Limba

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

Următoarele simboluri sunt utilizate în documentaţiile noastre:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Avertisment
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imaginile noastre:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Semn de interdicţie

Următoarele semne de interdicţie sunt utilizate la produs:
Image alternative Transportul cu macaraua este interzis

Autocolante speciale pe produs

ATENŢIONARE: Acest aspirator conţine pulberi nocive pentru sănătate. Golirea şi lucrările de întreţinere, inclusiv dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri a sacului pentru praf, se vor efectua numai de către persoane specializate şi care poartă echipament personal de protecţie. Utilizaţi aspiratorul exclusiv cu un sistem de filtrare complet şi care funcţionează impecabil.
Pe aspirator există unul din următoarele autocolante de avertizare:
VC 20L-X
VC 40L-X
Autocolant de avertizare în cazul aspiratoarelor L:
Image alternative
Aveţi în vedere ca autocolantul de avertizare să fie bine vizibil.
VC 20M-X
VC 40M-X
Autocolant de avertizare în cazul aspiratoarelor L:
Image alternative
Aveţi în vedere ca autocolantul de avertizare să fie bine vizibil.

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aspirator pentru materiale umede şi uscate
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii

Pe lângă instrucţiunile de protecţie a muncii din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor avea în vedere permanent şi strict următoarele dispoziţii.
 • Citiţi toate indicaţiile! Nerespectarea indicaţiilor următoare poate duce la electrocutări, incendii şi/ sau vătămări grave.
 • La utilizarea aparatului în combinaţie cu o sculă electrică, citiţi manualul de utilizare al sculei electrice înainte de folosire şi respectaţi toate indicaţiile.
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
 • Utilizaţi aparatul adecvat. Nu folosiţi aparatul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinaţia sa şi dacă este în stare impecabilă.
 • Informaţi-vă înainte de lucrul cu aparatul asupra manevrării, pericolelor care pot rezulta de la material şi dezafectării în siguranţă şi evacuării ca deşeu a materialului absorbit.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Folosirea aparatului este permisă numai persoanelor care sunt familiarizate cu acesta, care au fost instruite în ce priveşte folosirea în siguranţă şi care înţeleg pericolele rezultate. Aparatul nu este destinat copiilor. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 • Păstraţi în siguranţă aparatele nefolosite. Aparatele care nu sunt folosite trebuie să fie păstrate într-un loc uscat, la înălţime sau închis, inaccesibil copiilor.

Securitatea persoanelor

 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi produsul. Nu utilizaţi aspiratorul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea aparatului poate duce la accidentări serioase.
 • În timpul folosirii şi întreţinerii aparatului, utilizatorul şi persoanele aflate în apropiere trebuie să utilizeze ochelari de protecţie adecvaţi, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie, încălţăminte de siguranţă şi o mască uşoară de protecţie respiratorie.
 • Asiguraţi-vă că aspiratorul nu poate rula necontrolat sau nu poate cădea.
 • Acţionaţi frânele de roată pentru stabilitatea aspiratorului. Când frânele de roată sunt deschise, aspiratorul se poate pune necontrolat în mişcare.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor specifice ţării de utilizare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a aparatului

 • Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
 • Nu dezactivaţi dispozitivul de curăţare a filtrului la aspirarea pulberilor periculoase, în special la utilizarea cu scule electrice care produc praf.
 • Protejaţi aparatul împotriva îngheţului.
 • Curăţaţi regulat instalaţia de limitare a nivelului de apă, după instrucţiuni, cu o perie şi examinaţi dacă există semnalmente de deteriorare.
 • La aşezarea calotei aspiratorului, aveţi grijă să nu vă prindeţi hainele sau membrele şi să nu deterioraţi cablul de reţea. Pericol de vătămare şi deteriorare.
 • Verificaţi dacă există eventuale deteriorări la aparat şi accesorii. Înainte de a continua folosirea aparatului, trebuie să se verifice cu atenţie funcţionarea impecabilă şi în conformitate cu destinaţia a dispozitivelor de protecţie sau a pieselor uşor deteriorate. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului.
 • Încredinţaţi repararea aparatului dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • În intervalele în care nu folosiţi aparatul (pe parcursul pauzelor de lucru), înaintea operaţiilor de îngrijire şi întreţinere, trageţi întotdeauna fişa de reţea din priza de alimentare înainte de schimbarea accesoriilor sau de schimbarea filtrului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a aparatului.
 • Nu trageţi niciodată aspiratorul de cablul de reţea într-o altă poziţie de lucru. Nu treceţi cu aspiratorul peste cablul de reţea.
 • Nu transportaţi aparatul cu macaraua.
VC 20M-X
VC 40M-X
Suplimentar în cazul aspiratoarelor M
 • La transport şi pentru perioadele de inactivitate ale aparatului, astupaţi fitingul de admisie cu mufa de închidere .

Securitatea electrică

 • Fişa de racord a aparatului trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi nici un tip de fişe adaptoare împreună cu aparate având pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Introduceţi fişa într-o priză adecvată, cu pământare, care este instalată cu respectarea normelor de siguranţă şi adaptată tuturor particularităţilor locale. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă priza de alimentare are o pământare sigură, dispuneţi verificarea acesteia de un specialist electrician calificat.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi aparatul de influenţa ploii şi umidităţii. Riscul de electrocutare creşte în cazul pătrunderii apei în aparatul electric.
 • Asiguraţi-vă că traseul cablului de reţea nu trece prin bălţi.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al aparatului; în cazul deteriorării acestuia, înlocuiţi-l la un centru de Service Hilti în vederea înlocuirii. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat.
 • Dacă în timpul lucrului sunt deteriorate cablul de alimentare de la reţea şi/ sau cablul prelungitor, atingerea acestora nu este permisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de alimentare de la reţea şi cablurile prelungitoare deteriorat reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Înlocuirea cablului de alimentare de la reţea este permisă numai cu tipul stabilit în manualul de utilizare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta aparatul, a suspenda aparatul sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu un aparat electric în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber reduce riscul de electrocutare.
 • În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectaţi aparatul şi scoateţi fişa de reţea.
 • Utilizaţi priza aparatului numai în scopurile prevăzute de manualul de utilizare.
 • Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatul în stare murdară sau udă. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa aparatului, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări. De aceea, în special la prelucrarea frecventă a materialelor conductoare, încredinţaţi aparatele murdărite centrului de service Hilti la intervale regulate pentru verificare.

Locul de muncă

 • Asiguraţi un iluminat bun în zona de lucru.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Aerisirea insuficientă a locului de muncă poate avea efecte nocive asupra sănătăţii, din cauza poluării cu praf.
 • Păstraţi ordinea în zona de lucru. Eliberaţi spaţiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări. Dezordinea în zona de lucru poate cauza accidente.
 • Nu lucraţi cu aparatul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Aparatele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Materialul de aspirare

 • Nu este permisă aspirarea pulberilor nocive pentru sănătate a căror clasă de pulberi este mai mare decât clasa de pulberi a aspiratorului. Aspirarea pulberilor inflamabile şi/ sau explozive (de ex. praf de magneziu, aluminiu) este interzisă. Nu este permisă aspirarea materialelor mai fierbinţi de 60 °C (140 °F) (de ex. ţigări mocnite, scrum fierbinte).
 • Aspirarea lichidelor inflamabile, explozive sau agresive este interzisă (agenţi de răcire şi lubrifianţi, benzină, solvenţi, acizi (pH < 5), soluţii bazice (pH > 12,5) etc.).
 • În cazul apariţiei de spumă sau lichide, deconectaţi aspiratorul imediat.
 • La absorbţia materialului de aspirare fierbinte de până la max. 60 °C (140 °F) purtaţi mănuşi de protecţie.
 • În cursul lucrărilor cu noroi mineral de foraj, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie şi evitaţi contactul cu pielea (pH > 9, caustic).
 • Evitaţi contactul cu lichidele bazice sau acide. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, spălaţi ochii cu multă apă şi solicitaţi suplimentar asistenţă medicală.
VC 20L-X
VC 40L-X
Suplimentar în cazul aspiratoarelor L
 • Aspiratorul din clasa de pulberi L este adecvat pentru absorbţia/ aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, aşchii de lemn şi pulberi periculoase cu valorile limită de explozie > 1 mg/m³. În funcţie de periculozitatea pulberilor care se absorb/ aspiră, aspiratorul trebuie să fie echipat cu filtre adecvate.
VC 20M-X
VC 40M-X
Suplimentar în cazul aspiratoarelor M
 • Aspiratorul din clasa de pulberi M este adecvat pentru absorbţia/ aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, aşchii de lemn şi pulberi periculoase cu valorile limită de explozie ≧ 0,1 mg/m³. În funcţie de periculozitatea pulberilor care se absorb/ aspiră, aspiratorul trebuie să fie echipat cu filtre adecvate.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mâner de transport (extensibil)
 2. Buclă de ancorare pentru caseta Hilti
 3. Mâner de transport
 4. Priza aparatului
 5. Panou de indicatoare şi de operare
 6. Capac orb pentru modul radio (opţional)
 7. Comutatorul aparatului
 8. Fitingul de admisie (furtunul de aspirare)
 9. Închizător de recipient (2x)
 10. Cablu de reţea
 11. Cârlig de fixare (2x) cu fir elastic
 12. Calota aspiratorului
 13. Recipient de murdărie
 14. Casetă de filtru cu cadru opritor

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsele descrise aici sunt aspiratoare industriale universale pentru uz în industria mică. Ele se pot utiliza pentru aplicaţii cu materiale uscate şi umede.

Este interzisă acţionarea cu acest produs asupra oamenilor şi animalelor. Utilizarea în imersie este interzisă.
 • Informaţi-vă înainte de lucrul cu produsul asupra manevrării, pericolelor rezultate de la material şi dezafectării în siguranţă şi evacuării ca deşeu a materialului.

 • Nu utilizaţi produsul în regim staţionar de funcţionare continuă, în instalaţii automate sau semi-automate.

 • Utilizaţi numai scule şi accesorii originale de la Hilti , pentru a evita pericolele de accidentare.

 • Pentru evitarea efectelor electrostatice, utilizaţi un furtun de aspirare antistatic.

 • Nu aspiraţi obiecte care pot provoca vătămări prin peretele sacului pentru praf (de ex. material ascuţit sau cu muchii tăioase).

 • Nu utilizaţi produsul pe post de scară.

 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan naţional.

Aplicaţii admisibile:

În cazul desprăfuitoarelor este necesar să fie asigurată o rată de schimb al aerului L suficientă în încăpere, dacă aerul uzat revine în încăpere.

Respectaţi dispoziţiile valabile pe plan naţional!
Aplicaţii admisibile:
 • Aspirarea cantităţilor mari de pulberi în lucrul cu pietre abrazive diamantate, discuri abrazive de tăiere, maşini de perforat rotopercutante şi carotiere pentru materiale uscate, marca Hilti .
 • Aspirarea noroiului mineral de foraj în lucrul cu carotiere diamantate Hilti , respectiv ferăstraie cu diamant Hilti şi a materialului de aspirare lichid până la o temperatură de maxim 60 °C (140 °F).
 • Aspirarea de ulei şi fluide până la o temperatură de maxim 60 °C (140 °F).
 • Curăţarea umedă şi uscată a suprafeţelor de perete şi podea.
VC 20M-X
VC 40M-X
Suplimentar în cazul aspiratoarelor M
 • Aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, lichide, aşchii de lemn şi pulberi periculoase cu valorile limită de explozie ≧ 0,1 mg/m³ (clasa de pulberi M).

 • Maşinile care sunt concepute pentru absorbţia prafului mineral având conţinut de cuarţ trebuie să corespundă cel puţin clasei de pulberi M.

Suplimentar în cazul aspiratoarelor M VC 20L-X
VC 40L-X
Suplimentar în cazul aspiratoarelor L
 • Aspirarea de pulberi uscate, neinflamabile, lichide, aşchii de lemn şi pulberi periculoase cu valorile limită de explozie > 1 mg/m³ (clasa de pulberi L).

Suplimentar în cazul aspiratoarelor L

Posibilă folosire greşită

 • Nu este permis ca aspiratorul să utilizat pentru absorbţia de azbest.
 • Utilizarea aspiratorului în poziţie orizontală este interzisă.
 • Nu este permis ca aspiratorul să fie utilizat pentru absorbţia de substanţe cu pericol de explozie, incandescente, aprinse sau inflamabile şi pulberi agresive (de ex. praf de magneziu sau aluminiu) (excepţie: aşchii de lemn).
 • Nu este permis ca aspiratorul să fie utilizat pentru absorbţia de lichide inflamabile (de ex. benzină, solvenţi, acizi, agenţi de răcire şi lubrifianţi).

Indicatoare pe produs

Afişaj
Descriere
Image alternative Indicatorul de service Schimbare filtru
Dacă LED-ul se aprinde, filtrul este blocat.
 1. Verificaţi gradul de încărcare al recipientului de murdărie
 2. Apăsaţi tasta de operare Curăţare manuală a filtrului .
 3. Verificaţi filtrul şi schimbaţi-l dacă este necesar.
Image alternative Monitorizarea nivelului
Dacă LED-ul se aprinde, deconectarea de protecţie este activă în regim umed.
Goliţi recipientul şi curăţaţi sondele.
Image alternative Indicatorul puterii
Indicaţia oferă explicaţii despre starea actuală a filtrului. La putere de aspirare maximă, se aprind toate cele 3 LED-uri.

Tastele de operare de pe produs

Tastă de operare
Descriere
Image alternative Curăţare manuală a filtrului
Apăsaţi această tastă pentru a executa o curăţare manuală a filtrului.
Image alternative Curăţare automată a filtrului
Dacă LED-ul se aprinde, dispozitivul de curăţare automată a filtrului este activ.
Dezactivaţi dispozitivul de curăţare automată a filtrului prin apăsarea tastei. LED-ul se stinge.
Image alternative Reglajul diametrului furtunului (numai pentru clasa M)
Apăsaţi tasta pentru a regla diametrul utilizat actual al furtunului.
Valoarea de reglat este dependentă de aparatul racordat şi de diametrul de aspirare al acestuia şi trebuie să fie adaptată dacă este necesar.

Setul de livrare

Aspirator pentru materiale umede şi uscate inclusiv element de filtru, furtun de aspirare complet cu mufă rotativă (pe partea de aspirare) şi mufă pentru accesorii de lucru, sac pentru praf (material plastic) PE, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Semnal acustic de avertizare

VC 20M-X
VC 40M-X
Aspiratoarele M sunt dotate cu un semnal de avertizare acustic. Din motive de securitate, acesta se emite când viteza aerului în furtunul de aspirare scade sub 20 m/s.
Pentru ca semnalul de avertizare să se declanşeze corect, trebuie ca la reglarea diametrul furtunului să fie reglat diametrul furtunului de aspirare utilizat.

Dispozitivul de curăţare a filtrului

Dispozitivul de curăţare a filtrului funcţionează numai dacă furtunul de aspirare este racordat.
Aspiratorul dispune de un dispozitiv de curăţare manuală şi automată a filtrului, pentru a înlătura în cea mai mare măsură praful aderent pe acesta.
Dispozitivul automat de curăţare a filtrului se poate deconecta prin apăsare pe tasta "Curăţare automată a filtrului" şi se poate conecta din nou prin repetarea apăsării.
Starea
Semnificaţie
LED-ul se aprinde.
Curăţarea filtrului este activată.
LED-ul nu se aprinde.
Curăţarea filtrului este dezactivată.
La fiecare pornire a aspiratorului, curăţarea filtrului este activată automat.
Elementul de filtru se va curăţa automat printr-un şoc cu aer (zgomot pulsatoriu).
Pentru a fac posibil un randament de aspirare permanent ridicat, în cazul aplicaţiilor de sistem (în special la şlefuire, tăiere şi tăierea de fante) sau la aspirarea unor cantităţi mari de praf, trebuie să fie activat dispozitivul de curăţare a filtrului.
Independent de curăţarea automată a filtrului, filtrul pot fi curăţat în orice moment prin apăsarea tastei "Curăţare manuală a filtrului".
Curăţare de putere: obţineţi randamentul maxim la curăţarea filtrului prin închiderea furtunului şi apăsarea concomitentă a tastei „Curăţare manuală a filtrului“.

Indicaţii de folosire

VC 20M-X
VC 40M-X
Utilizaţi aspiratorul M exclusiv cu sacul pentru praf.
Clasa M pentru absorbţia de pulberi cu valori limită de explozie ≥ 0,1 mg/m3.
Accesorii şi tipuri de utilizare
Număr de material
Accesorii
Tipul de utilizare
2261451
Sac din material plastic pentru praf PE VC 20, VC 150-6
Aplicaţii de lucru cu minerale, umed şi uscat
2262095
Sac din material plastic pentru praf PE VC 40, VC 150-10
Aplicaţii de lucru cu minerale, umed şi uscat
2261258
Sac pentru praf Premium VC 20, VC 150-6
Aplicaţii de lucru cu lemn şi aplicaţii de lucru cu minerale (beton), uscat
2262130
Sac pentru praf Premium VC 40, VC 150-10
Aplicaţii de lucru cu lemn şi aplicaţii de lucru cu minerale (beton), uscat
2261453
Filtru PTFE VC 20⁄40⁄150
Universal umed şi uscat
2261257
Filtru VC 20⁄40⁄150 universal
Universal umed şi uscat
2278640
Filtru DRY VC 20⁄40⁄150 universal
Uscat
2261452
Filtru HEPA VC 20⁄40⁄150
Umed şi uscat
203867
Furtun de aspirare 36x4,65M AS
Umed şi uscat

Date tehnice

Proprietăţi ale produsului

La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a maşinii. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a produsului.

VC 20-X
VC 40-X
Greutate
11 kg
14,4 kg
Dimensiuni (L x l x H)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Încărcătura suplimentară max.
25 kg
25 kg
Volumul recipientului
15 ℓ
30 ℓ
Capacitatea utilă pentru praf
15 kg
34 kg
Volumul util pentru apă
9 ℓ
22,8 ℓ
Temperatura aerului
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Curăţare automată a filtrului
Controlat cu senzor
Controlat cu senzor
Frecvenţa reţelei
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Clasa de protecţie
I
I
Gradul de protecţie
IP X4
IP X4

Tensiunea nominală


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Puterea nominală consumată
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Puterea instalată a prizei integrate a aparatului pentru scula electrică
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Racordul la reţea (tipul)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Puterea nominală consumată
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Puterea instalată a prizei integrate a aparatului pentru scula electrică
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Racordul la reţea (tipul)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Debitul volumic maxim şi subpresiunea maximă


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Debitul volumic max. (turbină)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Debitul volumic max. la capătul furtunului
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Vidarea maximă
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Informaţii referitoare la zgomot şi vibraţii, măsurate conform EN 60335

Următoarele date sunt valabile pentru toate aspiratoarele industriale VC 20 şi VC 40.
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
69 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
2,5 dB(A)
Valoarea emisiei vibraţiilor
< 2,5 m/s²

Utilizarea cablurilor prelungitoare

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
 • Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat şi supraîncălzirea cablului.
 • Controlaţi regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
 • Înlocuiţi cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
 • Dacă lucraţi în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.

Punerea în funcţiune

PERICOL
Pericol cauzat de curentul electric. Dacă aspiratorul nu este racordat corect, sunt posibile accidente mortale sau accidentări grave.
 • Racordaţi aspiratorul numai la o sursă electrică având pământare corespunzătoare.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin mişcări necontrolate! Când frânele de roată sunt deschise, aspiratorul se poate pune necontrolat în mişcare.
 • Acţionaţi frânele de roată pentru stabilitatea aspiratorului.

Prima punere în funcţiune

Alegeţi sacul pentru praf potrivit pe baza materialului de aspirare (mineral, lemn) şi aplicaţiei de lucru (uscat/umed). → Capitolul "Indicaţii de folosire"
 1. Deschideţi două clame de închidere.
 2. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
 3. Scoateţi accesoriile din recipientul pentru murdărie şi din ambalaj.
 4. Introduceţi un sac pentru praf conform instrucţiunii.
 5. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie şi blocaţi cele două clame de închidere.
 6. Asiguraţi-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului şi dacă aceasta este blocată.
 7. Racordaţi furtunul de aspirare.

Aşezarea în aparat a unui sac pentru praf Premium

Obiectele ascuţite ar putea străpunge sacul pentru praf.
Asiguraţi-vă că niciun obiect nu a străpuns sacul pentru praf.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Deschideţi cele 2 clame de închidere.
 3. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
 4. Aşezaţi sacul pentru praf Premium în recipientul de murdărie.
 5. Asiguraţi-vă că adaptorul s-a angrenat corect şi sacul pentru praf nu iese peste marginea recipientului.
 6. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie.
 7. Închideţi cele 2 clame de închidere.
 8. Asiguraţi-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului şi dacă aceasta este blocată.
 9. Racordaţi furtunul de aspirare.

Schimbarea sacului (din material plastic) pentru praf

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Deschideţi cele 2 clame de închidere.
 3. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
 4. După caz, scoateţi sacul plin din material plastic pentru praf.
 5. Aşezaţi noul sac (din material plastic) pentru praf în recipientul de murdărie şi răsfrângeţi sacul pentru praf în jurul marginii recipientului de murdărie.
  • Găurile sacului pentru praf trebuie să fie aşezate în interiorul recipientului de murdărie.
  • Aliniaţi sacul pentru praf aşezat în aparat cu ajutorul liniei negre pe marginea recipientului.
 6. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie.
 7. Închideţi cele 2 clame de închidere.
 8. Asiguraţi-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului şi dacă aceasta este blocată.
 9. Racordaţi furtunul de aspirare.

Modul de utilizare

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Deteriorarea sistemului de filtrare poate produce praf dăunător sănătăţii.
 • În caz de urgenţă (de ex. rupere a filtrului) deconectaţi aspiratorul, scoateţi fişa de reţea din priză şi dispuneţi verificarea aspiratorului de către personalul de specialitate înainte de continuarea utilizării.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin mişcări necontrolate! Când frânele de roată sunt deschise, aspiratorul se poate pune necontrolat în mişcare.
 • Acţionaţi frânele de roată pentru stabilitatea aspiratorului.

Reglarea diametrului furtunului

 1. Pentru absorbţia/ aspirarea pulberilor uscate şi neinflamabile cu valori limită de explozie şi a aşchiilor de lemn, corelaţi diametrul furtunului de aspirare cu poziţia comutatorului pentru reglarea diametrului furtunului.
 2. Modificaţi reglajul pentru diametrul furtunului şi, implicit, pragul pentru semnalul de avertizare acustic, apăsând repetat tasta Image alternative.

Punerea în exploatare fără utilizarea prizei aparatului

 1. Înainte de introducerea fişei de reţea, asiguraţi-vă asupra poziţiei "OFF" a comutatorului aparatului.
 2. Introduceţi fişa aspiratorului în priza de alimentare.
 3. Rotiţi comutatorul aparatului în poziţia „ON“.

Punerea în exploatare cu utilizarea prizei aparatului

Priza aparatului este destinată numai racordării directe a sculelor electrice la aspirator.
În cazul sculelor electrice racordate la priza aparatului, se vor respecta manualele de utilizare ale acestora şi instrucţiunile de protecţie a muncii pe care le conţin.
 1. Scoateţi fişa de reţea a aspiratorului din priză.
 2. Verificaţi dacă valoarea maximă a puterii consumate a sculei electrice care se racordează se situează sub puterea maximă admisă a prizei aparatului, vezi capitolul "Date tehnice" şi marcajul imprimat de pe priza aparatului.
 3. Înainte de introducerea fişei de reţea a sculei electrice, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat.
 4. Introduceţi fişa de reţea a sculei electrice în priza aparatului.
 5. Introduceţi fişa aspiratorului în priza de alimentare.
 6. Rotiţi comutatorul aparatului în poziţia „Auto“.
 7. Conectaţi scula electrică.
  După deconectarea sculei electrice, aspiratorul continuă să funcţioneze un timp scurt, pentru ca praful aflat în furtunul de aspirare să fie aspirat.

Aspirarea pulberilor uscate

Înainte de aspirarea pulberilor uscate şi, în special, a pulberilor minerale, se va avea în vedere ca în recipient să fie introdus întotdeauna sacul pentru praf potrivit. În acest mod, materialul aspirat poate fi evacuat simplu şi în condiţii de curăţenie.
AVERTISMENT
Pericol de vătămare cauzat de pulberile nocive pentru sănătate! Fără utilizarea unui element de filtru poate apărea material de aspirare periculos.
 • Utilizaţi aspiratorul numai cu elementul de filtru introdus.
 • Aveţi în vedere ca elementul de filtru să fie uscat şi să fie introdus sacul potrivit pentru praf.

Aspirarea lichidelor

AVERTISMENT
Pericol de vătămare cauzat de pulberile nocive pentru sănătate! Fără utilizarea unui element de filtru poate apărea material de aspirare periculos.
 • Utilizaţi aspiratorul numai cu elementul de filtru introdus.
 1. Verificaţi monitorizarea nivelului.
 2. În funcţie de posibilităţi, utilizaţi un element de filtru separat pentru aplicaţii cu materiale umede.
 3. După aspirarea de lichide, deschideţi cele două clame de închidere.
 4. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie şi depuneţi-o pe o suprafaţă plană, astfel încât elementul de filtru să se poată usca.
 5. Goliţi recipientul de murdărie şi curăţaţi-l cu un furtun de apă. Curăţaţi electrozii cu o perie şi elementul de filtru după uscarea prealabilă prin ştergere cu mâna.
 6. Lăsaţi recipientul de murdărie să se usuce.

După aspirare

 1. Deconectaţi scula electrică.
 2. Rotiţi comutatorul aparatului în poziţia „OFF“.
 3. Scoateţi fişa de reţea a aspiratorului din priză.
 4. Înfăşuraţi cablul de legătură şi agăţaţi-l de cârligul pentru cablu.
 5. Goliţi recipientul şi curăţaţi aparatul prin ştergere cu o cârpă umedă.
 6. Înfăşuraţi furtunul.
 7. Depuneţi aspiratorul într-un spaţiu uscat, protejat împotriva folosirii neautorizate.

Golirea recipientului de murdărie în cazul pulberilor uscate

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Deschideţi cele 2 clame de închidere.
 3. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie şi aşezaţi-o pe o suprafaţă plană.
 4. Goliţi recipientul de murdărie:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Apucaţi de locaşurile de prindere şi înclinaţi recipientul de murdărie pentru golire sau extrageţi sacul pentru praf.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • În cazul aspiratoarelor din clasa M: Scoateţi sacul pentru praf din recipientul de murdărie.
  Utilizaţi aspiratorul H exclusiv cu sacul pentru praf.
 5. Aşezaţi apoi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie şi blocaţi cele 2 clame de închidere.

Golirea recipientului de murdărie fără sac pentru praf (în cazul lichidelor)

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie şi depuneţi-o pe o suprafaţă plană.
 3. Deschideţi cele 2 clame de închidere.
 4. Apucaţi de locaşurile de prindere şi înclinaţi recipientul de murdărie pentru golire.
 5. Curăţaţi marginea recipientului de murdărie cu o cârpă.
 6. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie şi blocaţi cele două clame de închidere.

Utilizarea comutatorului de protecţie la curenţi mari

Numai pentru pieţele Australia şi Noua Zeelandă
Siguranţa protejează priza aparatului împotriva vârfurilor de curent. Dacă siguranţa a declanşat, sub apărătoarea transparentă apare comutatorul pentru curenţi mari (alb). Pentru ca siguranţa să nu declanşeze din nou, remediaţi cauza, de ex. decuplaţi aparatul electric conectat de la priza aparatului.
Image alternative
 • Pentru a restabili alimentarea electrică cu aparatul electric conectat, apăsaţi comutatorul de protecţie la curenţi mari.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea aspiratorului

ATENŢIONARE
Pericol provocat de curentul electric! Reparaţiile executate impropriu la piesele electrice pot duce la accidentări grave prin electrocutări.
 • Încredinţaţi reparaţiile la piesele electrice numai unui specialist electrician.
 • Păstraţi aspiratorul, în special suprafeţele mânerelor, uscate, curate, fără urme de ulei şi unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Nu utilizaţi niciodată aspiratorul cu fantele de aerisire înfundate! Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată. Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interiorul aspiratorului.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi pentru curăţare aparate de pulverizare, aparate cu jet de aburi sau flux de apă, deoarece securitatea electrică a aspiratorului ar putea fi pusă astfel în pericol.
În cazul aspiratoarelor din clasele L şi M:În cursul lucrărilor de întreţinere şi curăţare, aspiratorul trebuie să fie manevrat în aşa fel încât personalul de întreţinere sau alte persoane să nu fie puse în pericol.
 • Utilizaţi un sistem de ventilare forţată cu filtru.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie.
 • Curăţaţi zona de întreţinere astfel încât mediul să nu fie poluat cu substanţe periculoase.
 • Înainte ca aspiratorul să fie înlăturat din zona cu substanţe periculoase, aspiraţi exteriorul aspiratorului, ştergeţi-l bine sau ambalaţi-l etanş. Evitaţi împrăştierea prafului depus, care produce efecte nocive.
 • În cazul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie, ambalaţi toate piesele murdărite care nu au putut fi curăţate satisfăcător, în pungi impermeabile şi evacuaţi-le ca deşeu în conformitate cu prescripţiile de mediu.
 • La interval minim de un an, dispuneţi efectuarea de către centrul de service Hilti sau de o persoană instruită a unei verificări tehnice relevante pentru praful produs, de ex. a eventualei deteriorări a filtrului, a etanşeităţii la aer a aspiratorului şi a funcţionării instalaţiilor de control.

Curăţarea filtrului

Nu bateţi elementul de filtru de obiecte dure pentru a-l curăţa şi nu efectuaţi această operaţie cu obiecte contondente sau ascuţite. Acest lucru diminuează durata de serviciu a elementului de filtru.
Este interzisă curăţarea elementului de filtru prin folosirea aparatelor cu aer comprimat. Acest lucru poate provoca fisuri în materialul filtrului.
Elementul de filtru este o piesă de uzură.
 • Înlocuiţi elementul de filtru cel puţin semestrial.
 • Înlocuiţi însă mai des elementul de filtru în caz de utilizare intensă.

Schimbarea elementului de filtru

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Deschideţi cadrul opritor pentru caseta de filtru.
 3. Deschideţi caseta de filtru.
 4. Scoateţi cu grijă elementul de filtru de locaşurile de prindere, existente în suportul de susţinere.
 5. Curăţaţi suprafaţa garniturii cu o cârpă.
 6. Introduceţi elementul de filtru nou.
 7. Închideţi caseta de filtru, rabatând spre înainte blocatorul capacului.
 8. Închideţi cadrul opritor pentru caseta de filtru.
 9. Aveţi în vedere să îndepărtaţi din nou praful care iese din aspirator şi/ sau elementul de filtru din cauza schimbării filtrului.

Verificarea sistemului de monitorizare a nivelului

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Deschideţi două clame de închidere.
 3. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie şi depuneţi-o pe o suprafaţă plană.
 1. Verificaţi dacă există murdărie la contactele de întrerupere (sonde tip sârmă) şi curăţaţi-le, dacă este cazul, cu o perie.
 2. Verificaţi dacă există murdărie la garnitura de la calota aspiratorului şi curăţaţi-o, dacă este cazul, cu o cârpă.
 3. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie.
 4. Închideţi cele două clame de închidere.
 5. Asiguraţi-vă asupra montajului corect al calotei aspiratorului şi dacă aceasta este blocată.

Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere

 1. După lucrările de îngrijire şi întreţinere, controlaţi dacă aspiratorul este asamblat corect şi dacă funcţionează fără probleme.
 2. Executaţi un test al funcţionării.

Transportul şi depozitarea

Transportul

Transportarea aspiratorului cu recipientul de murdărie plin nu este permisă.
Agăţarea aspiratorului de o macara nu este permisă.
 • Dacă este cazul, înlăturaţi power conditioner-ul sau sculele nefixate în suport.
 • Goliţi aspiratorul înainte ca acesta să fie transportat într-un alt loc de amplasare.
 • Nu înclinaţi aspiratorul şi transportaţi aspiratorul numai în poziţie verticală, dacă aţi aspirat lichide.
 • Pentru transport, îmbinaţi cele două capete ale furtunului cu ajutorul adaptorului conic.
VC 20M-X
VC 40M-X
În cazul aspiratoarelor din clasa M
ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de pulberile nocive pentru sănătate! Prin fitingul de admisie poate ieşi material de aspirare periculos.
 • Pentru transport şi în caz de nefolosire, la aspiratoarele din clasa M închideţi fitingul de admisie cu mufa de închidere.

Fixarea casetei

Image alternative
 1. Asiguraţi stabilitatea aspiratorului de praf şi blocaţi frâna de imobilizare. Extrageţi complet mânerul de transport.
 2. Amplasaţi una sau mai multe casete pe aspirator.
  • Caseta/casetele nu trebuie să depăşească pe înălţime mânerul de transport.
  • Respectaţi valoarea încărcării maxime suplimentare.
 3. Trageţi bucla de ancorare afară din suportul de susţinere şi peste casetă. Dacă este necesar, prelungiţi bucla de ancorare.
 4. Acroşaţi cârligul buclei de ancorare la mânerul de transport şi tensionaţi bucla de ancorare.

Depozitarea

 • Depuneţi aspiratorul într-un spaţiu uscat, protejat împotriva folosirii neautorizate.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Avarie aspirator

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Indicatorul de service Schimbare filtru se aprinde.
Elementul de filtru este înfundat sau prea vechi.
Niciun element de filtru introdus.
Image alternative
Aparatul nu funcţionează sau se deconectează la puţin timp după pornire.
Sistemul de oprire pentru apă a declanşat.
 • Curăţaţi sondele şi zona adiacentă sondelor cu o perie.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Semnal acustic de avertizare (randament de aspirare diminuat)
Sacul pentru praf plin.
 • Schimbaţi sacul pentru praf.
Elementul de filtru este murdărit puternic.
 • Dacă dispozitivul automat de curăţare a filtrului este dezactivat, activaţi curăţarea automată a filtrului şi lăsaţi aspiratorul să funcţioneze 30 de secunde.
Furtunul de aspirare sau capota anti-praf a sculei electrice este înfundată.
 • Curăţaţi furtunul de aspirare şi capota anti-praf.
Reglarea pentru diametrul furtunului în poziţie greşită.
Praful este suflat de aparat.
Elementul de filtru este montat incorect.
Elementul de filtru este deteriorat.
Aparatul se conectează şi deconectează involuntar sau are loc o descărcare statică prin corpul utilizatorului.
Descărcarea electrostatică nu este asigurată, aparatul este racordat la o priză fără pământare.
 • Racordaţi aparatul la o priză cu pământare, utilizaţi un furtun antistatic.
Motorul nu mai funcţionează.
Siguranţa prizei de reţea a declanşat.
 • Conectaţi siguranţa.
 • Dacă are loc încă o declanşare, identificaţi cauza de apariţie a supra-curentului.
Recipientul de murdărie plin.
 • Deconectaţi aparatul şi goliţi recipientul de murdărie.
Siguranţa termică a motorului a declanşat.
 • Deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească aproximativ 5 minute.
 • Dacă motorul nu porneşte, aduceţi aparatul dumneavoastră la serviciul pentru clienţi Hilti .
Siguranţa termică a motorului deconectează repetat motorul.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
Motorul nu funcţionează în regimul automat.
Aparatul racordat este defect sau nu este introdus corect în priză.
 • Verificaţi funcţionarea aparatului racordat sau introduceţi ferm fişa de reţea.
Dispozitivul automat de curăţare a elementului de filtru nu funcţionează.
Nu este racordat niciun furtun de aspirare.
 • Racordaţi furtunul de aspirare.

Avarie aparat sistem

Dacă aspiratorul este utilizat într-un sistem fără fir, aparatele sistem conectate pot reda mesajele următoare pe display-ul lor.
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Indicatorul de service Eroare necunoscută se aprinde.
Aparatul sistem conectat a primit un cod de eroare necunoscut de la aspirator.
 • Verificaţi dacă aspiratorul prezintă avarii.
Image alternative
Indicatorul de service Schimbare filtru se aprinde.
Elementul de filtru este înfundat sau prea vechi.
Niciun element de filtru introdus.
Image alternative
Indicatorul de service Oprire apă se aprinde.
Sistemul de oprire pentru apă a declanşat.
 • Curăţaţi sondele şi zona adiacentă sondelor cu o perie.
Image alternative
Indicatorul de service Randament de aspirare diminuat se aprinde.
Sacul pentru praf plin.
 • Schimbaţi sacul pentru praf.
Elementul de filtru este murdărit puternic.
 • Dacă dispozitivul automat de curăţare a filtrului este dezactivat, activaţi curăţarea automată a filtrului şi lăsaţi aspiratorul să funcţioneze 30 de secunde.
Furtunul de aspirare sau capota anti-praf a sculei electrice este înfundată.
 • Curăţaţi furtunul de aspirare şi capota anti-praf.
Reglarea pentru diametrul furtunului în poziţie greşită.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternativeProdusele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi aparatul dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Image alternative
 • Nu aruncaţi aparatele electrice în containerele de gunoi menajer!
Noroi de forajDin punctul de vedere al ocrotirii mediului, deversarea noroiului de foraj direct în apele naturale sau în canalizare, fără un tratament prealabil adecvat, ridică o serie de probleme.
 • Informaţi-vă la autorităţile locale asupra prevederilor existente.
Vă recomandăm următorul tratament prealabil:
 • Colectaţi noroiul de foraj (de exemplu cu aspiratorul pentru materiale umede).
 • Lăsaţi noroiul de foraj să se depună şi evacuaţi ca deşeu componentele solide la un depozit de moloz (coagulanţii pot accelera procesul de separare).
 • Înainte de a deversa apa rămasă (caracter bazic, valoarea ph > 7) în canalizare, neutralizaţi-o prin adăugarea şi amestecarea unor substanţe acide sau prin diluare cu multă apă.
Praf rezultat de la găurire
 • Evacuaţi ca deşeu praful colectat de la găurire în conformitate cu prevederile legale naţionale.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .