Limba

GDG 6‑A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.
Image alternative Curent continuu
Image alternative Purtaţi ochelari de protecţie!
Image alternative Turaţia nominală
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Diametru

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Şlefuitor drept cu acumulator
  GDG 6‑A22
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni comune de protecţie a muncii pentru şlefuire, şlefuire cu şmirghel, lucrul cu perii de sârmă, polizare, frezare şi debitare cu discuri abrazive:

 • Această sculă electrică se utilizează ca şlefuitor, şlefuitor cu şmirghel, perie de sârmă, polizor, pentru frezare şi ca maşină de tăiat cu disc abraziv. Acordaţi atenţie tuturor instrucţiunilor de protecţie a muncii, instrucţiunilor, desenelor şi datelor pe care le primiţi împreună cu aparatul. Dacă nu respectaţi instrucţiunile care urmează, vă expuneţi pericolelor de electrocutare, foc şi/sau accidentări grave.
 • Nu utilizaţi accesorii care nu sunt prevăzute special şi nu au fost recomandate de producător pentru această sculă electrică. Simplul motiv că puteţi fixa accesoriul la scula electrică nu garantează o utilizare în siguranţă.
 • Turaţia admisă a dispozitivului de lucru trebuie să fie cel puţin la fel de înaltă ca şi turaţia maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai rapid decât este admis se pot sparge şi pot fi aruncate.
 • Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă indicaţiilor dimensionale ale sculei electrice. Dispozitivele de lucru dimensionate greşit nu pot fi ecranate sau controlate suficient.
 • Discurile abrazive, cilindrii de şlefuit sau alte accesorii trebuie să se potrivească exact pe arborele port-accesoriu sau bucşa elastică de prindere a sculei dumneavoastră electrice. Dispozitivele de lucru care nu se potrivesc exact în adaptorul de preluare al sculei electrice se rotesc neregulat, vibrează foarte puternic şi pot duce la pierderea controlului.
 • Discurile, cilindrii de şlefuit, accesoriile aşchietoare sau alte accesorii montate pe un dorn trebuie să fie introduse complet în bucşa elastică de prindere sau în mandrină. „Proeminenţa“, respectiv partea descoperită a dornului dintre corpul abraziv şi bucşa elastică de prindere sau mandrină trebuie să fie minimă. Dacă dornul nu este tensionat suficient sau corpul abraziv se află prea departe în faţă, dispozitivul de lucru se poate desface şi poate fi aruncat cu viteză mare.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Controlaţi înainte de fiecare utilizare eventualele formări de aşchii sau fisuri la dispozitivele de lucru cum ar fi discurile abrazive, eventualele fisuri sau uzura puternică prin fricţiune sau folosire la cilindrii de şlefuit, eventualele fire desprinse sau rupte la periile de sârmă. Dacă scula electrică sau dispozitivul de lucru cade accidental, verificaţi dacă acesta s-a deteriorat sau utilizaţi un dispozitiv de lucru nedeteriorat. Dacă aţi controlat şi introdus dispozitivul de lucru, nu staţi şi nu permiteţi staţionarea altor persoane din apropiere la nivelul dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, şi lăsaţi produsul să funcţioneze un minut cu turaţia maximă. Dispozitivele de lucru deteriorate se sparg cel mai frecvent în acest interval de testare.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În funcţie de aplicaţia de lucru, utilizaţi o apărătoare pentru întreaga faţă, apărătoare pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi o mască anti-praf, căşti antifonice, mănuşi de protecţie sau un şorţ special, care vă protejează faţă de particulele aşchiate şi de material. Ochii trebuie să fie protejaţi faţă de corpurile străine antrenate în aer, care se formează în diferite aplicaţii de lucru. Masca anti-praf sau masca de protecţie a respiraţiei trebuie să filtreze praful generat în cursul aplicaţiei de lucru. Dacă vă expuneţi la zgomot puternic o perioadă îndelungată, puteţi suferi leziuni ale auzului.
 • Aveţi în vedere ca terţele persoane să păstreze o distanţă de siguranţă suficientă faţă de zona dumneavoastră de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecţie. Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate şi pot provoca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.
 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
 • Ţineţi întotdeauna ferm scula electrică la pornire. În faza tranzitorie de pornire până la turaţia completă de lucru, momentul de reacţie al motorului poate duce la răsucirea sculei electrice.
 • Dacă este posibil, utilizaţi menghine pentru a fixa piesa care se prelucrează. Nu ţineţi niciodată o piesă mică într-o mână şi scula electrică în cealaltă, în timp ce o folosiţi. Prin tensionarea strânsă a pieselor mici, aveţi libere ambele mâini pentru un control mai bun al sculei electrice. La debitarea de piese rotunde cum sunt diblurile din lemn, material sub formă de bare sau ţevi, acestea tind să ruleze necontrolat, ceea ce poate duce la înţepenirea dispozitivului de lucru şi la aruncarea acestuia spre dumneavoastră .
 • Nu depuneţi niciodată scula electrică înainte ca dispozitivul de lucru să fie în repaus complet. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie poate ajunge în contact cu suprafaţa de depunere, situaţie în care puteţi pierde controlul asupra sculei electrice.
 • După schimbarea dispozitivelor de lucru sau reglaje la aparat, strângeţi ferm piuliţa bucşei elastice de prindere, mandrina sau alte elemente de fixare. Elementele de fixare slăbite se pot repoziţiona neaşteptat şi pot duce la pierderea controlului; componentele nefixate şi aflate în rotaţie vor fi aruncate violent prin centrifugare.
 • Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze în timp ce o transportaţi. Îmbrăcămintea dumneavoastră poate fi angrenată prin contactul întâmplător cu dispozitivul de lucru aflat în rotaţie, iar dispozitivul de lucru vă poate pătrunde în corp.
 • Curăţaţi regulat fantele de aerisire ale sculei electrice. Suflanta motorului atrage praful în carcasă, iar o acumulare puternică de praf metalic poate duce la apariţia unor pericole de natură electrică.
 • Nu utilizaţi scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru care necesită mijloace de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor mijloace de răcire lichide poate duce la electrocutări.
Reculul şi instrucţiunile corespunzătoare de protecţie a munciiReculul este reacţia bruscă în urma agăţării sau blocării dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, cum ar fi discul abraziv, talerul de şlefuit, peria de sârmă etc. Agăţarea sau blocarea provoacă oprirea instantanee a dispozitivului de lucru aflat în rotaţie. În acest fel, o sculă electrică necontrolată este accelerată în punctul de blocare în sensul invers celui de rotaţie a dispozitivului de lucru.
Dacă, de exemplu, discul abraziv de şlefuire s-a agăţat sau blocat în piesa care se prelucrează, marginea discului abraziv introdus în piesa care se prelucrează rămâne imobilizată, ceea ce duce la ruperea discului abraziv sau la reculul acestuia. Discul abraziv de şlefuire se va mişca spre operator sau în sens opus, în funcţie de sensul de rotaţie a discului în locul de blocare. În această situaţie, este posibilă şi ruperea discurilor abrazive de şlefuire.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm scula electrică şi aduceţi corpul şi braţele într-o poziţie în care puteţi să captaţi forţele de recul. Operatorul poate stăpâni forţele de recul prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Lucraţi cu atenţie deosebită în zonele colţurilor, muchiilor ascuţite etc. Împiedicaţi posibilitatea ca dispozitivele de lucru să ricoşeze din piesa care se prelucrează şi să se înţepenească. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie tinde să se înţepenească la colţuri, muchii ascuţite sau dacă ricoşează. Această situaţie cauzează pierderea controlului sau reculul.
 • Nu utilizaţi o pânză de ferăstrău danturată. Asemenea dispozitive de lucru produc frecvent un recul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.
 • Conduceţi întotdeauna dispozitivul de lucru în material în direcţia în care muchia de tăiere părăseşte materialul (corespunde direcţiei în care sunt aruncate aşchiile). Conducerea sculei electrice într-o direcţie greşită are ca efect extragerea bruscă a muchiei de tăiere a dispozitivului de lucru din piesa care se prelucrează, ceea ce trage scula electrică în această direcţie de avans.
 • Tensionaţi întotdeauna ferm piesa care se prelucrează la utilizarea de pile rotative, discuri abrazive de tăiere, scule de frezat de mare turaţie sau scule de frezare din carbură metalică. Încă de la o înclinare foarte mică într-o poziţie inadmisibilă în canelură, aceste dispozitive de lucru se agaţă şi pot cauza un recul. La agăţarea unui disc abraziv de tăiere, acesta se rupe de obicei. La agăţarea pilelor rotative, sculelor de frezat de mare turaţie sau sculelor de frezare din carbură metalică, capul accesoriului de lucru poate sări din canelură şi poate duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru şlefuire şi debitare cu discuri abrazive:
 • Utilizaţi exclusiv corpuri abrazive avizate pentru scula dumneavoastră electrică şi numai pentru posibilităţile de utilizare recomandate. Exemplu: nu şlefuiţi niciodată cu suprafaţa laterală a unui disc abraziv de tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate aşchierii în materiale cu muchia discului. Exercitarea unor forţe laterale asupra acestor corpuri abrazive poate duce la spargerea lor.
 • Utilizaţi pentru ştifturile de rectificare conice şi drepte cu filetul numai dornuri nedeteriorate de mărimea şi lungimea corecte, fără tăietură posterioară la umăr. Dornurile adecvate diminuează posibilitatea unei ruperi.
 • Evitaţi blocarea discului abraziv de tăiere sau presiunea de apăsare prea ridicată. Nu executaţi tăieri excesiv de adânci. Suprasarcina asupra discului abraziv de tăiere duce la creşterea solicitării acestuia şi a probabilităţii de înclinare sau blocare şi, implicit, la posibilitatea unui recul sau a spargerii corpului abraziv.
 • Evitaţi prezenţa mâinii dumneavoastră în zona din faţa şi din spatele discului abraziv de tăiere aflat în rotaţie. Dacă deplasaţi discul abraziv de tăiere în sensul distanţării de mâna dumneavoastră în piesa care se prelucrează, scula electrică cu discul aflat în rotaţie poate fi aruncată direct spre dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Dacă discul abraziv de tăiere se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi maşina şi aşteptaţi până când discul ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să trageţi din tăietură discul abraziv de tăiere aflat încă în rotaţie; în caz contrar, poate avea loc un recul. Identificaţi şi înlăturaţi cauza înţepenirii.
 • Nu conectaţi din nou scula electrică cât timp aceasta se află încă în piesa care se prelucrează. Lăsaţi mai întâi discul abraziv de tăiere să îşi atingă turaţia maximă, înainte de a continua cu atenţie operaţia de tăiere. În caz contrar, discul se poate agăţa, poate sări din piesa de lucru sau poate provoca un recul.
 • Sprijiniţi plăcile sau piesele de lucru mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită înţepenirii discului abraziv de tăiere. Piesele de lucru mari se pot încovoia sub propria greutate. Piesa care se prelucrează trebuie să fie sprijinită pe ambele laturi ale discului, atât în apropierea tăieturii, cât şi la margine.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierile îngropate în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Discul abraziv de tăiere care intră adânc în material poate provoca un recul la tăierea în conductele de gaz sau de apă, conductorii electrici sau alte obiecte.
Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru lucrul cu perii de sârmă:
 • Aveţi în vedere că peria de sârmă pierde fire şi pe parcursul folosirii normale. Nu suprasolicitaţi perii de sârmă printr-o presiune de apăsare prea mare. Bucăţile de sârmă aruncate pot pătrunde foarte uşor prin hainele subţiri şi/ sau prin piele.
 • Lăsaţi periile să ruleze cel puţin un minut cu viteza de lucru înainte de utilizare. Aveţi în vedere ca, în acest timp, nicio altă persoană să nu se afle în faţa periei sau în aceeaşi linie cu aceasta . Pe parcursul perioadei de rodare, pot fi aruncate la întâmplare bucăţi de sârmă desprinse.
 • Îndreptaţi peria de sârmă aflată în rotaţie în sensul depărtării de propria persoană. În lucrul cu aceste perii este posibilă aruncarea în jur cu viteză mare de mici particule şi bucăţi mărunte de sârmă, care penetrează pielea.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

 • Ţineţi produsul la utilizare astfel încât praful de la şlefuire, scânteile sărite şi posibilele fragmente rupte din dispozitivul de lucru sau piesa care se prelucrează să nu ajungă la corpul dumneavoastră.
 • Pentru schimbarea dispozitivului de lucru, utilizaţi numai chei potrivite şi nedeteriorate.
 • Dispozitivele de lucru trebuie să ruleze impecabil şi centrat. Nu utilizaţi dispozitive de lucru descentrate.
 • Nu îndepărtaţi aşchii sau fragmente când produsul funcţionează. Deconectaţi produsul.
 • Conectaţi aparatul numai când sunteţi în zona de lucru.
 • Folosiţi mănuşi de protecţie pentru schimbarea accesoriului de lucru, deoarece dispozitivul de lucru şi mandrina devin fierbinţi în timpul lucrului.
 • Faceţi pauze de lucru, precum şi exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv.
 • Curăţaţi tija de susţinere a dispozitivului de lucru înainte de a o introduce. Asiguraţi-vă că tija de susţinere a dispozitivului de lucru este strânsă întotdeauna pe o lungime de cel puţin 20 mm în bucşa elastică de prindere . Strângeţi întotdeauna ferm piuliţa de strângere după introducerea accesoriului de lucru. Dispozitivele de lucru fixate deficient se pot desface şi pot fi aruncate prin centrifugare pe parcursul funcţionării.
 • Utilizaţi numai dispozitive de lucru care corespund cifrelor din capitolul Date tehnice.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Piuliţă de strângere cu bucşă elastică de prindere
 2. Arbore principal
 3. Gât / mâner frontal
 4. Comutator de pornire/ oprire cu piedică
 5. Mâner
 6. Rotiţă de reglaj pentru turaţie
 7. Acumulator
 8. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 9. Filtru de praf
 10. Cheie mică, 12mm
 11. Cheie mare, 17mm

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un şlefuitor drept. El este destinat prelucrării metalului. El este destinat şlefuirii şi debitării cu discuri abrazive, lucrului cu perii de sârmă, polizării şi frezării.

Utilizaţi numai dispozitive de lucru cu diametrul tijei de susţinere corespunzător bucşei elastice de prindere. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Date tehnice.
Produsul este adecvat numai pentru utilizare uscată, fără apă.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare avizate de Hilti . Informaţii suplimentare găsiţi în magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Setul de livrare

Şlefuitor drept, 2 chei, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Indicatorul stării de încărcare al acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Pe parcursul lucrului şi în intervalul imediat următor, apelarea stării de încărcare nu este posibilă. Dacă LED-urile indicatorului stării de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Date tehnice

Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator B22⁄8.0
2,6 kg
Turaţia nominală
10.000 rot/min … 25.000 rot/min
Turaţia minimă necesară a dispozitivului de lucru
≥ 25.000 rot/min
Diametrul de lucru al dispozitivului de lucru
≤ 55 mm
Diametrul tijei de susţinere la dispozitivul de lucru
Bucşă elastică de prindere 6 mm
6 mm
Bucşă elastică de prindere 1⁄4 ţoli
1/4 in
Deschiderea cheii pentru arborele principal
12 mm
Deschiderea cheii pentru piuliţa de strângere
17 mm
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Datele privind zgomotul
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
76 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
87 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţii
Valoarea emisiei vibraţiilor (ah), în funcţie de diametrul dispozitivului de lucru
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele pentru deblocare ale acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din maşină.

Schimbarea dispozitivului de lucru

ATENŢIE
Pericol de deteriorare a bucşei elastică de prindere goale prin strângerea fermă a piuliţei de strângere.
 • Nu strângeţi niciodată ferm piuliţa de strângere când nu este introdus niciun dispozitiv de lucru.
AVERTISMENT
Pericol de vătămare şi deteriorări din cauza dispozitivul de lucru cu rulaj descentrat sau cu deteriorări.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Verificaţi înainte de începerea lucrului ca şlefuitorul drept să funcţioneze cu un nivel scăzut de vibraţii.
Image alternative
 1. Ţineţi bucşa elastică de prindere cu cheia mică şi deschideţi piuliţa de strângere cu cheia mare.
 2. Trageţi dispozitivul de lucru din bucşa elastică de prindere.
 3. Introduceţi tija de susţinere a dispozitivului de lucru cât mai mult posibil în bucşa elastică de prindere.
 4. Cota liberă a tije de susţinere L0 poate fi de maxim 10 mm. Tija de susţinere a dispozitivului de lucru trebuie să fie introdusă cel puţin 20 mm în bucşa elastică de prindere.
 5. Ţineţi bucşa elastică de prindere cu cheia mică şi strângeţi ferm piuliţa de strângere cu cheia mare.
 6. Verificaţi stabilitatea dispozitivului de lucru.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Conectarea

 1. Apăsaţi parte din spate a comutatorului de pornire/ oprire.
 2. Împingeţi comutatorul de pornire/ oprire spre înainte.
  • Motorul este în funcţiune.
 3. Blocaţi comutatorul de pornire/ oprire.

Lucrări

Image alternative
 1. Conectaţi produsul.
 2. Reglaţi cu rotiţa de reglaj pentru turaţie o valoare a turaţiei care este potrivită pentru dispozitivul de lucru şi destinaţia de utilizare planificată.
 3. Lucraţi întotdeauna numai cu suprafaţa de lucru prevăzută a dispozitivului de lucru. Exemplu: nu şlefuiţi niciodată cu suprafaţa laterală a unui disc abraziv de tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate aşchierii în materiale cu muchia discului.
 4. Fixaţi piesa de prelucrat. Nu ţineţi niciodată o piesă mică într-o mână şi şlefuitorul drept în cealaltă, în timp ce îl folosiţi. Ţineţi întotdeauna ferm şlefuitorul drept cu ambele mâini de mânerele special prevăzute.
 5. Apropiaţi şlefuitorul drept de piesa care se prelucrează. Lucraţi cu presiune moderată nu şi apăsaţi cu dispozitivul de lucru în material.

Deconectarea

 • Apăsaţi parte din spate a comutatorului de pornire/ oprire.
  • Comutatorul de pornire/ oprire sare în poziţia Oprit şi motorul se opreşte.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Schimbarea piuliţei de strângere

ATENŢIE
Pericol de deteriorare a bucşei elastică de prindere goale prin strângerea fermă a piuliţei de strângere.
 • Nu strângeţi niciodată ferm piuliţa de strângere când nu este introdus niciun dispozitiv de lucru.
Image alternative
 1. Ţineţi arborele principal cu cheia mică şi deschideţi piuliţa de strângere cu cheia mare.
 2. După caz, trageţi dispozitivul de lucru din bucşa elastică de prindere.
 3. Deşurubaţi complet piuliţa de strângere cu bucşa elastică de prindere din şlefuitorul drept.
 4. Aşezaţi noua piuliţă de strângere cu bucşa elastică de prindere pe arborele principal şi înşurubaţi piuliţa de strângere fără a o strânge pe arborele principal. Nu strângeţi ferm piuliţa de strângere.

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă aparatul, dispozitivele de lucru şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi aparatul, dispozitivele de lucru şi acumulatorii pe cât posibil în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi aparatul, dispozitivele de lucru şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • După o depozitare îndelungată, controlaţi înainte de folosire dacă aparatul, dispozitivele de lucru şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Acumulatorul se descarcă mai rapid decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator sunt murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
1 LED se aprinde intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul este prea rece sau prea fierbinte.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească sau să se răcească lent la temperatura camerei.
Toate 4 LED-urile se aprind intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este suprasolicitat.
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou. Apoi lăsaţi aparatul aprox. 30 secunde în regim de mers în gol.
Dezvoltare puternică de căldură în maşină sau acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi aparatul imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Este introdus un acumulator cu o capacitate prea scăzută.
 • Utilizaţi un acumulator cu capacitate suficientă.
Funcţia de frânare a motorului inoperantă.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Aparatul este suprasolicitat pe o durată scurtă.
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou.
Aparatul vibrează puternic.
Dispozitivul de lucru nu este compatibil cu aparatul.
 • Utilizaţi numai dispozitive de lucru care corespund cifrelor din capitolul Date tehnice.
Dispozitivul de lucru este deteriorat, descentrat sau neechilibrat.
 • Utilizaţi numai dispozitive de lucru impecabile.
Aparat defect
 • Dacă dispozitivul de lucru poate fi exclus dintre cauze, adresaţi-vă centrului de service Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r11229136.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative