Limba

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Semne generale de obligativitate
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi căşti antifonice
Image alternative Folosiţi cască de protecţie
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de implantare
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generaţia
  03
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru aparatele de fixare

 • Presupuneţi întotdeauna că scula electrică conţine cuie. Manevrarea fără precauţii a aparatului de fixare poate duce la expulzarea neaşteptată de cuie şi vă poate vătăma.
 • Nu îndreptaţi scula electrică asupra propriei persoane sau asupra altor persoane din apropiere. Prin declanşarea neaşteptată se va expulza un cui, ceea ce poate duce la accidentări.
 • Nu acţionaţi scula electrică înainte ca aceasta să fie aşezată ferm pe piesa care se prelucrează. Dacă scula electrică nu are contact cu piesa, cuiul poate ricoşa din locul de fixare.
 • Detaşaţi scula electrică de la reţea sau de la acumulator dacă cuiul se înţepeneşte în scula electrică. Dacă aparatul de fixare este racordat, la îndepărtarea unui cui înţepenit el poate fi acţionat accidental.
 • Procedaţi cu precauţie la îndepărtarea unui cui înţepenit. Sistemul poate fi tensionat şi cuiul poate fi expulzat energic în timp ce încercaţi să remediaţi înţepenirea.
 • La fixarea conductorilor electrici asiguraţi-vă că aceştia nu sunt sub tensiune electrică. Cuprindeţi aparatul de fixare numai de suprafeţele izolate ale mânerelor. Utilizaţi numai cuiele care sunt adecvate pentru instalarea conductorilor electrici. Verificaţi dacă cuiul nu a deteriorat izolaţia conductorilor electrici. Un cui care a deteriorat izolaţia conductorilor electrici poate provoca o electrocutare şi pericol de incendiu.

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Cerinţe impuse utilizatorului
 • Operarea sau întreţinerea la acest produs este permisă numai dacă sunteţi autorizat şi instruit în acest scop.
Echipamentul personal de protecţie
 • Purtaţi, dumneavoastră şi persoanele aflate în apropiere, apărătoare pentru ochi, căşti antifonice şi o cască de protecţie pe parcursul utilizării.
Securitatea persoanelor
 • Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când lucraţi cu un aparat de implantare. Nu folosiţi produsul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Întrerupeţi lucrul dacă aveţi dureri sau nu vă simţiţi bine. Un moment de neatenţie în folosirea aparatului de implantare poate duce la accidentări serioase.
 • Evitaţi posturile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi încălţăminte antiderapantă.
 • Nu trageţi niciodată înapoi ghidajul de bolţuri sau elementele de fixare cu mâna.
 • Prin retractarea cu mâna a ghidajului de bolţuri sau a elementului de fixare, este posibil ca produsul să treacă în stare funcţională. Starea pregătită de funcţionare permite implantarea şi în părţi ale corpului.
 • La acţionarea produsului, ţineţi braţele îndoite (nu întinse).
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanţa faţă de raza de acţiune.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru şi/ sau sculelor. Înainte de începerea lucrului, controlaţi ca acumulatorul şi accesoriul montat să fie fixate în siguranţă.
 • Menţineţi întotdeauna libere fantele de aerisire. Pericol de arsuri dacă fantele de aerisire sunt acoperite!
 • Nu priviţi direct în elementul de iluminat (LED) şi nu iluminaţi în faţă alte persoane. Apare pericol de orbire.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a aparatelor de implantare
 • Pericol în caz de penetrare a elementelor de fixare! Asiguraţi-vă înainte de implantarea elementelor de fixare că nimeni nu se află în spatele piesei sau sub piesa în care este implantat elementul de fixare.
 • Folosiţi produsul potrivit pentru lucrarea dumneavoastră. Nu folosiţi produsul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinaţia sa şi dacă este în stare impecabilă.
 • Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat un produs încărcat.
 • Descărcaţi produsul întotdeauna înaintea lucrărilor de curăţare, service şi întreţinere, la schimbarea ghidajului de bolţuri, la întreruperea lucrului şi în scopul depozitării (elementul de fixare).
 • Păstraţi produsele care nu se află în uz descărcate, în locuri uscate şi încuiate, inaccesibile pentru copii.
 • Verificaţi dacă produsul şi accesoriile prezintă eventuale deteriorări. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate.
 • Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a produsului. Piesele deteriorate trebuie să fie reparate sau schimbate de centrul de service Hilti , dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice aflate în contact exterior cu produsul pot cauza o electrocutare sau o explozie, dacă deterioraţi un conductor electric, o conductă de gaz sau o ţeavă de apă.
 • Nu implantaţi elemente de fixare într-un material de bază inadecvat.
 • Materialele inadecvate sunt oţelul şi oţelul turnat sudate, fonta, sticla, marmura, materialul plastic, bronzul, alama, cuprul, materialul izolator, cărămida cu goluri, cărămida ceramică, tablele subţiri (< 4 mm) şi betonul poros. Implantarea în aceste materiale poate cauza ruperea elementului, sfărâmarea sau străpungerea materialului.
 • Acţionaţi declanşatorul numai când produsul este apăsat complet vertical pe materialul de bază.
 • Ţineţi produsul la implantare întotdeauna perpendicular pe materialul de bază, pentru a împiedica o deviere a elementului de fixare de pe materialul de bază.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Nu lăsaţi niciodată produsul să cadă.
 • Nu utilizaţi magazia de alimentare ca mâner.
 • Nu folosiţi produsul în locuri în care există pericol de incendiu şi de explozie, cu excepţia cazului în care el este avizat special în acest scop.
 • Nu implantaţi elemente în găuri existente, exceptând cazul în care aceste lucru este recomandat de Hilti (de ex. DX-Kwik).
Măsuri mecanice de securitate
 • Nu întreprindeţi intervenţii neautorizate, respectiv modificări la produs sau accesoriu, în special la piston.
 • Utilizaţi numai elementele de fixare care sunt destinate şi avizate pentru produs.
Măsuri termice de securitate
 • Nu depăşiţi frecvenţa maximă recomandată de implantare.
 • Dacă produsul s-a supraîncălzit, lăsaţi-l să se răcească.
 • Nu demontaţi produsul când acesta este fierbinte. Lăsaţi produsul să se răcească.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Utilizaţi acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresaţi-vă centrului de service Hilti sau citiţi documentul "Indicaţii referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveţi în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea şi utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiţi indicaţiile referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiţi prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Ciocul aparatului
 2. ghidajul bolţurilor
 3. Închizătorul ghidajului de bolţuri
 4. Buton de implantare simplu (BX 3-ME-22)
 5. Fante de aerisire
 6. Ureche pentru firul de susţinere a accesoriului de lucru
 7. Agăţătoare de centură
 8. Declanşator de siguranţă
 9. Mâner
 10. Agăţătoare de centură/pentru schelă
 11. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 12. Indicator de stare acumulator
 13. Acumulator Li‑Ion
 14. Deschidere de montaj pentru accesorii
 15. Cursor pentru cuie
 16. Elementul de deblocare al cursorului pentru cuie
 17. Piciorul de reazem
 18. Magazia de alimentare
 19. Indicator de stare la aparatul de implantare
 20. Lampă pentru iluminarea spaţiului de lucru

Dotarea

Ghidajul de bolţuri şi piciorul de reazem sunt dependente de produs. Tabelul următor prezintă piciorul de reazem şi ghidajul de bolţuri cu care este dotat produsul.
Informaţii suplimentare găsiţi în capacul casetei, în Hilti Store sau la: www.hilti.group
Produs
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
ghidajul bolţurilor
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Piciorul de reazem
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul este un aparat de implantare cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat implantării de elemente de fixare special construite în beton, oţel, zidărie, gresie calcaroasă şi alte materiale de bază adecvate pentru montaj direct. Produsul este destinat şi fixării de conductori electrici cu clipsuri, dacă se utilizează elemente de fixare adecvate în acest scop. Utilizaţi numai elemente de fixare avizate în combinaţie cu ghidajul de bolţuri destinat special (vezi capitolul "Date tehnice").

Aparatul de implantare, acumulatorul şi elementele de fixare formează o unitate tehnică. Cu alte cuvinte, o fixare fără probleme cu acest aparat de implantare este garantată numai atunci când se utilizează elementele de fixare Hilti fabricate special în acest scop şi redresoare şi acumulatori recomandaţi de Hilti . Recomandările oferite de Hilti privind fixarea şi utilizarea sunt valabile numai în cazul respectării acestor condiţii.
 • Utilizarea aparatul de implantare este permisă numai prin dirijare manuală.
 • Nu sunt permise aplicaţii de lucru eronate. Printre aplicaţiile de lucru eronate se numără implantări în materiale de bază foarte moi (de ex. lemn) şi implantări în material de bază prea dur (de ex oţel extrem de rigid sau piatră naturală foarte dură).
Image alternative
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti Nuron din seria de tip B 22. Pentru optimizarea randamentului, Hilti recomandă pentru acest produs acumulatorii indicaţi în acest tabel.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare Hilti cu seria de tip menţionată în acest tabel.

Dispozitive de siguranţă

În regim de funcţionare cu magazie de alimentare, detectorul de cuie are rolul de a împiedica implantările eşuate care pot cauza prejudicii la aparatul de implantare.
Siguranţa acţionării prin presare are rolul de a împiedica implantarea liberă de cuie. Aparatul de implantare poate fi presat şi declanşat în regim de funcţionare cu magazie de alimentare numai cu cuiul introdus.

Caracteristici distinctive de dotare

Aparatul de implantare este dotat cu un mâner ergonomic, aderent şi cu amortizare anti-vibraţii, o agăţătoare de centură şi un cârlig pentru schelă, precum şi cu un picior de reazem. Aparatul de implantare este protejat împotriva suprasolicitării de un dispozitiv electronic de protecţie la suprasarcină şi împotriva supraîncălzirii de un sistem de monitorizare a temperaturii.

Indicator de stare la aparatul de implantare

Indicatorul de stare de la aparatul de implantare oferă informaţii despre stările aparatului de implantare.
Starea
Semnificaţie
LED-ul este stins
Aparatul de implantare este deconectat
LED-ul se aprinde în verde.
Aparatul de implantare este conectat şi pregătit pentru operaţii de implantare
LED-ul se aprinde intermitent în verde.
Acumulatorul prea fierbinte sau acumulatorul prea slab
LED-ul se aprinde intermitent la fiecare 3 secunde în verde.
Aparatul de implantare este pe modul Stand-by, apăsarea ciocului aparatului activează aparatul de implantare
LED-ul se aprinde în albastru.
Aparatul de implantare este conectat, se vor încărca benzile de cuie
LED-ul se aprinde intermitent în albastru.
Aparatul de implantare este conectat, magazia de alimentare este complet goală
LED-ul se aprinde intermitent în galben.
Aparatul de implantare este prea fierbinte, vezi tabelul avariilor
LED-ul se aprinde intermitent în roşu.
Avarie la aparat, vezi tabelul avariilor
LED-ul se aprinde în roşu.
Avarie la aparat, vezi tabelul avariilor

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Bluetooth® (opţional)

Marca verbală Bluetooth ® precum şi simbolurile grafice (logo-urile) sunt mărci înregistrate şi proprietate a Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor simboluri grafice de către Hilti Aktiengesellschaft se realizează sub licenţă.

Folosirea în conformitate cu destinaţia

Acest produs este dotat cu un modul Bluetooth ® Low Energy, care permite verificarea stării unei scule electrice, precum şi transmiterea de setări şi date prin tehnologie radio Bluetooth ®, o transmisie de date fără fir, prin care două produse compatibile Bluetooth pot comunica pe o distanţă scurtă între ele. Acest produs este dezvoltat pentru a face posibilă comunicaţia şi transferul de date cu telefoanele mobile şi Hilti gateways. Produsul poate transmite date caracteristice cum sunt amplasamentul terminalului receptor, timpul de funcţionare, numărul total al aplicaţiilor de lucru, numărul aplicaţiilor de lucru pe parcursul intervalului şi eticheta de timp a transmisiei. Informaţiile referitoare la funcţiile de conectivitate oferite găsiţi în aplicaţia (App) Hilti corespunzătoare sau în manualul de utilizare al sculei electrice utilizate.

Transmisia datelor prin Bluetooth ®

Intervalul de emisie poate varia în funcţie de sursa de energie disponibilă a produsului. Raza de acţiune poate varia mult în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv aparatul de recepţie utilizat. În spaţii închise şi între bariere metalice (de ex. pereţi, rafturi, casete etc.), raza de acţiune prin Bluetooth ® poate fi considerabil mai redusă. În funcţie de mediu, pot fi necesare mai multe intervale de emisie până când scula electrică să fie detectată.
Dacă scula electrică nu este detectată, verificaţi următoarele:
Este distanţa faţă de terminalul mobil prea mare?
→ Diminuaţi distanţa dintre terminalul mobil şi scula electrică

Instalarea şi configurarea aplicaţiei

Pentru a putea utiliza funcţiile de conectivitate, trebuie să instalaţi mai întâi aplicaţia Hilti corespunzătoare.
(1.) Descărcaţi aplicaţia printr-un App-Store corespunzător.
Se presupune că există un cont de utilizator la App-Store-ul corespunzător.
(2.) După ce porniţi aplicaţia pentru prima dată, vă rugăm să vă autentificaţi cu contul dumneavoastră sau să vă înregistraţi.
(3.) Display-ul terminalului dumneavoastră mobil arată toţi paşii următori pentru conexiunea sculei electrice cu terminalul mobil.
Parcurgeţi mai întâi complet tutorialul aplicaţiei. Ca urmare, veţi avea o perspectivă mai bună asupra procesului de conectare şi utilizării funcţiilor de conectivitate.

Protecţia împotriva descărcării pronunţate

Produsul dispune un mod de menţinere în stare descărcată, pentru protecţia acumulatorului Li-Ion împotriva descărcării pronunţate. Ca urmare, este împiedicată descărcarea puternică a acumulatorului.
 • Protecţia împotriva descărcării pronunţate va fi activată după 360 minute.
 • Pentru a dezactiva protecţia împotriva descărcării pronunţate, îndepărtaţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou.

Setul de livrare

Aparat de implantare , manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Greutate conform EPTA Procedure 01 fără acumulator
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Lungimea cuielor magazinate
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Lungimea cuiului la implantare bolţ cu bolţ
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Diametrul cuiului
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Capacitatea magaziei
30 cuie
30 cuie
20 cuie
Cursa de acţiune prin presare
12 mm
12 mm
12 mm
Forţa de apăsare
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Frecvenţa de implantare maximă recomandată la temperatura camerei
700/h
700/h
700/h
Tensiunea nominală
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Puterea de emisie maximă iradiată prin Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Domeniul de frecvenţe Bluetooth
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ …45 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Nivelul tipic al puterii acustice emise, evaluat după curba de filtrare A (la percutarea de cuie) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Oţel
100 dB
100 dB
100 dB
Nivelul tipic al presiunii acustice emise, evaluat după curba de filtrare A (la percutarea de cuie) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Oţel
89 dB
89 dB
89 dB
Insecuritatea pentru nivelul de zgomot menţionat (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Valorile totale ale vibraţiilor uniaxiale (în direcţia z)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Valoarea emisiei vibraţiilor (la percutarea de cuie) cu acumulator B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Oţel
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor (la percutarea de cuie) cu acumulator B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Oţel
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Detaşare ghidajului de bolţuri

 1. Trageţi în jos cursorul pentru cuie, până când acesta se cuplează.
 2. Goliţi magazia de alimentare.
 3. Introduceţi prin glisare închizătorul ghidajului de bolţuri în sensul indicat de săgeată până la opritor.
  • Ghidajul de bolţuri este deblocat.
 4. Extrageţi ghidajul de bolţuri.

Introducerea ghidajului de bolţuri

 1. Trageţi în jos cursorul pentru cuie, până când acesta se cuplează.
 2. Goliţi magazia de alimentare.
 3. Introduceţi prin glisare închizătorul ghidajului de bolţuri în sensul indicat de săgeată până la opritor şi ţineţi-l în această poziţie.
 4. Introduceţi prin glisare ghidajul de bolţuri până la fixarea cu zgomot perceptibil în ciocul aparatului.
 5. Eliberaţi închizătorul ghidajului de bolţuri.
  • Închizătorul ghidajului de bolţuri sare în poziţie centrală.
 6. Verificaţi aşezarea sigură prin tragere de ghidajul de bolţuri.

Lucrul în siguranţă cu agăţătoarea de centură şi cârligul pentru schelă

  Image alternative
 • Înainte de începerea lucrului asiguraţi-vă că aţi fixat în siguranţă agăţătoarea de centură/pentru schelă la produs.
 • Utilizaţi agăţătoarea de centură/pentru schelă numai atât timp cât este necesar. Depuneţi produsul într-un loc sigur, dacă nu îl utilizaţi pentru un interval lung de timp.

Siguranţă pentru lucru la înălţime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
 • Nu fixaţi niciun fir de susţinere a accesoriului de lucru la agăţătoarea de centură. Nu utilizaţi agăţătoarea de centură pentru ridicarea produsului.
Respectaţi directivele naţionale din ţara dumneavoastră pentru lucrul la înălţime.
Ca siguranţă de lucru la înălţime pentru acest produs, utilizaţi exclusiv firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti #2261970.
  Image alternative
 • Fixaţi firul de susţinere a accesoriului de lucru cu un cârlig cu carabină pe produs aşa cum este reprezentat în imagine. Controlaţi stabilitatea cârligului cu carabină.
 • Fixaţi al doilea cârlig cu carabină la o structură de rezistenţă. Controlaţi stabilitatea cârligului cu carabină.
  Aveţi în vedere manualele de utilizare ale firelor de susţinere a accesoriului de lucru Hilti .

Încărcare pentru regim de funcţionare cu magazie de alimentare

Image alternative
AVERTISMENT
Pericol de strivire! Retractarea bruscă a cursorului pentru cuie poate produce accidentări şi poate cauza deteriorări la aparatul de implantare.
 • La tragerea în jos a cursorului pentru cuie, aveţi în vedere ca acesta să se fixeze în siguranţă. Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să se retracteze brusc.
 1. Trageţi în jos cursorul pentru cuie, până când acesta se cuplează.
 2. Lăsaţi benzile de cuie să gliseze în magazia de alimentare (maxim 3 benzi cu câte 10 cuie).
 3. Ţineţi ferm cursorul pentru cuie şi apăsaţi pe elementul de deblocare al cursorului pentru cuie.
 4. Duceţi înapoi cursorul pentru cuie, până când el atinge un cui.

Încărcarea pentru regimul de implantare bolţ cu bolţ

BX 3-ME-22
AVERTISMENT
Pericol de strivire! Retractarea bruscă a cursorului pentru cuie poate produce accidentări şi poate cauza deteriorări la aparatul de implantare.
 • La tragerea în jos a cursorului pentru cuie, aveţi în vedere ca acesta să se fixeze în siguranţă. Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să se retracteze brusc.
 1. Trageţi în jos cursorul pentru cuie, până când acesta se cuplează.
 2. Lăsaţi benzile de cuie să gliseze afară din magazia de alimentare şi asiguraţi-vă că magazia de alimentare este goală.
  Aparatul de implantare poate fi deteriorat dacă, înainte de implantare în regimul de implantare bolţ cu bolţ, nu aţi îndepărtat toate cuiele din magazia de alimentare.
 3. Ţineţi ferm cursorul pentru cuie şi apăsaţi pe elementul de deblocare al cursorului pentru cuie.
 4. Duceţi înapoi cursorul pentru cuie.
 5. Aşezaţi cuiul în adâncitura prevăzută special din ghidajul de bolţuri. Opţional, puteţi introduce apoi suplimentar un element de fixare avizat pe ghidajul de bolţuri.
  Implantarea cu mai mult de un cui în ghidajul de bolţuri poate cauza prejudicii la aparatul de implantare. Echipaţi ghidajul de bolţuri în regim de implantare bolţ cu bolţ cu maxim un cui.
 6. Acţionaţi comutatorul de implantare bolţ cu bolţ.
  • Comutatorul de implantare bolţ cu bolţ se fixează în poziţie cu zgomot perceptibil.
  Când cursorul pentru cuie este tras câţiva centimetri în jos, comutatorul de implantare bolţ cu bolţ se desprinde din nou.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Utilizarea piciorului de reazem

Image alternative
Pe un material de bază plan, piciorul de reazem uşurează aşezarea perpendiculară a aparatului de implantare, deoarece trebuie să se acorde atenţie numai pe direcţie laterală poziţionării perpendiculare. Pe un substrat denivelat poate fi necesară închiderea prin rabatare a piciorului de reazem, pentru a alinia ghidajul de bolţuri perpendicular pe materialul de bază.

Închiderea prin rabatare a piciorului de reazem

 1. Apăsaţi pe piciorul de reazem, pentru a-l desface din poziţia sa de fixare.
 2. Pivotaţi piciorul de reazem înapoi.

Deschiderea prin rabatare a piciorului de reazem

AVERTISMENT
Pericol de strivire! La întoarcerea piciorului de reazem apare pericolul ca degetele să fie strivite între piciorul de reazem şi carcasă.
 • Ţineţi aparatul de implantare de mâner la întoarcerea piciorului de reazem.
 1. Pivotaţi piciorul de reazem spre înainte.
 2. Apăsaţi de jos pe piciorul de reazem, pentru a-l fixa în poziţia deschisă.

Deconectarea interfeţei Bluetooth (opţional)

 • Apăsaţi aparatul de implantare pentru 10 secunde pe materialul de bază.
  • După 6 secunde, elementul elastic va fi detensionat cu zgomotul specific (ţineţi aparatul de implantare în continuare apăsat încă 4 secunde).
  • Indicatorul de stare se aprinde intermitent de 3 ori în albastru.
  • Zgomotul de motor se produce de 3 ori.
  • Nu mai este posibilă nicio transmisie de date.
  Dacă vă aflaţi într-un mediu sensibil (de ex. spital) unde nu este permisă prezenţa de interfeţe Bluetooth, puteţi dezactiva interfaţa Bluetooth.
  Pentru a conecta din nou interfaţa Bluetooth, îndepărtaţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou.

Conectarea/deconectarea aparatului de implantare

Conectarea aparatului de implantare

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Presarea aparatului de implantare pe o parte de corp poate provoca vătămări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
 1. Echipaţi magazia de alimentare în regimul de funcţionare cu magazie de alimentare.
 2. Introduceţi acumulatorul.
  • Indicatorul de stare se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde.
  La funcţionarea cu putere diminuată a acumulatorului, aparatul de implantare se deconectează înainte să apară o deteriorare a elemenţilor de acumulator.
 3. Presaţi aparatul de implantare pentru conectare pe un material de bază adecvat.
  • Aparatul de implantare va fi tensionat.
  • Indicatorul de stare se aprinde în verde.

Deconectarea aparatului de implantare

 • Înlăturaţi acumulatorul.
  • Elementul elastic este detensionat cu zgomotul specific şi indicatorul de stare se stinge.
  După 6 minute, aparatul de implantare produce un zgomot de motor ca indicaţie că aparatul de implantare tocmai s-a deconectat. După indicaţie, aparatul de implantare se opreşte automat.

Executarea unei implantări

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin penetrarea elementelor de fixare!
 • Asiguraţi-vă înainte de implantarea elementelor de fixare că nimeni nu se află în spatele piesei sau sub piesa în care este implantat elementul de fixare.
ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de piesele aruncate! Pe parcursul procesului de implantare apare pericolul accidentărilor la corp şi ochii din cauza sfărâmării materialului de bază şi a pieselor aruncate în afară din banda de cuie.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie şi, întotdeauna, apărătoare pentru ochi şi mănuşi de protecţie. Celelalte persoane din preajmă trebuie să poarte, de asemenea, apărătoare pentru ochi şi cască de protecţie.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Presarea aparatului de implantare pe o parte de corp poate provoca vătămări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
 1. Înainte de a începe lucrul, implantaţi de probă 2 elemente de fixare în materialul de bază.
 2. Aşezaţi aparatul de implantare perpendicular pe suportul de bază şi presaţi ghidajul de bolţuri până la opritor.
  • Aparatul de implantare va fi conectat.
 3. Declanşaţi implantarea prin apăsarea declanşatorului de siguranţă.
 4. După implantare, desprindeţi complet aparatul de implantare de pe suportul de bază.
  Dacă ghidajul de bolţuri este apăsat un timp mai lung de 6 secunde pe un material de bază fără să se declanşeze o implantare, aparatul de implantare trece automat pe modul Standby. Aparatul de implantare este încărcat din nou printr-o nouă aşezare a ciocului aparatului pe materialul de bază.

Extragerea cuielor în regim de funcţionare cu magazie de alimentare

 1. Trageţi în jos cursorul pentru cuie, până când acesta se cuplează.
 2. Extrageţi prin glisare cuiele în jos din magazia de alimentare.
 3. Ţineţi ferm cursorul pentru cuie şi apăsaţi pe elementul de deblocare al cursorului pentru cuie.
 4. Duceţi înapoi cursorul pentru cuie în poziţia iniţială.

Desprinderea unui cui înţepenit

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare şi deteriorare a aparatului de implantare. Utilizarea de obiecte inadecvate în locul accesoriile originale recomandate de Hilti poate duce la accidentări şi poate deteriora aparatul de implantare.
 • Utilizaţi pentru desprinderea unui cui înţepenit exclusiv setul recomandat de extragere prin percuţie.
ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de piesele aruncate! O implantare poate duce la accidentări cauzate de piesele aruncate, în cazul în care corpuri străine se află în zona ghidajului de bolţuri sau dacă elemente de fixare sunt înţepenite în ghidajul de bolţuri.
 • Nu încercaţi niciodată să remediaţi avarii la aparatul de implantare prin declanşarea altor implantări!
Unele cuie se pot înţepeni în ghidajul de bolţuri. Cu ajutorul setului de extragere prin percuţie X-NP puteţi îndepărta cuiele înţepenite din ghidajul de bolţuri. Accesorii găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la www.hilti.group .
 1. Extrageţi ghidajul de bolţuri (vezi).
 2. Introduceţi ghidajul de bolţuri în manşonul adaptor al setului de extragere prin percuţie.
 3. Extrageţi prin percuţie cuiul înţepenit din ghidajul de bolţuri cu ajutorul extractorului cu percuţie şi al unui ciocan.
 4. Introduceţi ghidajul de bolţuri (vezi).

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Dacă există, curăţaţi cu precauţie fantele de aerisire, folosind o perie uscată şi moale.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizaţi niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Evitaţi expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneţi niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 • Păstraţi acumulatorul fără urme de ulei şi unsoare de altă provenienţă. Nu permiteţi ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o perie uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeţi contactele acumulatorului şi nu îndepărtaţi unsoarea aplicată din fabricaţie de pe contacte.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Curăţarea părţii interioare a ciocului aparatului

 1. Desprindeţi ghidajul de bolţuri.
 2. Curăţaţi partea interioară a ciocului aparatului.
 3. Introduceţi ghidajul de bolţuri.

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Transportaţi şi depozitaţi întotdeauna aparatul într-o casetă asigurată.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

Dacă nu există alte indicaţii, toate semnalele luminoase descrise se referă la indicatorul de stare al aparatului de implantare. La toate avariile, aveţi în vedere indicatorul stării de încărcare şi al erorilor pentru acumulator. Vezi capitolul Indicaţiile acumulatorului Li-Ion .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Indicatorul de stare se aprinde intermitent în verde.
Acumulator gol.
 • Schimbaţi acumulatorul.
Elementul elastic nu este tensionat, indicatorul de stare se aprinde intermitent în verde.
Acumulator gol.
 • Schimbaţi acumulatorul.
Ghidajul de bolţuri nu se poate apăsa şi indicatorul de stare se aprinde în albastru .
Magazia de alimentare goală.
Ghidajul de bolţuri nu se poate apăsa şi indicatorul de stare se aprinde verde .
Cursorul pentru cuie înţepenit.
 • Extrageţi benzile de cuie din magazia de alimentare şi curăţaţi magazia de alimentare.
Cuiul înţepenit în ghidajul de bolţuri.
Elementul elastic este tensionat cu temporizare, indicatorul de stare se aprinde intermitent în albastru, concomitent se emite un semnal acustic; apoi indicatorul de stare se aprinde pentru 6 minute în albastru.
Magazia de alimentare goală.
Elementul elastic nu este posttensionat şi indicatorul de stare se aprinde intermitent în galben.
Supratemperatură în aparatul de implantare.
 • Lăsaţi aparatul de implantare să se răcească.
Temperatura acumulatorului prea ridicată.
 • Lăsaţi acumulatorul să se răcească.
Temperatura acumulatorului prea scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Elementul elastic nu este tensionat şi indicatorul de stare se aprinde intermitent în roşu.
Ghidajul de bolţuri nu este introdus corect.
Elementul elastic nu este tensionat şi indicatorul de stare se aprinde în roşu.
Eroare la aparat.
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Elementul elastic nu este tensionat; niciun indicator de stare.
Acumulator gol.
 • Schimbaţi acumulatorul.
Acumulatorul nu este introdus corect.
Protecţia împotriva descărcării pronunţate este activă.
 • Îndepărtaţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou.
Ghidajul de bolţuri înţepenit în stare apăsată.
Impurităţi între ghidajul de bolţuri şi ciocul aparatului.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.