Limba

DD 250-CA

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Semne de obligativitate

Sunt utilizate următoarele semne de obligativitate:
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi cască de protecţie
Image alternative Folosiţi căşti antifonice
Image alternative Folosiţi mănuşi de protecţie
Image alternative Folosiţi încălţăminte de protecţie
Image alternative Folosiţi o mască uşoară de protecţie respiratorie

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Date analiză
Image alternative Treapta de iniţiere a găurii
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Curent alternativ
Image alternative Diametru
Image alternative Transportul cu macaraua este interzis
Image alternative Bluetooth
Image alternative Opritor deschis
Image alternative Opritor închis
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Pământarea de protecţie
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Plăcuţe indicatoare

Pe batiul maşinii de forat, placa de bază sau maşina de forat cu carotieră diamantată
Image alternative La placa de bază cu vid
Jumătatea superioară a imaginii : pentru găuri orizontale cu fixare prin vid, batiul maşinii de forat nu are voie să fie utilizat fără siguranţa suplimentară.
Jumătatea inferioară a imaginii : cu dispozitivul de fixare cu vid fără asigurare suplimentară nu este permisă executarea de găuri în sus.
Image alternative Pe maşina de forat cu carotieră diamantată
Pentru lucrările direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.
Image alternative Pe maşina de forat cu carotieră diamantată
Lucrările sunt permise numai cu întrerupătorul de protecţie PRCD perfect funcţional.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de forat cu carotieră diamantată
  DD 250-CA
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşini de găurit

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate lucrările
 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de legătură. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
Instrucţiuni de protecţie a muncii în cazul utilizării unui burghiu lung
 • Nu lucraţi în niciun caz cu turaţie mai ridicată decât turaţia maximă admisibilă pentru burghiu. În cazul turaţiilor mai ridicate, burghiul se poate îndoi uşor dacă este posibilă rotirea liberă a lui fără contact cu piesa care se prelucrează şi apare posibilitatea de producere a unor accidentări.
 • Începeţi întotdeauna procesul de găurire cu turaţie scăzută şi cât timp burghiul are contact cu piesa care se prelucrează. În cazul turaţiilor mai ridicate, burghiul se poate îndoi uşor dacă este posibilă rotirea liberă a lui fără contact cu piesa care se prelucrează şi apare posibilitatea de producere a unor accidentări.
 • Nu exercitaţi o presiune excesivă şi apăsaţi numai pe direcţie longitudinală pe burghiu. Burghiele se pot îndoi şi, ca urmare, se pot rupe sau apare posibilitatea de pierdere a controlului şi de producere a unor accidentări.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşinile de găurit cu diamant

 • La executarea lucrărilor de găurire care necesită utilizarea de apă, deviaţi apa pentru a o depărta de zona de lucru sau utilizaţi un dispozitiv de captare a lichidelor. Măsurile de precauţie de acest gen menţin uscată zona de lucru şi diminuează riscul de electrocutare.
 • Utilizaţi scula electrică ţinând-o de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrările în care accesoriul aşchietor poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul unui accesoriu aşchietor cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi poate duce la electrocutări.
 • La găurirea cu diamant purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Dacă dispozitivul de lucru se blochează, nu mai exercitaţi avans şi deconectaţi accesoriul de lucru. Verificaţi motivul înţepenirii şi înlăturaţi cauza înţepenirii dispozitivelor de lucru.
 • Dacă doriţi să porniţi din nou o maşină de găurit cu diamant introdusă în piesa care se prelucrează, verificaţi înainte de conectare dacă dispozitivul de lucru se roteşte liber. Dacă dispozitivul de lucru se înţepeneşte, probabil că el nu se roteşte şi acest lucru poate duce la suprasolicitarea accesoriului de lucru sau la desprinderea maşinii de găurit cu diamant din piesa care se prelucrează.
 • La fixarea batiului maşinii de găurit pe piesa care se prelucrează cu dibluri şi şuruburi, asiguraţi-vă că ancorajul utilizat are capacitatea de a susţine maşina în siguranţă pe parcursul folosirii. Dacă piesa care se prelucrează nu prezintă rezistenţă sau este poroasă, diblul poate fi extras, ceea ce duce la desprinderea batiului maşinii de găurit de pe piesa care se prelucrează.
 • La fixarea batiului maşinii de găurit pe piesa care se prelucrează cu placa de vid, aveţi în vedere ca suprafaţa să fie netedă, curată şi să nu fie poroasă. Nu fixaţi batiul maşinii de găurit pe suprafeţe laminate, ca de ex. pe gresie şi faianţă şi pe straturi de acoperire ale materialelor compozite. Dacă suprafaţa piesei nu este netedă, plană sau suficient de fixată, placa de vid se poate desprinde de piesa care se prelucrează.
 • Înainte de găurire şi pe durata acesteia, asiguraţi-vă că subpresiunea este suficientă. Dacă subpresiunea nu este suficientă, placa de vid se poate desprinde de piesa care se prelucrează.
 • Nu executaţi niciodată găuri la un nivel deasupra capului şi găuri spre perete, dacă maşina este fixată numai cu placa de vid. În caz de pierdere a vidului, placa de vid se desprinde de piesa care se prelucrează.
 • La găurirea prin pereţi sau plafoane, asiguraţi-vă că persoanele şi zona de lucru de pe cealaltă parte sunt protejate. Carotiera poate ieşi prin gaura forată şi carota forată poate cădea în afară pe cealaltă parte.
 • În lucrările de găurire la un nivel deasupra capului utilizaţi permanent dispozitivul de captare a lichidelor stabilit în instrucţiunile de exploatare. Asiguraţi condiţiile ca apa să nu pătrundă în accesoriul de lucru. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra maşinii.
 • Maşina nu este destinată persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la maşină.
 • Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi maşina numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • Evitaţi contactul pielii cu noroiul de foraj.
 • Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai specialiştilor. Folosiţi un sistem de aspirare a prafului cât mai eficient posibil. Utilizaţi în acest scop un aparat mobil recomandat de Hilti pentru desprăfuire pentru lemn şi/ sau praf mineral, care a fost conceput special pentru această scula electrică. Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Se recomandă să purtaţi o mască de protecţie a respiraţiei, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
 • Maşina de forat cu carotieră diamantată şi carotiera diamantată au greutate mare. Este posibilă strivirea unor părţi ale corpului. În timpul folosirii maşinii, utilizatorul şi persoanele aflate în apropiere trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat: ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi încălţăminte de siguranţă.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi-vă că maşina este fixată corect în batiu.
 • Aveţi în vedere ca un opritor final să fie întotdeauna montat la batiul maşinii de forat, deoarece, în caz contrar, funcţia relevantă pentru securitate a opritoarelor finale este inoperantă.
 • Asiguraţi-vă că accesoriile de lucru posedă sistemul de prindere potrivit pentru maşină şi sunt blocate corespunzător în mandrina maşinii.
Securitatea electrică
 • Evitaţi utilizarea cablurilor prelungitoare cu prize multiple şi funcţionarea concomitentă a mai multor aparate.
 • Maşina va fi folosită numai la reţele care au conductor de protecţie şi sunt dimensionate suficient.
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu maşina se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
 • Împiedicaţi deteriorarea cablului de reţea la avansul saniei.
 • Nu utilizaţi niciodată maşina fără întrerupătorul de protecţie PRCD din pachetul de livrare (pentru maşinile fără PRCD, niciodată fără transformatorul de separare). Verificaţi întrerupătorul de protecţie PRCD înainte de orice operaţie de folosire.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Nu puneţi niciodată în funcţiune maşina în stare murdară sau udă. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa maşinii, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări. De aceea, în special la prelucrarea frecventă a materialelor conductoare, încredinţaţi maşinile murdărite centrului de service Hilti la intervale regulate pentru verificare.
 • Dacă exploataţi maşina de forat cu carotieră diamantată fără DD AF-CA H, montaţi întotdeauna apărătoarea pe alimentarea electrică pentru DD AF-CA H. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
Locul de muncă
 • Încredinţaţi lucrările de găurire spre aprobarea conducerii şantierului. Lucrările de găurire în clădiri şi alte structuri pot influenţa valorile de statică, în special la secţionarea armăturilor metalice sau elementelor portante.
 • Dacă batiul maşinii de forat nu este fixat conform prescripţiilor, deplasaţi întotdeauna maşina montată pe batiul maşinii de forat complet în jos, pentru a evita răsturnarea.
 • Ţineţi cablul de reţea şi cablul prelungitor, furtunul de aspirare şi furtunul de vid la distanţă faţă de piesele aflate în rotaţie.
 • Pentru lucrările de găurire umedă direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.
 • Pentru lucrările direcţionate în sus, este interzis dispozitivul de fixare cu vid fără fixare suplimentară.
 • Pentru găuri orizontale cu dispozitivul de fixare prin vid (accesoriu), batiul maşinii de forat nu are voie să fie utilizat fără siguranţa suplimentară.

Descriere

Vederi generale ale produsului

Maşină de forat cu carotieră diamantată DD 250-CA

Image alternative
 1. Display multifuncţional
 2. Tastă de operare Treaptă de iniţiere a găurii
 3. Tastă de operare Date analiză
 4. Plăcuţa de identificare
 5. Comutator de pornire/ oprire
 6. Capac pentru cablul de reţea
 7. Alimentarea electrică pentru DD AF-CA H (accesoriu)
 8. Cablu de reţea inclusiv întrerupător de protecţie PRCD
 9. Racord de apă
 10. Mâner de transport (2x)
 11. Capacul periilor de cărbune (2x)
 12. Regulator al debitului de apă
 13. Mandrina
 14. Comutatorul transmisiei

Batiul maşinii de găurit DD-HD 30

Image alternative
 1. Cric cu şurub (accesoriu)
 2. Apărătoare
 3. Şină
 4. Şurub de aliniere la nivel (3x)
 5. Indicator pentru centrul găurii
 6. Diblu
 7. Placă de bază
 8. Plăcuţa de identificare
 9. Ax de tensionare
 10. Piuliţă de strângere
 11. Proptă
 12. Mâner de transport
 13. Şurub opritor de capăt
 14. Limitator de adâncime (accesoriu)
 15. Locaş de preluare pentru cadrul de transport
 16. Suport pentru captarea apei (accesoriu)
 17. Garnitură (accesoriu)
 18. Vas de captare a apei (accesoriu)
 19. Disc de etanşare şi captare a apei (accesoriu)

Sanie DD-HD 30

Image alternative
 1. Mufă de roată manuală 1:1
 2. Mufă de roată manuală 1:3
 3. Excentric (opritorul maşinii de forat cu carotieră diamantată)
 4. Ştift de forfecare
 5. Roată manuală
 6. Indicator de aliniere (2x)
 7. Piedică pentru sanie
 8. Ghidaj de cablu
 9. Interfaţa de preluare pentru DD AF-CA H
 10. Şurub de reglaj pentru jocul saniei (4x)

Placă de bază cu vid (accesoriu)

Image alternative
 1. Supapă de aerare-vidare
 2. Racord pentru vid
 3. Locaş de preluare pentru cadrul de transport
 4. Manometru
 5. Garnitură pentru vid
 6. Şurub de aliniere la nivel (4x)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de forat cu carotieră diamantată, acţionată electric. El este destinat forării umede cu dirijare prin batiu a găurilor străpunse şi găurilor nepătrunse în materiale de bază minerale (cu armături). Utilizarea cu dirijare manuală a maşinii de forat cu carotieră diamantată nu este permisă.

 • În aplicaţia de lucru cu maşina de forat cu carotieră diamantată utilizaţi întotdeauna un batiu de maşină de forat. Batiul maşinii de forat trebuie să fie ancorat suficient în materialul de bază cu placă de bază cu dibluri sau placă de bază cu vid.

 • Pentru operaţiile de ajustare la placa de bază, nu utilizaţi scule de lovire (ciocane).

 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa cu datele de putere.

 • Respectaţi suplimentar instrucţiunile de protecţie a muncii şi indicaţiile de lucru pentru accesoriile utilizate.

Bluetooth®

Acest produs este dotat cu interfaţă Bluetooth.
Bluetooth este o interfaţă fără fir de transmisie a datelor, prin care două produse compatibile Bluetooth pot comunica între ele pe o distanţă scurtă.
Pentru a asigura o conexiune stabilă prin Bluetooth, trebuie ca între aparatele conectate să existe o legătură vizuală reciprocă.
Funcţii Bluetooth la acest produsFuncţiile detaliate ale interfeţei Bluetooth sunt prezentate în manualul de utilizare al maşinii interconectate.
 • Indicatoarele de service şi mesajele de stare ale produselor Hilti interconectate pe display-ul maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 • Conexiunea cu un terminal mobil via aplicaţie Hilti ON!Track 3 pentru funcţii Service şi pentru transmiterea datelor de analiză referitoare la produs.
Conectare sau deconectare Bluetooth
Produsele Hilti sunt livrate cu interfaţa Bluetooth deconectată. La prima punere în funcţiune, interfaţa Bluetooth se porneşte automat.
 • Pentru oprire, apăsaţi şi ţineţi apăsate concomitent, pentru cel puţin 10 secunde, tastele Image alternative şi Image alternative.
 • Pentru pornire, apăsaţi concomitent tastele Image alternative şi Image alternative.
Interconectarea produselorInterconectarea cu un produs Hilti compatibil Bluetooth se menţine până când maşina de forat cu carotieră diamantată este legată la un alt produs Hilti de acelaşi tip sau interfaţa Bluetooth este deconectată. Interconectarea se menţine şi după deconectarea şi conectarea produselor, iar produsele interconectate se conectează din nou automat.
 • Pentru interconectarea cu un produs Hilti compatibil Bluetooth sau un terminal mobil, apăsaţi concomitent tastele Image alternative şi Image alternative cu interfaţa Bluetooth conectată.
Fereastra de timp pentru legătura cu un produs compatibil Bluetooth Hilti este de 2 minute. După epuizarea celor 2 minute, stabilirea conexiunii va fi abandonată.
Licenţă
Marca verbală Bluetooth® şi logo-ul sunt mărci înregistrate în proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi folosirea acestor mărci comerciale este licenţiată de către Hilti .

simboluri indicatoare şi explicitări la display-ul multifuncţional, maşina de forat cu carotieră diamantată

Pentru următoarele indicatoare, maşina de forat cu carotieră diamantată trebuie să fie pregătită de funcţionare (introdusă în priză şi întrerupătorul de protecţie PRCD conectat).
Afişajele pot să difere în funcţie de treapta selectată şi de tipul de utilizare.
Image alternative
Ecranul de start
Ecranul de start este afişat când alimentaţi electric maşina de forat cu carotieră diamantată. Pe ecranul de start vor fi afişate statusul interfeţei Bluetooth, numele personalizat şi numărul de serie al maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 • Numele produsului afişat pe ecran poate fi modificat prin aplicaţia Hilti ON!Track 3 (setare preliminară: 'Your name here ').
Image alternative
Nivelă cu apă
Maşina de forat cu carotieră diamantată nu este conectată. Indicaţia vă ajută la alinierea sistemului, precum şi la orientarea batiului maşinii de găurit pentru găuriri oblice. Indicaţia arată alinierea maşinii de forat cu carotieră diamantată, simbolic şi în grade.
 • Precizia unghiulară la temperatura camerei: ±2°
Image alternative
Indicatorul treptei
Maşina de forat cu carotieră diamantată funcţionează în regim de mers în gol. Indicaţia vă ajută să vă asiguraţi că treapta de viteză cuplată se potriveşte cu carotiera diamantată utilizată. Indicaţia arată în stânga sus treapta de viteză cuplată, iar în mijloc domeniul de diametre recomandat al carotierei pentru această treaptă de viteză, în milimetri şi ţoli.
Image alternative
Treapta de iniţiere a găurii activată
Maşina de forat cu carotieră diamantată este deconectată sau în regim de mers în gol. Funcţia face posibilă o iniţiere de găuri cu nivel scăzut de vibraţii la carotierele cu diametru mare. Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative, funcţia poate fi dezactivată în orice moment.
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Timp de funcţionare rămas în treapta de iniţiere a găurii
Maşina de forat cu carotieră diamantată execută forare şi treapta de iniţiere a găurii este activată. Afişajul indică timpul de funcţionare rămas al maşinii de forat cu carotieră diamantată până la deconectarea automată.
 • Pentru protecţia maşinii de forat cu carotieră diamantată, treapta de iniţiere a găurii se deconectează automat după maxim 2 minute.
  Indicaţia va dispărea ulterior.
Image alternative
Treapta de iniţiere a găurii dezactivată
Treapta de iniţiere a găurii a fost dezactivată. Turaţia şi randamentul maşinii de forat cu carotieră diamantată este ridicată din nou şi forarea poate fi continuată
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Activarea treptei de iniţiere a găurii imposibilă
Maşină de forat cu carotieră diamantată găureşte. Tasta pentru activarea treptei de iniţiere a găurii a fost apăsată în timp ce maşina de forat cu carotieră diamantată era sub sarcină sau se afla în ciclul de răcire.
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Indicatorul puterii de găurire: forţa de apăsare prea scăzută
Maşina de forat cu carotieră diamantată execută forare şi treapta de iniţiere a găurii nu este activată. Indicaţia vă ajută să vă asiguraţi că maşina de forat cu carotieră diamantată este exploatată în domeniul optim de acţiune.
 • Culoare de fundal: galben.
  Forţa de apăsare este prea scăzută. Majoraţi forţa de apăsare.
Image alternative
Indicatorul puterii de găurire: forţa de apăsare optimă
Maşina de forat cu carotieră diamantată execută forare şi treapta de iniţiere a găurii nu este activată. Indicaţia vă ajută să vă asiguraţi că maşina de forat cu carotieră diamantată este exploatată în domeniul optim de acţiune.
 • Culoare de fundal: verde.
  Forţa de apăsare este optimă.
Image alternative
La 120 V
Limita curentului nominal depăşită
Maşina de forat cu carotieră diamantată execută forare şi treapta de iniţiere a găurii nu este activată. Curentul nominal a depăşit limita de 20 A.
 • Forţa de apăsare este prea ridicată. Reduceţi forţa de apăsare.
Image alternative
Indicatorul puterii de găurire: forţa de apăsare prea ridicată
Maşina de forat cu carotieră diamantată execută forare şi treapta de iniţiere a găurii nu este activată. Indicaţia vă ajută să vă asiguraţi că maşina de forat cu carotieră diamantată este exploatată în domeniul optim de acţiune.
 • Culoare de fundal: roşu.
  Forţa de apăsare este prea ridicată. Reduceţi forţa de apăsare.
Image alternative
Rândul de stare pentru indicaţii
Rândul de stare afişează diverse indicaţii referitoare la starea actuală a maşinii, de ex. treapta de viteză cuplată sau treapta de iniţiere a găurii activată.
Image alternative
Rândul de stare pentru avertizări
Rândul de stare afişează diverse atenţionări referitoare la starea actuală a maşinii, care nu au ca urmare oprirea imediată a maşinii de forat cu carotieră diamantată.
Image alternative
Bluetooth PORNIT
Bluetooth este activat în reglajul de bază.
Pentru a dezactiva funcţia Bluetooth, apăsaţi şi ţineţi apăsate concomitent pentru 10 secunde, cu motorul oprit, tastele Image alternative şi Image alternative.
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Bluetooth OPRIT
Bluetooth este dezactivat. Maşina de forat cu carotieră diamantată nu poate fi conectată cu alte aparate sau accesorii.
Pentru a activa funcţia Bluetooth, apăsaţi concomitent, cu motorul oprit, tastele Image alternative şi Image alternative.
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Stabilirea conexiunii
Maşina de forat cu carotieră diamantată este pregătită să se conecteze cu un alt aparat sau accesoriu.
Pentru a porni stabilirea conexiunii, apăsarea şi ţineţi apăsate concomitent pentru cel puţin 1 secundă tastele Image alternative şi Image alternative.
 • Fereastra de timp pentru legătura cu un alt aparat este de 2 minute. După epuizarea celor 2 minute, stabilirea conexiunii va fi abandonată.
Interconectarea unui alt aparat sau accesoriu cu maşina de forat cu carotieră diamantată se menţine până când:
 • Maşina de forat cu carotieră diamantată este cuplată cu un aparat sau accesoriu de acelaşi tip.
 • Bluetooth este deconectat.
Image alternative
Conexiune întreruptă
O conexiune Bluetooth existentă cu un aparat sau accesoriu a fost întreruptă.
Image alternative
Analiza timpului de funcţionare
Indicaţia prezintă în partea de sus timpul de găurire (maşina de forat cu carotieră diamantată în regim de găurire) şi în partea de jos orele de funcţionare (maşina de forat cu carotieră diamantată conectată) pentru maşina de forat cu carotieră diamantată în ore, minute şi secunde.
Pentru a reseta timpul de găurire şi toate celelalte date de analiză, apăsaţi tasta Image alternative pentru câteva secunde.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Analiză comportament operator
Acest afişaj indică operatorului o evaluare a presiunii de apăsare pe parcursul timpului de găurire în %. Ca urmare, comportamentul utilizatorului poate fi optimizat.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Analiză direcţie de găurire
Acest afişaj prezintă o evaluare a direcţiilor de găurire în %.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Analiză alegere treaptă
Acest afişaj prezintă o evaluare a duratei de utilizare a treptei de viteză respective în %. Săgeata indică permanent treapta de viteză cu rata de utilizarea cea mai înaltă.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Analiza folosirii
Acest afişaj prezintă folosirea maşinii de forat cu carotieră diamantată în regim manual, precum şi cu folosirea unui AF-CA în %.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Aparate conectate
Acest afişaj prezintă o vedere generală asupra tuturor aparatelor şi accesoriilor conectate cu maşina de forat cu carotieră diamantată.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Pornire stabilire a conexiunii
Porniţi stabilirea conexiunii mai întâi la maşina de forat cu carotieră diamantată şi apoi la aparatul sau accesoriul de conectat.
Pentru a porni stabilirea conexiunii, apăsarea şi ţineţi apăsate concomitent pentru cel puţin 1 secundă tastele Image alternative şi Image alternative.
 • Indicaţia dispare automat după câteva secunde sau prin apăsarea tastei Image alternative.
 • Printr-o nouă apăsare a tastei Image alternative schimbaţi la următoarele date de analiză.
Image alternative
Comutatorul transmisiei nu este fixat
Comutatorul transmisiei se află într-o poziţie intermediară sau nu este fixat corect în poziţie.
Acţionaţi comutatorul transmisiei până când acesta este fixat complet în poziţie.
Image alternative
Sistemul de blocare a repornirii
Timpul maxim de funcţionare cu treapta de iniţiere a găurii activată depăşit; defecţiune în reţea; maşina de forat cu carotieră diamantată a fost suprasolicitată; supratemperatură, apă în motor sau ciclul de răcire este încheiat.
Comutatorul maşinii se află pe I , pe parcursul restabilirii alimentării electrice.
Image alternative
Defecţiune în reţea (subtensiune)
A apărut o subtensiune în reţeaua electrică. În caz de subtensiune, maşina de forat cu carotieră diamantată nu poate fi exploatată cu puterea maximă.
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Supratemperatură
Maşina de forat cu carotieră diamantată este supraîncălzită şi s-a deconectat sau se află în ciclul de răcire. Afişajul indică timpul de funcţionare rămas până la răcire. Dacă maşina de forat cu carotieră diamantată este încă prea fierbinte după scurgerea intervalului de timp, timpul de funcţionare rămas este reluat de la început.
Image alternative
Timpul rămas până la schimbarea periilor de cărbune
Motorul maşinii de forat cu carotieră diamantată funcţionează şi limita de uzură a periilor de cărbune este aproape atinsă. Afişajul indică timpul de funcţionare rămas, înainte ca periile de cărbune să necesite schimbare. Timpul rămas până la deconectarea automată a maşinii de forat cu carotieră diamantată este afişat în ore şi minute.
 • Indicaţia este ascunsă automat după câteva secunde.
Image alternative
Afişajul de service
Periile de cărbune sunt uzate şi trebuie să fie schimbate.
Image alternative
Rodare după schimbarea periilor de cărbune
Motorul maşinii de forat cu carotieră diamantată funcţionează. Periile de cărbune au fost schimbate şi trebuie să fie se rodeze cel puţin 1 minut neîntrerupt în regim de mers în gol, pentru a obţine o durabilitate optimă.
 • Afişajul indică timpul de funcţionare rămas până la încheierea procesului de rodare.

Setul de livrare

Maşină de forat cu carotieră diamantată, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Accesorii şi piese de schimb

Piese de schimb
Număr de articol
Denumire
51279
Racord de furtun
2006843
Perii de cărbune 220-240 V
2104230
Perii de cărbune 100-127 V
Pentru în exploatare sigură, utilizaţi numai accesorii, piese de schimb şi materiale consumabile originale Hilti .

Date tehnice

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa cu datele de putere, specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa cu datele de putere a produsului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a maşinii.

DD 250-CA
Greutate, conform EPTA-Procedure 01
15,4 kg
Adâncime de găurire fără prelungitor
500 mm
Presiune admisibilă în conducta de apă
≤ 7 bar
Turaţia nominală de mers în gol
Treapta 1
240 rot/min
Treapta 2
580 rot/min
Treapta 3
1.160 rot/min
Treapta 4
2.220 rot/min
Diametrul optim al carotierei
Treapta 1
152 mm … 500 mm
Treapta 2
82 mm … 152 mm
Treapta 3
35 mm … 82 mm
Treapta 4
12 mm … 35 mm
Distanţa ideală a marcajului de pe placa de bază cu dibluri de la centrul găurii
267 mm
Distanţa ideală a marcajului de pe placa de bază cu vid de la centrul găurii
292 mm

Diametrul admisibil al carotierei în cazul diverselor dotări

Aveţi în vedere neapărat direcţiile de găurire avizate pentru diverse dotări.
Pentru operaţii de găurire în sus, este prescrisă obligatoriu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede în combinaţie cu un sistem de captare a apei.

DD 250-CA
Ø fără accesorii
12 mm … 300 mm
Ø cu piesă distanţieră
12 mm … 500 mm
Ø cu sistem de captare a apei şi aspirator pentru materiale umede
12 mm … 250 mm

Batiul maşinii de găurit


DD-HD 30
Greutate
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Bandă de frecvenţă
2.400 MHz … 2.483 MHz
Puterea de emisie maximă iradiată
10 dBm

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valori ale zgomotului

DD 250-CA
Nivelul puterii acustice (L WA)
109 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (K WA)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (L pA)
93 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (K pA)
3 dB(A)

Valori totale ale vibraţiilor (suma vectorială pe trei direcţii), determinate conform EN 62841

Valorile triaxiale totale ale vibraţiilor (suma vectorială a vibraţiilor) la roata manuală (mânerul în cruce) nu depăşesc, conform EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (inclusiv insecuritatea K ).

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Dacă fixarea este insuficientă, batiul maşinii de forat se poate roti sau bascula.
 • Fixaţi batiul maşinii de forat cu dibluri sau cu o placă de bază cu vid pe substratul de prelucrat, înainte de folosirea maşinii de găurit cu diamant.
 • Utilizaţi numai dibluri adecvate pentru materialul de bază existent şi aveţi în vedere indicaţiile de montaj ale producătorului diblurilor.
 • Utilizaţi o placă de bază cu vid numai dacă materialul de bază existent este adecvat pentru fixarea batiului maşinii de forat cu un dispozitiv de fixare cu vid.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

DD-HD 30: Asamblarea batiului maşinii de găurit şi reglarea unghiului efectiv de găurire

AVERTISMENT
Pericol de strivire! Desfacerea dispozitivului pivotant al batiului maşinii de găurit poate provoca răsturnarea bruscă a şinei.
 • Pentru a evita strivirile, desfaceţi cu precauţie dispozitivul pivotant.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Maşina de forat cu carotieră diamantată poate cădea.
 • Montaţi întotdeauna apărătoarea la capătul final la şinei. Ea este concomitent protecţie şi opritor final.
Image alternative
 1. Desfaceţi şurubul de jos de la articulaţia rotativă a şinei şi şurubul de sus de la proptă.
 2. Aduceţi şina în poziţia dorită.
  • Diviziunea în grade de pe partea posterioară serveşte ca ajutor de reglaj.
 3. Strângeţi din nou ferm cele două şuruburi.

DD-HD 30: Blocarea saniei pe batiul maşinii de găurit

 1. Rabataţi piedica pentru sanie în poziţia blocată.
  • Bolţul de fixare trebuie să se fixeze în poziţie.
 2. Asiguraţi-vă prin rotire uşoară la roata manuală că sania este blocată.

Montarea roţii manuale la batiul maşinii de găurit

Roata manuală poate fi montată pe partea stângă sau pe partea dreaptă a saniei.
La batiul maşinii de găurit DD‑HD 30 roata manuală poate fi montată pe două axe diferite la sanie. Axa de sus acţionează direct şi axa de jos acţionează cu un raport de transmisie demultiplicator de 1:3 pe sistemul de acţionare al saniei.
Image alternative
 1. Pentru montajul roţii manuale, trageţi înapoi inelul negru.
 2. Introduceţi roata manuală pe ax.

Fixarea batiului maşinii de forat cu dibluri

Diblurile extensibile din metal Hilti M16 (5/8") sunt adecvate de obicei pentru operaţii de fixare a echipamentului de forat cu carotieră diamantată în beton nefisurat. Cu toate acestea, în anumite condiţii poate fi necesară o fixare alternativă.
Pentru relaţii suplimentare referitoare la fixarea în siguranţă, vă rugăm să vă adresaţi serviciului tehnic de la Hilti .
Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de utilizarea unor dibluri greşite! Maşina se poate smuci şi poate cauza deteriorări.
 • Utilizaţi dibluri adecvate pentru materialul de bază existent şi respectaţi indicaţiile de montaj ale producătorului diblurilor.
 1. Implantaţi diblul adecvat pentru materialul de bază corespunzător. Alegeţi distanţa corespunzător plăcii de bază utilizate.
  • Distanţa ideală de la centrul găurii pentru DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Înşurubaţi axul de tensionare (accesoriu) în diblu.
 3. Aşezaţi batiul maşinii de găurit peste ax şi aliniaţi-l. În cazul utilizării batiului maşinii de găurit DD-HD 30 apelaţi pentru aliniere la ajutorul indicatorului pentru centrul găurii. În cazul utilizării unei piese distanţiere, batiul maşinii de găurit nu poate fi aliniat prin intermediul indicatorului pentru centrul găurii.
 4. Înşurubaţi piuliţa de strângere pe ax, fără a strânge ferm.
 5. Aliniaţi la nivel placa de bază cu şuruburile de aliniere. Utilizaţi în acest scop indicatorul de aliniere. Asiguraţi-vă că şuruburile de aliniere sunt în contact ferm cu materialul de bază.
 6. Strângeţi uniform şuruburile de aliniere, până când batiul maşinii de găurit este fixat suficient.
 7. Asiguraţi-vă că batiul maşinii de găurit este fixat în siguranţă.

Fixarea cu vid a batiului maşinii de găurit

PERICOL
Pericol de accidentare cauzat de căderea maşinii de forat cu carotieră diamantată !
 • Fixarea batiului maşinii de forat pe plafon numai cu dispozitivul de fixare cu vid nu este permisă. O fixare suplimentară se poate asigura de ex. cu un reazem de construcţii greu sau cu un cric cu şurub.
ATENŢIONARE
Pericolul de accidentare în cazul lipsei controlului presiunii !
 • Înaintea forării şi pe parcursul acesteia, trebuie să vă asiguraţi că indicatorul de pe manometru este în domeniul verde.
În cazul utilizării batiului maşinii de găurit cu placa de bază cu dibluri, realizaţi o îmbinare fermă şi plană între placa de bază cu vid şi placa de bază cu dibluri. înşurubaţi ferm placa de bază cu dibluri pe placa de bază cu vid. Asiguraţi-vă că nu există deteriorări la carotiera plăcii de bază cu vid.
La găurile orizontale asiguraţi suplimentar maşina de forat cu carotieră diamantată (de ex. lanţ fixat cu dibluri).
Aveţi în vedere înainte de poziţionarea batiului maşinii de găurit să existe suficient loc disponibil pentru montaj şi pentru operare.
Image alternative
 1. Rotiţi toate şuruburile de aliniere astfel încât acestea să iasă aprox. 5 mm în partea de jos din placa de bază cu vid.
 2. Legaţi racordul pentru vid al plăcii de bază cu vid la pompa de vid.
 3. Determinaţi centrul găurii de foraj. Trageţi o linie de la centrul găurii de foraj în direcţia în care maşina se opreşte.
 4. Trasaţi un marcaj la distanţa indicată de centrul găurii de foraj pe linie.
  Intervalul de distanţă la marcaj
 5. Porniţi pompa de vid, apăsaţi şi ţineţi apăsată supapa de aerare-vidare.
 6. Aliniaţi marcajul plăcii de bază pe linie.
 7. Când batiul maşinii de găurit este poziţionat corect, eliberaţi supapa de aerare-vidare şi apăsaţi placa de bază pe materialul de bază.
 8. Aliniaţi la nivel placa de bază cu şuruburile de aliniere.
 9. Verificaţi fixarea sigură a batiului maşinii de forat.
Intervalul de distanţă la marcajAlegeţi distanţa corespunzător plăcii de bază utilizate.
Distanţa ideală a marcajului de pe placa de bază cu vid de la centrul găurii
292 mm
Distanţa ideală dintre marcajul de pe placa de bază combinată până la centrul găurii
292 mm

DD-HD 30: Fixaţi batiul maşinii de găurit cu cricul cu şurub (accesoriu)

 1. Înlăturaţi apărătoarea (cu opritor final integrat) de la capătul superior al şinei.
 2. Introduceţi cilindrul cricului cu şurub în şina batiului maşinii de găurit.
 3. Fixaţi cricul cu şurub prin răsucirea excentricului.
 4. Poziţionaţi batiul maşinii de găurit pe materialul de bază.
 5. Aliniaţi la nivel placa de bază cu şuruburile de aliniere.
 6. Tensionaţi batiul maşinii de găurit cu cricul cu şurub şi contraţi-l.
 7. Asiguraţi-vă că batiul maşinii de găurit este fixat în siguranţă.

DD-HD 30: Prelungirea şinei (accesoriu) la batiul maşinii de găurit

Pentru practicarea găurilor puteţi utiliza carotiere sau carotiere prelungite numai până la o lungime totală de cel mult 650 mm (25 1/2 in).
Ca opritor final suplimentar se poate utiliza un limitator de adâncime la şină.
După demontarea şinei prelungitoare, apărătoarea (cu opritor final integrat) trebuie să fie montată din nou pe batiul maşinii de găurit. În caz contrar, funcţia relevantă pentru securitate a opritorului final este inoperantă.
Image alternative
 1. Înlăturaţi apărătoarea (cu opritor final integrat) de la capătul superior al şinei. Montaţi apărătoarea pe şina prelungitoare.
 2. Introduceţi cilindrul şinei prelungitoare în şina batiului maşinii de găurit.
 3. Fixaţi şina prelungitoare prin răsucirea excentricului.

DD-HD 30: Montarea piesei distanţiere (accesoriu)

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Dispozitivul de fixare poate fi suprasolicitat.
 • În cazul utilizării uneia sau a mai multor piese de distanţare, forţa de apăsare trebuie să fie redusă pentru a nu suprasolicita dispozitivul de fixare.
Maşina de forat cu carotieră diamantată nu este montată la montajul piesei distanţiere.
Începând cu un diametru al carotierei >300 mm (>11 1/2 in), distanţa dintre axa de găurire şi batiul maşinii de găurit trebuie să fie mărită cu una sau două piese de distanţare. În combinaţie cu piese distanţiere, funcţionarea indicatorului pentru centrul găurii nu este asigurată.
Image alternative
 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie.
 2. Extrageţi excentricul pentru oprirea cu piedica a maşinii de forat cu carotieră diamantată pe sanie.
 3. Aşezaţi piesa distanţieră în sanie.
 4. Introduceţi prin glisare excentricul până la opritor în sanie.
 5. Strângeţi ferm excentricul.
 6. Asiguraţi-vă că piesa distanţieră este fixată în siguranţă.

DD-HD 30: Fixarea maşinii de forat cu carotieră diamantată pe batiul maşinii de găurit

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pericol provocat de pornirea involuntară a maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 • Pe parcursul lucrările de echipare nu este permis ca maşina de forat cu carotieră diamantată să fie racordată la reţea.
Image alternative
 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie.
 2. Extrageţi excentricul pentru oprirea cu piedica a maşinii de forat cu carotieră diamantată pe sanie.
 3. Aşezaţi maşina de forat cu carotieră diamantată în sanie sau în piesa distanţieră.
 4. Introduceţi prin glisare excentricul până la opritor în sanie sau în piesa distanţieră.
 5. Strângeţi ferm excentricul.
 6. Fixaţi cablul de reţea în ghidajul de cablu la apărătoarea saniei.
 7. Asiguraţi-vă că maşina de forat cu carotieră diamantată este fixată în siguranţă pe batiul maşinii de găurit.

Instalarea racordului de apă (accesoriu)

ATENŢIE
Pericol în caz de utilizare improprie! În caz de utilizare improprie, furtunul poate fi distrus.
 • Controlaţi regulat dacă furtunurile prezintă deteriorări şi asiguraţi-vă că presiunea maxim admisibilă în conducta de apă nu este depăşită (vezi Date tehnice).
 • Aveţi în vedere ca furtunul să nu intre în contact cu piesele aflate în rotaţie.
 • Aveţi în vedere ca furtunul să nu fie deteriorat la avansul saniei.
 • Temperatura maximă a apei: 40°C.
 • Verificaţi etanşeitatea sistemului de apă racordat.
Utilizaţi numai apă proaspătă sau apă fără particule de murdărie, pentru a evita deteriorarea componentelor.
Ca accesoriu se poate încorpora un indicator al debitului între maşină şi conducta de alimentare cu apă.
 1. Închideţi regulatorul debitului de apă de la maşina de forat cu carotieră diamantată.
 2. Realizaţi legătura pentru alimentarea cu apă (racord cu furtun).

Montarea sistemului de captare a apei (accesoriu)

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Dacă sistemul de aspirare este defect, apa poate curge peste motor şi apărătoare!
 • Întrerupeţi imediat lucrul dacă sistemul de aspirare nu mai funcţionează.
Maşina de forat cu carotieră diamantată trebuie să fie poziţionată în unghi de 90° faţă de plafon. Discul de etanşare şi de la sistemul de captare a apei trebuie să fie adaptat la diametrul carotierei diamantate.
Odată cu punerea în lucru a sistemului de captare a apei, puteţi evacua apa în mod dirijat, evitând astfel poluarea mediului înconjurător. Cel mai bun rezultat se obţine împreună cu un aspirator pentru materiale umede.
Image alternative
 1. Desfaceţi şurubul de pe batiul maşinii de găurit de la partea frontală de jos de la şină.
 2. Introduceţi prin glisare suportul pentru captarea apei de jos în spatele şurubului.
 3. Strângeţi ferm şurubul.
 4. Aşezaţi vasul de captare a apei cu garnitura montată şi discul de etanşare şi captare a apei între cele două braţe mobile ale suportului.
 5. Fixaţi vasul de captare a apei cu cele două şuruburi de suport.
 6. Racordaţi un aspirator pentru materiale umede la vasul de captare a apei sau realizaţi o legătură cu furtun prin care se poate scurge apa.

Lucrări

Reglarea limitatorului de adâncime (accesoriu)

 1. Învârtiţi roata manuală până când carotiera atinge materialul de bază.
 2. Reglaţi adâncimea de găurire dorită cu distanţa dintre sanie şi limitatorul de adâncime.
 3. Fixaţi limitatorul de adâncime.

Aşezarea în poziţie a carotierei diamantate (mandrină BL)

PERICOL
Pericol de accidentare Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate şi pot provoca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Înainte de fiecare utilizare controlaţi dacă la dispozitivele de lucru există spargere cu producere de aşchii şi fisuri, uzură sau erodare intensă.
AVERTISMENT
Pericolul de accidentare la schimbarea accesoriilor de lucru! Accesoriul de lucru devine fierbinte în utilizare. El poate avea muchii ascuţite.
 • La schimbarea accesoriilor de lucru purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Carotierele diamantate trebuie să fie înlocuite imediat ce randamentul tăierii, respectiv înaintarea la găurire scad sensibil. În general această situaţie apare când înălţimea segmentelor diamantate este mai mică de 2 mm (1/16 in).
Image alternative
 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie. Asiguraţi-vă că este fixată în siguranţă.
 2. Deschideţi mandrina prin rotire în sensul simbolului "clame deschise".
 3. Introduceţi sistemul de prindere al carotierei diamantate de jos pe dantura mandrinei de la maşina de forat cu carotieră diamantată.
 4. Închideţi mandrina prin rotire în sensul simbolului "clame închise".
 5. Controlaţi stabilitatea carotierei diamantate în mandrină.

Montajul carotierei diamantate cu mandrină alternativă

 1. Blocaţi cu piedica axul maşinii, folosind cheia fixă adecvată.
 2. Strângeţi ferm carotiera cu o cheie fixă adecvată.

Alegerea turaţiei

Acţionaţi comutatorul numai în stare de repaus.
Image alternative
 1. Alegeţi poziţia comutatorului conform diametrului utilizat al carotierei.
 2. Rotiţi comutatorul în poziţia recomandată, rotind concomitent de coroană cu mâna.

Întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD

 1. Introduceţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată într-o priză de alimentare cu legătură la pământ.
 2. Apăsaţi tastele "I", respectiv "RESET" de la întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Indicaţia se aprinde.
 3. Apăsaţi tastele "0", respectiv "TEST" de la întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Indicaţia se stinge.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de electrocutare! Dacă indicaţia de la conductorul de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi nu se stinge la apăsarea tastei 0 , respectiv TEST , continuarea exploatării maşinii de forat cu carotieră diamantată nu mai este permisă!
 • Dispuneţi repararea maşinii dumneavoastră de forat cu carotieră diamantată la centrul de service de la Hilti .
 1. Apăsaţi tastele "I", respectiv "RESET" de la întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Indicaţia se aprinde.

Exploatarea maşinii de forat cu carotieră diamantată

ATENŢIONARE
Pericol pentru persoane şi material Maşina de forat cu carotieră diamantată poate fi deteriorată şi pericolul de electrocutare este ridicat.
 • Pentru lucrările de găurire umedă direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.
PERICOL
Pericol pentru persoane şi material Aspiratorul pentru materiale umede porneşte, respectiv se opreşte temporizat. Ca urmare, apa poate curge peste maşina de forat cu carotieră diamantată. Maşina de forat cu carotieră diamantată poate fi deteriorată şi pericolul de electrocutare este ridicat.
 • La găurirea în sus, aspiratorul pentru materiale umede trebuie să fie pornit manual înainte de deschiderea alimentării cu apă şi deconectat manual după închiderea alimentării cu apă.
PERICOL
Pericol pentru persoane şi material Maşina de forat cu carotieră diamantată poate fi deteriorată şi pericolul de electrocutare este ridicat.
 • La găurirea în sus întrerupeţi lucrul dacă aspirarea nu mai funcţionează (de ex. aspiratorul pentru materiale umede este plin).
ATENŢIONARE
Pericol pentru persoane şi material Incinta de captare a apei este scoasă din funcţiune la găurirea oblică în sus. Maşina de forat cu carotieră diamantată poate fi deteriorată şi pericolul de electrocutare este ridicat.
 • Nu găuriţi oblic în sus.
Prin apăsarea tastei pentru treapta de iniţiere a găurii (în stare de repaus sau în regim de mers în gol), turaţia pentru iniţierea de găuri este redusă. Ca urmare, carotierele diamantate pot iniţia mai simplu găuri cu diametre mari şi cu nivel scăzut de vibraţii. Printr-o nouă apăsare a tastei pentru treapta de iniţiere a găurii, funcţia este dezactivată şi maşina de forat cu carotieră diamantată revine la turaţia presetată mai ridicată. Dacă funcţia de sondare nu este dezactivată înainte de trecerea a maxim 2 minute, maşina de forat cu carotieră diamantată se deconectează automat.
 1. Deschideţi lent regulatorul debitului de apă, până când curge debitul dorit al apei.
 2. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată pe "I".
 3. Deschideţi piedica pentru sanie.
 4. Învârtiţi roata manuală până când coroana atinge materialul de bază.
 5. Apăsaţi doar uşor la începutul găuririi, până când carotiera s-a centrat. Numai după aceea creşteţi presiunea.
 6. Reglaţi forţa de apăsare corespunzător indicatorului puterii de găurire.

Deconectarea maşinii de forat cu carotieră diamantată

ATENŢIONARE
Pericol pentru persoane şi material La găurirea în sus, carotiera diamantată se umple cu apă. Maşina de forat cu carotieră diamantată poate fi deteriorată şi pericolul de electrocutare este ridicat.
 • La încheierea procesului de găurire în sus, ca prim pas trebuie să goliţi cu precauţie apa. În acest scop, detaşaţi alimentarea cu apă de la regulatorul debitului de apă şi goliţi apa prin deschiderea de la regulator. Apa nu are voie să se scurgă pe motor şi pe capac.
 1. Închideţi regulatorul debitului de apă de la maşina de forat cu carotieră diamantată.
 2. Trageţi carotiera diamantată din gaura forată.
 3. Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată.
 4. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie.
 5. Deconectaţi aspiratorul pentru materiale umede, dacă acesta există.

DD-HD 30: Separarea maşinii de forat cu carotieră diamantată de la batiul maşinii de găurit

 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie.
 2. Desfaceţi cablul de reţea din ghidajul de cablu la apărătoarea saniei.
AVERTISMENT
Pericol pentru persoane şi material Pericol provocat de căderea maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 • Ţineţi ferm maşina de găurire inelară cu o mână de mânerul de transport.
 1. Desfaceţi excentricul pentru blocarea maşinii pe sanie.
 2. Extrageţi excentricul.
 3. Desprindeţi maşina de forat cu carotieră diamantată de pe sanie.
 4. Introduceţi prin glisare excentricul până la opritor în sanie.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Păstraţi întotdeauna curate şi gresate cu puţină unsoare coada de fixare şi mandrina maşinii de găurire inelară.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară a maşinii cu o lavetă uşor umezită. Nu folosiţi pulverizatoare, maşini cu jet de aburi sau flux de apă la curăţarea aparatului.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

DD-HD 30: Reglarea jocului dintre şină şi sanie

Cu cele 4 şuruburi de reglaj de la sanie puteţi regla jocul dintre şină şi sanie.
 1. Desfaceţi şuruburile de reglaj cu o cheie Inbus de 5 (nu le extrageţi).
 2. Răsuciţi cu o cheie fixă de 19 şuruburile de reglaj şi apăsaţi astfel rolele uşor pe şină.
 3. Strângeţi ferm şuruburile de reglaj. Sania este reglată corect dacă ea rămâne în poziţie fără maşina de forat cu carotieră diamantată montată, iar cu o maşină de forat cu carotieră diamantată se deplasează în jos.

Schimbarea periilor de cărbune

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de electrocutare !
 • Maşina are voie să fie îngrijită şi întreţinută numai de personal autorizat şi instruit! Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la pericolele posibile.
Afişajul de service apare pe display când periile de cărbune trebuie să fie schimbate. Schimbaţi întotdeauna toate periile de cărbune concomitent.
 1. Separaţi maşina de forat cu carotieră diamantată de la reţeaua electrică.
 2. Deschideţi capacul periilor de cărbune din stânga şi dreapta de la motor.
  • Aveţi în vedere cum sunt încorporate periile de cărbune şi montate pe traseu firele metalice!
 3. Scoateţi periile de cărbune uzate din maşina de forat cu carotieră diamantată.
 4. Aşezaţi periile de cărbune noi exact aşa cum erau montate anterior cele vechi.
  • La introducere, aveţi în vedere ca izolaţia firelor de semnalare să nu fie deteriorată.
 5. Înşurubaţi capacul periilor de cărbune în stânga şi dreapta la motor.
 6. Lăsaţi periile de cărbune să se rodeze în regim de mers în gol cel puţin 1 minute neîntrerupt.
  După schimbarea periilor de cărbune, pe display apare afişajul Rodaj după schimbarea periilor de cărbune . Bara de timp indică timpul de funcţionare rămas până la încheierea procesului de rodare.
  Dacă timpul minim de rodare de 1 minut nu este respectat, durabilitatea periilor de cărbune se va reduce mult.

Transportul şi depozitarea

ATENŢIE
Pericol în caz de temperaturi scăzute! Pătrunderea apei poate deteriora acest produs şi creşte pericolul unei electrocutări.
 • În cazul temperaturilor sub punctul de îngheţ, aveţi în vedere ca în maşină să nu pătrundă apă.
Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Înaintea depozitării produsului, deschideţi regulatorul debitului de apă.
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Maşina de forat cu carotieră diamantată este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Sistemul de blocare a repornirii
Comutatorul maşinii se află pe I , pe parcursul restabilirii alimentării electrice.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Maşina de forat cu carotieră diamantată a fost suprasolicitată
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
 • Nu suprasolicitaţi maşina de forat cu carotieră diamantată (de ex. prin declanşarea neîntreruptă a cuplajului de alunecare).
Timpul maxim de funcţionare cu treapta de iniţiere a găurii activată depăşit.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Apă în motor.
 • Lăsaţi maşina de forat cu carotieră diamantată să se usuce complet într-un loc cald şi uscat.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Defecţiune în reţea – în reţeaua electrică a apărut o întrerupere.
 • Verificaţi dacă alţi consumatori acţionează cu interferenţe parazite pe reţeaua electrică sau, după caz, la generator.
 • Verificaţi lungimea cablului prelungitor utilizat.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Motor supraîncălzit. Procesul de răcire este încheiat.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Image alternative
Supratemperatură
Motor supraîncălzit. Maşina de forat cu carotieră diamantată se află în ciclu de răcire.
 • Aşteptaţi câteva minute până când motorul s-a răcit sau lăsaţi maşina de forat cu carotieră diamantată să funcţioneze în regim de mers în gol, pentru a accelera procesul de răcire. La atingerea temperaturii normale, indicaţia se stinge şi maşina de forat cu carotieră diamantată trece pe blocare a repornirii. Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Image alternative
Timpul rămas până la schimbarea periilor de cărbune.
Limita de uzură a periilor de cărbune aproape atinsă. Timpul rămas până la deconectarea automată a maşinii de forat cu carotieră diamantată este de câteva ore.
 • Dispuneţi schimbarea periilor de cărbune cu proxima ocazie.
Image alternative
Rodare după schimbarea periilor de cărbune.
Periile de cărbune au fost schimbate şi trebuie să se rodeze.
 • Lăsaţi periile de cărbune să se rodeze în regim de mers în gol cel puţin 1 minute neîntrerupt.
Image alternative
Activare treaptă de iniţiere a găurii imposibilă
Maşina de forat cu carotieră diamantată găureşte.
 • Învârtiţi roata manuală până când carotiera nu mai atinge materialul de bază.
Motor supraîncălzit. Maşina de forat cu carotieră diamantată se află în ciclu de răcire.
 • Încheiaţi ciclul de răcire.
Image alternative
Subtensiune - maşina de forat cu carotieră diamantată nu debitează puterea maximă.
Defecţiune în reţea – în reţeaua electrică a apărut o subtensiune.
 • Verificaţi dacă alţi consumatori acţionează cu interferenţe parazite pe reţeaua electrică sau, după caz, la generator.
 • Verificaţi lungimea cablului prelungitor utilizat.
Image alternative
Display-ul multifuncţional arată la indicatorul treptei „0“ şi carotiera diamantată nu se roteşte.
Comutatorul transmisiei nu este fixat.
 • Acţionaţi comutatorul transmisiei până când se fixează.
Image alternative
Conexiunea a fost întreruptă
Conexiunea Bluetooth existentă a fost întreruptă.
 • Asiguraţi-vă există legătură vizuală între produs şi accesoriu. Condiţiile de mediu, ca de ex. pereţii din beton armaţi, pot influenţa calitatea conexiunii.
 • Conectaţi din nou accesoriul cu maşina de forat cu carotieră diamantată.
Image alternative
Bluetooth oprit
Bluetooth este dezactivat.
 • Activaţi funcţia Bluetooth. Apăsaţi concomitent tastele Image alternative şi Image alternative.
O altă maşină de forat cu carotieră diamantată s-a conectat automat prin Bluetooth cu accesoriul utilizat (de ex. sistemul de preparare a apei).
Mai multe maşini de forat cu carotieră diamantată sunt interconectate cu acelaşi accesoriu. Accesoriul se conectează întotdeauna automat cu maşina de forat cu carotieră diamantată care face posibilă stabilirea cea mai rapidă a conexiunii.
 • Opriţi interfaţa Bluetooth de la accesoriu, porniţi-o din nou şi conectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată din nou cu accesoriul.
Carotiera diamantată nu se roteşte.
Carotiera diamantată s-a înţepenit în materialul de bază.
 • Desfacerea carotierei diamantate cu cheia fixă: Scoateţi fişa de reţea din priză. Cuprindeţi carotiera diamantată aproape de coada de fixare cu o cheie fixă adecvată şi desfaceţi carotiera diamantată prin rotire.
 • Găurire cu dirijare prin batiu: Învârtiţi roata manuală şi încercaţi să desfaceţi carotiera diamantată prin mişcarea în sus şi în jos a saniei.
Viteza de găurire scade.
Adâncimea de găurire maximă este atinsă.
 • Înlăturaţi carota forată şi utilizaţi un prelungitor de carotieră.
Carota forată se înţepeneşte în carotiera diamantată.
 • Înlăturaţi carota forată.
Specificaţie greşită pentru materialul de bază.
 • Alegeţi o specificaţie adecvată pentru carotiera diamantată.
Componentă ridicată de oţel (se recunoaşte după apa limpede cu aşchii metalice).
 • Alegeţi o specificaţie adecvată pentru carotiera diamantată.
Carotiera diamantată defectă.
 • Verificaţi dacă există deteriorări la carotiera diamantată şi schimbaţi-o, dacă este cazul.
A fost aleasă o treaptă de viteză greşită.
 • Alegeţi treapta de viteză corectă.
Forţa de apăsare prea scăzută.
 • Majoraţi forţa de apăsare.
Randamentul maşinii prea scăzut.
 • Alegeţi treapta de viteză imediat inferioară.
Carotiera diamantată este tocită.
 • Ascuţiţi carotiera diamantată pe placa de ascuţire.
Debitul apei prea ridicat.
 • Reduceţi debitul apei cu regulatorul debitului de apă.
Cantitatea de apă prea redusă.
 • Controlaţi alimentarea cu apă la carotiera diamantată, respectiv majoraţi debitul apei cu regulatorul debitului de apă.
Piedica pentru sanie închisă.
 • Deschideţi piedica pentru sanie.
Praful împiedică înaintarea la găurire.
 • Utilizaţi un sistem adecvat de aspirare a prafului.
Roata manuală nu se poate învârti fără rezistenţă.
Ştiftul de forfecare rupt.
 • Înlocuiţi ştiftul de forfecare.
Carotiera diamantată nu permite introducerea în mandrină.
Coada de fixare/ mandrina murdărite sau deteriorate.
 • Curăţaţi coada de fixare, respectiv mandrina şi gresaţi-o sau schimbaţi-o.
Pe la capul de spălare sau pe la carcasa transmisiei iese apă.
Presiunea apei prea înaltă.
 • Reduceţi presiunea apei.
Pe la mandrină iese apă în timpul funcţionării.
Carotiera diamantată nu este înşurubată suficient în mandrină.
 • Înşurubaţi ferm carotiera diamantată.
 • Înlăturaţi carotiera diamantată. Rotiţi carotiera diamantată cu aprox. 90° în jurul axei carotierei. Montaţi din nou carotiera diamantată.
Coada de fixare/ mandrina murdărite.
 • Curăţaţi şi gresaţi coada de fixare, respectiv mandrina.
Garnitura mandrinei sau a cozii de fixare defectă.
 • Verificaţi garnitura şi înlocuiţi-o, dacă este cazul.
Nu există debit de apă.
Canalul de apă înfundat.
 • Creşteţi presiunea apei sau eliberaţi prin spălare canalul de apă din direcţie opusă.
 • Curăţaţi deschiderea de intrare şi de ieşire a apei.
Sistemul de găurire are prea mult joc.
Carotiera diamantată nu este înşurubată suficient în mandrină.
 • Înşurubaţi ferm carotiera diamantată.
 • Înlăturaţi carotiera diamantată. Rotiţi carotiera diamantată cu aprox. 90° în jurul axei carotierei. Montaţi din nou carotiera diamantată.
Coada de fixare/mandrina defectă.
 • Controlaţi coada de fixare şi mandrina şi schimbaţi-le, dacă este cazul.
Sania are prea mult joc.
Îmbinările filetate de la batiul maşinii de găurit slăbite.
 • Verificaţi stabilitatea şuruburilor de la batiul maşinii de găurit şi corectaţi strângerea acestora, dacă este cazul.
Batiul maşinii de găurit fixat insuficient.
 • Fixaţi mai bine batiul maşinii de găurit.
Îmbinarea dintre maşina de forat cu carotieră diamantată şi sanie, respectiv piesele distanţiere slăbită.
 • Verificaţi îmbinarea şi fixaţi din nou maşina de forat cu carotieră diamantată, după caz.

maşina de forat cu carotieră diamantată nu este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Display-ul multifuncţional nu indică nimic.
Întrerupătorul de protecţie PRCD neconectat.
 • Verificaţi dacă întrerupătorul de protecţie PRCD este funcţional şi conectaţi-l.
Alimentarea electrică întreruptă.
 • Introduceţi un alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
 • Verificaţi conectorii, cablul de reţea, conductorul electric şi siguranţa de reţea.
Apă în motor.
 • Lăsaţi maşina de forat cu carotieră diamantată să se usuce complet într-un loc cald şi uscat.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Image alternative
Este necesară o servisare.
Periile de cărbune uzate.
Apă în motor.
 • Lăsaţi maşina de forat cu carotieră diamantată să se usuce complet într-un loc cald şi uscat.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Tratamentul preliminar recomandat la evacuarea ca deşeu a noroiului de foraj

Din punctul de vedere al ocrotirii mediului, deversarea noroiului de foraj direct în apele naturale sau în canalizare, fără un tratament prealabil adecvat, ridică o serie de probleme. Informaţi-vă la autorităţile locale asupra prevederilor existente.
 1. Colectaţi noroiul de foraj (de ex. cu aspiratorul pentru materiale umede).
 2. Lăsaţi noroiul de foraj să se decanteze şi evacuaţi ca deşeu componenta solidă la un depozit de moloz (coagulanţii pot accelera procesul de decantare).
 3. Înainte de a deversa apa rămasă (caracter bazic, valoarea ph > 7) în canalizare, neutralizaţi-o prin adăugarea şi amestecarea unor substanţe acide sau prin diluare cu multă apă.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.
Taiwan RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din Taiwan.