Limba

TE 60-A36

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire cu percuţie (rotopercutor)
Image alternative Dăltuire
Image alternative Poziţionare daltă
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Diametru
Image alternative Curent continuu
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Conectarea/ deconectarea

Simboluri
Image alternative Produsul este conectat
Image alternative Produsul este deconectat

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de perforat multifuncţională
  TE 60‑A36
  Generaţia
  04
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi . Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de perforat rotopercutantă

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la maşină.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot ieşi şi / sau cădea şi pot vătăma alte persoane.
 • Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării maşinii, purtaţi ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie adecvate.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi scula electrică imediat ce accesoriul de lucru s-a blocat. Maşina poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când scula electrică a ajuns în stare de repaus, înainte de a o depune.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mandrina
 2. Corecţie la limitatorul de reglare a adâncimii (accesoriu)
 3. Limitator de adâncime (accesoriu)
 4. Selector de funcţii
 5. Buton de fixare pentru regimul de funcţionare permanentă (numai dăltuire)
 6. Comutator de comandă
 7. Indicatorul stării de încărcare şi al erorilor (acumulator Li-Ion)
 8. Taste pentru deblocare cu funcţia auxiliară Activarea indicatorului stării de încărcare
 9. Acumulator
 10. Mâner lateral
 11. Comutator Pornit/Oprit
 12. Buton pentru putere redusă la jumătate
 13. Indicator pentru putere redusă la jumătate
 14. Indicator de Service
 15. Indicator Pornit/Oprit

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de perforat multifuncţională acţionată electric, cu mecanism de percuţie pneumatic. El este destinat lucrărilor de găurire în beton, zidărie, lemn şi metal. Suplimentar, produsul poate fi utilizat pentru lucrări uşoare până la dificultate medie de dăltuire în zidărie şi lucrări de finisare în beton.

 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 36.
 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Posibilă folosire greşită

 • Acest produs nu este adecvat pentru prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate.
 • Acest produs nu este adecvat pentru lucrări într-un mediu umed.

Ancoraje cu cap extensibil

Produsul este adecvat pentru implantarea de ancoraje cu cap extensibil. Utilizaţi numai accesorii de implantare adecvate!
Informaţii detaliate în acest sens obţineţi de la centrul dumneavoastră Hilti .

ATC

Produsul este echipată cu decuplare electronică rapidă ATC (Active Torque Control).
Dacă dispozitivul de lucru se blochează sau se înţepeneşte, produsul se roteşte brusc necontrolat în sens opus. ATC detectează această mişcare bruscă de rotaţie a produsului şi deconectează imediat produsul.
Pentru o funcţionare conformă cu prescripţiile, produsul trebuie să permită rotirea.
După ce decuplarea rapidă a reuşit, deconectaţi şi conectaţi din nou produsul.

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Mandrină cu strângere rapidă (accesoriu)

Mandrina cu strângere rapidă permite o schimbare rapidă a accesoriilor de lucru fără unelte suplimentare. Ea este adecvată pentru accesorii de lucru cu tijă cilindrică sau hexagon, care se exploatează pe modul "Cu percuţie Image alternative".

Indicator de Service

Produsul este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.

MMI

Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare.
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul Pornit/Oprit este aprins.
Produsul este conectat
Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
Produsul este deconectat din cauza unei erori temporare.
Indicatorul Pornit/Oprit este stins.
Produsul este deconectat.
Afişajul pentru putere redusă la jumătate este aprins.
Produsul funcţionează cu jumătate de putere.
Afişajul pentru putere redusă la jumătate este stins.
Produsul funcţionează cu putere completă.

Indicatorul acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la maşină sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, produsul nu este pregătit de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit sau complet descărcat.
4 LED-uri se aprind intermitent, produsul nu este pregătit de funcţionare.
Maşina este suprasolicitată sau supraîncălzită.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Maşină de perforat multifuncţională, mâner lateral, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Date tehnice


TE 60-A36
Tensiunea nominală
36 V
Greutate, conform EPTA-Procedure 01
8,1 kg
Energia la o singură percuţie conform EPTA-Procedure 05
8,1 J
Ø burghiu percutor
12 mm …40 mm
Ø burghiu de găurire cu străpungere
40 mm …80 mm
Ø coroană de rotopercutor
45 mm …100 mm
Ø coroană diamantată PCM
42 mm …102 mm
Ø burghiu pentru metal
10 mm …20 mm
Ø burghiu pentru lemn
10 mm …32 mm
Mandrina
TE‑Y

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot conform EN 60745

TE 60-A36
Nivel presiunii acustice (LpA)
98 dB
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB
Nivelul puterii acustice (LWA)
109 dB
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB
Valori totale ale vibraţiilor conform EN 60745

TE 60-A36
Găurire cu percuţie în beton (ah, HD)
8,3 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
Dăltuire în beton (ah, Cheq)
6,7 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

Deconectaţi produsul sau îndepărtaţi acumulatorul înainte de a întreprinde setări ale unităţii sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Îndepărtarea acumulatorului

Image alternative
 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară spre spate.

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra maşinii de perforat multifuncţionale.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a maşinii.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Împiedicare a utilizatorului prin limitatorul de adâncime montat, însă nefolosit.
 • Îndepărtaţi limitatorul de adâncime de la produs.
Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare suportul de susţinere (banda de întindere) din faţă peste mandrină, până la canelura prevăzută special.
 3. Poziţionaţi mânerul lateral în poziţia dorită.
 4. Rotiţi de mâner, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.

Montarea limitatorului de adâncime (opţional)

Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare limitatorul de adâncime din faţă în cele două 2 orificii de ghidaj prevăzute special.
 3. Rotiţi capul bombat, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) a mânerului lateral.

Reglarea puterii

După introducerea acumulatorului, produsul este reglat întotdeauna pe putere completă.
 1. Apăsaţi "butonul pentru putere redusă la jumătate". Produsul este pe putere redusă la jumătate.
  • Poziţia "afişaj pentru putere redusă la jumătate" se aprinde.
 2. Apăsaţi din nou "butonul pentru putere redusă la jumătate". Produsul este comutat pe putere maximă.
  • Poziţia "afişaj pentru putere redusă la jumătate" se stinge.

Introducerea/extragerea accesoriului de lucru

PERICOL
Pericol de incendiu Pericol la contactul dintre accesoriul de lucru fierbinte şi materiale uşor inflamabile.
 • Nu aşezaţi accesoriul de lucru fierbinte pe materiale uşor inflamabile.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Accesoriul de lucru devine fierbinte în utilizare.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea accesoriilor de lucru.
 • Nu aşezaţi accesoriul de lucru fierbinte pe materiale uşor inflamabile.
Utilizarea unei unsori inadecvate poate cauza deteriorări la produs. Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti .
Image alternative
 1. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . O unsoare greşită poate cauza deteriorări la produs.
 2. Introduceţi dispozitivul de lucru până la opritor în mandrină şi lăsaţi-l să se cupleze.
 3. După introducere, verificaţi închiderea sigură prin tragere de accesoriul de lucru.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.
 4. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de natură electrică Pericol de scurtcircuit.
 • Asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele maşinii de perforat multifuncţionale nu există corpuri străine, înainte de a introduce acumulatorul.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Pericol în caz de cădere a acumulatorului.
 • Un acumulator care cade vă poate periclita pe dumneavoastră şi alte persoane. Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în maşina de perforat multifuncţională.
Image alternative
 1. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 2. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Lucrări

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra maşinii de perforat multifuncţionale.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a maşinii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)

 1. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.
 2. Reglaţi puterea dorită.
 3. Aşezaţi burghiul pe materialul de bază.
 4. Apăsaţi comutatorul de comandă.
  • Produsul porneşte.

Găurire fără percuţie

Găurirea fără percuţie este posibilă cu a dispozitivelor de lucru având coadă de fixare specială. Asemenea dispozitive de lucru sunt disponibile în gama de accesorii Hilti . Alternativ, cu mandrina cu strângere rapidă se pot tensiona de exemplu burghie pentru lemn sau burghie pentru oţel cu tijă cilindrică şi se poate găuri fără percuţie.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.

Poziţionare daltă

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pierderea controlului asupra direcţiei de dăltuire.
 • Nu lucraţi în poziţia "Poziţionare daltă". Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" , până când se fixează.
Dalta poate fi aşezată în 24 poziţii diverse (în paşi de 15°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
Image alternative
 1. Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
 3. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative, până când se fixează.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.

Dăltuire

 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" Image alternative.

Activarea/dezactivarea funcţionării în regim continuu

În regimul de dăltuire puteţi bloca comutatorul de comandă în starea conectată.
Image alternative
 1. Glisaţi spre faţă butonul de fixare pentru funcţionare în regim continuu.
 2. Apăsaţi complet comutatorul de comandă.
  • Produsul funcţionează acum în regim continuu.
 3. Glisaţi spre spate butonul de fixare pentru funcţionare în regim continuu.
  • Produsul se deconectează.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r8377057.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Lipsa percuţiei.
Produsul este prea rece.
 • Aşezaţi produsul pe materialul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Starea acumulatorului nu este optimă.
 • Înlocuiţi acumulatorul.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de "dublu clic".
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Arborele principal al maşinii nu se roteşte.
Temperatura de lucru admisibilă a blocului electronic al produsului depăşită.
  Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
 • Lăsaţi produsul să se răcească.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Produsul se deconectează automat.
Dispozitivul de protecţie la suprasarcină activ.
  Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă. Lăsaţi produsul să se răcească. Acţionaţi din nou comutatorul de comandă. Reduceţi sarcina asupra maşinii.
Produsul se deconectează când burghiul este înţepenit.
Dispozitivul de protecţie electronic a fost activat pentru a evita încă o înţepenire.
 • Eliberaţi burghiul.
Dezvoltare puternică de căldură în maşina de perforat multifuncţională sau acumulator.
Defect electric.
 • Deconectaţi produsul imediat. Extrageţi acumulatorul şi examinaţi-l. Lăsaţi-l să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Produsul suprasolicitat (limita de aplicabilitate depăşită).
 • Alegeţi un produs adecvat pentru aplicaţia de lucru.
LED-urile de la acumulatoru nu indică nimic.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu un dublu clic.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
1 LED de la acumulator se aprinde intermitent.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
4 LED-uri de la acumulator se aprind intermitent.
Produsul suprasolicitat un timp scurt.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi produsul să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.
Produsul nu debitează puterea maximă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet.
 • Apăsaţi complet comutatorul de comandă până la opritor.
Tasta Putere redusă la jumătate conectată.
 • Apăsaţi tasta „putere redusă la jumătate“.
Burghiul nu se roteşte.
Selectorul de funcţii nu este fixat în poziţie sau se află în poziţia "Dăltuire" Image alternative sau în poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 • Aduceţi selectorul de funcţii în stare repaus la poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Accesoriul de lucru nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Mânerul lateral nu este montat corect.
 • Desfaceţi mânerul lateral şi montaţi-l corect, astfel încât banda de întindere şi mânerul lateral să fie înclichetate în adâncitură.
Produsul nu porneşte.
Sistemul electronic de blocare a pornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice.
 • Deconectaţi produsul şi conectaţi-l din nou.
Indicatorul de service se aprinde.
S-a atins termenul limită pentru o lucrare de servisare.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Deteriorări la produs.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
Produsul suprasolicitat un timp scurt.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi produsul să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

TE 60-A36

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire cu percuţie (rotopercutor)
Image alternative Dăltuire
Image alternative Poziţionare daltă
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Diametru
Image alternative Curent continuu
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Conectarea/ deconectarea

Simboluri
Image alternative Produsul este conectat
Image alternative Produsul este deconectat

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de perforat multifuncţională
  TE 60‑A36
  Generaţia
  04
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. Un imagine a organismului de certificare găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi . Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de perforat rotopercutantă

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la maşină.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot ieşi şi / sau cădea şi pot vătăma alte persoane.
 • Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării maşinii, purtaţi ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie adecvate.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi scula electrică imediat ce accesoriul de lucru s-a blocat. Maşina poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când scula electrică a ajuns în stare de repaus, înainte de a o depune.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mandrina
 2. Corecţie la limitatorul de reglare a adâncimii (accesoriu)
 3. Limitator de adâncime (accesoriu)
 4. Selector de funcţii
 5. Buton de fixare pentru regimul de funcţionare permanentă (numai dăltuire)
 6. Comutator de comandă
 7. Indicatorul stării de încărcare şi al erorilor (acumulator Li-Ion)
 8. Taste pentru deblocare cu funcţia auxiliară Activarea indicatorului stării de încărcare
 9. Acumulator
 10. Mâner lateral
 11. Comutator Pornit/Oprit
 12. Buton pentru putere redusă la jumătate
 13. Indicator pentru putere redusă la jumătate
 14. Indicator de Service
 15. Indicator Pornit/Oprit

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de perforat multifuncţională acţionată electric, cu mecanism de percuţie pneumatic. El este destinat lucrărilor de găurire în beton, zidărie, lemn şi metal. Suplimentar, produsul poate fi utilizat pentru lucrări uşoare până la dificultate medie de dăltuire în zidărie şi lucrări de finisare în beton.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 36.
 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Posibilă folosire greşită

 • Acest produs nu este adecvat pentru prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate.
 • Acest produs nu este adecvat pentru lucrări într-un mediu umed.

Ancoraje cu cap extensibil

Produsul este adecvat pentru implantarea de ancoraje cu cap extensibil. Utilizaţi numai accesorii de implantare adecvate!
Informaţii detaliate în acest sens obţineţi de la centrul dumneavoastră Hilti .

ATC

Produsul este echipată cu decuplare electronică rapidă ATC (Active Torque Control).
Dacă dispozitivul de lucru se blochează sau se înţepeneşte, produsul se roteşte brusc necontrolat în sens opus. ATC detectează această mişcare bruscă de rotaţie a produsului şi deconectează imediat produsul.
Pentru o funcţionare conformă cu prescripţiile, produsul trebuie să permită rotirea.
După ce decuplarea rapidă a reuşit, deconectaţi şi conectaţi din nou produsul.

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Mandrină cu strângere rapidă (accesoriu)

Mandrina cu strângere rapidă permite o schimbare rapidă a accesoriilor de lucru fără unelte suplimentare. Ea este adecvată pentru accesorii de lucru cu tijă cilindrică sau hexagon, care se exploatează pe modul "Cu percuţie Image alternative".

Indicator de Service

Produsul este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.

MMI

Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare.
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul Pornit/Oprit este aprins.
Produsul este conectat
Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
Produsul este deconectat din cauza unei erori temporare.
Indicatorul Pornit/Oprit este stins.
Produsul este deconectat.
Afişajul pentru putere redusă la jumătate este aprins.
Produsul funcţionează cu jumătate de putere.
Afişajul pentru putere redusă la jumătate este stins.
Produsul funcţionează cu putere completă.

Indicatorul acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la maşină sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, produsul nu este pregătit de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit sau complet descărcat.
4 LED-uri se aprind intermitent, produsul nu este pregătit de funcţionare.
Maşina este suprasolicitată sau supraîncălzită.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Maşină de perforat multifuncţională, mâner lateral, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Date tehnice


TE 60-A36
Tensiunea nominală
36 V
Greutate
8,1 kg
(17,9 lb)
Energia la o singură percuţie
8,1 J
Ø burghiu percutor
1/2 in …1 9/16 in
Ø burghiu de găurire cu străpungere
1 9/16 in …3 1/8 in
Ø coroană de rotopercutor
1 3/4 in …4 in
Ø coroană diamantată PCM
1 1/2 in …4 in
Ø burghiu pentru metal
1/4 in …1/2 in
Ø burghiu pentru lemn
13/32 in …1 1/4 in
Mandrina
TE‑Y

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

Deconectaţi produsul sau îndepărtaţi acumulatorul înainte de a întreprinde setări ale unităţii sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Îndepărtarea acumulatorului

Image alternative
 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară spre spate.

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra maşinii de perforat multifuncţionale.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a maşinii.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Împiedicare a utilizatorului prin limitatorul de adâncime montat, însă nefolosit.
 • Îndepărtaţi limitatorul de adâncime de la produs.
Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare suportul de susţinere (banda de întindere) din faţă peste mandrină, până la canelura prevăzută special.
 3. Poziţionaţi mânerul lateral în poziţia dorită.
 4. Rotiţi de mâner, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.

Montarea limitatorului de adâncime (opţional)

Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare limitatorul de adâncime din faţă în cele două 2 orificii de ghidaj prevăzute special.
 3. Rotiţi capul bombat, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) a mânerului lateral.

Reglarea puterii

După introducerea acumulatorului, produsul este reglat întotdeauna pe putere completă.
 1. Apăsaţi "butonul pentru putere redusă la jumătate". Produsul este pe putere redusă la jumătate.
  • Poziţia "afişaj pentru putere redusă la jumătate" se aprinde.
 2. Apăsaţi din nou "butonul pentru putere redusă la jumătate". Produsul este comutat pe putere maximă.
  • Poziţia "afişaj pentru putere redusă la jumătate" se stinge.

Introducerea/extragerea accesoriului de lucru

PERICOL
Pericol de incendiu Pericol la contactul dintre accesoriul de lucru fierbinte şi materiale uşor inflamabile.
 • Nu aşezaţi accesoriul de lucru fierbinte pe materiale uşor inflamabile.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Accesoriul de lucru devine fierbinte în utilizare.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea accesoriilor de lucru.
 • Nu aşezaţi accesoriul de lucru fierbinte pe materiale uşor inflamabile.
Utilizarea unei unsori inadecvate poate cauza deteriorări la produs. Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti .
Image alternative
 1. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . O unsoare greşită poate cauza deteriorări la produs.
 2. Introduceţi dispozitivul de lucru până la opritor în mandrină şi lăsaţi-l să se cupleze.
 3. După introducere, verificaţi închiderea sigură prin tragere de accesoriul de lucru.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.
 4. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de natură electrică Pericol de scurtcircuit.
 • Asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele maşinii de perforat multifuncţionale nu există corpuri străine, înainte de a introduce acumulatorul.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Pericol în caz de cădere a acumulatorului.
 • Un acumulator care cade vă poate periclita pe dumneavoastră şi alte persoane. Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în maşina de perforat multifuncţională.
Image alternative
 1. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 2. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Lucrări

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra maşinii de perforat multifuncţionale.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a maşinii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)

 1. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.
 2. Reglaţi puterea dorită.
 3. Aşezaţi burghiul pe materialul de bază.
 4. Apăsaţi comutatorul de comandă.
  • Produsul porneşte.

Găurire fără percuţie

Găurirea fără percuţie este posibilă cu a dispozitivelor de lucru având coadă de fixare specială. Asemenea dispozitive de lucru sunt disponibile în gama de accesorii Hilti . Alternativ, cu mandrina cu strângere rapidă se pot tensiona de exemplu burghie pentru lemn sau burghie pentru oţel cu tijă cilindrică şi se poate găuri fără percuţie.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.

Poziţionare daltă

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pierderea controlului asupra direcţiei de dăltuire.
 • Nu lucraţi în poziţia "Poziţionare daltă". Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" , până când se fixează.
Dalta poate fi aşezată în 24 poziţii diverse (în paşi de 15°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
Image alternative
 1. Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
 3. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative, până când se fixează.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.

Dăltuire

 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" Image alternative.

Activarea/dezactivarea funcţionării în regim continuu

În regimul de dăltuire puteţi bloca comutatorul de comandă în starea conectată.
Image alternative
 1. Glisaţi spre faţă butonul de fixare pentru funcţionare în regim continuu.
 2. Apăsaţi complet comutatorul de comandă.
  • Produsul funcţionează acum în regim continuu.
 3. Glisaţi spre spate butonul de fixare pentru funcţionare în regim continuu.
  • Produsul se deconectează.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Lipsa percuţiei.
Produsul este prea rece.
 • Aşezaţi produsul pe materialul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Starea acumulatorului nu este optimă.
 • Înlocuiţi acumulatorul.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de "dublu clic".
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Arborele principal al maşinii nu se roteşte.
Temperatura de lucru admisibilă a blocului electronic al produsului depăşită.
  Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
 • Lăsaţi produsul să se răcească.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Produsul se deconectează automat.
Dispozitivul de protecţie la suprasarcină activ.
  Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă. Lăsaţi produsul să se răcească. Acţionaţi din nou comutatorul de comandă. Reduceţi sarcina asupra maşinii.
Produsul se deconectează când burghiul este înţepenit.
Dispozitivul de protecţie electronic a fost activat pentru a evita încă o înţepenire.
 • Eliberaţi burghiul.
Dezvoltare puternică de căldură în maşina de perforat multifuncţională sau acumulator.
Defect electric.
 • Deconectaţi produsul imediat. Extrageţi acumulatorul şi examinaţi-l. Lăsaţi-l să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Produsul suprasolicitat (limita de aplicabilitate depăşită).
 • Alegeţi un produs adecvat pentru aplicaţia de lucru.
LED-urile de la acumulatoru nu indică nimic.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu un dublu clic.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
1 LED de la acumulator se aprinde intermitent.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
4 LED-uri de la acumulator se aprind intermitent.
Produsul suprasolicitat un timp scurt.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi produsul să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.
Produsul nu debitează puterea maximă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet.
 • Apăsaţi complet comutatorul de comandă până la opritor.
Tasta Putere redusă la jumătate conectată.
 • Apăsaţi tasta „putere redusă la jumătate“.
Burghiul nu se roteşte.
Selectorul de funcţii nu este fixat în poziţie sau se află în poziţia "Dăltuire" Image alternative sau în poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 • Aduceţi selectorul de funcţii în stare repaus la poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Accesoriul de lucru nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Mânerul lateral nu este montat corect.
 • Desfaceţi mânerul lateral şi montaţi-l corect, astfel încât banda de întindere şi mânerul lateral să fie înclichetate în adâncitură.
Produsul nu porneşte.
Sistemul electronic de blocare a pornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice.
 • Deconectaţi produsul şi conectaţi-l din nou.
Indicatorul de service se aprinde.
S-a atins termenul limită pentru o lucrare de servisare.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Deteriorări la produs.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul Pornit/Oprit se aprinde intermitent.
Produsul suprasolicitat un timp scurt.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi produsul să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .