo-urilor vocale salvate

Fragmentele de date ale imaginilor rămân în memorie și pot fi reconstruite. Pentru ștergerea definitivă, selectați în meniul principal ‘Aparat’‘Resetare’ .
  Pentru ștergerea imaginilor termice individuale sau a tuturor imaginilor termice, treceți la vizualizarea galeriei:
 • Apăsați tasta funcție Dreapta de sub simbolul coșului de gunoi. Se deschide un submeniu. Aici puteți selecta dacă doriți să ștergeți doar această imagine, doar memo-ul vocal asociat (dacă ați înregistrat unul) sau toate imaginile. Dacă doriți să ștergeți doar această imagine sau memo-ul vocal, confirmați operațiunea cu tasta Func .
 • Dacă doriți să ștergeți toate imaginile, apăsați tasta Func sau tasta funcție Dreapta, confirmați procesul suplimentar cu tasta funcție Dreapta sau anulați procesul de ștergere apăsând tasta funcție Stânga.

Transmisia datelor

Interfața USB servește exclusiv la transmisia datelor. Acumulatorii sau alte aparate nu pot fi încărcate prin aceasta.
 1. Deschideți apărătoarea mufei USB.
 2. Conectați mufa USB a instrumentului de măsurare deconectat prin cablul USB cu PC-ul dumneavoastră.
  Conectați instrumentul de măsurare prin interfața USB exclusiv cu un PC. La conectarea cu alte aparate, instrumentul de măsurare poate fi deteriorat.
 3. Conectați instrumentul de măsurare.
 4. Deschideți pe PC-ul dumneavoastră browser-ul de fișiere și selectați unitatea de disc PT‑C . Fișierele salvate pot fi copiate de pe memoria internă a instrumentului de măsurare, mutate pe PC-ul dumneavoastră sau șterse.
 5. Imediat ce ați încheiat procesul dorit, detașați unitatea de disc în procedeul standard.
  Deautentificați întotdeauna mai întâi unitatea de disc de la sistemul de operare al PC-ului (ejectați unitatea de disc), deoarece, în caz contrar, memoria internă a instrumentului de măsurare poate fi deteriorată.
 6. Deconectați apoi instrumentul de măsurare cu tasta de pornire/oprire.
 7. Îndepărtați cablul USB și închideți apărătoarea mufei USB pentru a o proteja de praf sau stropire cu apă.

Îngrijirea și întreținerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
 • Dacă există, curățați cu precauție fantele de aerisire, folosind o perie uscată și moale.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
 • Păstrați întotdeauna instrumentul de măsurare curat. Un senzor infraroșu murdar poate afecta precizia de măsurare.
 • Nu încercați să îndepărtați murdăria de pe senzorul de infraroșu, cameră, difuzor sau microfon cu obiecte ascuțite. Ștergeți praful de pe senzorul de infraroșu și de pe cameră. Nu ștergeți peste senzorul de infraroșu și pe cameră ( pericol de zgâriere).
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
 • Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti .
 • Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreținerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb, materiale consumabile și accesorii originale. Piese de schimb, materiale consumabile și accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Schimbarea bateriei tip buton

Pentru a putea salva ora curentă în instrumentul de măsurare, acesta dispune de o baterie tip buton. Dacă bateria tip buton este descărcată, ea trebuie să fie schimbată.
Image alternative
 1. Desfaceți șurubul de la suportul bateriei tip buton.
  • Șurubul este asigurat împotriva pierderii printr-o legătură la suportul bateriei tip buton.
 2. Scoateți suportul bateriei tip buton (după caz cu un instrument adecvat) din canalul său.
 3. Extrageți bateria tip buton goală și introduceți o nouă baterie tip buton. Acordați atenție polarității corecte. Semnul "+" gravat pe suportul bateriei tip buton și borna pozitivă a bateriei tip buton trebuie să fie coincidă în mod vizibil.
 4. Introduceți din nou suportul bateriei tip buton în canalul său. Aveți în vedere ca suportul bateriei tip buton să fie împins în interior corect și complet, deoarece, în caz contrar, protecția împotriva prafului și stropirii cu apă nu este asigurată.
 5. Strângeți ferm șurubul suportului bateriei tip buton, folosind doar forța mâinii.

Service echipamente de măsurare Hilti

Centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti execută verificarea şi, în caz de abatere, restabilirea şi o nouă verificare a conformităţii cu specificaţia a instrumentului de măsurare. Conformitatea cu specificaţia la momentul verificării este confirmată în scris prin certificatul de service. Se recomandă:
 • Alegeţi un interval de verificare adecvat, corespunzător folosirii.
 • După o solicitare neobişnuită a aparatului, înaintea lucrărilor importante, însă cel puţin anual, dispuneţi efectuarea unei verificări la centrul de service pentru echipamentele de măsurare de la Hilti .
Verificarea de către centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti nu degrevează utilizatorul de verificarea instrumentului de măsurare înainte de folosire şi pe parcursul acesteia.

Transportul și depozitarea

Transportul accesoriilor de lucru cu acumulatori și al acumulatorilor
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageți acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportați niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejați împotriva șocurilor și vibrațiilor excesive și izolați de orice materiale conductoare electric sau de alți acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie și să cauzeze un scurtcircuit. Aveți în vedere prescripțiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poștă nu este permisă. Adresați-vă unei companii de expedieri dacă doriți să trimiteți acumulatori nedeteriorați.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unui transport lung și după acesta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulatori și acumulatorilor
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații răcoroase și uscate. Aveți în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstrați acumulatorii în redresor. Scoateți întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitați niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații inaccesibile pentru copii și pentru persoanele neautorizate.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unei depozitări lungi și după aceasta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistență în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Produsul nu permite conectarea.
Acumulatorul descărcat
 • Schimbați acumulatorul sau încărcați acumulatorul gol.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixați acumulatorul cu zgomotul caracteristic de clic.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocul de fixare de pe acumulator este murdărit.
 • Curățați ciocul de fixare și introduceți acumulatorul din nou.
Image alternative
Instrumentul de măsurare este prea cald, respectiv prea rece.
Instrumentul de măsurare este prea cald, respectiv prea rece. Instrumentul de măsurare se oprește după o perioadă scurtă de timp.
 • Lăsați instrumentul de măsurare să se aclimatizeze.
 • Apoi conectați din nou instrumentul de măsurare.
Image alternative
Acumulatorul prea cald, respectiv prea rece.
Acumulatorul prea cald, respectiv prea rece. Instrumentul de măsurare se oprește după o perioadă scurtă de timp.
 • Lăsați acumulatorul să se aclimatizeze sau schimbați-l.
 • Apoi conectați din nou instrumentul de măsurare.
Image alternative
Memorie plină / defectă.
Memorie de imagine plină.
 • Dacă este necesar, transferați imaginile pe un alt mediu de stocare (de exemplu, PC). Apoi ștergeți imaginile din memoria internă.
Memorie de imagine defectă.
 • Formatați memoria internă prin ștergerea tuturor imaginilor. Dacă problema persistă, adresați-vă centrului de service Hilti .
Image alternative
Instrumentul de măsurare nu poate fi conectat la un PC.
Instrumentul de măsurare nu este recunoscut de PC.
 • Verificați dacă driver-ul de pe calculatorul dumneavoastră este actualizat. După caz, poate fi necesară o versiune mai nouă a sistemului de operare pe calculator.
Interfață USB sau cablu USB defect.
 • Verificați conexiunea cu un alt cablu USB.
 • Verificați dacă instrumentul de măsurare poate fi conectat la un alt computer.
 • Dacă problema persistă, adresați-vă centrului de service Hilti .
Image alternative
Bateria tip buton goală.
Bateria tip buton goală.
 • Schimbați bateria tip buton.
 • Confirmați schimbarea.
Image alternative
Instrumentul de măsurare defect.
Instrumentul de măsurare defect.
 • Adresați-vă centrului de service Hilti .

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Indicație FCC (valabilă în SUA) / Indicație IC (valabilă în Canada)

Acest aparat a respectat în teste valorile limită prescrise în paragraful 15 din dispozițiile FCC pentru aparatele digitale din clasa B. Aceste valori limită prevăd pentru instalarea în zone de locuințe o protecție suficientă față de radiațiile perturbatoare. Aparatele de acest tip generează și utilizează frecvențe înalte și, de asemenea, pot radia frecvențe înalte. Din aceste motive, ele pot provoca perturbații în recepția radio dacă nu sunt instalate și puse în funcțiune conform instrucțiunilor.
Nu se poate însă garanta că, în cazul anumitor instalații, nu pot să apară perturbații. Dacă acest aparat provoacă perturbații ale recepției radio sau TV, care pot fi constatate prin deconectarea și reconectarea aparatului, utilizatorul trebuie să contracareze perturbațiile cu ajutorul măsurilor următoare:
 • Realinierea sau mutarea antenei de recepție.
 • Mărirea distanței dintre aparat și receptor.
 • Conectarea aparatului la priza de alimentare a unui circuit electric diferit de cel al receptorului.
 • Solicitați ajutorul distribuitorului comercial sau al unui tehnician radio-TV experimentat.
Acest dispozitiv corespunde paragrafului 15 din dispozițiile FCC și RSS‑210 ale ISED.
Punerea în funcțiune se subordonează următoarelor două condiții:
 • Aparatul nu trebuie să genereze radiație dăunătoare.
 • Aparatul trebuie să capteze orice radiație, inclusiv radiațiile care produc operații nedorite.
Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricționa dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcțiune.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Alte informații

Accesorii, produse din sistem și alte informații referitoare la produsul dumneavoastră găsiți aici.

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din China.
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din Taiwan.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.