Limba

TE 6-A36

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire fără percuţie
Image alternative Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)
Image alternative Dăltuire
Image alternative Poziţionare daltă
Image alternative Rotaţia spre dreapta/stânga
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de perforat rotopercutantă
  TE 6‑A36
  Generaţia:
  04
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevi, sisteme de încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Înlăturaţi acumulatorul, înainte de executarea unor reglaje la maşină, de a schimba accesorii sau de a pune maşina de-o parte. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie sculele electrice. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi . Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de perforat rotopercutantă

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu produsul. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot ieşi şi / sau cădea şi pot vătăma alte persoane.
 • Ţineţi întotdeauna ferm produsul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Ţineţi produsul de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării produsului, purtaţi apărătoare pentru ochi, cască de protecţie, căşti antifonice şi o mască de protecţie respiratorie adecvată.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Praful format în lucrările de şlefuire, şmirgheluire, tăiere şi găurire poate conţine substanţe chimice periculoase. Câteva exemple sunt: Plumb sau vopsele pe bază de plumb; Cărămidă, beton şi alte produse de zidărie, piatră naturală şi alte produse care conţin siliciu; Anumite tipuri de lemn, cum sunt stejarul, fagul şi lemnul tratat chimic; Azbest sau materiale care conţin azbest. Determinaţi expunerea operatorului şi persoanelor din preajmă prin clasa de periculozitate a materialelor la care se lucrează. Întreprindeţi măsurile necesare pentru a menţine valorile de expunerea la un nivel sigur, ca de ex. utilizarea unui sistem de colectare a prafului sau purtarea unei măşti de protecţie respiratorie adecvate. Din măsurile generale pentru diminuarea expunerii fac parte:
 • Lucrul într-un spaţiu bine aerisit,
 • Evitarea contactului îndelungat cu praful,
 • Devierea prafului din zona feţei şi corpului,
 • Purtarea îmbrăcăminţii de protecţie şi spălarea zonelor expuse cu apă şi săpun.
 • Faceţi frecvent pauze şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor intense sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice aflate în contact exterior cu produsul pot cauza o electrocutare sau o explozie, dacă deterioraţi un conductor electric, o conductă de gaz sau o ţeavă de apă.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi produsul imediat dacă dispozitivul de lucru s-a blocat. Produsul poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când produsul a ajuns în stare de repaus, înainte de a-l depune.

Instrucţiuni de protecţie a muncii

 • Aveţi în vedere toate instrucţiunile de protecţie a muncii din această documentaţie şi de pe aparat.
 • Folosiţi o mască de protecţie respiratorie, care va ţine la distanţă de faţă şi căile respiratorii praful rezidual care se formează la găurire şi în lucrările de servisare.
 • Folosiţi întotdeauna mânerul lateral al maşinii de perforat rotopercutante Hilti , chiar dacă modulul anti-praf este montat.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Căpăcel de protecţie anti-praf
 2. Mandrina
 3. Deblocarea sculei
 4. Limitator de adâncime
 5. Selector de funcţii
 6. Inversor pentru rotaţie dreapta/ stânga cu siguranţă împotriva conectării
 7. Comutator de comandă
 8. Mâner
 9. Butoane de deblocare pentru acumulator
 10. Indicatorul stării de încărcare şi al erorilor (acumulator Li-Ion)
 11. Acumulator
 12. Racord pentru modulul anti-praf TE DRS-6-A(02)
 13. Mâner lateral
 14. Lampă pentru iluminarea spaţiului de lucru

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de perforat rotopercutantă cu alimentare de la acumulatori. El este destinat găuriri în oţel, lemn şi zidărie, găuririi cu percuţie în beton şi zidărie şi introducerii prin rotaţie şi desfacerii de şuruburi. Suplimentar, produsul poate fi utilizat pentru lucrări uşoare de dăltuire în zidărie şi lucrări de finisare în beton.

 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 36.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Indicatorul acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la aparat sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă. Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Maşină de perforat rotopercutantă, mâner lateral, limitator de adâncime, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Maşina de perforat rotopercutantă


TE 6‑A36
Tensiunea nominală
36 V
Greutate, conform EPTA‑Procedure 01/2003
3,7 kg
Turaţia nominală de mers în gol
1.050 rot/min
Energia la o singură percuţie, corespunzător EPTA-Procedure 05/2009
2,5 J
Domeniul de găurire în beton/ zid (găurire cu percuţie)
4 mm …28 mm
Domeniul de găurire în lemn (burghie cu secţiune plină)
3 mm …20 mm
Domeniul de găurire în metal (găurire cu secţiune plină)
3 mm …13 mm

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valori ale zgomotului
Nivelul puterii acustice (L WA)
102 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (K WA)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (L pA)
91 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (K pA)
3 dB(A)
Valori ale vibraţiilor
Găurire cu percuţie în beton (a h, HD)
13 m/s²
Găurire în metal (a h, D)
2,5 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a maşinii de perforat rotopercutante.
 • Înainte de utilizarea acumulatorului, asiguraţi-vă că maşina de perforat rotopercutantă este deconectată şi că inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga se află în poziţie centrală (siguranţa împotriva conectării).
Image alternative
 1. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 2. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

Image alternative
 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară spre spate.

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pierdere a controlului asupra produsului.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a produsului.
Image alternative
 1. Rotiţi de mâner, pentru a desface suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.
 2. Introduceţi prin glisare limitatorul de adâncime din faţă în cele două 2 orificii de ghidaj prevăzute special.
 3. Rotiţi de mâner, pentru a tensiona suportul de susţinere (banda de întindere) de la mânerul lateral.

Montarea şi reglarea limitatorului de adâncime

Image alternative
 • Dacă este necesar, montaţi limitatorul de adâncime şi reglaţi-l.

Montarea/demontarea mandrinei

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pericol de împiedicare a utilizatorului cauzat de limitatorul de adâncime montat, însă nefolosit.
 • Înlăturaţi limitatorul de adâncime de la maşină.
Image alternative
 • Montaţi/demontaţi mandrina.

Introducerea accesoriului de lucru

Image alternative
 1. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Un unsoare greşită poate cauza deteriorări la maşină.
 2. Introduceţi dispozitivul de lucru până la opritor în mandrină şi lăsaţi-l să se cupleze.
 3. După introducere, verificaţi închiderea sigură prin tragere de accesoriul de lucru.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.

Extragerea accesoriului de lucru

Image alternative
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Lucrări peste nivelul capului

Image alternative
 • Montaţi inelul de captare a prafului DCD pentru lucrări peste nivelul capului.

Poziţionare daltă

Image alternative
 • Aduceţi selectorul de funcţii în această poziţie Image alternative.

Lucrări

Selector de funcţii

Image alternative
 • Aduceţi selectorul de funcţii în poziţia de lucru respectivă dorită.
  • Selectorul de funcţii nu poate fi acţionat pe parcursul funcţionării. Pericol de deteriorare!

Rotaţia spre dreapta/stânga

Image alternative
 • Reglaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe sensul de rotaţie dorit.

Găurire fără percuţie

 • Aduceţi selectorul de funcţii în această poziţie Image alternative.

Găurire cu percuţie

 • Aduceţi selectorul de funcţii în această poziţie Image alternative.

Dăltuire

 • Aduceţi selectorul de funcţii în această poziţie Image alternative.
  • Pentru o răcire optimă a motorului, alegeţi rotaţia spre dreapta (sensul de rotaţie al burghiului).

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Dacă există, curăţaţi cu precauţie fantele de aerisire, folosind o perie uscată şi moale.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizaţi niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Evitaţi expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneţi niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 • Păstraţi acumulatorul fără urme de ulei şi unsoare de altă provenienţă. Nu permiteţi ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o perie uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeţi contactele acumulatorului şi nu îndepărtaţi unsoarea aplicată din fabricaţie de pe contacte.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Curăţarea căpăcelului de protecţie anti-praf

 • Curăţaţi regulat căpăcelul de protecţie anti-praf de la mandrină cu o cârpă curată şi uscată.
 • Curăţaţi gulerul de etanşare prin ştergere atentă şi ungeţi-l din nou cu puţină unsoare Hilti .
 • Înlocuiţi neapărat căpăcelul de protecţie anti-praf dacă gulerul de etanşare este deteriorat.

Transportul şi depozitarea

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Maşina de perforat rotopercutantă nu este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile de la acumulatoru nu indică nimic.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu un dublu clic.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Lăsaţi acumulatorul să se răcească sau aduceţi acumulatorul la temperatura camerei.
1 LED de la acumulator se aprinde intermitent.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece.
 • Lăsaţi acumulatorul să se răcească sau aduceţi acumulatorul la temperatura camerei.
4 LED-uri de la acumulator se aprind intermitent.
Maşina de perforat rotopercutantă suprasolicitată pe o durată scurtă.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă şi acţionaţi-l din nou.

Maşina de perforat rotopercutantă este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Lipsa percuţiei.
Maşina de perforat rotopercutantă prea rece.
 • Aşezaţi maşina de perforat rotopercutantă pe materialul de bază şi lăsaţi-o să ruleze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Selectorul de funcţii pe "Găurire fără percuţie" Image alternative.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Comutatorul de comandă nu permite apăsarea, respectiv este blocat.
Inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală.
 • Apăsaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga spre dreapta sau stânga.
Arborele principal al maşinii nu se roteşte.
Temperatura de lucru admisă a blocului electronic al maşinii de perforat rotopercutante depăşită.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească.
Acumulatorul descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Selectorul de funcţii nu este fixat în poziţie sau se află în poziţia "Dăltuire" Image alternative sau în poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire fără percuţie" Image alternative sau "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Maşina de perforat rotopercutantă se deconectează automat.
Protecţia la suprasarcină reacţionează.
 • Eliberaţi comutatorul de comandă. Lăsaţi maşina de perforat rotopercutantă să se răcească. Acţionaţi din nou comutatorul de comandă. Reduceţi sarcina asupra maşinii.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de "dublu clic".
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Dezvoltare puternică de căldură în maşina de perforat rotopercutantă sau acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi imediat maşina de perforat rotopercutantă. Extrageţi acumulatorul şi examinaţi-l. Lăsaţi-l să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Maşina de perforat rotopercutantă suprasolicitată.
 • Alegeţi o maşină mai puternică.
Accesoriul de lucru nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Accesoriul de lucru nu aşchiază.
Maşina de perforat rotopercutantă fixat pe rotaţie spre stânga.
 • Fixaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe rotaţie spre dreapta.
Selectorul de funcţii pe "Găurire fără percuţie" Image alternative.
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe "Găurire cu percuţie" Image alternative.

Accesoriu opţional

Inel de captare a prafului DCD

Inelul de captare a prafului DCD este utilizat ca accesoriu pentru maşina de perforat rotopercutantă Hilti . El colectează o mare cotă din praful care se formează în cursul lucrărilor peste nivelul capului şi se poate fixa rapid şi simplu pe maşina de perforat rotopercutantă.

Modulul anti-praf TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Modulul anti-praf TE DRS‑6‑A este utilizat ca accesoriu pentru maşina de perforat rotopercutantă Hilti TE 6‑A36. El colectează o mare cotă din praful care se formează şi se poate fixa rapid şi simplu pe maşina de perforat rotopercutantă. În modulul anti-praf este integrat un ventilator de aspirare. Acesta este acţionare de un motor propriu. La conectarea maşinii de perforat rotopercutante, modulul trage curentul necesar din acumulatorul maşinii de perforat rotopercutante.
Pentru lucrări în metal şi lemn, modulul anti-praf nu este adecvat.
Condiţii : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA îndeplineşte condiţiile directivei OSHA 1926.1153 Table 1. El este dotat cu un mecanism de curăţare a filtrului.

Montarea modulului anti-praf

Înainte de montaj, aveţi în vedere ca punctele de fixare şi interfeţele electrice de pe maşina de perforat rotopercutantă şi de pe modulul anti-praf să nu aibă urme de praf şi să funcţioneze uşor.
Image alternative
 1. Verificaţi dacă modulul anti-praf are deteriorări.
 2. Verificaţi funcţionarea uşoară a telescopului.
 3. Puneţi comutatorul de rotaţia spre dreapta / stânga al maşinii de perforat rotopercutante în poziţia centrală.
 4. Înlăturaţi limitatorul de adâncime de pe mânerul lateral.
 5. Introduceţi prin glisare modulul anti-praf din faţă pe maşină, până când se fixează.
 6. Controlaţi conform montaj ca modulul anti-praf să fie fixat corect în poziţie.

Găurirea cu modulul anti-praf

 1. Pentru a porni modulul anti-praf, apăsaţi butonul de comandă al maşinii de perforat rotopercutante.
 2. Ţineţi apăsat butonul de comandă, până când se atinge randamentul de aspirare complet.
 3. Aşezaţi capul de aspirare vertical pe materialul de bază.
 4. Practicaţi orificiul de găurire şi trageţi lent produsul afară din orificiul de găurire, pentru a capta cât mai mult praf posibil.

Golirea casetei pentru praf

O casetă pentru praf plină sau un filtru înfundat pot produce o degajare excesivă de praf şi trebuie să fie golite regulat.
Goliţi caseta pentru praf după 8-10 orificii de găurire (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Pentru a minimiza degajarea de praf, păstraţi praful într-un recipient închis.
Image alternative
 1. Ţineţi maşina orizontal şi lăsaţi-o să funcţioneze un timp scurt.
  • În acest fel, resturile de praf care s-au depus în modulul anti-praf vor fi aspirate în caseta pentru praf.
 2. Apăsaţi tasta pentru deblocare a casetei pentru praf şi ţineţi-o apăsată.
 3. Trageţi caseta pentru praf în jos afară din modulul anti-praf.
 4. Goliţi caseta pentru praf.
  • Filtrul este murdărit.
   • Schimbaţi filtrul.
  • Filtrul nu are urme de murdărie.
 5. Introduceţi prin glisare caseta pentru praf goală de jos în modulul anti-praf, până când aceasta se fixează în poziţie.

Curăţarea filtrului TE-DRS-OSHA

Curăţaţi filtrul după 5 orificii de găurire (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in).
Image alternative
 • Dacă randamentul de aspirare scade, apăsaţi mecanismul de curăţare până când se aude un clic de 5 ori înainte şi înapoi.

Demontarea modulului anti-praf

Image alternative
 1. Puneţi comutatorul de rotaţia spre dreapta / stânga al maşinii de perforat rotopercutante în poziţia centrală.
 2. Apăsaţi elementul de deblocare DRS şi ţineţi-l apăsat.
 3. Desprindeţi modulul anti-praf spre partea frontală de pe maşină.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r4694033.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .