Limba

TE 2000-AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Indicator de Service

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ciocan de dăltuire
  TE 2000‑AVR
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Descriere

Vedere generală TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Mâner
 2. Comutator de pornire/ oprire
 3. Mâner de transport
 4. Indicator de Service
 5. Fişa cablului de reţea
 6. Cablu de reţea cu conector
 7. Fante de aerisire
 8. Mandrina

Vedere generală a căruciorului de transport

Image alternative
 1. Mâner
 2. Cadru opritor
 3. Suport pentru materialul consumabil (daltă)
 4. Roţi
 5. Siguranţă de roată (şaibă, şplint)
 6. Dorn de preluare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ciocan de dăltuire cu dirijare manuală. El este destinat dăltuirii în beton, zidărie şi asfalt. Poate fi folosit şi pentru bătătorire şi săpare.
Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Utilizare eronată previzibilă

 • Punerea în exploatare a aparatului este permisă numai în medii uscate.
 • Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Este interzisă prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate (de ex. azbestul).

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Indicator de Service

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.
Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare. Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti , astfel încât el să fie întotdeauna pregătit de funcţionare.
Deteriorări la aparat.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Protecţia la supraîncălzire
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată.

Setul de livrare

Ciocan de dăltuire, cablu de reţea detaşabil, manual de utilizare, unsoare. Căruciorul de transport este oferit ca accesoriu.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group

Date tehnice

Ciocan de dăltuire

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

TE 2000‑AVR
Greutate conform EPTA-Procedure 01
14,5 kg
Frecvenţa de percuţie
30 Hz
Clasa de protecţie
II

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot
Nivelul puterii acustice măsurat (LWA)
97 dB(A)
Nivelul puterii acustice garantat (LWAd)
100 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
77 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Valori ale vibraţiilor
Dăltuire (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Racordarea cablului de reţea la aparat

Conectorul detaşabil are voie să fie conectat cu produsul numai în stare curată, uscată şi fără tensiune. Conexiunea este codată.
Image alternative
 1. Scoateţi cablul de reţea din cutia de transport.
 2. Introduceţi conectorul mecanic în aparat, până când opritorul se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Introduceţi fişa de reţea în priză.

Introducerea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Un unsoare greşită poate cauza deteriorări la maşină.
 3. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrină şi rotiţi-l cu o uşoară presiune de apăsare, până când se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 4. Verificaţi blocarea sigură, trăgând de accesoriul de lucru.

Extragerea dispozitivului de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte şi/ sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
 • Nu aşezaţi niciodată dispozitivul de lucru fierbinte pe o suprafaţă-suport inflamabilă.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor.
 3. Extrageţi dispozitivul de lucru.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Lipsa conductorului de pământare şi a întrerupătorului automat de protecţie diferenţial poate duce la accidentări grave şi arsuri.
 • Controlaţi la alimentarea electrică al şantierului dacă de la reţea sau de la generator există şi este racordat întotdeauna conductorul de pământare şi întrerupătorul automat de protecţie diferenţial.
 • Fără aceste măsuri de securitate nu puneţi niciun produs în funcţiune.
ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
Încredinţaţi tot setul de lucrări spre aprobarea conducerii şantierului!

Dăltuire

 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Aşezaţi dalta în poziţia dorită.
 3. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  Lucrările la temperaturi joase:
  aparatul necesită atingerea unei temperaturi minime de lucru, până când mecanismul de percuţie intră în funcţiune. Pentru a o atinge, aşezaţi scurt aparatul pe suportul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar, repetaţi acest procedeu, până când mecanismul de percuţie începe să lucreze.

Deconectarea

 1. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 2. Scoateţi fişa de reţea din priză.

Indicaţii de lucru

Dalta poate fi aşezată în 6 poziţii diverse (în paşi de 60°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
  Image alternative
 • Aşezaţi dalta în poziţie de lucru la aproximativ 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") de muchie.
 • În cazul armăturilor metalice, conduceţi dalta întotdeauna spre marginea materialului, nu spre armătura metalică.
 • Începeţi procesul de dăltuire într-un unghi de 70° până la 80° faţă de suprafaţa din beton şi orientaţi vârful spre margine. Modificaţi apoi unghiul în direcţia 90° şi îndepărtaţi materialul prin rupere.
 • Rotiţi regulat dalta, deoarece o uzură uniformă ajută autoascuţirea.
 • O presiune de apăsare prea mică poate face dalta să sară. O presiune de apăsare prea mare produce o diminuare a puterii de dăltuire.

Opţiunea cărucior de transport

Transportul

Căruciorul de transport asigură un transport fără pericole al ciocanului de dăltuire.
 • Asiguraţi o poziţie stabilă a căruciorului de transport.
 • Aşezaţi aparatul pe dornul de preluare a aparatului prevăzut special şi asiguraţi-l întotdeauna pe parcursul transportului cu jugul de reţinere.
 • Introduceţi dalta în suportul prevăzut până când se fixează.
 • Acordaţi atenţie siguranţei pe căile de transport.
 • Nu opriţi căruciorul de transport pe suprafeţe înclinate.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Tabelul defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte
Iniţializarea blocului electronic în curs (până la aprox. 4 secunde începând de la introducerea fişei)
 • Deconectaţi şi reconectaţi aparatul.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă
 • Introduceţi un alt aparat electric, verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte
 • Încredinţaţi verificarea unui specialist electrician şi înlocuiţi, dacă este cazul.
Generator cu Sleep Mode
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Apoi conectaţi şi deconectaţi din nou aparatul.
Lipsa percuţiei
Aparatul este prea rece
 • Aduceţi aparatul la temperatura minimă de lucru.
Deteriorări la aparat
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării şi indicaţia se aprinde intermitent în roşu
Defecţiune temporară (de ex. supraîncălzire sau supratensiune)
 • Deconectaţi, lăsaţi aparatul să se răcească sau racordaţi aparatul la altă sursă de alimentare electrică.
Aparatul funcţionează, dar indicaţia este aprinsă permanent în roşu
Preavertizare de service
 • Dispuneţi efectuarea lucrărilor de service sau de reparaţie de către centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării
Cablul prelungitor prea lung sau cu secţiune prea redusă
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungime admisibilă şi cu secţiune suficientă.
Cablul de reţea cu conector cu este introdus corect.
 • Racordaţi corect cablul de reţea cu conector la aparatul electric.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r6025050.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

TE 2000-AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Indicator de Service

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ciocan de dăltuire
  TE 2000‑AVR
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. Un imagine a organismului de certificare găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Descriere

Vedere generală TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Mâner
 2. Comutator de pornire/ oprire
 3. Mâner de transport
 4. Indicator de Service
 5. Fişa cablului de reţea
 6. Cablu de reţea cu conector
 7. Fante de aerisire
 8. Mandrina

Vedere generală a căruciorului de transport

Image alternative
 1. Mâner
 2. Cadru opritor
 3. Suport pentru materialul consumabil (daltă)
 4. Roţi
 5. Siguranţă de roată (şaibă, şplint)
 6. Dorn de preluare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ciocan de dăltuire cu dirijare manuală. El este destinat dăltuirii în beton, zidărie şi asfalt. Poate fi folosit şi pentru bătătorire şi săpare.
Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Utilizare eronată previzibilă

 • Punerea în exploatare a aparatului este permisă numai în medii uscate.
 • Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Este interzisă prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate (de ex. azbestul).

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Indicator de Service

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.
Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare. Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti , astfel încât el să fie întotdeauna pregătit de funcţionare.
Deteriorări la aparat.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Protecţia la supraîncălzire
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată.

Setul de livrare

Ciocan de dăltuire, cablu de reţea detaşabil, manual de utilizare, unsoare. Căruciorul de transport este oferit ca accesoriu.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group

Date tehnice

Ciocan de dăltuire

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

TE 2000‑AVR
Greutate
14,5 kg
Frecvenţa de percuţie
30 Hz
Clasa de protecţie
II

Utilizarea cablurilor prelungitoare

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
 • Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat şi supraîncălzirea cablului.
 • Controlaţi regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
 • Înlocuiţi cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
 • Dacă lucraţi în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.
Valorile recomandate pentru secţiunile minime şi lungimile maxime de cablu la tensiunea reţelei de 120V
Cablul
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Secţiunea conductorului
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Secţiunea conductorului
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Lungimea cablului
25 m
30 m
50 m
100 m
Lungimea cablului
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Racordarea cablului de reţea la aparat

Conectorul detaşabil are voie să fie conectat cu produsul numai în stare curată, uscată şi fără tensiune. Conexiunea este codată.
Image alternative
 1. Scoateţi cablul de reţea din cutia de transport.
 2. Introduceţi conectorul mecanic în aparat, până când opritorul se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Introduceţi fişa de reţea în priză.

Introducerea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Un unsoare greşită poate cauza deteriorări la maşină.
 3. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrină şi rotiţi-l cu o uşoară presiune de apăsare, până când se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 4. Verificaţi blocarea sigură, trăgând de accesoriul de lucru.

Extragerea dispozitivului de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte şi/ sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
 • Nu aşezaţi niciodată dispozitivul de lucru fierbinte pe o suprafaţă-suport inflamabilă.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor.
 3. Extrageţi dispozitivul de lucru.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Lipsa conductorului de pământare şi a întrerupătorului automat de protecţie diferenţial poate duce la accidentări grave şi arsuri.
 • Controlaţi la alimentarea electrică al şantierului dacă de la reţea sau de la generator există şi este racordat întotdeauna conductorul de pământare şi întrerupătorul automat de protecţie diferenţial.
 • Fără aceste măsuri de securitate nu puneţi niciun produs în funcţiune.
ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
Încredinţaţi tot setul de lucrări spre aprobarea conducerii şantierului!

Dăltuire

 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Aşezaţi dalta în poziţia dorită.
 3. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  Lucrările la temperaturi joase:
  aparatul necesită atingerea unei temperaturi minime de lucru, până când mecanismul de percuţie intră în funcţiune. Pentru a o atinge, aşezaţi scurt aparatul pe suportul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar, repetaţi acest procedeu, până când mecanismul de percuţie începe să lucreze.

Deconectarea

 1. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 2. Scoateţi fişa de reţea din priză.

Indicaţii de lucru

Dalta poate fi aşezată în 6 poziţii diverse (în paşi de 60°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
  Image alternative
 • Aşezaţi dalta în poziţie de lucru la aproximativ 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") de muchie.
 • În cazul armăturilor metalice, conduceţi dalta întotdeauna spre marginea materialului, nu spre armătura metalică.
 • Începeţi procesul de dăltuire într-un unghi de 70° până la 80° faţă de suprafaţa din beton şi orientaţi vârful spre margine. Modificaţi apoi unghiul în direcţia 90° şi îndepărtaţi materialul prin rupere.
 • Rotiţi regulat dalta, deoarece o uzură uniformă ajută autoascuţirea.
 • O presiune de apăsare prea mică poate face dalta să sară. O presiune de apăsare prea mare produce o diminuare a puterii de dăltuire.

Opţiunea cărucior de transport

Transportul

Căruciorul de transport asigură un transport fără pericole al ciocanului de dăltuire.
 • Asiguraţi o poziţie stabilă a căruciorului de transport.
 • Aşezaţi aparatul pe dornul de preluare a aparatului prevăzut special şi asiguraţi-l întotdeauna pe parcursul transportului cu jugul de reţinere.
 • Introduceţi dalta în suportul prevăzut până când se fixează.
 • Acordaţi atenţie siguranţei pe căile de transport.
 • Nu opriţi căruciorul de transport pe suprafeţe înclinate.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Tabelul defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte
Iniţializarea blocului electronic în curs (până la aprox. 4 secunde începând de la introducerea fişei)
 • Deconectaţi şi reconectaţi aparatul.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă
 • Introduceţi un alt aparat electric, verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte
 • Încredinţaţi verificarea unui specialist electrician şi înlocuiţi, dacă este cazul.
Generator cu Sleep Mode
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Apoi conectaţi şi deconectaţi din nou aparatul.
Lipsa percuţiei
Aparatul este prea rece
 • Aduceţi aparatul la temperatura minimă de lucru.
Deteriorări la aparat
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării şi indicaţia se aprinde intermitent în roşu
Defecţiune temporară (de ex. supraîncălzire sau supratensiune)
 • Deconectaţi, lăsaţi aparatul să se răcească sau racordaţi aparatul la altă sursă de alimentare electrică.
Aparatul funcţionează, dar indicaţia este aprinsă permanent în roşu
Preavertizare de service
 • Dispuneţi efectuarea lucrărilor de service sau de reparaţie de către centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării
Cablul prelungitor prea lung sau cu secţiune prea redusă
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungime admisibilă şi cu secţiune suficientă.
Cablul de reţea cu conector cu este introdus corect.
 • Racordaţi corect cablul de reţea cu conector la aparatul electric.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

TE 2000-AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Indicator de Service

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ciocan de dăltuire
  TE 2000‑AVR
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Descriere

Vedere generală TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Mâner
 2. Comutator de pornire/ oprire
 3. Mâner de transport
 4. Indicator de Service
 5. Fante de aerisire
 6. Mandrina

Vedere generală a căruciorului de transport

Image alternative
 1. Mâner
 2. Cadru opritor
 3. Suport pentru materialul consumabil (daltă)
 4. Roţi
 5. Siguranţă de roată (şaibă, şplint)
 6. Dorn de preluare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ciocan de dăltuire cu dirijare manuală. El este destinat dăltuirii în beton, zidărie şi asfalt. Poate fi folosit şi pentru bătătorire şi săpare.
Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Utilizare eronată previzibilă

 • Punerea în exploatare a aparatului este permisă numai în medii uscate.
 • Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Este interzisă prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate (de ex. azbestul).

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Indicator de Service

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.
Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare. Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti , astfel încât el să fie întotdeauna pregătit de funcţionare.
Deteriorări la aparat.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Protecţia la supraîncălzire
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată.

Setul de livrare

Ciocan de dăltuire, manual de utilizare, unsoare. Căruciorul de transport este oferit ca accesoriu.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group

Date tehnice

Ciocan de dăltuire

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.
Greutate conform EPTA-Procedure 01
14,5 kg
Frecvenţa de percuţie
30 Hz
Clasa de protecţie
II

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot
Nivelul puterii acustice măsurat (LWA)
97 dB(A)
Nivelul puterii acustice garantat (LWAd)
100 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
77 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Valori ale vibraţiilor
Dăltuire (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Un unsoare greşită poate cauza deteriorări la maşină.
 3. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrină şi rotiţi-l cu o uşoară presiune de apăsare, până când se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 4. Verificaţi blocarea sigură, trăgând de accesoriul de lucru.

Extragerea dispozitivului de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte şi/ sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
 • Nu aşezaţi niciodată dispozitivul de lucru fierbinte pe o suprafaţă-suport inflamabilă.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor.
 3. Extrageţi dispozitivul de lucru.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Lipsa conductorului de pământare şi a întrerupătorului automat de protecţie diferenţial poate duce la accidentări grave şi arsuri.
 • Controlaţi la alimentarea electrică al şantierului dacă de la reţea sau de la generator există şi este racordat întotdeauna conductorul de pământare şi întrerupătorul automat de protecţie diferenţial.
 • Fără aceste măsuri de securitate nu puneţi niciun produs în funcţiune.
ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
Încredinţaţi tot setul de lucrări spre aprobarea conducerii şantierului!

Dăltuire

 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Aşezaţi dalta în poziţia dorită.
 3. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  Lucrările la temperaturi joase:
  aparatul necesită atingerea unei temperaturi minime de lucru, până când mecanismul de percuţie intră în funcţiune. Pentru a o atinge, aşezaţi scurt aparatul pe suportul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar, repetaţi acest procedeu, până când mecanismul de percuţie începe să lucreze.

Deconectarea

 1. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 2. Scoateţi fişa de reţea din priză.

Indicaţii de lucru

Dalta poate fi aşezată în 6 poziţii diverse (în paşi de 60°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
  Image alternative
 • Aşezaţi dalta în poziţie de lucru la aproximativ 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") de muchie.
 • În cazul armăturilor metalice, conduceţi dalta întotdeauna spre marginea materialului, nu spre armătura metalică.
 • Începeţi procesul de dăltuire într-un unghi de 70° până la 80° faţă de suprafaţa din beton şi orientaţi vârful spre margine. Modificaţi apoi unghiul în direcţia 90° şi îndepărtaţi materialul prin rupere.
 • Rotiţi regulat dalta, deoarece o uzură uniformă ajută autoascuţirea.
 • O presiune de apăsare prea mică poate face dalta să sară. O presiune de apăsare prea mare produce o diminuare a puterii de dăltuire.

Opţiunea cărucior de transport

Transportul

Căruciorul de transport asigură un transport fără pericole al ciocanului de dăltuire.
 • Asiguraţi o poziţie stabilă a căruciorului de transport.
 • Aşezaţi aparatul pe dornul de preluare a aparatului prevăzut special şi asiguraţi-l întotdeauna pe parcursul transportului cu jugul de reţinere.
 • Introduceţi dalta în suportul prevăzut până când se fixează.
 • Acordaţi atenţie siguranţei pe căile de transport.
 • Nu opriţi căruciorul de transport pe suprafeţe înclinate.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Tabelul defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte
Iniţializarea blocului electronic în curs (până la aprox. 4 secunde începând de la introducerea fişei)
 • Deconectaţi şi reconectaţi aparatul.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă
 • Introduceţi un alt aparat electric, verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte
 • Încredinţaţi verificarea unui specialist electrician şi înlocuiţi, dacă este cazul.
Generator cu Sleep Mode
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Apoi conectaţi şi deconectaţi din nou aparatul.
Lipsa percuţiei
Aparatul este prea rece
 • Aduceţi aparatul la temperatura minimă de lucru.
Deteriorări la aparat
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării şi indicaţia se aprinde intermitent în roşu
Defecţiune temporară (de ex. supraîncălzire sau supratensiune)
 • Deconectaţi, lăsaţi aparatul să se răcească sau racordaţi aparatul la altă sursă de alimentare electrică.
Aparatul funcţionează, dar indicaţia este aprinsă permanent în roşu
Preavertizare de service
 • Dispuneţi efectuarea lucrărilor de service sau de reparaţie de către centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării
Cablul prelungitor prea lung sau cu secţiune prea redusă
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungime admisibilă şi cu secţiune suficientă.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r6025050.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

TE 2000-AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Indicator de Service

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ciocan de dăltuire
  TE 2000‑AVR
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. Un imagine a organismului de certificare găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Descriere

Vedere generală TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Mâner
 2. Comutator de pornire/ oprire
 3. Mâner de transport
 4. Indicator de Service
 5. Fante de aerisire
 6. Mandrina

Vedere generală a căruciorului de transport

Image alternative
 1. Mâner
 2. Cadru opritor
 3. Suport pentru materialul consumabil (daltă)
 4. Roţi
 5. Siguranţă de roată (şaibă, şplint)
 6. Dorn de preluare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ciocan de dăltuire cu dirijare manuală. El este destinat dăltuirii în beton, zidărie şi asfalt. Poate fi folosit şi pentru bătătorire şi săpare.
Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Utilizare eronată previzibilă

 • Punerea în exploatare a aparatului este permisă numai în medii uscate.
 • Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Este interzisă prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate (de ex. azbestul).

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Indicator de Service

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.
Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare. Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti , astfel încât el să fie întotdeauna pregătit de funcţionare.
Deteriorări la aparat.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Protecţia la supraîncălzire
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată.

Setul de livrare

Ciocan de dăltuire, manual de utilizare, unsoare. Căruciorul de transport este oferit ca accesoriu.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group

Date tehnice

Ciocan de dăltuire

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.
Greutate
14,5 kg
Frecvenţa de percuţie
30 Hz
Clasa de protecţie
II

Utilizarea cablurilor prelungitoare

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
 • Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat şi supraîncălzirea cablului.
 • Controlaţi regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
 • Înlocuiţi cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
 • Dacă lucraţi în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.
Valorile recomandate pentru secţiunile minime şi lungimile maxime de cablu la tensiunea reţelei de 120V
Cablul
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Secţiunea conductorului
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Secţiunea conductorului
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Lungimea cablului
25 m
30 m
50 m
100 m
Lungimea cablului
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Un unsoare greşită poate cauza deteriorări la maşină.
 3. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrină şi rotiţi-l cu o uşoară presiune de apăsare, până când se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 4. Verificaţi blocarea sigură, trăgând de accesoriul de lucru.

Extragerea dispozitivului de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte şi/ sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
 • Nu aşezaţi niciodată dispozitivul de lucru fierbinte pe o suprafaţă-suport inflamabilă.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor.
 3. Extrageţi dispozitivul de lucru.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Lipsa conductorului de pământare şi a întrerupătorului automat de protecţie diferenţial poate duce la accidentări grave şi arsuri.
 • Controlaţi la alimentarea electrică al şantierului dacă de la reţea sau de la generator există şi este racordat întotdeauna conductorul de pământare şi întrerupătorul automat de protecţie diferenţial.
 • Fără aceste măsuri de securitate nu puneţi niciun produs în funcţiune.
ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
Încredinţaţi tot setul de lucrări spre aprobarea conducerii şantierului!

Dăltuire

 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Aşezaţi dalta în poziţia dorită.
 3. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  Lucrările la temperaturi joase:
  aparatul necesită atingerea unei temperaturi minime de lucru, până când mecanismul de percuţie intră în funcţiune. Pentru a o atinge, aşezaţi scurt aparatul pe suportul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar, repetaţi acest procedeu, până când mecanismul de percuţie începe să lucreze.

Deconectarea

 1. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 2. Scoateţi fişa de reţea din priză.

Indicaţii de lucru

Dalta poate fi aşezată în 6 poziţii diverse (în paşi de 60°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
  Image alternative
 • Aşezaţi dalta în poziţie de lucru la aproximativ 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") de muchie.
 • În cazul armăturilor metalice, conduceţi dalta întotdeauna spre marginea materialului, nu spre armătura metalică.
 • Începeţi procesul de dăltuire într-un unghi de 70° până la 80° faţă de suprafaţa din beton şi orientaţi vârful spre margine. Modificaţi apoi unghiul în direcţia 90° şi îndepărtaţi materialul prin rupere.
 • Rotiţi regulat dalta, deoarece o uzură uniformă ajută autoascuţirea.
 • O presiune de apăsare prea mică poate face dalta să sară. O presiune de apăsare prea mare produce o diminuare a puterii de dăltuire.

Opţiunea cărucior de transport

Transportul

Căruciorul de transport asigură un transport fără pericole al ciocanului de dăltuire.
 • Asiguraţi o poziţie stabilă a căruciorului de transport.
 • Aşezaţi aparatul pe dornul de preluare a aparatului prevăzut special şi asiguraţi-l întotdeauna pe parcursul transportului cu jugul de reţinere.
 • Introduceţi dalta în suportul prevăzut până când se fixează.
 • Acordaţi atenţie siguranţei pe căile de transport.
 • Nu opriţi căruciorul de transport pe suprafeţe înclinate.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Tabelul defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte
Iniţializarea blocului electronic în curs (până la aprox. 4 secunde începând de la introducerea fişei)
 • Deconectaţi şi reconectaţi aparatul.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă
 • Introduceţi un alt aparat electric, verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte
 • Încredinţaţi verificarea unui specialist electrician şi înlocuiţi, dacă este cazul.
Generator cu Sleep Mode
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Apoi conectaţi şi deconectaţi din nou aparatul.
Lipsa percuţiei
Aparatul este prea rece
 • Aduceţi aparatul la temperatura minimă de lucru.
Deteriorări la aparat
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării şi indicaţia se aprinde intermitent în roşu
Defecţiune temporară (de ex. supraîncălzire sau supratensiune)
 • Deconectaţi, lăsaţi aparatul să se răcească sau racordaţi aparatul la altă sursă de alimentare electrică.
Aparatul funcţionează, dar indicaţia este aprinsă permanent în roşu
Preavertizare de service
 • Dispuneţi efectuarea lucrărilor de service sau de reparaţie de către centrul de service Hilti .
Aparatul nu porneşte sau se deconectează pe parcursul exploatării
Cablul prelungitor prea lung sau cu secţiune prea redusă
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungime admisibilă şi cu secţiune suficientă.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .