Limba

PS 85

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Card SD
Image alternative USB
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Scaner de perete
  PS 85
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru instrumentele de măsurare

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Instrumentele de măsurare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca prejudicii la instrumentul de măsurare şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu produsul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării produsului..
 • Utilizaţi produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile în ţara dumneavoastră.
Securitatea electrică
 • Feriţi produsul de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Ştergeţi produsul până la uscare, înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi un instrument de măsurare. Nu folosiţi niciun instrument de măsurare dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea instrumentului de măsurare poate duce la accidentări serioase.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. Purtarea echipamentului personal de protecţie diminuează riscul de accidentări.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că instrumentul de măsurare este deconectat, înainte de a îl racorda la acumulator, de a îl lua din locul de lucru sau de a îl transporta.
 • Utilizaţi produsul şi accesoriile corespunzător acestor instrucţiuni şi în modalitatea prescrisă pentru acest tip de aparat. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor produse destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru instrumente de măsurare, chiar dacă sunteţi familiarizat cu instrumentul de măsurare după multiple folosiri ale acestuia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
 • Utilizarea instrumentului de măsurare nu este permisă în apropierea aparatelor medicale.
Utilizarea şi manevrarea instrumentului de măsurare
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Păstraţi instrumentele de măsurare în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea produsului de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Instrumentele de măsurare sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie instrumentele de măsurare. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea instrumentului de măsurare. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a instrumentului de măsurare. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a instrumentelor de măsurare.
 • Modificarea sau manipularea produsului nu sunt în niciun caz permise. Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune produsul în funcţiune.
 • Înaintea măsurărilor importante, precum şi după o cădere sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia instrumentului de măsurare.
 • Rezultatele măsurării pot fi influenţate negativ de anumite condiţii de mediu, în funcţie de principiul măsurării. În această categorie intră, de exemplu, apropierea de aparatele care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, vibraţii şi modificări de temperatură.
 • Modificarea rapidă a condiţiilor de măsurare poate denatura rezultatele măsurărilor.
 • Dacă produsul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsaţi-l să se aclimatizeze înainte de folosire. Diferenţele termice mari pot duce la operaţiuni eronate şi la rezultate greşite ale măsurărilor.
 • La utilizarea cu adaptoare şi accesorii, asiguraţi-vă că accesoriul este fixat în siguranţă.
 • Deşi instrumentul de măsurare este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte produse optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Respectaţi temperaturile de funcţionare şi de depozitare indicate.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Ţineţi instrumentul de măsurare la distanţă de orice implanturi.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan naţional.
 • Nu utilizaţi instrumentul de măsurare pentru a examina persoane sau animale.
 • Utilizarea aparatului nu este permisă în apropierea gravidelor sau persoanelor cu stimulator cardiac.
Securitatea electrică
 • Extrageţi acumulatorul înainte de depozitare.
Utilizarea şi manevrarea instrumentului de măsurare
 • Verificaţi înainte de folosire presetările instrumentului de măsurare, precum şi setările efectuate de dumneavoastră.
 • După conectare şi pe parcursul lucrului, aveţi în vedere întotdeauna informaţiile şi mesajele de avertizare de pe display.
 • Menţineţi curate partea inferioară a scanerului şi roţile, deoarece acest lucru poate avea o influenţă asupra preciziei de măsurare.
 • Nu aduceţi în zona senzorului de pe partea posterioară a instrumentului de măsurare niciun fel de autocolante sau plăcuţe. În special plăcuţele din metal influenţează rezultatele măsurării.
 • Menţineţi întotdeauna contactul cu solul cu toate cele 4 roţi pe parcursul procesului de scanare. Nu treceţi peste trepte sau muchii.
 • Pe parcursul procesului de scanare, ţineţi instrumentul de măsurare exclusiv de mânerul prevăzut, pentru a nu influenţa operaţia de măsurare.
 • Pe parcursul procesului de scanare nu purtaţi mănuşi şi acordaţi atenţie legăturii suficiente la pământ. Dacă legătura la pământ este insuficientă, detectarea materialului (inclusiv detectarea conductorilor parcurşi de curent) poate fi influenţată negativ.
 • Mişcaţi întotdeauna cu precizie instrumentul de măsurare în ambele sensuri.
 • Nu lucraţi pe scară.
 • Nu găuriţi în poziţii în care instrumentul de măsurare a depistat obiecte. Luaţi în considerare diametrul de găurire şi preluaţi în calcul întotdeauna un factor de siguranţă adecvat.
 • Nu utilizaţi instrumentul de măsurare pentru depistarea de obiecte critice, cum sunt elementele structurilor de rezistenţă, conductori de înaltă tensiune, conducte de gaz sau de aburi, conducte de înaltă presiune şi obiecte similare.
 • Nu vă bazaţi niciodată doar pe instrumentul de măsurare. Verificaţi suplimentar rezultatele măsurării din alte surse de informaţie, măsurări de control şi, după caz, găuriri de probă.
 • Asiguraţi-vă asupra fixării în siguranţă a cordonului de mână. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă există deteriorări la punctul de fixare al cordonului de mână.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru şi/ sau sculelor. Utilizaţi numai cordonul de mână din setul de livrare.
 • Ţineţi instrumentul de măsurare numai de mânerul prevăzut. Menţineţi mânerul curat, uscat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Menţineţi display-ul curat şi bine lizibil. Ştergeţi display-ul numai cu o cârpă curată şi care nu zgârie.
 • Rezultatele măsurării pot fi influenţate negativ de anumite condiţii de mediu, în funcţie de principiul măsurării. Prin aceste condiţii se numără de ex. apropierea de aparate care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, umezeala, materialele de construcţii care conţin metal, materiale izolatoare caşerate cu aluminiu, elemente de construcţie aplicate în straturi, materiale de bază cu goluri, precum şi tapete sau gresie cu proprietăţi conductoare. De aceea, înainte de găurire, tăiere cu ferăstrăul sau frezare în materiale de bază, acordaţi atenţie şi altor surse de informare (de ex. planurile construcţiei).
 • Pe parcursul procesului de scanare, evitaţi apropierea de aparate care emit câmpuri electrice, magnetice sau electromagnetice intense (de exemplu telefoane mobile). După posibilitate, dezactivaţi funcţiile corespunzătoare la toate aparatele a căror radiaţie poate influenţa negativ operaţia de măsurare sau deconectaţi aparatele.
 • Nu utilizaţi instrumentul de măsurare fără aprobare prealabilă în apropierea instalaţiilor militare, aeroporturilor, în avioane, precum şi în amenajările radioastronomice.
 • După o cădere sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia instrumentului de măsurare. Dacă instrumentul de măsurare este deteriorat, încredinţaţi repararea sa unui centru de service Hilti .
 • Respectaţi temperaturile de funcţionare şi de depozitare indicate.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Utilizaţi acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresaţi-vă centrului de service Hilti sau citiţi documentul "Indicaţii referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveţi în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea şi utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiţi indicaţiile referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiţi prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru baterii.

 • Nu înghiţiţi niciodată bateriile tip buton. O ingerare a bateriei tip buton poate duce în interval de 2 ore la arsuri chimice interne serioase şi la accidente mortale.
 • Asiguraţi-vă că baterie tip buton nu ajunge în mâinile copiilor. Dacă există suspiciunea că bateria tip buton a fost ingerată sau introdusă într-o altă deschidere a corpului, prezentaţi-vă imediat la un medic.
 • La schimbarea bateriilor acordaţi atenţie schimbului corect al acestora. Pericol de explozie.
 • Nu încercaţi să reîncărcaţi o baterie tip buton şi nu scurtcircuitaţi bateria tip buton. Bateria tip buton poate deveni neetanşă, poate exploda, se poate aprinde şi poate vătăma persoane.
 • Îndepărtaţi şi evacuaţi ca deşeu bateriile tip buton descărcate în conformitate cu prevederile. Bateriile tip buton descărcate pot deveni neetanşe şi, ca urmare, pot deteriora produsul sau vătăma persoane.
 • Nu deterioraţi bateria tip buton şi nu dezasamblaţi bateria tip buton. Bateria tip buton poate deveni neetanşă, poate exploda, se poate aprinde şi poate vătăma persoane.
 • Nu aduceţi o baterie tip buton deteriorată în contact cu apa. Scăparea de litiu poate produce hidrogen în combinaţie cu apa şi, ca urmare, poate provoca un incendiu, o explozie sau vătămări de persoane.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Roată
 2. Crestătură de marcaj sus
 3. Display-ul
 4. Crestătură de marcaj stânga / dreapta
 5. Panou de operare
 6. Mâner
 7. Şurub la suport de baterie tip buton
 8. Suport de baterie tip buton
 9. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 10. Acumulator
 11. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 12. Slot de card microSD
 13. Mufă USB, tip C
 14. Zona senzorului
 15. Ureche
 16. Tastă funcţie stânga
 17. Tastele săgeată
 18. Tastă Start/Stop
 19. Tastă funcţie dreapta
 20. Tastă Screenshot
 21. Tasta de pornire/oprire

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un scaner de perete. El este destinat detecţiei de obiecte cum sunt metalele feroase (armăturile metalice), metalele neferoase (cupru, aluminiu), grinzile din lemn, tuburile din plastic, conductorii şi cablurile în materiale de bază uscate.

Image alternative
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 12. Hilti recomandă pentru acest produs utilizarea acumulatorilor indicaţi în acest tabel.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare Hilti din seriile de tip menţionate.

Setul de livrare

Scaner de perete, cablu USB, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Vedere generală a modurilor de măsurare

Instrumentul de măsurare dispune de următoarele moduri de măsurare:
 • Localizare obiecte pentru localizarea de obiecte în pereţi, podele şi plafoane.
 • Localizare pierderi pentru localizarea pierderilor.
 • Măsurare distanţe pentru măsurarea intervalelor de distanţă.
Puteţi schimba modul în punctul de meniu Mod măsurare.

Date tehnice

Toate datele prezentate au fost măsurate pe standuri de verificare speciale, majoritatea în laborator. Din cauza aditivilor din materialul de bază, modificărilor asupra condiţiilor de mediu sau particularităţilor obiectelor detectate (de ex. obiecte încovoiate), capacităţile de măsurare pot să difere considerabil de valorile indicate (a se vedea şi capitolul Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii). Condiţiile noastre standard de laborator sunt:
 • Temperatură: 20 °C
 • Umiditatea relativă a aerului: 36,5%
 • Clasă de rezistenţă beton: C 50⁄60
Adâncimea de detecţie în beton uscat
Obiecte metalice
85 mm
(3,3 in)
Alte obiecte
80 mm
(3,1 in)
Adâncimea de detecţie pentru grinzi din lemn în pereţi de zidărie uscată
38 mm
(1,5 in)
Adâncimea de detecţie pentru obiecte metalice în beton tânăr
60 mm
(2,4 in)
Adâncimea de detecţie pentru obiecte în alte tipuri compatibile de pereţi
80 mm
(3,1 in)
Precizia adâncimii afişate a obiectului (plus abaterea dependentă de utilizare)
În beton uscat
±5 mm
(±0,2 in)
În beton tânăr
±10 mm
(±0,4 in)
Precizie de măsurare faţă de centrul obiectului
±5 mm
(±0,2 in)
Distanţa minimă dintre două obiecte învecinate
40 mm
(1,6 in)
Precizia de măsurare pentru intervale de distanţă
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frecvenţă senzor radar
1,8 GHz …5,8 GHz
Putere de emisie maximă a senzorului radar
1,8 ... 2,2 GHz
−65 dBm
2,2 ... 5,8 GHz
−50 dBm
Frecvenţă senzor inductiv
48 kHz …52 kHz
Intensitate maximă a câmpului magnetic (la 10 m)
≤ 10 dBµA/m
Altitudine maximă de utilizare deasupra nivelului de referinţă
2.000 m
(6.561 ft — 10 in)
Umiditatea relativă maximă a aerului
90 %
Umiditatea relativă maximă a aerului pentru detectarea obiectelor parcurse de curent
50 %
Gradul de murdărire corespunzător IEC 61010-1
2
Durată de funcţionare tipică cu acumulator B 12/2.6
≈ 6 ore
Baterie tip buton
CR2032 (baterie cu litiu de 3 V)
Durata de serviciu a bateriei tip buton
Aprox. 36 luni
Gradul de protecţie
IP 5X
Dimensiuni (lungime x lăţime x înălţime), fără acumulator
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Greutate conform EPTA-Procedure 01 fără acumulator
0,57 kg
(1,26 lb)
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−10 ℃ …50 ℃
(14 ℉ …122 ℉)
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
10,8 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Montarea cordonului de mână

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de interconectarea greşită a unui fir de susţinere a accesoriului de lucru! Produsul poate cădea.
 • Nu fixaţi niciun fir de susţinere a accesoriului de lucru de ureche şi/ sau de cordonul de mână.
 1. Trageţi bucla subţire a cordonului de mână prin urechea de pe partea inferioară a produsului.
 2. Duceţi bucla lată prin bucla subţire şi trageţi ferm cordonul de mână.

Pornirea/ oprirea instrumentului de măsurare

Înainte de conectarea instrumentului de măsurare, asiguraţi-vă că zona senzorului nu este umedă. După caz, uscaţi instrumentul de măsurare cu o cârpă.
 1. Pentru a conecta instrumentul de măsurare, apăsaţi tasta de pornire/oprire sau tasta Start/Stop.
  • În afara temperaturii de lucru, se va afişa un mesaj de eroare şi instrumentul de măsurare se deconectează automat. Lăsaţi instrumentul de măsurare să se răcească sau să se încălzească şi porniţi-l după aceea din nou.
  Instrumentul de măsurare se deconectează automat şi complet după 5 minute în care nu este utilizat. Puteţi modifica intervalul de timp până la dezactivare în meniul principal.
 2. Pentru a deconecta instrumentul de măsurare, apăsaţi tasta de pornire/oprire.

Meniu

Navigarea în meniu

Tastelor funcţie stânga şi dreapta le sunt atribuite diferite funcţii, dependent de afişajele ecranului. Acestea sunt reprezentate grafic pe display direct deasupra tastei funcţie respective.
 1. Pentru a deschide meniul, apăsaţi tasta funcţie stânga.
 2. Pentru a derula într-un meniu, apăsaţi tastele săgeată sus sau jos.
 3. Pentru a confirma o opţiune de meniu selectată, apăsaţi tasta Start/Stop.
 4. Pentru a reveni în meniul imediat superior, apăsaţi tasta funcţie stânga.
 5. Pentru a părăsi meniul, apăsaţi tasta funcţie dreapta (indisponibilă în submeniul Galerie).

Puncte de meniu

Galerie Puteţi apela imaginile salvate sau le puteţi şterge prin apăsarea tastei-funcţie dreapta, sub simbolul coşului de hârtii.
Fragmentele de date ale imaginilor rămân în memorie şi pot fi reconstruite. Pentru ştergere definitivă alegeţi Formatare memorie internă . Dacă este introdus un card SD, alegeţi mai întâi Formatare card SD , apoi extrageţi cardul SD şi în final formataţi memoria internă. Alternativ, puteţi şterge definitiv imaginile şi în meniul Setări aparat de la Reglaje din fabricaţie .
Modul Măsurare Setaţi modul de măsurare dorit. După selectare, instrumentul de măsurare trece direct în modul de măsurare ales. În modul de măsurare Localizare obiecte puteţi stabili suplimentar tipul de perete potrivit pentru operaţia de măsurare planificată şi modul de vizualizare al rezultatelor măsurării.
Setări aparat
 • Metru articulat: porniţi sau opriţi metrul articulat pentru modurile de măsurare Localizare obiecte (cu excepţia modului de vizualizare Spot), precum şi Localizare pierderi. Cu ajutorul metrului articulat puteţi determina de ex. distanţa dintre centrele obiectelor. Apăsaţi tasta funcţie dreapta, pentru a seta metrul articulat pe zero.
 • Luminozitatea ecranului : Setaţi gradul de luminozitate la iluminarea display-ului.
 • Audio : Activaţi sau dezactivaţi semnalul sonor. Când semnalul sonor este pornit, la fiecare apăsare de tastă şi la fiecare obiect găsit sub zona senzorului se emite un semnal sonor.
 • Start setări : Alegeţi cu ce setări (de ex. tip de perete, mod de vizualizare, metru articulat) să pornească instrumentul de măsurare la conectare. Alegeţi între preluarea setărilor la ultima deconectare şi o setare de bază personalizată (corespunde setărilor actuale din meniul principal).
 • Deconectare după ... : alegeţi intervalul de timp după care instrumentul de măsurare să se deconecteze automat, când acesta nu este utilizat.
 • Limba : Alegeţi limba utilizată în afişaj.
 • Data şi ora : Reglaţi data şi ora pentru salvarea ecranelor şi alegeţi formatul datei şi orei. Dacă ora şi data nu mai sunt salvate, schimbaţi bateria tip buton (vezi „Introducerea/ schimbarea bateriei tip buton (vezi imaginea D)“, pagina 31).
 • Unitate de măsură : Alegeţi unitatea de măsură pentru indicatoarele de măsurare. (nu este disponibilă în toate ţările.)
 • Reglaje din fabricaţie : Puteţi reseta toate opţiunile din meniu la reglajul din fabricaţie. Concomitent, toate imaginile salvată vor fi şterse definitiv.
Info aparat Aici găsiţi informaţiile despre aparat, ca de exemplu versiunea de software instalată.

Informaţii de context şi asistenţă

Dacă simbolul cu semnul de întrebare este afişat pe display deasupra tastei funcţie dreapta, prin apăsarea tastei-funcţie dreapta veţi obţine informaţii de context şi asistenţă. Această opţiune este disponibilă la modificarea tipului de perete şi modului de vizualizare, în toate modurile de măsurare pentru localizarea de obiecte, precum şi în localizarea pierderilor.

Salvare / transmitere rezultate ale măsurării

Salvarea rezultatelor măsurării ca imagine

În modul de vizualizare Obiect este disponibilă o funcţie Panorama-Screenshot. Cu aceasta puteţi rezultatele măsurării salva ca imagine (inclusiv adâncimea obiectului la fiecare obiect afişată), pentru a le documenta sau a le analiza mai târziu.
 1. Măsuraţi zona dorită în modul obişnuit.
 2. Apăsaţi apoi tasta Screenshot.
  • Când cardul microSD este introdus, imaginile sunt salvate pe card. În celelalte cazuri, imaginile vor fi depuse în memoria internă a instrumentului de măsurare şi pot fi transmise prin interfaţa USB.

Transmisia datelor prin interfaţa USB

Interfaţa USB serveşte exclusiv la transmisia datelor. Acumulatorii sau alte aparate nu pot fi încărcate prin aceasta.
 1. Deschideţi apărătoarea mufei USB.
 2. Conectaţi mufa USB a instrumentului de măsurare deconectat prin cablul USB cu PC-ul dumneavoastră.
  Conectaţi instrumentul de măsurare prin interfaţa USB exclusiv cu un PC. La conectarea cu alte aparate, instrumentul de măsurare poate fi deteriorat.
 3. Conectaţi instrumentul de măsurare.
 4. Deschideţi pe PC-ul dumneavoastră browser-ul de fişiere şi selectaţi unitatea de disc Hilti PS 85 . Fişierele salvate pot fi copiate de pe memoria internă a instrumentului de măsurare, mutate pe PC-ul dumneavoastră sau şterse.
 5. Imediat ce aţi încheiat procesul dorit, detaşaţi unitatea de disc în procedeul standard.
  Deautentificaţi întotdeauna mai întâi unitatea de disc de la sistemul de operare al PC-ului (ejectaţi unitatea de disc), deoarece, în caz contrar, memoria internă a instrumentului de măsurare poate fi deteriorată.
 6. Deconectaţi apoi instrumentul de măsurare cu tasta de pornire/oprire.
 7. Îndepărtaţi cablul USB şi închideţi apărătoarea mufei USB pentru a o proteja de praf sau stropire cu apă.

Transmisia datelor prin card microSD

Dacă este introdus un card microSD în instrumentul de măsurare, imaginile vor fi depuse automat la salvare pe card, nu în memoria internă a instrumentului de măsurare.
Deconectaţi instrumentul de măsurare înainte de a extrage cardul microSD. În caz contrar, cardul microSD poate fi deteriorat.
 1. Deschideţi apărătoarea slotului cardului microSD.
 2. Apăsaţi uşor cardul microSD în instrumentul de măsurare, până când se deblochează.
 3. Trageţi cardul microSD afară din slot şi conectaţi-l cu PC-ul dumneavoastră. Fişierele salvate pot fi copiate, mutate pe PC-ul dumneavoastră sau şterse.
 4. Apoi introduceţi din nou cardul microSD în slot. Acordaţi atenţie alinierii corecte la introducere. Introduceţi prin glisare cardul microSD până când se fixează.
 5. Închideţi apărătoarea slotului pentru a-l proteja de praf sau stropire cu apă.

Actualizare a softului

Dacă este necesar, puteţi actualiza softul instrumentului de măsurare.
Versiunea de software cea mai actuală este disponibilă pentru descărcare sub link-ul următor: Download
 • Dacă versiunea de software este mai actuală decât cea de pe produsul dumneavoastră, descărcaţi fişierul de actualizare.
 • Încărcaţi fişierul de actualizare pe cardul microSD.
 • Introduceţi cardul microSD în instrumentul de măsurare.
 • Conectaţi instrumentul de măsurare.
 • Dacă a fost găsit un fişier de actualizare nou, neinstalat până în prezent, procesul de actualizare porneşte automat.
 • Procesul de actualizare va fi afişat pe display. Acest procedeu poate dura câteva minute.
 • După încheierea actualizării, instrumentul de măsurare va fi repornit automat.
 • Hilti recomandă ca fişierul de actualizare să fie şters ulterior de pe cardul microSD.
  Deconectaţi instrumentul de măsurare înainte de a extrage cardul microSD.

Modul de măsurare Localizare obiecte

Modul de funcţionare

Cu instrumentul de măsurare se verifică materialul de bază al zonei senzorului. Dacă mai multe obiecte se află unul deasupra altuia în perete, pe display va fi afişat obiectul situat cel mai aproape de suprafaţă.
În modul de măsurare Localizare obiecte puteţi stabili suplimentar tipul de perete potrivit pentru operaţia de măsurare planificată şi modul de vizualizare al rezultatelor măsurării.

Obiecte care pot fi depistate

Vor fi detectate obiectele al căror material diferă de cel al peretelui.
 • Tuburi din plastic (de ex. tuburi din plastic parcurse de apă cu diametrul de cel puţin 10 mm, ţevi goale cu diametrul de cel puţin 20 mm în material înconjurător masiv)
 • Conductori electrici (indiferent dacă sunt parcurşi de curent sau nu)
 • Linii electrice trifazice (de ex. spre cuptoare)
 • Conductori de joasă tensiune (de ex. sonerie, telefon, reţea, Smart Home)
 • Ţevi, bare, grinzi metalice de orice tip (de ex. oţel, cupru, aluminiu)
 • Armături metalice
 • Grinzi din lemn
 • Goluri

Cazuri de măsurare speciale

  Anumite condiţii defavorabile pot influenţa negativ rezultatul măsurării, în funcţie de principiul măsurării:
 • Structuri multistrat în perete.
 • Tuburi din plastic goale şi grinzi din lemn în cavităţi şi pereţi cu structură uşoară.
 • Obiectele cu traseu oblic prin perete.
 • Suprafeţele metalice şi zonele umede; este posibil ca acestea să fie afişate ca obiecte într-un perete (de ex. în cazul unui conţinut ridicat de apă). Vă rugăm să aveţi în vedere că betonul necesită mai multe luni pentru uscare completă.
 • Goluri într-un perete; acestea pot fi afişate ca obiecte.
 • Apropierea de aparate care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, de ex. baze ale staţiilor de emisie-recepţie sau generatoare.
Înainte de a găuri, tăia cu ferăstrăul sau freza în perete, trebuie să vă asiguraţi asupra pericolelor şi din alte surse de informare. Deoarece rezultatele măsurării pot fi influenţate de condiţiile de mediu sau de structura peretelui, pot exista pericole chiar dacă indicaţia nu prezintă niciun obiect în zona senzorului.

Tipuri de perete

Modificare tipuri de peretePentru cele mai bune rezultatele posibile ale măsurării, setaţi întotdeauna tipul de perete potrivit. Profunzimea de măsurare depinde de tipul de perete şi este de maxim 85 mm (3,3 in).
 • Apăsaţi tasta săgeată stânga sau dreapta, până când este afişat tipul de perete dorit.
 • Apăsaţi tasta Start/Stop, pentru a selecta tipul de perete.
Tip de perete Zidărie/UniversalTipul de perete Zidărie/Universal este adecvat pentru majoritatea aplicaţiilor de lucru în zidărie masivă sau alte materiale omogene. Sunt afişate obiecte din material plastic şi metalice, precum şi conductori electrici şi alte conducte. Este posibil ca golurile din zidărie sau tuburile din plastic goale cu un diametru mai mic de 2 cm (0.8 in) să nu fie afişate. Acest mod se pretează cel mai bine pentru tipuri de materiale de bază omogene ca bolţarii din nisip cimentat sau plăcile ceramice.
Tip de perete BetonTipul de perete Beton este adecvat pentru aplicaţii de lucru în beton uscat. Sunt afişate obiecte din material plastic şi metalice, precum şi conductori electrici şi alte conducte. Este posibil ca tuburile din plastic goale cu un diametru mai mic de 2 cm (0.8 in) să nu fie afişate. Suplimentar, la alegerea tipului de perete puteţi seta profunzimea de măsurare maximă între 8 cm (3.1 in) şi 20 cm (7.9 in).
Tip de perete Zidărie uscatăTipul de perete Zidărie uscată este adecvat pentru găsirea grinzilor din lemn, stativelor metalice, precum şi conductorilor electrici şi altor conducte în pereţi de zidărie uscată (lemn, gips-carton etc.). Tuburile din plastic umplute şi grinzile din lemn vor fi afişate identic. Tuburile din plastic goale nu sunt detectate. Dacă identificaţi multe obiecte în apropierea suprafeţei (0‑2 mm (0‑0.08 in) faţă de suprafaţă) , încercaţi să lucraţi cu un strat suport (de ex. plexiglas de grosime 1 cm (0.4 in)).
Tip de perete Bolţari cu goluri verticaleTipul de perete Bolţari cu goluri verticale este adecvat special pentru aplicaţii de lucru în bolţari cu goluri verticale. Bolţarii cu goluri verticale sunt cărămizi cu multe cavităţi mici, orientate de cele mai multe ori vertical. Sunt afişate obiecte metalice, conductori electrici şi alte conducte, precum şi tuburi din plastic umplute cu apă. Este posibil ca golurile sau tuburile din plastic goale să nu fie afişate.
Tip de perete Bolţari cu goluri lungiTipul de perete Bolţari cu goluri lungi este adecvat special pentru aplicaţii de lucru în bolţari cu goluri lungi. Bolţarii cu goluri lungi sunt cărămizi cu cavităţi mai puţin mari, orientate de cele mai multe orizontal. Sunt afişate obiecte metalice orizontale plane, conductori electrici şi alte conducte, precum şi tuburi din plastic umplute cu apă până la o profunzime de măsurare maximă de 2 cm. Este posibil ca golurile sau tuburile din plastic goale să nu fie afişate. Pentru a îmbunătăţi rezultatul măsurării, scanaţi bolţarii cu goluri lungi suplimentar cu tipul de perete Bolţari cu goluri verticale. Acordaţi atenţie obiectelor plauzibile şi neplauzibile (obiecte fantomă).
Tip de perete Beton tânărTipul de perete Beton tânăr este adecvat special pentru aplicaţii de lucru în beton care nu este încă întărit şi uscat complet. Sunt afişate obiecte metalice, tuburi din material plastic şi ţevi metalice, precum şi conductori electrici. O diferenţiere între conductorii parcurşi de curent şi prin care nu circulă curent nu este posibilă. Profunzimea de măsurare maximă este de 6 cm (2.4 in). Vă rugăm să aveţi în vedere că betonul necesită mai multe luni pentru întărirea şi uscarea complete.

Mod de vizualizare

Modificare mod de vizualizare
 • Apăsaţi repetat tasta săgeată în sus sau în jos, până când este afişat modul de vizualizare dorit.
 • Apăsaţi tasta Start/Stop, pentru a selecta modul de vizualizare.

Mod de vizualizare Spot

Image alternative
În modul de vizualizare Spot este deja afişat un prim rezultat al măsurării, fără ca instrumentul de măsurare să fie mişcat peste materialul de bază. De aceea, el se pretează în mod special pentru măsurări în colţuri sau în locuri strâmte. Profunzimea de măsurare maximă este de 6 cm. După caz, obiectele găsite vor fi afişate cu proprietatea materialului, dar fără indicarea adâncimii.
Oricând este posibil, mişcaţi instrumentul de măsurare şi în modul de vizualizare Spot peste materialul de bază, pentru a obţine cele mai bune rezultate ale măsurării. Fără mişcarea instrumentului de măsurare, în special localizarea tuburilor din plastic şi grinzilor din lemn este limitată.
Indicator de măsurareDacă nu este găsit niciun obiect, pe display apare numai cercul exterior şi se aprinde în verde.
Dacă un obiect se află în apropiere, cercul exterior se aprinde în roşu. Dacă instrumentul de măsurare se apropie de un obiect, numărul de cercuri creşte. Dacă instrumentul de măsurare se îndepărtează de un obiect, numărul de cercuri scade.
Când intensitatea semnalului este suficientă, sunt afişate săgeţi de orientare. Pentru a localiza punctual centrul obiectului, mişcaţi instrumentul de măsurare în direcţia săgeţilor de orientare. Deasupra mijlocului unui obiect, indicatorul de măsurare arată o deviere maximă, iar dacă intensitatea semnalului este suficientă va fi afişată o cruciuliţă de centru. Identificatorul colorat pentru proprietatea materialului este identic cu cel din modul de vizualizare Obiect.
Dacă săgeţile de orientare sau cruciuliţa de centru nu este afişată, un obiect se poate afla totuşi în imediata apropiere.

Mod de vizualizare Obiect

Image alternative
În modul de vizualizare Obiect sunt disponibile cele mai bune rezultate posibile ale măsurării, precum şi profunzimile de măsurare maxime. Obiectele detectate sunt afişate dincolo de tronsonul de măsurare cu indicarea adâncimii şi, după caz, cu proprietatea materialului.
Procesul de măsurare
 • Aşezaţi instrumentul de măsurare pe materialul de bază şi mişcaţi-l în direcţia de deplasare peste materialul de bază. Rezultatele măsurării vor fi afişate pe display după un tronson minim de măsurare de aprox. 10 cm.
 • Mişcaţi în permanenţă rectiliniu instrumentul de măsurare cu apăsare uşoară pe materialul de bază, astfel încât roţile să aibă un contact sigur cu peretele.
 • Pentru a obţine rezultate optime ale măsurării, mişcaţi lent instrumentul de măsurare peste întregul loc de examinat şi luaţi în considerare rezultatele măsurării la deplasarea înapoi. Tronsonul de măsurare trebuie să fie de cel puţin 40 cm.
 • Puteţi porni în orice moment o nouă operaţie de măsurare prin apăsarea tastei Start/Stop.
 • Dacă ridicaţi instrumentul de măsurare de pe perete pe parcursul operaţiei de măsurare, ultimul rezultat al măsurării se păstrează pe display. La o nouă aşezare sau la mişcarea în continuare, operaţia de măsurare este repornită.
 • Pentru măsurările deosebit de sensibile utilizaţi modul de vizualizare Spot cu tipul de perete potrivit.
Image alternative
Sunt detectate fiabil muchiile superioare ale obiectelor care se desfăşoară perpendicular pe direcţia de mişcare a instrumentului de măsurare. De aceea, parcurgeţi întotdeauna în cruce zona care se examinează.
Pentru a localiza obiecte, este suficientă o singură parcurgere a tronsonului de măsurare. Dacă doriţi să localizaţi şi să marcaţi cu precizie un obiect găsit, mişcaţi instrumentul de măsurare înapoi pe tronsonul de măsurare.
Puteţi depista traseul unui obiect găsit în perete, parcurgând succesiv şi decalat mai multe tronsoane de măsurare.
Indicator de măsurareDacă nu a fost detectat niciun obiect în zona senzorului, liniile întrerupte şi linia centrală sunt complet verzi. Dacă a fost detectat un obiect, acesta apare între cele două linii întrerupte pe display şi cele două linii întrerupte şi linia centrală sunt complet sau parţial roşii.
Pe scala de adâncimi din dreapta, adâncimea obiectului va fi afişată până la muchia superioară a obiectului găsit.
Reprezentarea pe display a proprietăţilor obiectelor găsite poate să difere de proprietăţile efective ale obiectelor. În special obiectele foarte subţiri sunt reprezentate mai gros pa display. Obiectele mai mari, cilindrice (de ex. tuburi din material plastic sau ţevi de apă) pot apărea pe display mai înguste decât sunt în realitate.
Identificator color al proprietăţii materialuluiÎn funcţie de tipul şi de adâncimea obiectului, este posibilă recunoaşterea proprietăţilor materialului.
Acestea sunt marcate colorat după cum urmează:
Portocaliu
Obiect parcurs de curent
Albastru
Metal magnetic/ cu conţinut de fier (de ex. armături metalice)
Turcoaz
Metal nemagnetic (de ex. ţeavă din cupru)
Alb
Nemetal (de ex. lemn, material plastic)
Gri
Proprietate a materialului necunoscută
 • În cazul obiectelor parcurs de curent nu este afişată nicio altă proprietate.
 • Este posibil ca liniile trifazice să nu fie detectate ca fiind conductori parcurşi de curent.
 • În cazul unei umidităţi relative a aerului de peste 50 procente, determinarea proprietăţii "parcurs de curent" poate fi limitată.
Marcare obiectePuteţi marcarea obiectele găsite cu crestătura de marcaj de sus sau cu marginea exterioară a instrumentului de măsurare.
 • Mişcaţi instrumentul de măsurare spre obiectul găsit pe care doriţi să-l marcaţi.
 • Orientaţi instrumentul de măsurare astfel încât obiectul să fie în mijloc pe linia centrală în display.
 • Aşezaţi câte un marcaj la crestătura de marcaj de sus, în dreapta şi stânga.
 • În punctul de intersecţie al marcajelor însemnate se află mijlocul obiectului.
 • Alternativ, orientaţi instrumentul de măsurare astfel încât obiectul să se afle în mijloc pe una din cele două linii întrerupte pe display.
 • Astfel, obiectul se află în centru sub marginea exterioară corespunzătoare a instrumentului de măsurare.
 • Trasaţi o linie de-a lungul acestei margini exterioare pe materialul de bază şi însemnaţi cu o cruciuliţă pe această linie poziţia crestăturii de marcaj laterale aferente.
 • Aici se află mijlocul obiectului.
 • Puteţi marca traseul unui obiect găsit în perete, parcurgând succesiv şi decalat mai multe tronsoane de măsurare şi conectând marcajele respective.

Signal View 2D

Image alternative
În Signal View 2D este afişată intensitatea semnalului în poziţia de măsurare respectivă în combinaţie cu adâncimea obiectului. Signal View 2D este o variantă a modului de vizualizare Obiect. Ea indică intensităţile semnalelor în locul simbolurilor de obiecte. Intensitatea maximă a semnalului reprezintă muchia superioară a obiectelor.
Signal View 2D poate fi utilizat pentru localizarea obiectelor foarte apropiate între ele şi aprecieri mai bune asupra suprapunerilor complicate de materiale. În anumite împrejurări pot fi găsite inclusiv obiecte mai slabe şi obiecte situate succesiv. Aveţi în vedere indicaţiile privind procesul de măsurare din modul de vizualizare Obiect.
Aveţi în vedere indicaţiile privind procesul de măsurare la modul de vizualizare Obiect .

Signal View

Image alternative
În Signal View este afişată intensitatea semnalului în poziţia de măsurare respectivă fără informaţie referitoare la adâncimea obiectului. Signal View de poate fi utilizat pentru localizarea obiectelor foarte apropiate între ele şi aprecieri mai bune asupra suprapunerilor complicate de materiale, pe baza variaţiei semnalului.

Modul de măsurare Localizare pierderi

În acest mod de măsurare este afişată umiditatea relativă a materialului suprafeţei. De aceea, el se pretează la detectarea locului unde umiditatea materialului este maximă şi atrage astfel atenţia asupra unor eventuale pierderi. Materialele diferite pe suprafaţă, obiectele situate în plan şi neomogenităţile din materialul de bază (ca de ex. rosturi) pot denatura rezultatul.

Mod de măsurare distanţă

În acest mod de măsurare, puteţi măsura distanţele dintre obiecte.
Punctul de referinţă al operaţiei de măsurare este întotdeauna marcajul ajutător de sus. Operaţia de măsurare este posibilă numai drept, în direcţia de deplasare a roţilor. Distanţa faţă de punctul de pornire este măsurată în mod continuu. Valoarea măsurată care se afişează pe display corespunde distanţei faţă de punctul de pornire al operaţiei de măsurare actuale, nu distanţei totale parcurse. La retragerea în direcţia punctului de pornire, valoarea măsurată devine mai mică.
Dacă instrumentul de măsurare furnizează valori de distanţă neplauzibile, măsuraţi o distanţă prestabilită de ex. de 1 m (3 ft). Dacă distanţa nu se situează în limitele de toleranţă (vezi capitolul Date tehnice), adresaţi-vă centrului de service Hilti .

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Dacă există, curăţaţi cu precauţie fantele de aerisire, folosind o perie uscată şi moale.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizaţi niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Evitaţi expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneţi niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 • Păstraţi acumulatorul fără urme de ulei şi unsoare de altă provenienţă. Nu permiteţi ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o perie uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeţi contactele acumulatorului şi nu îndepărtaţi unsoarea aplicată din fabricaţie de pe contacte.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Schimbarea bateriei tip buton

Pentru a putea salva ora curentă în instrumentul de măsurare, acesta dispune de o baterie tip buton. Dacă bateria tip buton este descărcată, ea trebuie să fie schimbată.
Image alternative
 1. Demontaţi şurubul suportului bateriei tip buton.
 2. Scoateţi suportul bateriei tip buton (după caz cu un instrument adecvat) din canalul său.
 3. Extrageţi bateria tip buton goală şi introduceţi o nouă baterie tip buton. Acordaţi atenţie polarităţii corecte. Borna pozitivă a bateriei tip buton trebuie să fie orientată în sus.
 4. Introduceţi din nou suportul bateriei tip buton în canalul său. Aveţi în vedere ca suportul bateriei tip buton să fie împins în interior corect şi complet, deoarece, în caz contrar, protecţia împotriva prafului şi stropirii cu apă nu este asigurată.
 5. Montaţi din nou şurubul suportului bateriei tip buton şi strângeţi-l folosind doar forţa mâinii.

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Produsul nu permite conectarea.
Acumulatorul descărcat
 • Schimbaţi acumulatorul sau încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu zgomotul caracteristic de clic.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator sunt murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Introducerea prin panoul de operare nu este posibilă
Panou de operare defect
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Roţile nu funcţionează uşor
Roţile încărcate cu praf sau murdărite
 • Curăţaţi roţile şi carcasa.
Produsul nu poate fi conectat cu un PC.
Produsul nu este detectat de PC.
 • Verificaţi dacă driverul este actual. După caz, trebuie să actualizaţi driverul şi/ sau sistemul de operare.
Cablu USB defect.
 • Verificaţi conexiunea cu un alt cablu USB. După caz, schimbaţi cablul USB.
Mufa USB de la produs defectă.
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Cardul microSD nu funcţionează.
Cardul microSD nu este detectat.
 • Verificaţi funcţionarea cardului microSD cu un alt aparat (de ex. un PC).
 • Utilizaţi un alt card microSD sau unul nou. Dacă nici acesta nu este detectat, vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Cardul microSD nu poate fi citit.
 • Verificaţi dacă există murdărie la cardul microSD şi la slotul din instrumentul de măsurare. Curăţaţi-le cu precauţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Dacă problema persistă, adresaţi-vă centrului de service Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

Accesorii, produse din sistem şi alte informaţii referitoare la produsul dumneavoastră găsiţi aici.

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
Acumulatorii Hilti sunt la nivelul de actualitate tehnică şi sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
DescriereAcumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Spre deosebire de acumulatorii NiMH & NiCd, acumulatorii Li-Ion prezintă un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturile ridicate. Vezi Securitate
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii noştri la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la:
www.hilti.group | SUA: www.hilti.com
Securitate
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu utilizaţi niciodată baterii reciclate sau reparate care nu au fost avizate de centrul de service Hilti .
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări, de ex. striviri, tăieturi sau împunsături.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Evitaţi contactul cu ochii şi pielea în cazul scăpării de lichid din acumulator!
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • În cazul acumulatorilor defecţi, este posibilă ieşirea de lichid care va umezi obiectele adiacente. Curăţaţi zonele afectate cu soluţie de săpun şi apă caldă şi înlocuiţi acumulatorii deterioraţi.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii unor temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acestea pot cauza explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte din metal. Acestea pot cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie şi umezeală. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare ale acestora.
 • Nu depozitaţi sau utilizaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie, cu lichide sau gaze inflamabile. O defecţiune neaşteptată la acumulator poate cauza o explozie în aceste condiţii.
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu partenerul dumneavoastră de service Hilti , dacă un acumulator este deteriorat.
 • În cazul scăpării de lichid, evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau pielea, prin purtarea de ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi containerul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul din baterie.
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă sau timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu partenerul dumneavoastră de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu, aşa cum este descris mai sus.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Măsuri în cazul unui incendiul la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de baterii deteriorate, care ard sau revărsate. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente şi izolaţi astfel acumulatorii afectaţi. Dacă nu puteţi stinge incendiul cu mijloacele disponibile, apelaţi cea mai apropiată unitate de pompieri.
În cazul unui singur acumulator care arde:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Aşteptaţi până când acumulatorul s-a răcit complet.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Separaţi întotdeauna acumulatorul şi redresorul după folosire.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi baterii nedeteriorate.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Îndepărtaţi asemenea impurităţi cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.