Limba

AG 230-27DB

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Turaţia nominală
Image alternative Diametru
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
Date despre produs
Polizor unghiular
AG 230-27DB
Generaţia
04
Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. Un imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Werkzeuge | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni comune de protecţie a muncii pentru şlefuire, şlefuire cu şmirghel, lucrul cu perii de sârmă, polizare şi debitare cu discuri abrazive:

 • Această sculă electrică se utilizează ca şlefuitor şi maşină de tăiat cu disc abraziv. Acordaţi atenţie tuturor instrucţiunilor de protecţie a muncii, instrucţiunilor, desenelor şi datelor pe care le primiţi împreună cu aparatul. Dacă nu respectaţi instrucţiunile care urmează, vă expuneţi pericolelor de electrocutare, foc şi/ sau accidentări grave.
 • Această sculă electrică nu este adecvată pentru şlefuire cu şmirghel, lucrări cu perii de sârmă şi polizare. Aplicaţiile de lucru pentru care această sculă electrică nu este prevăzută pot provoca pericole şi accidentări.
 • Nu utilizaţi accesorii care nu sunt prevăzute special şi nu au fost recomandate de producător pentru această sculă electrică. Simplul motiv că puteţi fixa accesoriul la scula electrică nu garantează o utilizare în siguranţă.
 • Turaţia admisă a dispozitivului de lucru trebuie să fie cel puţin la fel de înaltă ca şi turaţia maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai rapid decât este admis se pot sparge şi pot fi aruncate.
 • Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă indicaţiilor dimensionale ale sculei electrice. Dispozitivele de lucru dimensionate greşit nu pot fi ecranate sau controlate suficient.
 • Dispozitivele de lucru cu adaptor filetat trebuie să se potrivească perfect pe filetul arborelui port-accesoriu. La dispozitivele de lucru care se montează cu flanşă, diametrul găurii dispozitivului de lucru trebuie să se potrivească cu diametrul de preluare al flanşei. Dispozitivele de lucru care nu se fixează perfect pe scula electrică se rotesc neuniform, vibrează foarte intens şi pot duce la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Controlaţi înainte de fiecare utilizare eventualele formări de aşchii sau fisuri la dispozitivele de lucru cum ar fi discurile abrazive, eventualele fisuri sau uzura puternică prin fricţiune sau folosire la talerele de şlefuit, eventualele fire desprinse sau rupte la periile de sârmă. Dacă scula electrică sau dispozitivul de lucru cade accidental, verificaţi dacă acesta s-a deteriorat sau utilizaţi un dispozitiv de lucru nedeteriorat. Dacă aţi controlat şi introdus dispozitivul de lucru, nu staţi şi nu permiteţi staţionarea altor persoane din apropiere la nivelul dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, şi lăsaţi produsul să funcţioneze un minut cu turaţia maximă. Dispozitivele de lucru deteriorate se sparg cel mai frecvent în acest interval de testare.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În funcţie de aplicaţia de lucru, utilizaţi o apărătoare pentru întreaga faţă, apărătoare pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi o mască anti-praf, căşti antifonice, mănuşi de protecţie sau un şorţ special, care vă protejează faţă de particulele aşchiate şi de material. Ochii trebuie să fie protejaţi faţă de corpurile străine antrenate în aer, care se formează în diferite aplicaţii de lucru. Masca anti-praf sau masca de protecţie a respiraţiei trebuie să filtreze praful generat în cursul aplicaţiei de lucru. Dacă vă expuneţi la zgomot puternic o perioadă îndelungată, puteţi suferi leziuni ale auzului.
 • Aveţi în vedere ca terţele persoane să păstreze o distanţă de siguranţă suficientă faţă de zona dumneavoastră de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecţie. Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate şi pot provoca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.
 • Ţineţi scula electrică numai de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale produsului şi poate duce la electrocutări.
 • Ţineţi cablul de reţea la distanţă faţă de dispozitivele de lucru aflate în rotaţie. Dacă pierdeţi controlul asupra produsului, cablul de reţea poate fi secţionat sau angrenat, iar mâna sau braţul dumneavoastră poate ajunge la dispozitivul de lucru aflat în rotaţie.
 • Nu depuneţi niciodată scula electrică înainte ca dispozitivul de lucru să fie în repaus complet. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie poate ajunge în contact cu suprafaţa de depunere, situaţie în care puteţi pierde controlul asupra sculei electrice.
 • Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze în timp ce o transportaţi. Îmbrăcămintea dumneavoastră poate fi angrenată prin contactul întâmplător cu dispozitivul de lucru aflat în rotaţie, iar dispozitivul de lucru vă poate pătrunde în corp.
 • Curăţaţi regulat fantele de aerisire ale sculei electrice. Suflanta motorului atrage praful în carcasă, iar o acumulare puternică de praf metalic poate duce la apariţia unor pericole de natură electrică.
 • Nu utilizaţi scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.
 • Nu utilizaţi dispozitive de lucru care necesită mijloace de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor mijloace de răcire lichide poate duce la electrocutări.
Reculul şi instrucţiunile corespunzătoare de protecţie a munciiReculul este reacţia bruscă în urma agăţării sau blocării dispozitivului de lucru aflat în rotaţie, cum ar fi discul abraziv, talerul de şlefuit, peria de sârmă etc. Agăţarea sau blocarea provoacă oprirea instantanee a dispozitivului de lucru aflat în rotaţie. În acest fel, o sculă electrică necontrolată este accelerată în punctul de blocare în sensul invers celui de rotaţie a dispozitivului de lucru.
Dacă, de exemplu, discul abraziv de şlefuire s-a agăţat sau blocat în piesa care se prelucrează, marginea discului abraziv introdus în piesa care se prelucrează rămâne imobilizată, ceea ce duce la ruperea discului abraziv sau la reculul acestuia. Discul abraziv de şlefuire se va mişca spre operator sau în sens opus, în funcţie de sensul de rotaţie a discului în locul de blocare. În această situaţie, este posibilă şi ruperea discurilor abrazive de şlefuire.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm scula electrică şi aduceţi corpul şi braţele într-o poziţie în care puteţi să captaţi forţele de recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul suplimentar, dacă acesta există, pentru a avea cel mai ridicat control posibil asupra forţelor de recul sau momentelor mecanice de reacţie la creşterea turaţiei. Operatorul poate stăpâni forţele de recul şi de reacţie prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Nu aduceţi niciodată mâinile în apropierea dispozitivelor de lucru aflate în rotaţie. Dispozitivul de lucru se poate deplasa peste mâna dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Evitaţi prezenţa corpului în zona în care scula electrică se deplasează în caz de recul. Reculul propulsează scula electrică în direcţia opusă mişcării discului abraziv, în punctul de blocare.
 • Lucraţi cu atenţie deosebită în zonele colţurilor, muchiilor ascuţite etc. Împiedicaţi posibilitatea ca dispozitivele de lucru să ricoşeze din piesa care se prelucrează şi să se înţepenească. Dispozitivul de lucru aflat în rotaţie tinde să se înţepenească la colţuri, muchii ascuţite sau dacă ricoşează. Această situaţie cauzează pierderea controlului sau reculul.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău cu lanţ sau pânze de ferăstrău dinţate. Asemenea dispozitive de lucru produc frecvent un recul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.
Instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru şlefuire şi debitare cu discuri abrazive:
 • Utilizaţi exclusiv corpurile abrazive avizate pentru scula electrică şi capota de protecţie prevăzută pentru aceste corpuri abrazive. Corpurile abrazive care nu sunt prevăzute pentru scula electrică nu pot fi ecranate suficient şi nu prezintă siguranţă.
 • Discurile abrazive bombate trebuie să fie montate astfel încât suprafaţa lor de rectificare să nu fie proeminentă peste nivelul marginii capotei de protecţie. Un disc abraziv montat neuniform care iese dincolo de nivelul marginii capotei de protecţie nu mai poate fi ecranat suficient.
 • Capota de protecţie trebuie să fie montată în siguranţă pe scula electrică şi reglată pentru a conferi cel mai înalt grad de securitate, astfel încât partea din corpul abraziv care rămâne deschisă spre operator să fie cea mai mică posibil. Capota de protecţie ajută la protejarea operatorului faţă de fragmentele rupte, contactul accidental cu corpul abraziv, precum şi faţă de scânteile care ar putea aprinde îmbrăcămintea.
 • Utilizarea corpurilor abrazive este permisă numai pentru posibilităţile aplicative recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi niciodată cu suprafaţa laterală a unui disc abraziv de tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate aşchierii în materiale cu muchia discului. Exercitarea unor forţe laterale asupra acestor corpuri abrazive poate duce la spargerea lor.
 • Utilizaţi întotdeauna flanşe de strângere fără deteriorări, de mărime şi formă corecte pentru discul abraziv ales de dumneavoastră. Flanşele adecvate susţin discul abraziv şi diminuează astfel pericolul spargerii discului. Flanşele pentru discurile abrazive de tăiere pot să difere faţă de flanşele pentru alte discuri abrazive.
 • Nu utilizaţi discuri abrazive uzate de la scule electrice mai mari. Discurile abrazive pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turaţiile ridicate ale sculelor electrice mai mici şi se pot sparge.
Alte instrucţiuni speciale de protecţie a muncii pentru debitarea cu discuri abrazive:
 • Evitaţi blocarea discului abraziv de tăiere sau presiunea de apăsare prea ridicată. Nu executaţi tăieri excesiv de adânci. Suprasarcina asupra discului abraziv de tăiere duce la creşterea solicitării acestuia şi a probabilităţii de înclinare sau blocare şi, implicit, la posibilitatea unui recul sau a spargerii corpului abraziv.
 • Evitaţi prezenţa în zona din faţa şi din spatele discului abraziv de tăiere aflat în rotaţie. Dacă deplasaţi discul abraziv de tăiere spre propria persoană în piesa care se prelucrează, scula electrică cu discul aflat în rotaţie poate fi aruncată direct spre dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Dacă discul abraziv de tăiere se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi aparatul şi aşteptaţi până când discul ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să trageţi din tăietură discul abraziv de tăiere aflat încă în rotaţie; în caz contrar, poate avea loc un recul. Identificaţi şi înlăturaţi cauza înţepenirii.
 • Nu conectaţi din nou scula electrică cât timp aceasta se află încă în piesa care se prelucrează. Lăsaţi mai întâi discul abraziv de tăiere să îşi atingă turaţia maximă, înainte de a continua cu atenţie operaţia de tăiere. În caz contrar, discul se poate agăţa, poate sări din piesa de lucru sau poate provoca un recul.
 • Sprijiniţi plăcile sau piesele de lucru mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită înţepenirii discului abraziv de tăiere. Piesele de lucru mari se pot încovoia sub propria greutate. Piesa care se prelucrează trebuie să fie sprijinită pe ambele laturi ale discului, atât în apropierea tăieturii, cât şi la margine.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la "tăierile îngropate" în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Discul abraziv de tăiere care intră adânc în material poate provoca un recul la tăierea în conductele de gaz sau de apă, conductorii electrici sau alte obiecte.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la aparat.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Nu utilizaţi discuri abrazive de tăiere pentru lucrări de debitare.
 • Strângeţi ferm dispozitivul de lucru şi flanşa. Dacă dispozitivul de lucru şi flanşa nu sunt strânse ferm, după deconectare apare posibilitatea ca dispozitivul de lucru să se desprindă de arborele principal la frânarea provocată de motorul aparatului.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile producătorului pentru manevrarea şi păstrarea discurilor abrazive de şlefuire.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Buton opritor al arborelui principal
 2. Mufă filetată pentru mâner
 3. Prag de depunere
 4. Comutator de pornire/ oprire
 5. Declanşator de siguranţă
 6. Mâner lateral
 7. Cheie de strângere
 8. Piuliţă de strângere
 9. Piuliţă de strângere rapidă Kwik lock (opţional)
 10. Disc abraziv de tăiere
 11. Capotă de protecţie
 12. Pârghie de strângere
 13. Şurub de ajustare
 14. Arbore principal
 15. Flanşa de prindere (fixată pe aparat)
 16. Pârghie de deblocare (pentru mânerul rabatabil)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un polizor unghiular cu dirijare manuală şi cu acţionare electrică. El este destinat debitării cu discuri abrazive şi rectificării-degroşării de materiale metalice şi minerale fără utilizarea apei. Utilizarea sa este permisă numai pentru şlefuire/tăiere uscată.

Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Debitarea cu discuri abrazive, tăierea de fante şi rectificarea-degroşarea materialelor minerale este admisibilă numai în condiţiile utilizării capotei de protecţie corespunzătoare (disponibilă opţional).

 • La prelucrarea materialelor de bază minerale cum sunt betonul sau piatra, se va utiliza o capotă de aspirare a prafului concepută special pentru un aspirator de praf adecvat Hilti .

Setul de livrare

Polizor unghiular, capotă de protecţie, mâner lateral, flanşă de prindere, piuliţă de strângere, cheie de strângere, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group

Limitatorul curentului de pornire

Prin limitatorul electronic al curentului de pornire, curentul de conectare este redus până la valoarea care împiedică declanşarea siguranţei de reţea. În acest fel, este împiedicat reculul la pornirea aparatului.

Blocul electronic de turaţie constantă / blocul electronic de reglare tahometrică

Sistemul electric de reglare a turaţiei menţine turaţia aproape constantă între regimul de mers în gol şi cel de sarcină. Acest lucru se traduce printr-o prelucrare optimă a materialelor, datorită turaţiei de lucru constante.

Active Torque Control (ATC)

Blocul electronic detectează o înţepenire iminentă a discului şi împiedică o continuare a rotirii arborelui principal prin deconectarea aparatului.
Când sistemul ACT a declanşat, puneţi din nou aparatul în exploatare. În acest scop, desfaceţi mai întâi comutatorul de pornire/ oprire şi apoi conectaţi-l din nou.
În cazul ieşirii din funcţiune a sistemului ATC, scula electrică mai funcţionează numai cu turaţie şi cuplu foarte reduse. Dispuneţi verificarea aparatului la centrul de service de la Hilti .

Frână integrată

Frâna integrată reduce timpul de funcţionare inerţială al dispozitivului de lucru până la starea de repaus.
Această funcţie este operantă numai cât timp aparatul este alimentat electric.

Sistem de protecţie a aparatului dependent de curent

Protecţia motorului dependentă de curent monitorizează curentul absorbit şi protejează aparatul împotriva suprasolicitării.
În caz de suprasolicitare a motorului datorită presiunii de apăsare prea mari, randamentul aparatului scade în mod sesizabil sau este posibilă oprirea aparatului. Oprirea completă trebuie să fie împiedicată.

Capotă anti-praf (debitare) DC-EX 230/9" cu sanie de ghidare (accesoriu)

Image alternative
Lucrările de debitare cu discuri abrazive şi de practicare de fante şi canale pe suporturi minerale vor fi efectuate numai cu o capotă anti-praf.
AVERTISMENT Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.

Capotă de protecţie cu tablă de acoperire (accesoriu)

Image alternative
Pentru rectificare-degroşare cu discuri drepte de rectificare-degroşare şi pentru debitarea cu discuri abrazive cu discuri abrazive de tăiere la prelucrarea materialelor metalice, se va utiliza capota de protecţie cu tablă de acoperire.

Materiale consumabile

Este permisă utilizarea numai a discurilor armate cu material fibros, cu lianţi din răşină sintetică, pentru max. Ø 230 mm, care sunt avizate pentru o turaţie de cel puţin 6500/min şi o viteză periferică de 80 m/s.
Grosimea discului poate fi de max. 8 mm.
ATENŢIE! La debitare şi la tăierea de fante cu discuri abrazive de tăiere, utilizaţi întotdeauna capota de protecţie cu tabla de acoperire sau o capotă anti-praf complet închisă.
Discuri

Aplicabilitatea
Prescurtare
Suportul de bază
Discuri abrazive de tăiere
Debitare cu discuri abrazive, tăiere de fante
AC‑D
Metalic
Discuri abrazive de tăiere diamantate
Debitare cu discuri abrazive, tăiere de fante
DC‑D
Mineral
Disc abraziv de rectificare-degroşare
Rectificare-degroşare
AG-D
Metalic
Alocarea discurilor la echipamentul utilizat
Poz.
Echipament
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Capotă de protecţie
-
X
X
B
Capota de protecţie cu tabla de acoperire
X
-
X
C
Capotă anti-praf (debitare) DC-EX 230/9"


X
D
Mâner lateral
X
X
X
E
Mâner-cadru DC-BG 230/9" (opţional la D)
X
X
X
F
Piuliţă de strângere
X
X
X
G
Flanşă de prindere
X
X
X
H
Kwik lock (opţional la F)
X
X
X

Date tehnice

Polizor unghiular

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi puterea nominală consumată sunt indicate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată de acestea trebuie să fie dublul puterii aparatului, indicate pe plăcuţa de identificare. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

AG 230-27DB
Turaţia nominală
6.500 rot/min
Diametrul maxim al discului
230 mm
Diametrul filetului
M14
Lungimea filetului
22 mm
Greutate, conform EPTA-Procedure 01
6,8 kg

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

AG 230-27DB
Nivelul puterii acustice (LWA)
104 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
93 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilorAlte aplicaţii de lucru, cum este debitarea, pot duce la valori referitoare la vibraţii diferite.

AG 230-27DB
Şlefuire superficială cu mâner având sistem de reducere a vibraţiilor (ah,AG)
6,3 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Montarea mânerului lateral

 • Înşurubaţi mânerul lateral la una dintre mufele filetate prevăzute.

Capotă de protecţie sau capotă de protecţie cu tablă de acoperire

 • Aveţi în vedere instrucţiunile de montaj pentru capota de protecţie corespunzătoare.

Montarea capotei de protecţie sau a capotei de protecţie cu tabla de acoperire

Codarea de la capota de protecţie asigură condiţiile ca numai o capotă de protecţie potrivită cu aparatul să poată fi montată. Suplimentar, pragul cu cheie mecanică împiedică o eventuală cădere a capotei de protecţie pe accesoriul de lucru.
Image alternative
 1. Deschideţi pârghia de strângere.
 2. Aşezaţi capota de protecţie cu pragul cu cheie mecanică în canelura cu cheie mecanică pe gâtul arborelui de la capul aparatului.
 3. Rotiţi capota de protecţie în poziţia dorită.
 4. Pentru fixarea capotei de protecţie, închideţi pârghia de strângere.
  Capota de protecţie este deja reglată cu şurubul de ajustare la diametrul de strângere corect. Dacă strângerea cu capota de protecţie montată este prea slabă, ea poate fi corectată prin strângerea uşoară a şurubului de ajustare.

Repoziţionarea capotei de protecţie sau a capotei de protecţie cu tabla de acoperire

Image alternative
 1. Deschideţi pârghia de strângere.
 2. Rotiţi capota de protecţie în poziţia necesară.
 3. Pentru fixarea capotei de protecţie, închideţi pârghia de strângere.

Demontarea capotei de protecţie

 1. Deschideţi pârghia de strângere.
 2. Rotiţi capota de protecţie până când pragul cu cheie mecanică coincide cu canelura cu cheie mecanică şi detaşaţi-o.

Montarea sau demontarea dispozitivelor de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate înfierbânta foarte puternic.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
Discurile diamantate trebuie să fie schimbate imediat ce randamentul de tăiere, respectiv de şlefuire scade vizibil. În general această situaţie apare când înălţimea segmentelor diamantate este mai mică de 2 mm (1/16").
Alte tipuri de discuri trebuie să fie schimbate imediat ce randamentul tăierii scade sensibil sau piesele polizorului unghiular (cu excepţia discului) vin în contact cu materialul de lucru pe parcursul lucrului.
Discurile abrazive trebuie să fie schimbate după data expirării.

Montarea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Curăţaţi flanşa de prindere şi piuliţa de strângere.
 3. Verificaţi dacă inelul O din flanşa de prindere există şi este nedeteriorat.
  Rezultat Inelul O este deteriorat.
  Nu există niciun inel O în flanşa de prindere.
  • Înlocuiţi inelul O.
 4. Aşezaţi dispozitivul de lucru.
 1. Înşurubaţi ferm piuliţa de strângere corespunzător dispozitivul de lucru introdus.
 2. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 3. Strângeţi piuliţa cu cheia , eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal şi înlăturaţi cheia de strângere.

Demontarea dispozitivului de lucru

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
AVERTISMENT
Pericol de spargere şi de distrugere. Dacă butonul opritor al arborelui principal este apăsat în timp de arborele principal se roteşte, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal numai când arborele principal este în repaus.
 1. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere, aşezând cheia de strângere şi rotind în sens anti-orar.
 3. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Montaţi dispozitivul de lucru cu piuliţa de strângere rapidă Kwik lock

AVERTISMENT
Pericol de spargere. Uzura prea intensă la poate duce la spargerea piuliţei de strângere rapidă Kwik lock .
 • Aveţi în vedere ca, în timpul lucrului, piuliţa de strângere rapidă Kwik lock să nu intre în contact cu suportul.
 • Nu utilizaţi piuliţe de strângere rapidă Kwik lock deteriorate.
În locul piuliţei de strângere se poate utiliza opţional piuliţa de strângere rapidă Kwik lock . Aceasta permite schimbarea dispozitivelor de lucru fără a se utiliza scule suplimentare.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Curăţaţi flanşa de prindere şi piuliţa de strângere rapidă.
 3. Verificaţi dacă inelul O din flanşa de prindere există şi este nedeteriorat.
  Rezultat Inelul O este deteriorat.
  Nu există niciun inel O în flanşa de prindere.
  • Înlocuiţi inelul O.
 1. Aşezaţi dispozitivul de lucru.
 2. Înşurubaţi piuliţa de strângere rapidă Kwik lock până la aşezare pe dispozitivul de lucru.
  • Inscripţia Kwik lock este vizibilă în stare înşurubată.
 3. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 4. Rotiţi energic în continuare dispozitivul de lucru cu mâna în sens orar, până când piuliţa de strângere rapidă Kwik lock este strânsă ferm şi eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal.

Demontaţi dispozitivul de lucru cu piuliţa de strângere rapidă Kwik lock

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
AVERTISMENT
Pericol de spargere şi de distrugere. Dacă butonul opritor al arborelui principal este apăsat în timp de arborele principal se roteşte, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal numai când arborele principal este în repaus.
 1. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere rapidă Kwik lock , rotind cu mâna piuliţa de strângere rapidă în sens anti-orar.
 3. Dacă piuliţa de strângere rapidă Kwik lock nu se poate desface cu mâna, aşezaţi o cheie de strângere pe piuliţa de strângere rapidă şi rotiţi-o în sens anti-orar.
  Nu utilizaţi niciodată un cleşte pentru ţevi, pentru a nu deteriora piuliţa de strângere rapidă Kwik lock .
 4. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Repoziţionarea mânerului

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Dacă mânerul este dereglat pe parcursul funcţionării , stabilitatea aparatului nu mai este asigurată şi este posibilă producerea unui accident.
 • Nu repoziţionaţi în niciun caz mânerul când aparatul este în funcţiune.
 • Asiguraţi-vă că mânerul este fixat într-una din cele trei poziţii posibile.
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Apăsaţi comutatorul de deblocare.
 3. Rabataţi mânerul spre dreapta sau spre stânga până la limită.
 4. Eliberaţi comutatorul de deblocare şi fixaţi în poziţie mânerul.

Şlefuire

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate bloca brusc sau se poate agăţa.
 • Utilizaţi aparatul cu mânerul lateral (opţional cu mânerul-cadru) şi ţineţi întotdeauna ferm aparatul cu ambele mâini.

Debitarea cu discuri abrazive

 • La debitarea cu discuri abrazive lucraţi cu un avans moderat şi nu înclinaţi aparatul sau discul abraziv de tăiere (poziţia de lucru se situează la aprox. 90 ° faţă de planul de tăiere).
  Profilurile şi ţevile mici cu secţiune pătrată se debitează cel mai bine prin aşezarea discului abraziv de tăiere la secţiunea cea mai mică.

Rectificare-degroşare

  AVERTISMENT
  Pericol de accidentare. Discul abraziv de tăiere se poate sparge şi piesele care sar pot provoca accidentări.
 • Nu utilizaţi niciodată discuri abrazive de tăiere pentru rectificare-degroşare.
 • Mişcaţi aparatul cu un unghi de aplicare de 5° până la 30° şi cu presiune moderată în ambele sensuri.
 • Piesa care se prelucrează nu se va înfierbânta, nu îşi va schimba culoarea şi nu se vor forma şanţuri.

Conectarea

Image alternative
 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Apăsaţi declanşatorul de siguranţă, pentru a debloca comutatorul de pornire/ oprire.
 3. Apăsaţi complet comutatorul de pornire/ oprire.
  • Motorul este în funcţiune.

Deconectarea

 • Eliberaţi comutatorul de pornire/ oprire.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea produsului

  PERICOL
  Electrocutare în caz de lipsă a izolaţiei de protecţie. În condiţii de utilizare extreme, la prelucrarea metalelor este posibilă depunerea de praf conductor electric în interiorul aparatului şi influenţarea negativă a izolaţiei de protecţie.
 • În condiţii extreme de folosire, utilizaţi o instalaţie staţionară de aspirare.
 • Curăţaţi frecvent fantele de aerisire.
 • Inseraţi în amonte un întrerupător automat de protecţie diferenţial (PRCD).
 • ATENŢIONARE
  Pericol cauzat de curentul electric. Reparaţiile executate impropriu la piesele electrice pot duce la accidentări grave.
 • Încredinţaţi reparaţiile la piesele electrice numai unui specialist electrician.
 • Nu lăsaţi produsul să funcţioneze cu fantele de aerisire astupate! Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată. Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interiorul produsului.
 • Păstraţi produsul, în special suprafeţele mânerelor, uscate, curate, fără ulei şi unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară a aparatului cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi pentru curăţare aparate de pulverizare, aparate cu jet de aburi sau flux de apă.
  Prelucrarea frecventă a materialelor conductoare (de ex. metal, fibre de carbon) poate provoca scurtarea intervalelor de întreţinere. Acordaţi atenţie analizei individuale a pericolelor în locul dumneavoastră de muncă.

Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere

 • Controlaţi după lucrările de îngrijire şi întreţinere dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi dacă funcţionează fără defecţiuni.

Transportul şi depozitarea

 • Nu transportaţi aparatul electric cu accesoriul de lucru introdus.
 • Depozitaţi întotdeauna aparatul electric cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi aparatul în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După un transport sau o depozitare mai îndelungată, controlaţi înainte de folosire dacă aparatul electric prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte.
Alimentarea electrică de la reţea este întreruptă.
 • Introduceţi un alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte.
 • Dispuneţi verificarea cablului de reţea şi a fişei de către un specialist electrician şi schimbaţi-le, dacă este cazul.
Cărbunii uzaţi.
 • Dispuneţi verificarea aparatului de către un specialist electrician şi înlocuiţi cărbunii, dacă este cazul.
Sistemul de blocare a repornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice.
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este suprasolicitat.
 • Eliberaţi comutatorul de pornire/ oprire şi acţionaţi-l din nou. Apoi lăsaţi aparatul aprox. 30 secunde în regim de mers în gol.
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Cablul prelungitor are secţiunea prea scăzută.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu secţiune suficientă.
Pierderea funcţiei ATC
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative