Limba

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire fără percuţie
Image alternative Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)
Image alternative Dăltuire
Image alternative Poziţionare daltă
Image alternative Rotaţia spre dreapta/stânga
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Pământare de protecţie (numai TE 60-AVR)
Image alternative Diametru
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Rotaţii pe minut

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
Date despre produs
Maşină de perforat multifuncţională
TE 60-ATC/AVR
Generaţia
04
Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de perforat rotopercutantă

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu produsul. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot ieşi şi / sau cădea şi pot vătăma alte persoane.
 • Ţineţi întotdeauna ferm produsul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Ţineţi produsul de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării produsului, purtaţi apărătoare pentru ochi, cască de protecţie, căşti antifonice şi o mască de protecţie respiratorie adecvată.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Praful format în lucrările de şlefuire, şmirgheluire, tăiere şi găurire poate conţine substanţe chimice periculoase. Câteva exemple sunt: Plumb sau vopsele pe bază de plumb; Cărămidă, beton şi alte produse de zidărie, piatră naturală şi alte produse care conţin siliciu; Anumite tipuri de lemn, cum sunt stejarul, fagul şi lemnul tratat chimic; Azbest sau materiale care conţin azbest. Determinaţi expunerea operatorului şi persoanelor din preajmă prin clasa de periculozitate a materialelor la care se lucrează. Întreprindeţi măsurile necesare pentru a menţine valorile de expunerea la un nivel sigur, ca de ex. utilizarea unui sistem de colectare a prafului sau purtarea unei măşti de protecţie respiratorie adecvate. Din măsurile generale pentru diminuarea expunerii fac parte:
 • Lucrul într-un spaţiu bine aerisit,
 • Evitarea contactului îndelungat cu praful,
 • Devierea prafului din zona feţei şi corpului,
 • Purtarea îmbrăcăminţii de protecţie şi spălarea zonelor expuse cu apă şi săpun.
 • Faceţi frecvent pauze şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor intense sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice aflate în contact exterior cu produsul pot cauza o electrocutare sau o explozie, dacă deterioraţi un conductor electric, o conductă de gaz sau o ţeavă de apă.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi produsul imediat dacă dispozitivul de lucru s-a blocat. Produsul poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când produsul a ajuns în stare de repaus, înainte de a-l depune.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mandrina
 2. Limitator de adâncime
 3. Selector de funcţii
 4. Comutator de comandă
 5. Cablu de reţea
 6. Mâner lateral
 7. Buton de fixare pentru funcţionare în regim continuu
 8. Indicator de Service
 9. Indicator pentru putere redusă la jumătate
 10. Buton pentru putere redusă la jumătate

Varianta cu cablu detaşabil

Image alternative
 1. Tastă de blocare
 2. Racordul la maşina electrică
 3. Cablu de reţea cu conector codat şi cu posibilitate de desfacere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de perforat multifuncţională acţionată electric, cu mecanism de percuţie pneumatic. El este destinat lucrărilor de găurire în beton, zidărie, lemn şi metal. Suplimentar, produsul poate fi utilizat pentru lucrări uşoare până la dificultate medie de dăltuire în zidărie şi lucrări de finisare în beton.

 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Posibilă folosire greşită

 • Acest produs nu este adecvat pentru prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate.
 • Acest produs nu este adecvat pentru lucrări într-un mediu umed.

Ancoraje cu cap extensibil

Produsul este adecvat pentru implantarea de ancoraje cu cap extensibil. Utilizaţi numai accesorii de implantare adecvate!
Informaţii detaliate în acest sens obţineţi de la centrul dumneavoastră Hilti .

ATC

Produsul este echipată cu decuplare electronică rapidă ATC (Active Torque Control).
Dacă dispozitivul de lucru se blochează sau se înţepeneşte, produsul se roteşte brusc necontrolat în sens opus. ATC detectează această mişcare bruscă de rotaţie a produsului şi deconectează imediat produsul.
Pentru o funcţionare conformă cu prescripţiile, produsul trebuie să permită rotirea.
După ce decuplarea rapidă a reuşit, deconectaţi şi conectaţi din nou produsul.

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Mandrină cu strângere rapidă (accesoriu)

Mandrina cu strângere rapidă permite o schimbare rapidă a accesoriilor de lucru fără unelte suplimentare. Ea este adecvată pentru accesorii de lucru cu tijă cilindrică sau hexagon, care se exploatează pe modul "Fără percuţie Image alternative".

Indicator de Service

Produsul este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.

Starea indicatorului de service

Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare.
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Dispuneţi maşinii de perforat multifuncţionale de către centrul de service Hilti .

Setul de livrare

Maşină de perforat multifuncţională, mâner lateral, manual de utilizare.

Accesorii şi piese de schimb

Image alternative
Informaţi-vă despre acest cod QR prin alte produse din sistem avizate pentru produsul dumneavoastră sau online la: www.hilti.group .

Date tehnice

Maşină de perforat multifuncţională

La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a maşinii. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a maşinii.
Datele sunt valabile pentru o tensiune nominală de 230V. Dacă tensiunile şi variantele de ţară diferă, datele pot varia. Tensiunea nominală şi frecvenţa, precum şi puterea nominală consumată, respectiv curentul nominal sunt indicate pe plăcuţa de identificare.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Puterea nominală consumată
1.350 W
1.350 W
Curentul nominal
7,2 A
7,2 A
Greutate, conform EPTA‑Procedure 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Energia la o singură percuţie, corespunzător EPTA-Procedure 05
7,8 J
7,8 J
Ø burghiu percutor
12 mm …55 mm
12 mm …55 mm
Ø burghiu de găurire cu străpungere
40 mm …80 mm
40 mm …80 mm
Ø coroană de rotopercutor
45 mm …100 mm
45 mm …100 mm
Ø coroană diamantată PCM
·/·
42 mm …102 mm
Ø burghiu pentru metal
10 mm …20 mm
10 mm …20 mm
Ø burghiu pentru lemn
10 mm …32 mm
10 mm …32 mm
Mandrina
TE‑Y
TE‑Y

Datele privind zgomotul şi valoarea vibraţiilor determinate corespunzător EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care maşina este deconectată sau în care ea funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot corespunzător EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Nivelul puterii acustice (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor corespunzător EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Dăltuire (ah, Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Găurire cu percuţie în beton (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Montarea mânerului lateral

Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare suportul de susţinere (banda de întindere) din faţă peste mandrină, până la canelura prevăzută special.
 3. Poziţionaţi mânerul lateral în poziţia dorită.
 4. Rotiţi de mâner, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.

Montarea limitatorului de adâncime (opţional)

Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare limitatorul de adâncime din faţă în cele două 2 orificii de ghidaj prevăzute special.
 3. Rotiţi de mâner, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.

Reglarea puterii (opţional)

TE 60-ATC/AVR
După introducerea fişei de reţea în priza de alimentare, produsul este reglat întotdeauna la puterea maximă.
Image alternative
 1. Apăsaţi "butonul pentru putere redusă la jumătate". Produsul este pe putere redusă la jumătate.
  • Poziţia "afişaj pentru putere redusă la jumătate" se aprinde.
 2. Apăsaţi din nou "butonul pentru putere redusă la jumătate". Produsul este comutat pe putere maximă.
  • Poziţia "afişaj pentru putere redusă la jumătate" se stinge.

Introducerea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . O unsoare greşită poate cauza deteriorări la produs.
 2. Introduceţi dispozitivul de lucru până la opritor în mandrină şi lăsaţi-l să se cupleze.
 3. După introducere, verificaţi închiderea sigură prin tragere de accesoriul de lucru.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.

Extragerea dispozitivului de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare cu dispozitivul de lucru! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
Image alternative
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Lucrări

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra produsului.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a produsului.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)

Image alternative
 1. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.
 2. Reglaţi puterea dorită.
 3. Aşezaţi burghiul pe materialul de bază.
 4. Apăsaţi comutatorul de comandă.
  • Produsul porneşte.

Găurire fără percuţie

Găurirea fără percuţie este posibilă cu a dispozitivelor de lucru având coadă de fixare specială. Asemenea dispozitive de lucru sunt disponibile în gama de accesorii Hilti . Alternativ, cu mandrina cu strângere rapidă se pot tensiona de exemplu burghie pentru lemn sau burghie pentru oţel cu tijă cilindrică şi se poate găuri fără percuţie.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.

Poziţionare daltă

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pierderea controlului asupra direcţiei de dăltuire.
 • Nu lucraţi în poziţia "Poziţionare daltă". Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" , până când se fixează.
Dalta poate fi aşezată în 24 poziţii diverse (în paşi de 15°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
Image alternative
 1. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.
 2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
 3. Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative, până când se fixează.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.

Dăltuire

Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe acest simbol: Image alternative.

Activarea/dezactivarea funcţionării în regim continuu

În regimul de dăltuire puteţi bloca comutatorul de comandă în starea conectată.
Image alternative
 1. Glisaţi spre faţă butonul de fixare pentru funcţionare în regim continuu.
 2. Apăsaţi complet comutatorul de comandă.
  • Produsul funcţionează acum în regim continuu.
 3. Glisaţi spre spate butonul de fixare pentru funcţionare în regim continuu.
  • Produsul se deconectează.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi în exploatare maşina electrică. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau la: www.hilti.com

Racordarea cablului de reţea cu conector

AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin curenţii de conturnare când contactele sunt murdărite.
 • Conectaţi conectorul electric detaşabil cu maşina electrică numai dacă este în stare curată, uscată şi lipsită de tensiune.
 1. Introduceţi conectorul electric codat detaşabil până la opritor în produs, până când opritorul se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 2. Introduceţi fişa de reţea în priză.

Detaşarea cablului de reţea cu conector de la maşina electrică

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Apăsaţi butonul de blocare şi trageţi afară conectorul electric codat detaşabil.
 3. Trageţi cablul de reţea afară din maşină.

Transportul şi depozitarea

 • Nu transportaţi maşina electrică cu accesoriul de lucru introdus.
 • Depozitaţi întotdeauna maşina electrică cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi maşina în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După un transport sau o depozitare mai îndelungată, controlaţi înainte de folosire dacă maşina electrică prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Lipsa percuţiei.
Produsul este prea rece.
 • Aşezaţi maşina de perforat multifuncţională pe materialul de bază şi lăsaţi-o să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Produsul nu debitează puterea maximă.
Cablul prelungitor prea lung sau cu secţiune prea redusă.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungimea avizată şi / sau cu secţiune suficientă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet.
 • Apăsaţi complet comutatorul de comandă până la opritor.
Tensiunea de alimentare electrică este prea scăzută.
 • Racordaţi maşina de perforat multifuncţională la o altă alimentare electrică.
Tasta Putere redusă la jumătate conectată.
 • Apăsaţi tasta „putere redusă la jumătate“.
Burghiul nu se roteşte.
Selectorul de funcţii nu este fixat în poziţie sau se află în poziţia "Dăltuire" Image alternative sau în poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 • Aduceţi selectorul de funcţii în stare repaus la poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Burghiul nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Mânerul lateral nu este montat corect.
 • Desfaceţi mânerul lateral şi montaţi-l corect, astfel încât banda de întindere şi mânerul lateral să fie înclichetate în adâncitură.
Produsul nu porneşte.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă.
 • Introduceţi o altă maşină electrică şi verificaţi funcţionarea.
Sistemul electronic de blocare a pornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice.
 • Deconectaţi produsul şi conectaţi-l din nou.
Cablul de reţea sau fişa defecte.
 • Dispuneţi verificarea cablului de reţea sau a fişei de către un specialist electrician şi înlocuiţi-le, dacă este cazul.
Cablul de reţea cu conector cu este introdus corect.
 • Racordaţi corect cablul de reţea cu conector la maşina electrică.
Generator cu Sleep Mode.
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Deconectaţi produsul şi apoi conectaţi-l din nou.
Indicatorul de service se aprinde.
Cărbunii uzaţi.
 • Dispuneţi verificarea produsului de către un specialist electrician şi înlocuiţi cărbunii, dacă este cazul.
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Deteriorări la produs sau limita duratei de serviciu atinsă.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .