Limba

SF 10W‑A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Active Torque Control (ATC)
Image alternative Curent continuu
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de găurit şi înşurubat
  SF 10W‑A22
  Generaţia
  02
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul, înainte de executarea unor reglaje la maşină, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea maşinii. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului/ maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare maşinii.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşini de găurit

 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşina de înşurubat

 • ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor când executaţi lucrări în care şurubul poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul şurubului cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra maşinii.
 • Ţineţi întotdeauna maşina ferm cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Prindeţi întotdeauna mânerul lateral pe exterior. Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. La găurire şi înşurubare maşina poate devia în lateral.
 • Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi maşina numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a dispozitivelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • Activaţi siguranţa împotriva conectării (inversorul de rotaţie spre dreapta/stânga în poziţie centrală) la schimbarea accesoriilor de lucru şi a acumulatorilor, precum şi la depozitarea şi transportul maşinii.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie. Maşina de găurit şi înşurubat se poate încălzi în timpul funcţionării. La schimbarea accesoriilor de lucru, atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • În timpul folosirii maşinii, utilizatorul şi persoanele aflate în apropiere trebuie să folosească echipament de protecţie adecvat: ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie.
 • Faceţi pauze de lucru, precum şi exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate. Utilizaţi în măsura posibilităţii un sistem de aspirare a prafului. Pentru a obţine un grad ridicat de aspirare a prafului, utilizaţi un aparat mobil adecvat pentru desprăfuire. Dacă este cazul, purtaţi o mască de protecţie a respiraţiei, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Prin prelucrarea suportului de bază, este posibilă desprinderea aşchiilor de material. Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Maşina nu este destinată persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj. Nu permiteţi accesul copiilor la maşină.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu maşina se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi piesa care se prelucrează. Utilizaţi dispozitive de prindere sau o menghină, pentru a fixa piesa care se prelucrează. Piesa este astfel asigurată mai bine decât dacă este ţinută în mână şi, în plus, aveţi ambele mâini libere pentru manevrarea maşinii.
 • Asiguraţi-vă că accesoriile de lucru posedă sistemul de prindere potrivit pentru maşină şi sunt blocate corespunzător în mandrina maşinii.
 • Utilizaţi dispozitivele de lucru mari şi grele numai pe prima treaptă de viteză. în caz contrar, apare pericolul ca maşina să fie deteriorată la deconectare sau ca mandrina să se desfacă în condiţii defavorabile.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor
 • Nu utilizaţi acumulatorii ca surse de energie pentru alţi consumatori nespecificaţi.
 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc. Pericol de explozie.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80 °C sau arderea acumulatorilor. În caz contrar, apare pericolul de incendiu, explozie şi producere a iritaţiilor de natură chimică.
 • Pentru acumulatorii deterioraţi (de ex. acumulatorii cu fisuri, piese rupte, îndoite, contacte bătute şi/ sau extrase) nu este permisă nici încărcarea şi nici utilizarea în continuare a lor.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi maşina într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinută sub observaţie şi lăsaţi-o să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti după ce acumulatorul s-a răcit.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mâner lateral
 2. Mandrină cu strângere rapidă
 3. Inel de reglare pentru cuplul de rotaţie şi găurire
 4. Selectorul treptei de viteză
 5. Inversor pentru rotaţie dreapta/ stânga cu siguranţă împotriva conectării
 6. Comutator de comandă (cu sistem de comandă electronică pentru turaţie)
 7. Mâner
 8. Lampă pentru iluminarea spaţiului de lucru
 9. Agăţătoarea de centură (opţional)
 10. Acumulator Li‑Ion
 11. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 12. Indicatorul stării de încărcare şi al erorilor (acumulator Li-Ion)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de găurit şi înşurubat cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat introducerii prin rotaţie şi desfacerii şuruburilor şi găuririi în oţel, lemn şi material plastic.

 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare avizate de Hilti . Informaţii suplimentare găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

ATC

Produsul este echipată cu decuplare electronică rapidă ATC (Active Torque Control).
Dacă dispozitivul de lucru se blochează sau se înţepeneşte, produsul se roteşte brusc necontrolat în sens opus. ATC detectează această mişcare bruscă de rotaţie a produsului şi deconectează imediat produsul.
Pentru o funcţionare conformă cu prescripţiile, produsul trebuie să permită rotirea.
După ce decuplarea rapidă a reuşit, deconectaţi şi conectaţi din nou produsul.

Indicaţia acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la maşină sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED se aprinde.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent, maşina este pregătită de funcţionare.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, maşina nu este pregătită de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit sau complet descărcat.
4 LED-uri se aprind intermitent, maşina nu este pregătită de funcţionare.
Maşina este suprasolicitată sau supraîncălzită.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Maşină de găurit şi înşurubat, mâner lateral, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat

Tensiunea nominală
21,6 V
Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator B22⁄8.0
3,3 kg
Turaţie
Treapta 1
0 rot/min … 310 rot/min
Treapta 2
0 rot/min … 530 rot/min
Treapta 3
0 rot/min … 1.210 rot/min
Treapta 4
0 rot/min … 2.100 rot/min
Reglarea cuplului de rotaţie (15 trepte)
2 Nm … 12 Nm
Ø Burghiu (lemn de esenţă moale)
1,5 mm … 50 mm
Ø Burghiu (lemn de esenţă tare)
1,5 mm … 20 mm
Ø Burghiu (metal)
1,5 mm … 13 mm

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă
−10 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Datele privind zgomotul şi valoarea vibraţiilor determinate corespunzător EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care maşina este deconectată sau în care ea funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

SF 10W-A22
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
75 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
86 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

SF 10W-A22
Valoarea emisiei vibraţiilor la înşurubare (ah)
< 2,5 m/s²
Insecuritatea la înşurubare (K)
1,5 m/s²
Găurire în metal (ah,D)
< 2,5 m/s²
Insecuritatea la găurire în metal (K)
1,5 m/s²

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele pentru deblocare ale acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din maşină.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Montarea agăţătorii de centură (opţional)

Image alternative
Cu agăţătoarea de centură puteţi fixa la centură sculele electrice adecvate. Ea poate fi montată pentru purtare pe dreapta şi stânga.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin căderea sculelor electrice!
 • Controlaţi înainte de începerea lucrului dacă agăţătoarea de centură este fixată sigur.
 1. Montaţi agăţătoarea de centură.
 2. Fixaţi scula electrică la agăţătoarea de centură.
 3. Controlaţi susţinerea sigură a agăţătorii de centură şi sculei electrice.

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Asiguraţi-vă că inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga se află în poziţia centrală (siguranţa împotriva conectării) sau acumulatorul a fost extras din maşina de găurit şi înşurubat.
Image alternative
 • Montaţi mânerul lateral.

Reglarea mânerului lateral

Image alternative
 • Reglaţi mânerul lateral în poziţia dorită.

Reglarea rotaţiei spre dreapta/ stânga

Un sistem de blocare împiedică inversarea când motorul este în funcţiune.
În poziţia centrală, comutatorul de comandă este blocat (siguranţa împotriva conectării).
Image alternative
 • Reglaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe sensul de rotaţie dorit.

Lucrări

ATENŢIE
Pericol de deteriorare Prin manevrare greşită!
 • Nu acţionaţi comutatorul pentru sensul de rotaţie şi/ sau selecţia unei funcţii pe parcursul funcţionării.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea dispozitivului de lucru

 1. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Verificaţi gradul de curăţenie pe coada de fixare a dispozitivului de lucru. Dacă este necesar, curăţaţi coada de fixare.
 3. Deschideţi mandrina cu strângere rapidă.
 4. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrina cu strângere rapidă şi fixaţi prin rotire mandrina cu strângere rapidă, până când se aud mai multe clicuri mecanice.
 5. Verificaţi stabilitatea dispozitivului de lucru.

Alegerea treptei de viteză

Image alternative
 • Alegeţi treapta de viteză dorită prin reglarea celor două selectoare ale treptei de viteză.

Conectarea

 • Apăsaţi pe comutatorul de comandă.
  În funcţie de adâncimea de apăsare în interior a comutatorului de comandă, turaţia poate fi reglată progresiv până la turaţia maximă.

Găurirea

 1. Poziţionaţi inelul de reglare pentru cuplul de rotaţie şi funcţie pe simbolul Image alternative.
 2. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe rotaţie spre dreapta.

Înşurubarea

 1. Reglaţi inelul de reglare pentru cuplul de rotaţie şi funcţie pe cuplul de rotaţie necesar.
 2. Reglaţi sensul de rotaţie dorit cu inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga.

Deconectarea

 • Eliberaţi comutatorul de comandă.

Extragerea dispozitivului de lucru

 1. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Deschideţi mandrina cu strângere rapidă.
 3. Trageţi dispozitivul de lucru afară din mandrina cu strângere rapidă.

Îngrijirea, întreţinerea, transportul şi depozitarea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Maşina nu funcţionează.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu zgomotul caracteristic de dublu clic.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Maşina nu funcţionează şi toate cele patru LED-uri se aprind intermitent.
Maşina este temporar suprasolicitată.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire a reacţionat.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească. Curăţaţi fantele de aerisire.
Maşina nu funcţionează şi un LED se aprinde intermitent.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
Comutatorul de pornire/ oprire nu poate fi apăsat, respectiv este blocat.
Inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga este în poziţia centrală.
 • Apăsaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga spre stânga sau dreapta.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de dublu clic.
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi fixaţi acumulatorul în poziţie. Dacă problema persistă, apelaţi la centrul de service Hilti .
Dezvoltare puternică de căldură în maşină sau acumulator.
Maşina este suprasolicitată (limita de aplicabilitate depăşită).
 • Înaintea tuturor lucrărilor aveţi în vedere datele privitoare la puterea produsului dumneavoastră. Vezi Date tehnice.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative