Limba

TE 6-CL

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire fără percuţie
Image alternative Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)
Image alternative Dăltuire
Image alternative Poziţionare daltă
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de perforat rotopercutantă
  TE 6-CL
  Generaţia
  02
  Număr de serie

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate lucrările
 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
Instrucţiuni de protecţie a muncii în cazul utilizării unui burghiu lung
 • Începeţi întotdeauna procesul de găurire cu turaţie scăzută şi cât timp burghiul are contact cu piesa care se prelucrează. În cazul turaţiilor mai ridicate, burghiul se poate îndoi uşor dacă este posibilă rotirea liberă a lui fără contact cu piesa care se prelucrează şi apare posibilitatea de producere a unor accidentări.
 • Nu exercitaţi o presiune excesivă şi apăsaţi numai pe direcţie longitudinală pe burghiu. Burghiele se pot îndoi şi, ca urmare, se pot rupe sau apare posibilitatea de pierdere a controlului şi de producere a unor accidentări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra maşinii.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute.
 • Faceţi pauze de lucru, exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Maşina nu este destinată persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la maşină.
 • Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi maşina numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate. Utilizaţi în măsura posibilităţii un sistem de aspirare a prafului. Pentru a obţine un grad ridicat de aspirare a prafului, utilizaţi un aparat mobil adecvat pentru desprăfuire. Dacă este cazul, purtaţi o mască de protecţie a respiraţiei, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi piesa care se prelucrează. Folosiţi dispozitive de prindere sau o menghină, pentru a fixa piesa de prelucrat. Piesa este astfel asigurată mai bine decât dacă este ţinută în mână şi, în plus, aveţi ambele mâini libere pentru manevrarea maşinii.
 • Asiguraţi-vă că accesoriile de lucru posedă sistemul de prindere potrivit pentru maşină şi sunt blocate corespunzător în mandrina maşinii.
 • În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectaţi maşina şi scoateţi fişa din priză; dacă este cazul, deblocaţi opritorul comutatorului de comandă. Această operaţie împiedică punerea accidentală în funcţiune a maşinii la restabilirea alimentării electrice.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu maşina se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredinţaţi aparatele murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa aparatului, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări.
Locul de muncă
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot cădea în afară şi/ sau în jos şi pot răni alte persoane.
Securitatea personală
 • Purtaţi mănuşi de protecţie. Maşina de perforat rotopercutantă se poate încălzi în timpul funcţionării. La schimbarea accesoriilor de lucru, atingerea accesoriului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mandrină cu căpăcel de protecţie antipraf
 2. Limitator de adâncime
 3. Selector de funcţii
 4. Comutator de comandă
 5. Mâner
 6. Inversor pentru rotaţie dreapta/ stânga
 7. Mâner lateral

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de perforat rotopercutantă cu acţionare electrică. El este destinat lucrărilor de găurire în beton, zidărie, gips-carton, lemn, material plastic şi metal. Suplimentar, maşina de perforat rotopercutantă poate fi utilizată pentru lucrări uşoare de dăltuire în zidărie şi lucrări de finisare în beton.

 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Setul de livrare

Maşină de perforat rotopercutantă, mâner lateral, limitator de adâncime, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Date tehnice

Maşina de perforat rotopercutantă

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

TE -6-CL
Greutate conform EPTA-Procedure 01
3,2 kg
Ø burghiu percutor
5 mm … 28 mm
Ø burghiu pentru lemn
3 mm … 20 mm
Ø burghiu pentru metal
≤ 13 mm

Datele privind zgomotul și valorile vibrațiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice și ale vibrațiilor indicate în aceste instrucțiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură și pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate și pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicațiile principale de lucru ale sculei electrice. Firește că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicații de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreținere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul și timpii în care scula electrică este deconectată sau în care ea funcționează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliți măsuri de securitate suplimentare pentru protecția operatorului față de efectele sonore și ale vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a dispozitivelor de lucru, menținerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul
Nivelul puterii acustice (LWA)
100 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (L pA)
89 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţii
Valoarea emisiei vibraţiilor la dăltuire (ah, Cheq)
10,1 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor pentru maşina de perforat rotopercutantă în beton (ah, HD)
17,3 m/s²
Insecuritatea pentru valoarea menţionată referitoare la vibraţii (K)
1,5 m/s²

Utilizarea cablurilor prelungitoare

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
 • Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat şi supraîncălzirea cablului.
 • Controlaţi regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
 • Înlocuiţi cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
 • Dacă lucraţi în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pierdere a controlului asupra produsului.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a produsului.
Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare suportul de susţinere (banda de întindere) din faţă peste mandrină, până la canelura prevăzută special.
 3. Poziţionaţi mânerul lateral în poziţia dorită.
 4. Rotiţi de mâner, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.

Montarea limitatorului de adâncime

Image alternative
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta pentru deblocare de pe mânerul lateral.
 2. Introduceţi limitatorul de adâncime din faţă în deschiderea prevăzută de pe mânerul lateral. Reglaţi limitatorul de adâncime la adâncimea de găurire dorită.
 3. Eliberaţi tasta pentru deblocare.
  • Limitatorul de adâncime este blocat.

Introducerea dispozitivului de lucru

Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Un unsoare greşită poate cauza deteriorări la maşină.
Image alternative
 1. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrină şi rotiţi-l cu o uşoară presiune de apăsare, până când se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 2. După introducere, verificaţi închiderea sigură prin tragere de accesoriul de lucru.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.

Modul de utilizare

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă în timpul lucrului este deteriorat cablul de reţea sau prelungitorul, decuplaţi imediat aparatul/ maşina şi cablul de la reţea. Nu atingeţi locul cu defecţiunea!
 • Controlaţi regulat toate cablurile de legătură. Schimbaţi cablurile prelungitoare defecte. Dispuneţi înlocuirea cablurilor de reţea deteriorate de către un specialist autorizat.
Se recomandă utilizarea sistematică a unui întrerupător automat de protecţie diferenţială (RCD), având un curent de declanşare de maxim 30 mA.

Rotaţia spre dreapta/stânga

Image alternative
 • Fixaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe rotaţie spre dreapta sau stânga.

Găurire fără percuţie

Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire fără percuţie" Image alternative.

Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)

Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.

Poziţionare daltă

Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
  • Dalta poate fi aşezată în 18 poziţii diverse (în paşi de 20°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.

Dăltuire

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierderea controlului asupra direcţiei de dăltuire.
 • Nu lucraţi în poziţia "Poziţionare daltă". Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" Image alternative, până când se fixează.
Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" Image alternative.

Extragerea dispozitivului de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare cu dispozitivul de lucru! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
Image alternative
 1. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor.
 2. Extrageţi dispozitivul de lucru.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Schimbarea căpăcelului de protecţie anti-praf

Image alternative
 1. Trageţi mandrina spre spate şi detaşaţi căpăcelul de protecţie antipraf.
 2. Curăţaţi mandrina.
 3. Introduceţi noul căpăcel de protecţie antipraf pe mandrină.

Schimbarea mandrinei

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pericol de împiedicare a utilizatorului cauzat de limitatorul de adâncime montat, însă nefolosit.
 • Înlăturaţi limitatorul de adâncime de la maşină.
La schimbarea mandrinei, alegeţi cu selectorul de funcţii poziţia "Dăltuire" Image alternative.
Image alternative
 1. Trageţi manşeta mandrinei în sus.
 2. Desprindeţi mandrina de pe suportul de susţinere.
 3. Trageţi în sus manşeta mandrinei curăţate/ noi.
 4. Introduceţi mandrina pe suportul de susţinere.
 5. Rotiţi scurt mandrina, până când acesta se angrenează.

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte.
Alimentarea electrică întreruptă.
 • Introduceţi un alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
Lipsa percuţiei.
Maşina prea rece.
 • Aşezaţi maşina de perforat rotopercutantă pe materialul de bază şi lăsaţi-o să ruleze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Selectorul de funcţii pe "Găurire fără percuţie" Image alternative.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire cu percuţie" (găurire cu ciocanul) Image alternative.
Maşina de perforat rotopercutantă nu debitează puterea maximă.
Cablul prelungitor are secţiunea prea scăzută.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu secţiune suficientă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet.
 • Apăsaţi complet comutatorul de comandă până la opritor.
Burghiul nu se roteşte.
Selectorul de funcţii nu este fixat în poziţie sau este în poziţia "Dăltuire" Image alternative sau "Poziţionare daltă" Image alternative.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire fără percuţie" Image alternative sau "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Burghiul nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Burghiul nu aşchiază.
Maşina fixată pe rotaţie spre stânga.
 • Comutaţi maşina pe rotaţie spre dreapta.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Confirmăm prin prezenta că acest produs este "conform RoHS".

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Confirmăm prin prezenta că acest produs este "conform RoHS".