Limba

BX 3-BT

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Semne generale de obligativitate
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi căşti antifonice
Image alternative Folosiţi cască de protecţie
Image alternative Marca verbală Bluetooth® şi logo-ul Image alternative sunt mărci înregistrate în proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi folosirea acestor mărci comerciale este licenţiată de către Hilti .
Image alternative Curent continuu
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Tip:
  BX 3-BT
  Generaţia:
  02
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevi, sisteme de încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Înlăturaţi acumulatorul, înainte de executarea unor reglaje la maşină, de a schimba accesorii sau de a pune maşina de-o parte. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie sculele electrice. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru aparate de înfigere

 • Presupuneţi întotdeauna că scula electrică conţine cleme. Manevrarea fără precauţii a aparatului de înfigere poate duce la expulzarea neaşteptată de cleme şi vă poate vătăma.
 • Nu îndreptaţi scula electrică asupra propriei persoane sau asupra altor persoane din apropiere. Prin declanşarea neaşteptată se va expulza o clemă, ceea ce poate duce la accidentări.
 • Nu acţionaţi scula electrică înainte ca aceasta să fie aşezată ferm pe piesa care se prelucrează. Dacă scula electrică nu are contact cu piesa, clema poate ricoşa din locul de fixare.
 • Detaşaţi scula electrică de la reţea sau de la acumulator dacă clema se înţepeneşte în scula electrică. Dacă aparatul de înfigere este racordat, la îndepărtarea unei cleme înţepenite el poate fi acţionat accidental.
 • Procedaţi cu precauţie la îndepărtarea unei cleme înţepenite. Sistemul poate fi tensionat şi clema poate fi expulzată energic în timp ce încercaţi să remediaţi înţepenirea.
 • La fixarea conductorilor electrici asiguraţi-vă că aceştia nu sunt sub tensiune electrică. Cuprindeţi aparatul de înfigere numai de suprafeţele izolate ale mânerelor. Utilizaţi numai clemele care sunt adecvate pentru instalarea conductorilor electrici. Verificaţi dacă clema nu a deteriorat izolaţia conductorilor electrici. O clemă care a deteriorat izolaţia conductorilor electrici poate provoca o electrocutare şi pericol de incendiu.

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Note de principiu referitoare la siguranţă Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Cerinţe impuse utilizatorului
 • Operarea sau întreţinerea la acest aparat este permisă numai dacă sunteţi autorizat şi instruit în acest scop.
Echipamentul personal de protecţie
 • Purtaţi, dumneavoastră şi persoanele aflate în apropiere, ochelari de protecţie adecvaţi şi o cască de protecţie pe parcursul utilizării.
 • Purtaţi căşti antifonice.
 • Zgomotul prea puternic poate afecta auzul.
Securitatea persoanelor
 • Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi un aparat cu montaj direct. Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Întrerupeţi lucrul dacă aveţi dureri sau nu vă simţiţi bine. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul poate duce la accidentări grave.
 • Evitaţi posturile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Faceţi pauze de lucru, precum şi exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Purtaţi încălţăminte antiderapantă.
 • La acţionarea aparatului, ţineţi braţele îndoite (nu întinse).
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanţa faţă de raza de acţiune.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a aparatelor cu montaj direct Image alternative ATENŢIONARE! Pericol în caz de penetrare a bolţurilor filetate! Asiguraţi-vă înainte de implantarea bolţurilor filetate că nimeni nu se află în spatele piesei sau sub piesa în care este implantat bolţul filetat.
 • Folosiţi aparatul potrivit pentru lucrarea dumneavoastră. Nu folosiţi aparatul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinaţia sa şi dacă este în stare impecabilă.
 • Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat un aparat încărcat.
 • Transportaţi şi depozitaţi aparatul într-o casetă asigurată.
 • Deconectaţi aparatul întotdeauna înaintea lucrărilor de curăţare, service şi întreţinere, la schimbarea ghidajului de bolţuri, la întreruperea lucrului şi în scopul depozitării.
 • Păstraţi aparatele care nu se află în uz descărcate, în locuri uscate şi, încuiate şi inaccesibile pentru copii.
 • Verificaţi dacă aparatul şi accesoriile prezintă eventuale deteriorări. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate.
 • Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului. Piesele deteriorate trebuie să fie reparate sau schimbate de centrul de service Hilti , dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu aparatul se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric.
 • Nu implantaţi bolţuri filetate într-un material de bază inadecvat.
 • Materialele inadecvate sunt sticla, marmura, materialul plastic, bronzul, alama, cuprul, materialul izolator, cărămida cu goluri, cărămida ceramică, tablele subţiri (< 4 mm) şi betonul poros. Implantarea în aceste materiale poate cauza ruperea elementului, sfărâmarea sau străpungerea materialului.
 • Acţionaţi declanşatorul numai când aparatul este apăsat complet vertical pe materialul de bază.
 • Ţineţi aparatul de implantare în lucru întotdeauna perpendicular pe materialul de bază, pentru a împiedica o deviere a bolţului filetat de pe materialul de bază.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Nu lăsaţi niciodată aparatul să cadă.
 • Nu folosiţi aparatul în locuri în care există pericol de incendiu şi de explozie, cu excepţia cazului în care el este avizat special în acest scop.
 • Fixaţi elementele X-BT numai în orificii pregăurite special în acest scop.
Locul de muncă
 • Menţineţi locul dumneavoastră de muncă în ordine. Eliberaţi spaţiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări.
 • Dezordinea în zona de lucru poate produce accidente.
 • Asiguraţi un iluminat bun şi ventilare zonei de lucru.
Măsuri mecanice de securitate
 • Nu întreprindeţi intervenţii neautorizate, respectiv modificări la aparat, în special la piston.
 • Utilizaţi numai bolţuri filetate care sunt destinate şi avizate pentru aparat.
Măsuri termice de securitate
 • Nu depăşiţi frecvenţa de implantare maximă recomandată (vezi capitolul Date tehnice).
 • Dacă aparatul s-a supraîncălzit, lăsaţi-l să se răcească.
 • Nu demontaţi aparatul când acesta este fierbinte. Lăsaţi aparatul să se răcească.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Ghidaj de bolţuri (seria X‑FG B3)
 2. Reglajul adâncimii de implantare
 3. Închizătorul ghidajului de bolţuri
 4. Fante de aerisire
 5. Agăţătoare de centură
 6. Declanşator
 7. Mâner
 8. Taste pentru deblocare cu funcţia auxiliară Activarea indicatorului stării de încărcare
 9. Acumulator Li‑Ion
 10. Indicatorul de stare
 11. Tasta Pornit/ Oprit

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul este un aparat de implantare cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat implantării de bolţuri filetate (X-BT) în oţel. Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în combinaţie cu ghidajul de bolţuri destinat special.

Aparatul de implantare, acumulatorul şi bolţurile filetate formează o unitate tehnică. Utilizaţi Hilti bolţurile filetate fabricate special pentru aparat şi die redresoarele şi acumulatorii recomandaţi de Hilti . Recomandările oferite de Hilti privind fixarea şi utilizarea sunt valabile numai în cazul respectării acestor condiţii.
 • Utilizarea aparatul de implantare este permisă numai prin dirijare manuală.
 • Nu sunt permise aplicaţii de lucru eronate. Ca utilizare eronată se consideră declanşarea fără ca un element X‑BT să fie introdus în ghidajul de bolţuri.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare avizate de Hilti . Informaţii suplimentare găsiţi în magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Bluetooth

Produsul este echipat cu o interfaţă Bluetooth. Imediat ce acumulatorul este introdus şi aparatul de implantare este conectat cu tasta Pornit/Oprit, este posibilă comunicaţia fără fir prin Bluetooth.
Imediat ce aparatul trece pe modul Stand-by sau după ce aparatul de implantare este deconectat cu tasta Pornit/Oprit, vor mai fi transmise date încă trei ore.
Pentru a dezactiva o interfaţă Bluetooth activă, se va apăsa tasta Pornit/Oprit pentru cel puţin 5 secunde, până când LED-ul se aprinde de două ori în albastru.
Dacă acumulatorul este extras, nu vor mai fi transmise date.
Interfaţa Bluetooth nu este disponibilă pe toate pieţele.

Bluetooth

Image alternative
La finalul documentaţiei găsiţi simbolurile de avizare specifice ţării pentru
Image alternative
Bluetooth.

Indicatorul de stare

Indicatorul de stare oferă informaţii despre stările aparatului de implantare.
Starea
Semnificaţie
Stins
Aparatul de implantare este deconectat
LED-ul se aprinde în verde.
Aparatul de implantare este conectat şi pregătit pentru operaţii de implantare
LED-ul se aprinde intermitent la fiecare 3 secunde în verde.
Aparatul de implantare este pe modul Stand-by, apăsarea ciocului aparatului activează aparatul de implantare
LED-ul se aprinde intermitent continuu în verde.
Aparatul de implantare este prea fierbinte sau acumulatorul este slăbit, vezi tabelul avariilor
LED-ul se aprinde intermitent în roşu.
Avarie la aparat, vezi tabelul avariilor
LED-ul se aprinde în roşu.
Avarie la aparat, vezi tabelul avariilor
LED-ul se aprinde intermitent în galben.
Vă rugăm să aduceţi aparatul la centrul de service Hilti .

Indicaţia stării de încărcare a acumulatorului

La acţionarea unei taste pentru deblocarea acumulatorului, display-ul indică starea de încărcare a acumulatorului.
Pe parcursul procesului de implantare şi imediat după acesta nu este posibilă o apelare plauzibilă a stării de încărcare.
Starea
Semnificaţie
Toate cele patru LED-uri se aprind în verde.
Starea de încărcare este 75 % până la 100 %.
Trei LED-uri se aprind în verde.
Starea de încărcare este 50 % până la 75 %.
Două LED-uri se aprind în verde.
Starea de încărcare este 25 % până la 50 %.
Un LED se aprinde în verde.
Starea de încărcare este 10 % până la 25 %.
Un LED se aprinde intermitent în verde.
Starea de încărcare este sub 10 %.

Setul de livrare

Aparat de implantare BX 3-BT, ghidaj de bolţuri seria X‑FG B3, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Aparat de implantare

Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
4,0 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
4,1 kg
B 22/‌4.0 Li-Ion
4,2 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
B 22/‌8.0 Li-Ion
4,6 kg
Lungime bolţuri
31 mm
Diametrul filetului
8 mm …10 mm
Cursa de acţiune prin presare
12 mm
Forţa de apăsare
50 N …70 N
Temperatura de utilizare (temperatura ambiantă)
−15 ℃ …50 ℃
Temperatura de utilizare a bolţurilor
−10 ℃ …50 ℃
Frecvenţa maximă recomandată de implantare
650/h
Tensiunea nominală
21,6 V
Frecvenţa
2.400 MHz …2.483,5 MHz
Puterea de emisie maximă iradiată
−11,9 dBm

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ …45 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele se pretează şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Informaţii referitoare la zgomot şi vibraţii (măsurate în conformitate cu EN 60745‑2‑16)
Nivelul tipic al puterii acustice, evaluat după curba de filtrare A, LWA (la percutarea de cuie în oţel)
105 dB
Nivelul tipic al presiunii acustice emise, evaluat după curba de filtrare A, LpA (la percutarea de cuie în oţel)
94 dB
Insecuritatea pentru nivelul de zgomot menţionat, K
3 dB
Valorile totale ale vibraţiilor uniaxiale (în direcţia z)
Valoarea emisiei vibraţiilor, ah (la percutarea de cuie în oţel)
2,2 m/s²
Insecuritatea, K
1,5 m/s²

Lucrări de echipare

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele pentru deblocare ale acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din maşină.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Detaşare ghidajului de bolţuri

 1. Deconectaţi aparatul de implantare.
 2. Îndepărtaţi acumulatorul.
 3. Extrageţi bolţul filetat din ghidajul de bolţuri.
 4. Introduceţi prin glisare închizătorul ghidajului de bolţuri în sensul indicat de săgeată până la opritor.
  • Ghidajul de bolţuri este deblocat.
 5. Extrageţi ghidajul de bolţuri.

Introducerea ghidajului de bolţuri

Image alternative
 1. Deconectaţi aparatul de implantare.
 2. Îndepărtaţi acumulatorul.
 3. Introduceţi prin glisare închizătorul ghidajului de bolţuri în sensul indicat de săgeată până la opritor şi ţineţi-l în această poziţie.
 4. Introduceţi prin glisare ghidajul de bolţuri în ciocul aparatului, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
  Verificaţi funcţionalitatea capacului de protecţie negru de pe ghidajul de bolţuri. Schimbaţi capacul de protecţie negru, după caz.
 5. Eliberaţi închizătorul ghidajului de bolţuri.
  • Închizătorul ghidajului de bolţuri sare în poziţie centrală.
 6. Verificaţi aşezarea sigură prin tragere de ghidajul de bolţuri.

Reglarea adâncimii de implantare

Image alternative
 1. Rotiţi de la reglajul adâncimii de implantare, pentru a regla adâncimea de implantare necesară.
 2. Verificaţi calitatea implantării conform instrucţiunilor ataşate la elementele de fixare. Fiecare modificare a reglajului de capacitate trebuie să fie realizată cu un bolţ nou.
  Alegeţi reglajul de capacitate corespunzător aplicaţiei de lucru.
  Dacă nu aveţi încă niciun fel de experienţă în manevrarea accesoriului de lucru, prima poziţie recomandată pentru reglajul capacităţii este treapta 3.

Modul de utilizare

Conectarea aparatului de implantare

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Presarea aparatului de implantare pe o parte de corp poate provoca vătămări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Prin retractarea ghidajul de bolţuri cu mâna, aparatul poate fi adus în starea pregătită de utilizare. Starea pregătită de funcţionare permite implantarea şi în părţi ale corpului.
 • Nu trageţi niciodată ghidajul de bolţuri cu mâna înapoi.
 • Apăsaţi tasta de pornire/ oprire.
  • Elementul elastic este tensionat cu zgomotul specific şi indicatorul de stare se aprinde în verde.
  În cazul temperaturilor scăzute, puterea acumulatorului scade.
  Când puterea acumulatorului scade, tensionarea elementului elastic se realizează mai lent decât cu acumulatorul încărcat complet.
  La funcţionarea cu putere diminuată a acumulatorului, aparatul de implantare se deconectează înainte să apară o deteriorare a elemenţilor de acumulator.

Deconectarea aparatului de implantare

 • Apăsaţi tasta de pornire/ oprire.
  • Elementul elastic este detensionat cu zgomotul specific şi indicatorul de stare se stinge.

Executarea unei implantări

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de Manevrare greşită şi/ sau sfărâmarea materialului!
 • Pericol de implantare a unui cui prin mână! Operaţi întotdeauna cu produsul folosind ambele mâini! Ţineţi întotdeauna ferm produsul cu a doua mână, aşa cum este prezentat în imagini.
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului! Acest lucru poate provoca vătămări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie. Celelalte persoane din preajmă trebuie să poarte, de asemenea, apărătoare pentru ochi şi cască de protecţie. Pe parcursul procesului de implantare apare pericolul accidentărilor la corp şi ochii din cauza sfărâmării materialului de bază sau dacă în zona ghidajului de bolţuri se află corpuri străine.
 • Nu încercaţi niciodată să remediaţi avarii la aparat prin declanşarea altor implantări!
AVERTISMENT
Pericol de accidentare Şi deteriorarea aparatului de implantare!
 • Nu implantaţi niciodată elementul de fixare printr-o a doua acţiune de implantare! Acest lucru poate duce la ruperea şi înţepenirea elementului.
 • Utilizaţi pentru acest aparat numai accesorii originale avizate ale firmei Hilti . Utilizarea de material şi accesorii inadecvate poate duce la accidentări şi poate deteriora aparatul de implantare.
 1. Conectaţi aparatul de implantare.
 2. Implantaţi bolţul filetat.
 3. Aşezaţi aparatul de implantare perpendicular pe materialul de bază şi presaţi ghidajul de bolţuri echipat cu un bolţ filetat destinat special peste orificiul pregăurit până la opritor.
 4. Declanşaţi implantarea prin apăsarea declanşatorului.
  După fiecare implantare utilizaţi calibrul de verificare, pentru a verificarea adâncimea de instalare corectă a bolţurilor.
 5. După implantare, desprindeţi complet aparatul de implantare de pe suportul de bază.
  • Dacă ghidajul de bolţuri este apăsat un timp mai lung de 6 secunde pe un material de bază fără să se declanşeze o implantare, aparatul de implantare se deconectează automat. Prin apăsarea tastei Pornit⁄Oprit, aparatul de implantare poate fi conectat din nou.
   Nu implantaţi niciodată elementul de fixare printr-o a doua acţiune de implantare!
  • Dacă aparatul de implantare nu a fost folosit timp de 6 minute, el se deconectează automat.

Deconectarea interfeţei Bluetooth

 • Apăsaţi tasta Pornit/Oprit pentru cel puţin 5 secunde, până când LED-ul se aprinde de două ori în albastru.
  • Nu mai este posibilă nicio transmisie de date.
  • Interfaţa Bluetooth nu este disponibilă pe toate pieţele
  Dacă vă aflaţi într-un mediu sensibil (de ex. spital) unde nu este permisă prezenţa de interfeţe Bluetooth, puteţi dezactiva interfaţa Bluetooth.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Deconectaţi aparatul de implantare.
 • Îndepărtaţi acumulatorul.
 • Extrageţi elementul de fixare din ghidajul de bolţuri.
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
 • Deconectaţi aparatul de implantare.
 • AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Îndepărtaţi acumulatorul.
 • Extrageţi elementul de fixare din ghidajul de bolţuri.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în poziţii expuse la soare, în surse de căldură intensă sau în spatele geamurilor.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Elementul elastic nu este tensionat; niciun indicator de stare.
Acumulator gol.
 • Schimbaţi acumulatorul.
Acumulatorul nu este introdus corect.
Elementul elastic nu este tensionat, indicatorul de stare se aprinde intermitent în verde şi 1 LED al indicatorului stării de încărcare se aprinde intermitent.
Acumulator gol.
 • Schimbaţi acumulatorul.
Temperatura acumulatorului prea scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Elementul elastic nu este tensionat ulterior, indicatorul de stare se aprinde intermitent în verde şi 4 LED-uri ale indicatorului stării de încărcare se aprind intermitent.
Supratemperatură în aparatul de implantare.
 • Lăsaţi aparatul de implantare să se răcească.
Elementul elastic nu este tensionat şi indicatorul de stare se aprinde intermitent în roşu.
Ghidajul de bolţuri nu este introdus corect.
Elementul elastic nu este tensionat şi indicatorul de stare se aprinde în roşu.
Eroare la aparat
Element implantat strâmb.
Aparatul presat prea puternic de mâner.
 • Presaţi aparatul cu o apăsare scăzută pe materialul de bază.
Aparatul presat în afara axei de implantare.
 • Presaţi aparatul perpendicular, respectiv de pe suprafaţa de prindere de pe partea posterioară a aparatului.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Prin link-ul următor ajungeţi la tabelul substanţelor periculoase: BX 3‑BT qr.hilti.com/r9808595.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.