Limba

SF 6-A22
SF 6H-A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire fără percuţie
Image alternative Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Curent continuu
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.

Informaţii despre produs

Hilti Produsele sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul descris şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
Date despre produs
Maşină de găurit şi înşurubat
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generaţia
01
Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevi, sisteme de încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Înlăturaţi acumulatorul, înainte de executarea unor reglaje la maşină, de a schimba accesorii sau de a pune maşina de-o parte. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie sculele electrice. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de înşurubat

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la maşină.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării maşinii, purtaţi ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie adecvate.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi scula electrică imediat ce accesoriul de lucru s-a blocat. Maşina poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când scula electrică a ajuns în stare de repaus, înainte de a o depune.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mâner lateral rabatabil
 2. Mandrina (mandrina cu strângere rapidă/adaptor hexagonal)
 3. Inel de reglare pentru cuplul de rotaţie şi funcţie
 4. Comutator cu două trepte
 5. Inversor pentru rotaţie dreapta/ stânga cu siguranţă împotriva conectării
 6. Comutator de comandă (cu sistem de comandă electronică pentru turaţie)
 7. Mâner cu amortizare anti-vibraţii
 8. Lumini
 9. Agăţătoare de centură (opţiune)
 10. Acumulator
 11. Indicatorul stării de încărcare şi al erorilor (acumulator Li-Ion)
 12. Tastă pentru deblocare cu funcţia auxiliară Activarea indicatorului stării de încărcare

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de găurit şi înşurubat cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat găuririi în oţel, lemn şi material plastic, beton uşor şi zidărie, precum şi introducerii prin rotaţie şi desfacerii şuruburilor.

 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Setul de livrare

Maşină de găurit şi înşurubat, mâner lateral, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.com

Indicaţia acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la aparat sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent, maşina este pregătită de funcţionare.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, maşina nu este pregătită de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit.
4 LED-uri se aprind intermitent, maşina nu este pregătită de funcţionare.
Maşina este suprasolicitată sau supraîncălzită.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului stării de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Indicatorul de suprasarcină şi de supraîncălzire

Maşina este echipată cu un dispozitiv electronic de protecţie la suprasarcină şi cu protecţie la supraîncălzire. În caz de suprasolicitare sau de supraîncălzire, maşina se deconectează automat. Dacă se eliberează comutatorul de comandă şi se apasă din nou, se pot produce întârzieri de conectare (fazele de răcire a maşinii).

Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat


SF 6-A22
Tensiunea nominală
21,6 VDC
Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator B22⁄8.0
3,1 kg
Turaţie
Treapta 1
0 rot/min … 480 rot/min
Treapta 2
0 rot/min … 1.600 rot/min
Cuplu de rotaţie (înşurubare în material moale) Image alternative
≤ 50 Nm
Frecvenţa de percuţie
·/·

SF 6H-A22
Tensiunea nominală
21,6 VDC
Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator B22⁄8.0
3,1 kg
Turaţie
Treapta 1
0 rot/min … 480 rot/min
Treapta 2
0 rot/min … 1.600 rot/min
Cuplu de rotaţie (înşurubare în material moale) Image alternative
≤ 50 Nm
Frecvenţa de percuţie
28.800 rot/min

Diametrul admisibil pentru dispozitive de lucru

Ø interval de strângere mandrină rapidă
1,5 mm … 13 mm
Ø burghiu pentru lemn (dur)
1,5 mm … 20 mm
Ø burghiu pentru lemn (moale)
1,5 mm … 32 mm
ØBurghiu pentru metal
1,5 mm … 13 mm
Ø găurire în beton/zidărie (găurire cu percuţie)
4 mm … 12 mm

Datele privind zgomotul şi valoarea vibraţiilor determinate corespunzător EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care maşina este deconectată sau în care ea funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

SF 6-A22
SF 6H-A22
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

SF 6-A22
SF 6H-A22
Valoarea emisiei vibraţiilor pentru găurire în metal (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Insecuritatea la găurire în metal (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor pentru găurire cu percuţie în beton (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Insecuritatea la găurire cu percuţie în beton (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Maşina de găurit şi înşurubat poate porni involuntar.
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că maşina de găurit şi înşurubat este deconectată şi siguranţa împotriva conectării este activată.
AVERTISMENT
Pericol de natură electrică. Murdărirea contactelor poate duce la scurtcircuit.
 • Asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele maşinii de găurit şi înşurubat nu există corpuri străine, înainte de a introduce acumulatorul.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dacă acumulatorul nu este introdus corect, el poate cădea.
 • Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în aparat, pentru ca el să nu cadă şi să nu pericliteze persoana dumneavoastră sau alte persoane.
Image alternative
 • Introduceţi acumulatorul şi controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în maşină.

Extragerea acumulatorului

Image alternative
 • Scoateţi acumulatorul.

Montarea şi reglarea mânerului lateral

Image alternative
 • Montaţi mânerul lateral.

Montarea agăţătorii de centură (opţional)

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. O maşină care cade vă poate periclita pe dumneavoastră şi alte persoane.
 • Controlaţi înainte de începerea lucrului dacă agăţătoarea de centură este fixată sigur.
Cu agăţătoarea de centură, puteţi fixa maşina pe centură, în poziţie lipită de corp. Agăţătoarea de centură poate fi montată pentru purtare pe dreapta şi stânga.
Image alternative
 • Introduceţi placa de înşurubare în ghidajul prevăzut.

Introducerea sau extragerea burghiului

Image alternative
 • Introduceţi burghiul în mandrină sau extrageţi-l.

Introducerea sau extragerea adaptorului pentru capete de înşurubat/capului de înşurubat

Image alternative
 • Introduceţi adaptorul pentru capete de înşurubat în mandrină şi fixaţi-l ferm prin rotire.

Găurirea Image alternative

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate bloca brusc şi, ca urmare, poate devia maşina în lateral.
 • Utilizaţi întotdeauna aparatul cu mânerul lateral şi ţineţi-l ferm cu ambele mâini.
 • Ţineţi întotdeauna mânerul lateral în exterior.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Din materialul de bază pot sări aşchii de material.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi.
Image alternative
 • Poziţionaţi inelul de reglare pentru cuplul de rotaţie şi funcţie pe simbolul "Găurire" Image alternative.

Găurirea cu percuţie Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Poziţionaţi inelul de reglare pentru funcţii pe funcţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.

Înşurubarea

Image alternative
 • Reglaţi inelul de reglare pentru cuplul de rotaţie şi funcţie pe cuplul de rotaţie necesar.

Selectarea treptei de viteză

Image alternative
 • Alegeţi treapta de viteză.

Reglarea rotaţiei spre dreapta/ stânga

Image alternative
 • Fixaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe rotaţie spre dreapta sau stânga.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea

Transportul şi depozitarea

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Transportaţi maşina şi acumulatorii ambalaţi individual.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Maşina de găurit şi înşurubat nu funcţionează.
Acumulatorul nu este introdus corespunzător.
 • Introduceţi acumulatorul.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Toate 4 LED-urile se aprind intermitent.
Maşina de găurit şi înşurubat nu funcţionează.
Maşina de găurit şi înşurubat este suprasolicitată pe o durată scurtă.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.
Protecţia la supraîncălzire
 • Lăsaţi maşina de găurit şi înşurubat să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.
1 LED se aprinde intermitent.
Maşina de găurit şi înşurubat nu funcţionează.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul este prea rece.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
Acumulatorul este prea fierbinte.
 • Aduceţi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată.
SF 6H-A22
Găurirea cu percuţie nu este posibilă.
Funcţia nu este reglată corect la inelul de reglare.
 • Poziţionaţi inelul de reglare pentru funcţii pe funcţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Comutatorul de comandă nu permite apăsarea, respectiv este blocat.
Inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga este în poziţia centrală (poziţia de transport).
 • Apăsaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga spre stânga sau dreapta.
În maşina de găurit şi înşurubat sau acumulator are loc o dezvoltare intensă de căldură.
Defect electric
 • Deconectaţi imediat maşina de găurit şi înşurubat, extrageţi acumulatorul şi solicitaţi asistenţă la centrul de service Hilti .
Maşina de găurit şi înşurubat este suprasolicitată (limita de aplicabilitate este depăşită).
 • Verificaţi cazul aplicativ al dumneavoastră.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative