Limba

SB 4-A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Curent continuu
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău-panglică
  SB 4-A22
  Generaţia:
  01
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru ferăstraie

Securitatea persoanelor
 • Nu aduceţi mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului şi la pânza de ferăstrău. Ţineţi de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate la tăierea cu ferăstrăul.
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la maşină.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Înainte de tăierea cu ferăstrăul, fixaţi bine reglajele pentru adâncimea de tăiere şi unghiul de tăiere. Dacă modificaţi reglajele pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de ferăstrău se poate înţepeni şi poate apărea recul.
 • Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei care se prelucrează. Sub piesa care se prelucrează, trebuie să fie vizibilă o zonă mai mică decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 • La tăierea pe lungime, utilizaţi întotdeauna un opritor sau un ghidaj după muchii. Acestea îmbunătăţesc precizia de tăiere şi reduc posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se înţepenească.
 • Nu duceţi mâinile sub piesa care se prelucrează. Capota de protecţie nu vă poate oferi protecţie faţă de ferăstrău sub piesa care se prelucrează.
 • Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil.
 • Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute şi aduceţi braţele într-o poziţie în care puteţi capta forţele de recul.
 • Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău şi nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul poate sări pe direcţie înapoi!
 • Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi ferăstrăul şi ţineţi-l nemişcat, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageţi spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mişcă; în caz contrar este posibil un recul.
 • Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centraţi pânza de ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii ferăstrăului nu s-au agăţat în piesa care se prelucrează.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operaţia de tăiere şi poate provoca un recul.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
 • Ţineţi aparatul de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău de mărimea prestabilită şi cu orificiul de preluare potrivit.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Acestea cauzează o fricţiune ridicată, înţepenire sau reculul pânzei de ferăstrău.
 • Nu utilizaţi niciodată şaibe-suport sau şuruburi deteriorate sau greşite pentru pânza de ferăstrău.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile producătorului pentru manevrarea şi păstrarea pânzelor de ferăstrău.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ferăstraie-panglică

 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Acumulator
 2. Siguranţă împotriva conectării pentru comutatorul de comandă
 3. Comutator de comandă
 4. Mâner (suprafaţă izolată a mânerelor)
 5. Dispozitiv ajutător de ghidaj
 6. Pânză de ferăstrău-panglică
 7. Săgeata indicatoare a sensului de rotaţie pe carcasă
 8. Pârghie pentru tensionarea pânzei ferăstrăului-panglică
 9. Mâner lateral (suprafaţă izolată a mânerelor)
 10. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 11. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 12. Rolă pentru pânza ferăstrăului-panglică
 13. Ghidajul pânzei de ferăstrău
 14. Inel de etanşare

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Apărătoare a pânzei de ferăstrău
 1. Şuruburi de fixare pentru apărătoarea pânzei de ferăstrău

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău-panglică cu alimentare de la acumulatori. El este destinat debitării de materiale metalice şi materiale plastice.

Produsul este conceput pentru operare cu ambele mâini.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare avizate de Hilti . Informaţii suplimentare găsiţi în magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Posibilă folosire greşită

 • Nu tăiaţi în cărămidă, beton, beton poros, piatră naturală sau gresie şi faianţă.
 • Nu utilizaţi produsul pentru tăierea de conducte care conţin încă lichide.
 • Nu tăiaţi cu ferăstrăul în materiale de bază necunoscute.

Indicatorul acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la aparat sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este afişată prin apăsarea uneia din cele două taste pentru deblocarea acumulatorului.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, aparatul nu este pregătit de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit sau complet descărcat.
4 LED-uri se aprind intermitent, aparatul este nepregătit de funcţionare.
Aparatul este suprasolicitat sau supraîncălzit.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă. Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Ferăstrău-panglică, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Ferăstrău-panglică


SB 4-A22
Tensiunea nominală
21,6 V
Temperatura ambiantă
−17 ℃ … 60 ℃
Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator B22⁄8.0
4,3 kg
Turaţia de mers în gol
167 m/min
Adâncime de tăiere max.
63,5 mm
Pânză de ferăstrău-panglică (Lungimea x lăţimea x grosimea)
733 mm x 12,7 mm x 0,5 mm sau 733 mm x 12,4 mm x 0,35 mm
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura de depozitare (fără acumulator)
−30 ℃ … 70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Datele privind zgomotul şi valoarea vibraţiilor determinate corespunzător EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

SB 4-A22
Nivelul puterii acustice (LWA)
84 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
73 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

SB 4-A22
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăiere în metal (ah,CM)
1,5 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăiere în lemn (ah,CW)
1,3 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de natură electrică Pericol de scurtcircuit.
 • Asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de la ferăstrău nu există corpuri străine, înainte de a introduce acumulatorul.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Pericol în caz de cădere a acumulatorului.
 • Un acumulator care cade vă poate periclita pe dumneavoastră şi alte persoane. Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în ferăstrăul-panglică.
Image alternative
 • Introduceţi prin glisare acumulatorul spre spate în produs, până când acesta se cuplează cu un zgomot de dublu clic la opritor.

Îndepărtarea acumulatorului

Image alternative
 1. Apăsaţi cele două butoane pentru deblocare şi ţineţi-le apăsate.
 2. Trageţi acumulatorul spre faţă din produs.

Comportamentul de siguranţă

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
  Image alternative
 • Apăsaţi cele două butoane pentru deblocare şi ţineţi-le apăsate.
 • Trageţi acumulatorul spre înainte din produs.

Introducerea/ schimbarea pânzei ferăstrăului-panglică

ATENŢIONARE
Pericol de deteriorare Pânzele de ferăstrău-panglică inadecvate sau introduse greşit pot deteriora ferăstrăul.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău-panglică adecvate pentru acest ferăstrău.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin atingerea pânzei ferăstrăului-panglică.
 • La montajul pânzei ferăstrăului-panglică, purtaţi mănuşi de protecţie.
Image alternative
 1. Desfaceţi cele 2 şuruburi de la apărătoarea pânzei de ferăstrău şi scoateţi-le.
 2. Deşurubaţi mânerul lateral în sens antiorar din carcasa ferăstrăului-panglică.
 3. Pivotaţi pârghia cu 180 ° în sensul de rotaţie până la opritor.
  Pentru acţionarea pârghiei, mânerul lateral trebuie să fie demontat.
 4. Introduceţi succesiv pânza ferăstrăului-panglică în ghidajul pânzei de ferăstrău. Partea posterioară a pânzei de ferăstrău trebuie să atingă lagărul din partea inferioară a ghidajelor pânzei de ferăstrău.
 5. Ghidaţi succesiv pânza ferăstrăului-panglică în jurul celor două role.
 6. Pivotaţi pârghia cu 180 ° în sensul de rotaţie până la opritor.
 7. Verificaţi dacă pânza ferăstrăului-panglică este dusă corect în jurul celor două role.
 8. Montaţi din nou apărătoarea pânzei de ferăstrău.
  • Acordaţi atenţie aşezării corecte a apărătorii.
 9. Înşurubaţi mânerul lateral în sens orar în carcasa ferăstrăului-panglică.
 10. Verificaţi aşezarea corectă a pânzei ferăstrăului-panglică; în acest scop, conectaţi şi deconectaţi scurt de mai multe ori ferăstrăul-panglică.

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra ferăstrăului-panglică.
 • Utilizaţi produsul numai cu mânerul lateral. Înşurubaţi mânerul lateral în orificiul filetat corespunzător de pe carcasă.
Image alternative
 • Montaţi mânerul lateral.

Schimbarea inelului de etanşare

Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Desfaceţi cele 2 şuruburi de la apărătoarea pânzei de ferăstrău şi scoateţi-le.
 3. Deşurubaţi mânerul lateral în sens antiorar din carcasa ferăstrăului-panglică.
 4. Pivotaţi pârghia cu 180 ° în sensul de rotaţie până la opritor.
  Pentru acţionarea pârghiei, mânerul lateral trebuie să fie demontat.
 5. Îndepărtaţi pânza ferăstrăului-panglică.
 6. Verificaţi dacă există impurităţi pe şanţurile de ghidare şi curăţaţi-le dacă este cazul.
 7. Îndepărtaţi inelul de etanşare.
 8. Tensionaţi noul inel de etanşare pe rola pentru pânza ferăstrăului-panglică.
 9. Introduceţi prin glisare inelul de etanşare complet în şanţurile de ghidare.
  • Inelul de etanşare se închide cu şanţurile de ghidare.
  • Inelul de etanşare nu se închide cu şanţurile de ghidare.
   • Îndreptaţi inelul de etanşare.
 10. Introduceţi succesiv pânza ferăstrăului-panglică în ghidajul pânzei de ferăstrău. Partea posterioară a pânzei de ferăstrău trebuie să atingă lagărul din partea inferioară a ghidajelor pânzei de ferăstrău.
 11. Ghidaţi succesiv pânza ferăstrăului-panglică în jurul celor două role.
 12. Pivotaţi pârghia cu 180 ° în sensul de rotaţie până la opritor.
 13. Verificaţi dacă pânza ferăstrăului-panglică este dusă corect în jurul celor două role.
 14. Montaţi din nou apărătoarea pânzei de ferăstrău.
  • Acordaţi atenţie aşezării corecte a apărătorii.
 15. Înşurubaţi mânerul lateral în sens orar în carcasa ferăstrăului-panglică.
 16. Verificaţi aşezarea corectă a pânzei ferăstrăului-panglică; în acest scop, conectaţi şi deconectaţi scurt de mai multe ori ferăstrăul-panglică.

Conectarea

 1. Acţionaţi siguranţa împotriva conectării.
 2. Apăsaţi comutatorul de comandă.
  Din motive de securitate, comutatorul de comandă nu poate fi blocat, ci trebuie să rămână apăsat în permanenţă pe parcursul funcţionării.

Deconectarea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare la avansul inerţial al ferăstrăului.
 • Ridicaţi produsul de pe piesa care se prelucrează numai când acesta a ajuns în stare de repaus complet.
 • Aşteptaţi până când produsul a ajuns în stare de repaus complet, înainte de a-l depune.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă.

Alinierea piesei care se prelucrează

Image alternative
 • Orientaţi piesa care se prelucrează şi ferăstrăul-panglică unul spre celălalt.
  Alinierea greşită creşte pericolul unui recul.

Îngrijirea, întreţinerea generală, transportul şi depozitarea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Ferăstrăul-panglică nu este funcţional

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile nu indică nimic.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu un dublu clic.
Acumulatorul este gol.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Siguranţă împotriva conectării neacţionată.
 • Acţionaţi siguranţa împotriva conectării.
1 LED se aprinde intermitent.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
4 LED-uri se aprind intermitent.
Ferăstrăul-panglică suprasolicitat pe o durată scurtă.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Ferăstrăul-panglică prea fierbinte.
 • Lăsaţi ferăstrăul-panglică să se răcească.
Aparat blocat
 • Verificaţi dacă pânza de ferăstrău a fost montat corect şi/ sau este deteriorat.

Ferăstrăul-panglică este funcţional

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet.
 • Apăsaţi complet comutatorul de comandă.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r5962279.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative