Limba

VC 5-A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.
Image alternative Transmisie fără fir a datelor

Simboluri pe produs

Simboluri în funcţie de produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Curent continuu
Image alternative Nu aspiraţi materiale cu umiditate

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
Date despre produs
Aspirator de materiale uscate
VC 5-A22
Generaţia
01
Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru aparate electrice

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
 • Produsul nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, perceptive sau intelectuale sau fără suficientă experienţă şi / sau cunoştinţe insuficiente.
 • Folosirea aparatului este permisă numai persoanelor care sunt familiarizate cu acesta, care au fost instruite în ce priveşte folosirea în siguranţă şi care înţeleg pericolele rezultate. Aparatul nu este destinat copiilor.
 • Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Activităţile de curăţare şi de întreţinere de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
 • Aspirarea pulberilor nocive pentru sănătate, inflamabile şi/ sau explozive este interzisă (praf de magneziu-aluminiu etc.). Nu este permisă aspirarea materialelor mai fierbinţi de 60°C (de ex. ţigări mocnite, scrum fierbinte).
 • Nu utilizaţi apă, uleiuri, unsori sau detergenţi.
 • Nu folosiţi benzină sau alte lichide inflamabile pentru lucrări de curăţare.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru aspirator

Securitatea în locul de muncă
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi aspiratorul de praf de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei într-un aspirator de praf creşte riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Nu utilizaţi aspiratorul de praf în medii puternic încărcate cu praf.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri. În caz de contact, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, spălaţi ochii cu multă apă şi solicitaţi suplimentar asistenţă medicală.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Utilizaţi aparatul adecvat. Nu folosiţi aparatul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinaţia sa şi dacă este în stare impecabilă.
 • Nu utilizaţi aspiratorul ca desprăfuitor, în combinaţie cu aparate electrice.
 • Nu utilizaţi aspiratorul numai cu filtrul încorporat.
 • Evitaţi posibilitatea de pornire involuntară. Deconectaţi aparatul înainte de a introduce acumulatorul, de a-l ridica sau transporta. Nu transportaţi maşina cu degetul pe comutatorul de pornire/oprire. În caz de nefolosire a aparatului, pe parcursul unei pauze de lucru, înaintea lucrărilor de întreţinere, la schimbarea accesoriilor de lucru şi pe parcursul transportului, acumulatorul va fi înlăturat din maşină.
 • Nu vă aşezaţi sau urcaţi pe aparat.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Descriere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris aici este un aspirator de praf adecvat pentru activităţi de natură profesională, de exemplu în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri şi spaţii de închiriat. El este utilizabil numai pentru aplicaţii cu materiale uscate.

Hilti Produsele sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea, întreţinerea şi repararea sunt permise numai personalului autorizat şi instruit. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Tasta EJECT pentru furtun
 2. Mâner
 3. Comutatorul aparatului
 4. Suport de susţinere pentru cureaua de umăr
 5. Duză manuală
 6. Furtun
 7. Duză pentru spaţii înguste
 8. Clamă de închidere
 9. Recipient de murdărie
 10. Calota aspiratorului
 11. Tasta CLEAN pentru dispozitivul de curăţare a filtrului
 12. Locaşul bateriilor
 13. Filtru de aer uzat

Comutatorul aparatului

Starea
Semnificaţie
ECO
Modul de economie energie
MAX
Conectarea
OFF
Deconectarea

Setul de livrare

Aspirator de materiale uscate inclusiv element de filtru, furtun de aspirare complet, duză manuală, duză pentru spaţii înguste, curea de umăr şi manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Indicaţia acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la maşină sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent, maşina este pregătită de funcţionare.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, maşina nu este pregătită de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit.
4 LED-uri se aprind intermitent, maşina nu este pregătită de funcţionare.
Maşina este suprasolicitată sau supraîncălzită.
Când comutatorul aparatului este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului aparatului, interogarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului stării de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Indicatorul de suprasarcină şi de supraîncălzire

Maşina este echipată cu un dispozitiv electronic de protecţie la suprasarcină şi cu protecţie la supraîncălzire. În caz de suprasolicitare sau de supraîncălzire, maşina se deconectează automat. Dacă se eliberează comutatorul de comandă şi se apasă din nou, se pot produce întârzieri de conectare (fazele de răcire a maşinii).

Date tehnice


VC 5-A22
Tensiunea nominală (CC)
21,6 V
Curentul nominal
16 A
Greutate, conform EPTA-Procedure 01 (măsurată cu B22⁄5.2)
5,2 kg
Temperatura ambiantă
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Informaţii referitoare la zgomot şi vibraţii, măsurate conform EN 60335-2-69


VC 5-A22
Nivel presiunii acustice (LpA)
70,9 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
85,2 dB(A)
Insecuritatea
2,4 dB(A)
Valoarea emisiei vibraţiilor (ah)
< 2,5 m/s²
Insecuritatea (K)
Luat în considerare în valoare

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
ATENŢIONARE Operarea cu aparatul este permis numai personalului autorizat şi cu pregătire specială.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul din suportul de aparat.

Schimbarea filtrului tip pungă

Image alternative
 1. Deconectaţi aparatul.
 2. Deschideţi două clame de închidere.
 3. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
 4. Extrageţi filtrul tip pungă şi îndepărtaţi suportul de susţinere pentru filtrul tip pungă.
 5. Introduceţi prin glisare suportul de susţinere pentru filtrul tip pungă pe un filtru tip pungă nou.
 6. Fixaţi suportul de susţinere cu filtrul tip pungă în nervurile recipientului de murdărie.
 7. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie şi blocaţi cele două clame de închidere.

Montarea/îndepărtarea furtunului de aspirare

 1. Racordaţi furtunul de aspirare la fitingul de admisie al furtunului de aspirare.
  • Furtunul de aspirare se fixează în poziţie cu zgomot specific.
 2. Pentru a îndepărta furtunul de aspirare, ţineţi apăsat butonul EJECT .
 3. Îndepărtaţi furtunul de aspirare din fitingul de admisie al furtunului de aspirare.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare !
 • Cu acest produs nu este permisă aspirarea de pulberi periculoase.
 • Utilizaţi acest produs numai pentru aplicaţii cu materiale uscate.

Conectarea/ deconectarea aparatului

 1. Pentru a conecta aparatul, rotiţi comutatorul aparatului în această poziţie MAX .
  Pentru a regla un timp de funcţionare mai lung cu randament de aspirare redus, aduceţi comutatorul aparatului pe această poziţie ECO .
 2. Pentru a deconecta aparatul, aduceţi comutatorul aparatului în această poziţie OFF .

Curăţarea filtrului

 1. Conectaţi aparatul.
 2. Astupaţi capătul furtunului cu mâna.
 3. Aşteptaţi până când s-a constituit subpresiunea maximă.
 4. Apăsaţi acest buton CLEAN de 4-5.
 5. Deconectaţi aparatul.

După aspirare

 1. Rotiţi comutatorul aparatului în această poziţie: OFF .
 2. Goliţi recipientul şi curăţaţi aparatul prin ştergere cu o cârpă umedă.
 3. Fixaţi furtunul la suportul furtunului.
 4. Depozitaţi duzele.
 5. Depuneţi aspiratorul într-un spaţiu uscat, protejat împotriva folosirii neautorizate.
  • ATENŢIE Depozitarea acestui aspirator este permisă numai în spaţii închise.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Schimbarea filtrului

Image alternative
 1. Deconectaţi aparatul.
 2. Deschideţi două clame de închidere.
 3. Desprindeţi calota aspiratorului de pe recipientul de murdărie.
 4. Pentru a extrage rama filtrului, rotiţi sistemul de fixare al filtrului cu 180°.
 5. Extrageţi filtrul cu rama filtrului.
 6. Eliberaţi de praf garnitura şi suportul de preluare al ramei filtrului.
 7. Aşezaţi rama filtrului pe un filtru nou.
 8. Aşezaţi rama filtrului în suportul de susţinere pentru rama filtrului.
 9. Blocaţi rama filtrului cu elementele de fixare a filtrului.
 10. Aşezaţi calota aspiratorului pe recipientul de murdărie şi blocaţi cele două clame de închidere.

Schimbarea geotextilului filtrant

Image alternative
 1. Apăsaţi tasta pentru deblocarea filtrului de aer uzat şi extrageţi suportul filtrului.
 2. Îndepărtaţi geotextilul filtrant de la suportul filtrului.
 3. Fixaţi un nou geotextil filtrant pe suportul filtrului.
 4. Fixaţi suportul filtrului pe aparat.

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „dublu clic“.
Ciocul de fixare de pe acumulator este murdărit.
 • Curăţaţi ciocul de fixare şi fixaţi acumulatorul în poziţie.
1 LED se aprinde intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul este prea rece sau prea fierbinte.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească sau să se răcească lent la temperatura camerei.
4 LED-uri se aprind intermitent.
Motor supraîncălzit.
 • Deconectaţi aparatul.
 • Aşteptaţi 10 minute.
 • Îndepărtaţi înfundările de la filtru, ştuţul de admisie, furtun şi filtrul de evacuare.
 • Conectaţi maşina.
Randament de aspirare redus.
Recipientul de murdărie plin.
 • Goliţi recipientul de murdărie.
Furtunul de aspirare sau duza sunt înfundate.
 • Curăţaţi furtunul de aspirare şi duza.
Filtrul este înfundat
 • Verificaţi aşezarea corectă a filtrului.
Furtunul de aspirare sau duza sunt deteriorate.
 • Schimbaţi furtunul de aspirare sau duza.
Furtunul de aspirare nu este fixat în poziţie.
Uşoare electrocutări.
Încărcare electrostatică.
 • Majoraţi umiditatea aerului.
 • Aspiraţi pe modul ECO .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative