Limba

AG 4S-A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Turaţia nominală
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Transmisie fără fir a datelor
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Polizor unghiular
  AG 4S-A22
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni comune de protecţie a muncii pentru şlefuire, şlefuire cu şmirghel, lucrul cu perii de sârmă, polizare şi debitare cu discuri abrazive:

 • Această sculă electrică se utilizează ca şlefuitor, şlefuitor cu şmirghel, perie de sârmă şi maşină de tăiat cu disc abraziv. Acordaţi atenţie tuturor instrucţiunilor de protecţie a muncii, instrucţiunilor, desenelor şi datelor pe care le primiţi împreună cu aparatul. Dacă nu respectaţi instrucţiunile care urmează, vă expuneţi pericolelor de electrocutare, foc şi/ sau accidentări grave.
 • Această sculă electrică nu este adecvată pentru polizare. Aplicaţiile de lucru pentru care această sculă electrică nu este prevăzută pot provoca pericole şi accidentări.
 • Nu utilizaţi accesorii care nu sunt prevăzute special şi nu au fost recomandate de producător pentru această sculă electrică. Simplul motiv că puteţi fixa accesoriul la scula electrică nu garantează o utilizare în siguranţă.
 • Turaţia admisă a dispozitivului de lucru trebuie să fie cel puţin la fel de înaltă ca şi turaţia maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai rapid decât este admis se pot sparge şi pot fi aruncate.
 • Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă indicaţiilor dimensionale ale sculei electrice. Dispozitivele de lucru dimensionate greşit nu pot fi ecranate sau controlate suficient.
 • Dispozitivele de lucru cu adaptor filetat trebuie să se potrivească perfect pe filetul arborelui port-accesoriu. La dispozitivele de lucru care se montează cu flanşă, diametrul găurii dispozitivului de lucru trebuie să se potrivească cu diametrul de preluare al flanşei. Dispozitivele de lucru care nu se fixează perfect pe scula electrică se rotesc neuniform, vibrează foarte intens şi pot duce la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Controlaţi înainte de fiecare utilizare eventualele formări de aşchii sau fisuri la dispozitivele de lucru cum ar fi discurile abrazive, eventualele fisuri sau uzura puternică prin fricţiune sau folosire la talerele de şlefuit, eventualele fire desprinse sau rupte la periile de sârmă. Dacă scula electrică sau dispozitivul de lucru cade accidental, verificaţi dacă acesta s-a deteriorat sau utilizaţi un dispozitiv de lucru nedeteriorat. Dacă aţi controlat şi introdus dispozitivul de lucru, nu staţi şi nu permiteţi staţionarea altor persoane din apropiere la nivelul dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, şi lăsaţi produsul să funcţioneze un minut cu turaţia maximă. Dispozitivele de lucru deteriorate se sparg cel mai frecvent în acest interval de testare.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În funcţie de aplicaţia de lucru, utilizaţi o apărătoare pentru întreaga faţă, apărătoare pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi o mască anti-praf, căşti antifonice, mănuşi de protecţie sau un şorţ special, care vă protejează faţă de particulele aşchiate şi de material. Ochii trebuie să fie protejaţi faţă de corpurile străine antrenate în aer, care se formează în diferite aplicaţii de lucru. Masca anti-praf sau masca de protecţie a respiraţiei trebuie să filtreze praful generat în cursul aplicaţiei de lucru. Dacă vă expuneţi la zgomot puternic o perioadă îndelungată, puteţi suferi leziuni ale auzului.
 • Aveţi în vedere ca terţele persoane să păstreze o distanţă de siguranţă suficientă faţă de zona dumneavoastră de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecţie. Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate şi pot provoca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.
 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
 • Ţineţi cablul de reţea la distanţă faţă de dispozitivele de lucru aflate în rotaţie. Dacă pierdeţi controlul asupra produsului, cablul de reţea poate fi secţionat sau angrenat, iar mâna sau braţul dumneavoastră poate ajunge la dispozitivul de lucru aflat în rotaţie.
 • Nu depuneţi niciodată scula electrică înainte ca dispozitivul de lucru să fie în repaus complet. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie poate ajunge în contact cu suprafaţa de depunere, situaţie în care puteţi pierde controlul asupra sculei electrice.
 • Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze în timp ce o transportaţi. Îmbrăcămintea dumneavoastră poate fi angrenată prin contactul întâmplător cu dispozitivul de lucru aflat în rotaţie, iar dispozitivul de lucru vă poate pătrunde în corp.
 • Curăţaţi regulat fantele de aerisire ale sculei electrice. Suflanta motorului atrage praful în carcasă, iar o acumulare puternică de praf metalic poate duce la apariţia unor pericole de natură electrică.
 • Nu utilizaţi scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru care necesită mijloace de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor mijloace de răcire lichide poate duce la electrocutări.
Reculul şi instrucţiunile corespunzătoare de protecţie a munciiReculul este reacţia bruscă în urma agăţării sau blocării dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, cum ar fi discul abraziv, talerul de şlefuit, peria de sârmă etc. Agăţarea sau blocarea provoacă oprirea instantanee a dispozitivului de lucru aflat în rotaţie. În acest fel, o sculă electrică necontrolată este accelerată în punctul de blocare în sensul invers celui de rotaţie a dispozitivului de lucru.
Dacă, de exemplu, discul abraziv de şlefuire s-a agăţat sau blocat în piesa care se prelucrează, marginea discului abraziv introdus în piesa care se prelucrează rămâne imobilizată, ceea ce duce la ruperea discului abraziv sau la reculul acestuia. Discul abraziv de şlefuire se va mişca spre operator sau în sens opus, în funcţie de sensul de rotaţie a discului în locul de blocare. În această situaţie, este posibilă şi ruperea discurilor abrazive de şlefuire.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm scula electrică şi aduceţi corpul şi braţele într-o poziţie în care puteţi să captaţi forţele de recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul suplimentar, dacă acesta există, pentru a avea cel mai ridicat control posibil asupra forţelor de recul sau momentelor mecanice de reacţie la creşterea turaţiei. Operatorul poate stăpâni forţele de recul şi de reacţie prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Nu aduceţi niciodată mâinile în apropierea dispozitivelor de lucru aflate în rotaţie. Dispozitivul de lucru se poate deplasa peste mâna dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Evitaţi prezenţa corpului în zona în care scula electrică se deplasează în caz de recul. Reculul propulsează scula electrică în direcţia opusă mişcării discului abraziv, în punctul de blocare.
 • Lucraţi cu atenţie deosebită în zonele colţurilor, muchiilor ascuţite etc. Împiedicaţi posibilitatea ca dispozitivele de lucru să ricoşeze din piesa care se prelucrează şi să se înţepenească. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie tinde să se înţepenească la colţuri, muchii ascuţite sau dacă ricoşează. Această situaţie cauzează pierderea controlului sau reculul.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău cu lanţ sau pânze de ferăstrău dinţate. Asemenea dispozitive de lucru produc frecvent un recul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru şlefuire şi debitare cu discuri abrazive:
 • Utilizaţi exclusiv corpurile abrazive avizate pentru scula electrică şi capota de protecţie prevăzută pentru aceste corpuri abrazive. Corpurile abrazive care nu sunt prevăzute pentru scula electrică nu pot fi ecranate suficient şi nu prezintă siguranţă.
 • Discurile abrazive bombate trebuie să fie montate astfel încât suprafaţa lor de rectificare să nu fie proeminentă peste nivelul marginii capotei de protecţie. Un disc abraziv montat neuniform care iese dincolo de nivelul marginii capotei de protecţie nu mai poate fi ecranat suficient.
 • Capota de protecţie trebuie să fie montată în siguranţă pe scula electrică şi reglată pentru a conferi cel mai înalt grad de securitate, astfel încât partea din corpul abraziv care rămâne deschisă spre operator să fie cea mai mică posibil. Capota de protecţie ajută la protejarea operatorului faţă de fragmentele rupte, contactul accidental cu corpul abraziv, precum şi faţă de scânteile care ar putea aprinde îmbrăcămintea.
 • Utilizarea corpurilor abrazive este permisă numai pentru posibilităţile aplicative recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi niciodată cu suprafaţa laterală a unui disc abraziv de tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate aşchierii în materiale cu muchia discului. Exercitarea unor forţe laterale asupra acestor corpuri abrazive poate duce la spargerea lor.
 • Utilizaţi întotdeauna flanşe de strângere fără deteriorări, de mărime şi formă corecte pentru discul abraziv ales de dumneavoastră. Flanşele adecvate susţin discul abraziv şi diminuează astfel pericolul spargerii discului. Flanşele pentru discurile abrazive de tăiere pot să difere faţă de flanşele pentru alte discuri abrazive.
 • Nu utilizaţi discuri abrazive uzate de la scule electrice mai mari. Discurile abrazive pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turaţiile ridicate ale sculelor electrice mai mici şi se pot sparge.
Alte instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru debitarea cu discuri abrazive:
 • Evitaţi blocarea discului abraziv de tăiere sau presiunea de apăsare prea ridicată. Nu executaţi tăieri excesiv de adânci. Suprasarcina asupra discului abraziv de tăiere duce la creşterea solicitării acestuia şi a probabilităţii de înclinare sau blocare şi, implicit, la posibilitatea unui recul sau a spargerii corpului abraziv.
 • Evitaţi prezenţa în zona din faţa şi din spatele discului abraziv de tăiere aflat în rotaţie. Dacă deplasaţi discul abraziv de tăiere spre propria persoană în piesa care se prelucrează, scula electrică cu discul aflat în rotaţie poate fi aruncată direct spre dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Dacă discul abraziv de tăiere se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi aparatul şi aşteptaţi până când discul ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să trageţi din tăietură discul abraziv de tăiere aflat încă în rotaţie; în caz contrar, poate avea loc un recul. Identificaţi şi înlăturaţi cauza înţepenirii.
 • Nu conectaţi din nou scula electrică cât timp aceasta se află încă în piesa care se prelucrează. Lăsaţi mai întâi discul abraziv de tăiere să îşi atingă turaţia maximă, înainte de a continua cu atenţie operaţia de tăiere. În caz contrar, discul se poate agăţa, poate sări din piesa de lucru sau poate provoca un recul.
 • Sprijiniţi plăcile sau piesele de lucru mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită înţepenirii discului abraziv de tăiere. Piesele de lucru mari se pot încovoia sub propria greutate. Piesa care se prelucrează trebuie să fie sprijinită pe ambele laturi ale discului, atât în apropierea tăieturii, cât şi la margine.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la "tăierile îngropate" în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Discul abraziv de tăiere care intră adânc în material poate provoca un recul la tăierea în conductele de gaz sau de apă, conductorii electrici sau alte obiecte.
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru şlefuirea cu şmirghel:
 • Nu folosiţi plăci abrazive supradimensionate, ci respectaţi datele producătorului referitoare la mărimea plăcii abrazive. Plăcile abrazive proeminente faţă de talerele de şlefuit pot provoca accidentări, precum şi blocarea, ruperea plăcilor abrazive sau reculul acestora.
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru lucrul cu perii de sârmă:
 • Aveţi în vedere că peria de sârmă pierde fire şi pe parcursul folosirii normale. Nu suprasolicitaţi perii de sârmă printr-o presiune de apăsare prea mare. Bucăţile de sârmă aruncate pot pătrunde foarte uşor prin hainele subţiri şi/ sau prin piele.
 • Dacă se recomandă o capotă de protecţie, împiedicaţi posibilitatea ca peria de sârmă să atingă capota de protecţie. Periile-disc şi periile bombate îşi pot mări diametrul datorită presiunii de apăsare şi forţelor centrifuge.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la aparat.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Nu utilizaţi discuri abrazive de tăiere pentru lucrări de debitare.
 • Strângeţi ferm dispozitivul de lucru şi flanşa. Dacă dispozitivul de lucru şi flanşa nu sunt strânse ferm, după deconectare apare posibilitatea ca dispozitivul de lucru să se desprindă de arborele principal la frânarea provocată de motorul aparatului.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile producătorului pentru manevrarea şi păstrarea discurilor abrazive de şlefuire.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Acumulator
 2. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 3. Indicatorul stării de încărcare
 4. Reglare viteză
 5. Comutator de pornire/ oprire
 6. Buton opritor al arborelui principal
 7. Mâner lateral
 8. Buton de deblocare a capotei
 9. Arbore principal
 10. Capota de protecţie standard
 11. Flanşă de prindere cu inel O
 12. Disc abraziv de tăiere / disc de rectificare-degroşare
 13. Piuliţă de strângere
 14. Piuliţă de strângere rapidă Kwik lock (opţional)
 15. Cheie de strângere
 16. Filtru de praf

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un polizor unghiular cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat lucrărilor de debitare cu discuri abrazive şi de rectificare-degroşare a materialelor de lucru metalice şi minerale, pentru periere, pentru şlefuire cu şmirghel, precum şi pentru găurire în plăci ceramice, fiecare dintre acestea fără utilizarea apei. Utilizarea sa este permisă numai pentru şlefuire/tăiere uscată.

 • Debitarea cu discuri abrazive, tăierea de fante şi rectificarea-degroşarea materialelor minerale este admisibilă numai în condiţiile utilizării capotei de protecţie corespunzătoare (disponibilă opţional).

 • La prelucrarea materialelor de bază minerale cum sunt betonul sau piatra, se va utiliza o capotă de aspirare a prafului concepută special pentru un aspirator de praf adecvat Hilti .

 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.
 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Setul de livrare

Polizor unghiular, mâner lateral, capotă de protecţie standard, apărătoare frontală, flanşă de prindere, piuliţă de strângere, cheie de strângere, filtru de praf, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group .

ATC

Aparatul este echipat cu decuplare electronică rapidă ATC (Active Torque Control).
Dacă dispozitivul de lucru se blochează sau se înţepeneşte, aparatul se roteşte brusc necontrolat în sens opus. ATC detectează această mişcare bruscă de rotaţie a aparatului şi deconectează imediat aparatul.
Pentru o funcţionare conformă cu prescripţiile, aparatul trebuie să permită rotirea.
După ce decuplarea rapidă a reuşit, deconectaţi şi conectaţi din nou aparatul.

Sistemul de protecţie a aparatului dependent de temperatură

Sistemul de protecţie a aparatului dependent de temperatură monitorizează curentul absorbit şi încălzirea motorului, protejând aparatul împotriva supraîncălzirii.
În caz de suprasolicitare a motorului datorită presiunii de apăsare prea mari, randamentul aparatului scade în mod sesizabil sau este posibilă oprirea aparatului.
Dacă apare o stare de repaus sau o reducere de turaţie prin suprasolicitare, trebuie să anulaţi solicitarea asupra aparatului şi să-l acţionaţi aprox. 30 secunde la turaţie de mers în gol.

Capota de protecţie cu apărătoarea frontală

Image alternative
Pentru rectificare-degroşare cu discuri drepte de rectificare-degroşare şi pentru debitarea cu discuri abrazive cu discuri abrazive de tăiere la prelucrarea materialelor metalice, se va utiliza capota de protecţie standard cu apărătoarea frontală.

Capotă anti-praf (debitare) DC-EX 125/5" C capotă compactă (accesoriu)

Image alternative
Pentru debitarea cu discuri abrazive a materialelor de bază minerale cu discuri abrazive de tăiere diamantate se va utiliza capota compactă DC-EX 125/5" C.
Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.

Capotă anti-praf (tăiere de fante) DC-EX 125/5"M (accesoriu)

Image alternative
Lucrările de debitare cu discuri abrazive şi de practicare de fante şi canale pe suporturi minerale cu discuri abrazive de tăiere diamantate vor fi efectuate numai cu o capotă anti-praf.
AVERTISMENT Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.

Capotă anti-praf (şlefuire) DG-EX 125/5" (accesoriu)

Image alternative
Sistemul de şlefuit este adecvat numai pentru şlefuirea ocazională a materialelor de bază minerale cu discurile diamantate tip oală.
Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.

Indicatorul stării de încărcare al acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Pe parcursul lucrului şi în intervalul imediat următor, apelarea stării de încărcare nu este posibilă. Dacă LED-urile indicatorului stării de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Materiale consumabile

Este permisă utilizarea numai a discurilor armate cu material fibros, cu lianţi din răşină sintetică, pentru max. Ø 125 mm, care sunt avizate pentru o turaţie de cel puţin 11000/min şi o viteză periferică de 80 m/s.
Grosimea discului la discurile de rectificare-degroşare poate fi de max. 6,4 mm şi la discurile abrazive de tăiere de max. 3,0 mm.
ATENŢIE! La debitare şi la tăierea de fante cu discuri abrazive de tăiere, utilizaţi întotdeauna capota de protecţie standard cu apărătoare frontală suplimentară sau o capotă anti-praf complet închisă.
Discuri
Tip
Aplicabilitatea
Prescurtare
Suportul de bază
Discuri abrazive de tăiere
Debitare cu discuri abrazive, tăiere de fante
AC‑D
Metalic
Discuri abrazive de tăiere diamantate
Debitare cu discuri abrazive, tăiere de fante
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
Mineral
Disc abraziv de rectificare-degroşare
Rectificare-degroşare
AG‑D, AF‑D, AN‑D
Metalic
Disc de rectificare-degroşare diamantat
Rectificare-degroşare
DG‑CW (SPX, SP, P)
Mineral
Perie de sârmă
Perii de sârmă
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
Metalic
Carotieră diamantată
Găurire în plăci ceramice
DD‑M14
Mineral
Disc de fibră
Rectificare-degroşare
AP-D
Metalic
Alocarea discurilor la echipamentul utilizat
Poz.
Echipament
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Capotă de protecţie
X
X
X
X
X
X
B
Apărătoare frontală (în combinaţie cu A)
X


X


C
Capotă anti-praf (şlefuire)


XD
Capotă anti-praf (debitare) DC‑EX 125⁄5"C (în combinaţie cu A)
numai pentru AG 4S-A22‑125X


E
Capotă anti-praf (tăiere de fante) DC-EX 125/5"MX


F
Adaptor DC-EX SL (în combinaţie cu E)X


G
Mâner lateral
X
X
X
X
X
X
H
Piuliţă de strângere
X
X
X
X


I
Flanşă de prindere
X
X
X
X


J
Kwik lock (opţional la H)
numai pentru AG 4S-A22‑125
X
X

X


K
Piuliţă de strângere pentru discul de fibră
X

L
Taler de reazem
X

Date tehnice


AG 4S-A22‑125
Tensiunea nominală
21,6 V
Turaţia nominală
8.500 rot/min
Diametrul maxim al discului
125 mm
Greutate conform EPTA-Procedure 01
3,1 kg
Arborele de acţionare filetat
M14
Lungimea arborelui principal
22 mm
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Date tehnice

Lungimea arborelui principal
22 mm
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
AG 4S‑A22‑125 Datele privind zgomotul
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
81,5 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
92,5 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţiiAlte aplicaţii de lucru, cum este debitarea, pot duce la valori referitoare la vibraţii diferite.
Şlefuire superficială cu mâner având sistem de reducere a vibraţiilor (ah,AG)
4,7 m/s²
Şlefuire cu şmirghel cu mâner având sistem de reducere a vibraţiilor (ah,DS)
5,3 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Punerea în funcţiune

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul din suportul de aparat.

Montarea mânerului lateral

 • Înşurubaţi mânerul lateral la una dintre mufele filetate prevăzute.

Montarea sau demontarea capotei de protecţie

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la montaj, demontare, în lucrările de reglaj şi la remedierea avariilor.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile de montaj pentru capota de protecţie corespunzătoare.

Montarea capotei de protecţie standard

Capota de protecţie are came de codare, care asigură condiţiile ca numai capota de protecţie potrivită pentru aparat să poată fi montată. Capota de protecţie intră cu camele de codare în locaşul din capota aparatului.
Image alternative
 1. Aşezaţi capota de protecţie pe gâtul arborelui, astfel încât cele două marcaje triunghiulare de pe capota de protecţie şi de pe aparat să fie orientate unul spre celălalt.
 2. Apăsaţi capota de protecţie pe gâtul arborelui.
 3. Apăsaţi butonul de deblocare a capotei şi rotiţi capota de protecţie în poziţia dorită, până când aceasta se cuplează.
  • Butonul de deblocare a capotei sare înapoi.

Repoziţionarea capotei de protecţie standard

 • Apăsaţi butonul de deblocare a capotei şi rotiţi capota de protecţie în poziţia dorită, până când aceasta se cuplează.

Demontarea capotei de protecţie standard

 1. Apăsaţi butonul de deblocare a capotei şi rotiţi capota de protecţie până când cele două marcaje triunghiulare de pe capota de protecţie şi de pe aparat sunt orientate unul spre celălalt.
 2. Extrageţi capota de protecţie.

Montarea sau demontarea apărătorii frontale

Dacă se lucrează cu apărătoarea frontală, aceasta trebuie fixată pe capota de protecţie.
Image alternative
 1. Aşezaţi apărătoarea frontală cu partea închisă pe capota de protecţie standard până când închizătorul se cuplează în poziţie.
 2. Pentru demontare deschideţi închizătorul apărătorii frontale şi detaşaţi-o de capota de protecţie standard.

Montarea sau demontarea dispozitivelor de lucru

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. La frânarea motorului aparatului, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Aşteptaţi până când dispozitivul de lucru a ajuns în stare de repaus, înainte de a apuca dispozitivul de lucru sau piuliţa de strângere.
 • Strângeţi dispozitivul de lucru şi flanşa de prindere cu piuliţa de strângere până la stadiul în care, la frânarea motorului aparatului, nicio piesă nu se desface de pe arborele principal.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate înfierbânta foarte puternic.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
Discurile diamantate trebuie să fie schimbate imediat ce randamentul de tăiere, respectiv de şlefuire scade vizibil. În general această situaţie apare când înălţimea segmentelor diamantate este mai mică de 2 mm.
Alte tipuri de discuri trebuie să fie schimbate imediat ce randamentul tăierii scade sensibil sau piesele polizorului unghiular (cu excepţia discului) vin în contact cu materialul de lucru pe parcursul lucrului.
Discurile abrazive trebuie să fie schimbate după data expirării.

Montarea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Verificaţi dacă inelul O din flanşa de prindere există şi este nedeteriorat.
  Rezultat Inelul O este deteriorat.
  Nu există niciun inel O în flanşa de prindere.
  • Introduceţi o flanşă de prindere nouă cu inelul O.
 3. Aşezaţi flanşa de prindere cu închidere pe formă, în poziţie asigurată contra răsucirii pe arborele principal.
 1. Aşezaţi dispozitivul de lucru.
 2. Înşurubaţi ferm piuliţa de strângere corespunzător dispozitivul de lucru introdus.
 3. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 4. Strângeţi piuliţa cu cheia, eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal şi înlăturaţi cheia de strângere.

Demontarea dispozitivului de lucru

 1. Înlăturaţi acumulatorul.
AVERTISMENT
Pericol de spargere şi de distrugere. Dacă butonul opritor al arborelui principal este apăsat în timp de arborele principal se roteşte, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal numai când arborele principal este în repaus.
 1. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere, aşezând cheia de strângere şi rotind în sens anti-orar.
 3. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Montaţi dispozitivul de lucru cu piuliţa de strângere rapidă Kwik lock

AVERTISMENT
Pericol de spargere. Uzura prea intensă la poate duce la spargerea piuliţei de strângere rapidă Kwik lock .
 • Aveţi în vedere ca, în timpul lucrului, piuliţa de strângere rapidă Kwik lock să nu intre în contact cu suportul.
 • Nu utilizaţi piuliţe de strângere rapidă Kwik lock deteriorate.
În locul piuliţei de strângere se poate utiliza opţional piuliţa de strângere rapidă Kwik lock . Aceasta permite schimbarea dispozitivelor de lucru fără a se utiliza scule suplimentare.
Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Verificaţi dacă inelul O din flanşa de prindere există şi este nedeteriorat.
  Rezultat Inelul O este deteriorat.
  Nu există niciun inel O în flanşa de prindere.
  • Introduceţi o flanşă de prindere nouă cu inelul O.
 3. Curăţaţi flanşa de prindere şi piuliţa de strângere rapidă.
 4. Aşezaţi flanşa de prindere pe arborele principal.
 1. Aşezaţi dispozitivul de lucru.
 2. Înşurubaţi piuliţa de strângere rapidă Kwik lock până la aşezare pe dispozitivul de lucru.
  • Inscripţia Kwik lock este vizibilă în stare înşurubată.
 3. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 4. Rotiţi energic în continuare dispozitivul de lucru cu mâna în sens orar, până când piuliţa de strângere rapidă Kwik lock este strânsă ferm şi eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal.

Demontaţi dispozitivul de lucru cu piuliţa de strângere rapidă Kwik lock

 1. Înlăturaţi acumulatorul.
AVERTISMENT
Pericol de spargere şi de distrugere. Dacă butonul opritor al arborelui principal este apăsat în timp de arborele principal se roteşte, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal numai când arborele principal este în repaus.
 1. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere rapidă Kwik lock , rotind cu mâna piuliţa de strângere rapidă în sens anti-orar.
 3. Dacă piuliţa de strângere rapidă Kwik lock nu se poate desface cu mâna, aşezaţi o cheie de strângere pe piuliţa de strângere rapidă şi rotiţi-o în sens anti-orar.
  Nu utilizaţi niciodată un cleşte pentru ţevi, pentru a nu deteriora piuliţa de strângere rapidă Kwik lock .
 4. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Montarea carotierei

Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Montaţi mânerul lateral.
 3. Montaţi capota de protecţie standard.
 4. Aşezaţi carotiera şi înşurubaţi-o folosind doar forţa mâinii.
 5. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 6. Strângeţi ferm carotiera cu o cheie fixă adecvată.
 7. Eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal şi înlăturaţi cheia fixă.

Montarea periei de sârmă

Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Montaţi mânerul lateral.
 3. Montaţi capota de protecţie standard.
 4. Aşezaţi peria de sârmă şi înşurubaţi-o folosind doar forţa mâinii.
 5. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 6. Strângeţi ferm peria de sârmă cu o cheie fixă adecvată.
 7. Eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal şi înlăturaţi cheia fixă.

Montarea discului de fibră

Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Montaţi mânerul lateral.
 3. Montaţi capota de protecţie standard.
 4. Aşezaţi talerul de reazem şi discul de fibră şi înşurubaţi ferm piuliţa de strângere.
 5. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 6. Strângeţi ferm piuliţa de strângere cu cheia de strângere.
 7. Eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal şi înlăturaţi cheia de strângere.

Modul de utilizare

Conectarea

 1. Apăsaţi parte din spate a comutatorului de pornire/ oprire.
 2. Împingeţi comutatorul de pornire/ oprire spre înainte.
  • Motorul este în funcţiune.
 3. Blocaţi comutatorul de pornire/ oprire.

Şlefuire

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate bloca brusc sau se poate agăţa.
 • Utilizaţi întotdeauna aparatul cu mânerul lateral şi ţineţi-l ferm cu ambele mâini.

Debitarea cu discuri abrazive

 • La debitarea cu discuri abrazive lucraţi cu un avans moderat şi nu înclinaţi aparatul sau discul abraziv de tăiere (poziţia de lucru se situează la aprox. 90° faţă de planul de tăiere).
  Profilurile şi ţevile mici cu secţiune pătrată se debitează cel mai bine prin aşezarea discului abraziv de tăiere la secţiunea cea mai mică.

Rectificare-degroşare

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Discul abraziv de tăiere se poate sparge şi piesele care sar pot provoca accidentări.
 • Nu utilizaţi niciodată discuri abrazive de tăiere pentru rectificare-degroşare.
 • Mişcaţi aparatul cu un unghi de aplicare de 5° până la 30° şi cu presiune moderată în ambele sensuri.
  • Piesa care se prelucrează nu se va înfierbânta, nu îşi va schimba culoarea şi nu se vor forma şanţuri.

Deconectarea

 • Apăsaţi parte din spate a comutatorului de pornire/ oprire.
  • Comutatorul de pornire/ oprire sare în poziţia Oprit şi motorul se opreşte.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Îndepărtaţi filtrul de praf şi curăţaţi-l pe acesta şi fantele de aerisire cu precauţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Acumulatorul se descarcă mai rapid decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator sunt murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
1 LED se aprinde intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul este prea rece sau prea fierbinte.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească sau să se răcească lent la temperatura camerei.
Toate 4 LED-urile se aprind intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este suprasolicitat.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou. Apoi lăsaţi aparatul aprox. 30 secunde în regim de mers în gol.
Dezvoltare puternică de căldură în polizorul unghiular sau în acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi aparatul imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Este introdus un acumulator cu o capacitate prea scăzută.
 • Utilizaţi un acumulator cu capacitate suficientă.
Funcţia de frânare a motorului inoperantă.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Aparatul este suprasolicitat pe o durată scurtă.
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou.

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r9884540.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative