Limba

DD AF-CA

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri pe produs

Indicatorul de stare

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Indicator de Service

Simboluri în funcţie de produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Curent alternativ
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Diametru
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Transmisie fără fir a datelor

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Unitate de avans la găurire
  DD AF-CA
  Generaţia:
  01
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşinile de găurit cu diamant

 • La executarea lucrărilor de găurire care necesită utilizarea de apă, deviaţi apa pentru a o depărta de zona de lucru sau utilizaţi un dispozitiv de captare a lichidelor. Măsurile de precauţie de acest gen menţin uscată zona de lucru şi diminuează riscul de electrocutare.
 • Utilizaţi scula electrică ţinând-o de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrările în care accesoriul aşchietor poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul unui accesoriu aşchietor cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi poate duce la electrocutări.
 • La găurirea cu diamant purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Dacă dispozitivul de lucru se blochează, nu mai exercitaţi avans şi deconectaţi accesoriul de lucru. Verificaţi motivul înţepenirii şi înlăturaţi cauza înţepenirii dispozitivelor de lucru.
 • Dacă doriţi să porniţi din nou o maşină de găurit cu diamant introdusă în piesa care se prelucrează, verificaţi înainte de conectare dacă dispozitivul de lucru se roteşte liber. Dacă dispozitivul de lucru se înţepeneşte, probabil că el nu se roteşte şi acest lucru poate duce la suprasolicitarea accesoriului de lucru sau la desprinderea maşinii de găurit cu diamant din piesa care se prelucrează.
 • La fixarea batiului maşinii de găurit pe piesa care se prelucrează cu dibluri şi şuruburi, asiguraţi-vă că ancorajul utilizat are capacitatea de a susţine maşina în siguranţă pe parcursul folosirii. Dacă piesa care se prelucrează nu prezintă rezistenţă sau este poroasă, diblul poate fi extras, ceea ce duce la desprinderea batiului maşinii de găurit de pe piesa care se prelucrează.
 • La găurirea prin pereţi sau plafoane, asiguraţi-vă că persoanele şi zona de lucru de pe cealaltă parte sunt protejate. Carotiera poate ieşi prin gaura forată şi carota forată poate cădea în afară pe cealaltă parte.
 • Nu utilizaţi acest accesoriu de lucru pentru lucrări de găurire la un nivel deasupra capului cu alimentare de apă. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra maşinii.
 • Maşina nu este destinată persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la maşină.
 • Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi maşina numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • Evitaţi contactul pielii cu noroiul de foraj.
 • Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai specialiştilor. Folosiţi un sistem de aspirare a prafului cât mai eficient posibil. Utilizaţi în acest scop un aparat mobil recomandat de Hilti pentru desprăfuire pentru lemn şi/ sau praf mineral, care a fost conceput special pentru această scula electrică. Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Se recomandă să purtaţi o mască de protecţie a respiraţiei, care să fie adecvată pentru praful respectiv. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
 • Maşina de forat cu carotieră diamantată şi carotiera diamantată au greutate mare. Este posibilă strivirea unor părţi ale corpului. În timpul folosirii maşinii, utilizatorul şi persoanele aflate în apropiere trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat: ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi încălţăminte de siguranţă.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi-vă că maşina este fixată corect în batiu.
 • Aveţi în vedere ca un opritor final să fie întotdeauna montat la batiul maşinii de forat, deoarece, în caz contrar, funcţia relevantă pentru securitate a opritoarelor finale este inoperantă.
 • Asiguraţi-vă că accesoriile de lucru posedă sistemul de prindere potrivit pentru maşină şi sunt blocate corespunzător în mandrina maşinii.
Securitatea electrică
 • Evitaţi utilizarea cablurilor prelungitoare cu prize multiple şi funcţionarea concomitentă a mai multor aparate.
 • Maşina va fi folosită numai la reţele care au conductor de protecţie şi sunt dimensionate suficient.
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu maşina se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
 • Împiedicaţi deteriorarea cablului de reţea la avansul saniei.
 • Nu utilizaţi niciodată maşina fără întrerupătorul de protecţie PRCD din pachetul de livrare (pentru maşinile fără PRCD, niciodată fără transformatorul de separare). Verificaţi întrerupătorul de protecţie PRCD înainte de orice operaţie de folosire.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Nu puneţi niciodată în funcţiune maşina în stare murdară sau udă. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa maşinii, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări. De aceea, în special la prelucrarea frecventă a materialelor conductoare, încredinţaţi maşinile murdărite centrului de service Hilti la intervale regulate pentru verificare.
Locul de muncă
 • Încredinţaţi lucrările de găurire spre aprobarea conducerii şantierului. Lucrările de găurire în clădiri şi alte structuri pot influenţa valorile de statică, în special la secţionarea armăturilor metalice sau elementelor portante.
 • Dacă batiul maşinii de forat nu este fixat conform prescripţiilor, deplasaţi întotdeauna maşina montată pe batiul maşinii de forat complet în jos, pentru a evita răsturnarea.
 • Ţineţi cablul de reţea şi cablul prelungitor, furtunul de aspirare şi furtunul de vid la distanţă faţă de piesele aflate în rotaţie.
 • Pentru lucrările de găurire umedă direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.
 • Pentru lucrările direcţionate în sus, este interzis dispozitivul de fixare cu vid fără fixare suplimentară.
 • Pentru găuri orizontale cu dispozitivul de fixare prin vid (accesoriu), batiul maşinii de forat nu are voie să fie utilizat fără siguranţa suplimentară.

Descriere

Componentele maşinii şi elementele de comandă

Image alternative
 1. Regulatorul debitului de apă la maşina de forat cu carotieră diamantată
 2. Legătura cu furtun la maşina de forat cu carotieră diamantată
 3. Racord pentru alimentarea cu apă
 4. Unitate de avans la găurire
 5. Panoul de operare şi panoul indicator
 6. Batiul maşinii de găurit
 7. Conector pentru alimentare electrică şi comunicaţie
 8. Maşină de forat cu carotieră diamantată

Panoul de operare şi panoul de afişare

Image alternative
 1. Comutatorul Oprire de urgenţă
 2. Indicator de Service
 3. Tastă şi LED: Mod manual
 4. Tastă şi LED: Mod CUT ASSIST
 5. Taste de poziţionare cu LED

Utilizarea conformă cu destinaţia

Unitatea de avans la găurire DD AF-CA formează împreună cu o maşină de forat cu carotieră diamantată recomandată de Hilti şi un batiu de maşină de găurit un sistem automat de forat cu carotieră diamantată, adecvat pentru activităţi de găurire inelară umedă în materiale minerale.

 • DD AF-CA trebuie să fie montat permanent pe batiul maşinii de găurit în timpul funcţionării.

 • Batiul maşinii de găurit trebuie să fie asigurat întotdeauna cu tija tip diblu şi cu un diblu adecvat.

 • DD AF-CA trebuie să fie racordată pentru funcţionare la o alimentare cu apă de răcire, care corespunde cel puţin indicaţiilor din Date tehnice.

Respectaţi suplimentar instrucţiunile de protecţie a muncii şi indicaţiile de lucru pentru accesoriile utilizate.
Produsul, sculele şi accesoriile pot genera pericole dacă sunt utilizate de personal neinstruit, manipulate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei.

Pe lângă acest manual de utilizare se vor avea în vedere permanent şi manualele de utilizare pentru alte componente ale sistemului de forat cu carotieră diamantată.

Setul de livrare

Unitate de avans la găurire DD AF-CA, şurub de fixare, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Panoul de operare şi panoul de afişare

Comutatorul Oprire de urgenţă
Image alternative
Declanşare Oprire de urgenţă
Apăsaţi comutatorul Oprire de urgenţă , pentru a opri imediat procesul de găurire.
Sistemul de forat cu carotieră diamantată este încă alimentat electric, dar se poate opera din nou cu el numai după înlăturarea stării Oprire de urgenţă.
Înlăturare stare Oprire de urgenţă
Pentru a anula Oprirea de urgenţă, rotirea şi trageţi comutatorul Oprire de urgenţă şi apăsaţi apoi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată.
Indicator de Service
Image alternative
LED-ul Service se aprinde intermitent în roşu
Avarie care poate fi remediată, de ex. supratemperatură. Vezi capitolul "Remedierea erorilor" .
LED-ul Service se aprinde în roşu
Decuplaţi sistemul de la reţeaua electrică şi conectaţi-l din nou. Vezi capitolul "Remedierea erorilor" .
Indicare mod
Image alternative
Tasta Mod manual
LED mod manual APRINS
Sistemul de comandă manuală cu roata manuală activat.
LED mod manual STINS
CUT ASSIST activat.
Prin apăsarea tastei Image alternative este activat modul manual.
În modul manual este deblocat debitul apei. Apa de alimentare iese pe la carotieră.
Prin apăsarea tastei Image alternative este dezactivat modul manual.
Indicatorul puterii CUT ASSIST
Image alternative
Tasta CUT ASSIST / creşterea capacităţii
La ieşirea din modul manual, CUT ASSIST se va activa cu putere maximă. CUT ASSIST deblochează debitul de apă numai la iniţierea de găuri şi opreşte debitul de apă la finalul găuririi.
Prin apăsarea repetată a tastei Image alternative se comută ciclic prin treptele de putere.
Prin apăsarea tastei Image alternative, CUT ASSIST va fi dezactivat.
3 LED-uri se aprind
Putere maximă (reglaj preliminar după conectare).
2 LED-uri se aprind
Putere medie (aproximativ 85%).
1 LED se aprinde
Putere scăzută (aproximativ 65%).
Indicaţia Poziţionare sanie
Image alternative
Tastele Poziţionare sanie
Cele două taste sunt disponibile numai în modul CUT ASSIST şi servesc exclusiv la poziţionarea saniei, de ex. pentru montajul carotierei. În modul CUT ASSIST roata manuală trebuie să fie îndepărtată.
LED aprins
CUT ASSIST activat, sania poate fi poziţionată cu tastele săgeată.
LED stins
CUT ASSIST dezactivat, sania trebuie să fie poziţionată cu roata manuală sau când procesul de găurire automat se află în curs.

Date tehnice

Proprietăţi ale produsului

Greutate în regim de lucru
4,5 kg
Dimensiuni (L × l  × H)
361 mm x 193 mm x 133 mm
Tensiunea de ieşire (CC)
5 V
Curentul de ieşire
50 mA
Viteza de rotaţie
0 rot/min … 75 rot/min
Presiunea max. admisă în conducta de apă
≤ 6 bar
Debitul minim de apă
≥ 0,5 ℓ/min
Temperatura max. a apei
≤ 30 ℃
Clasa de protecţie
Clasa de protecţie I (cu pământare de protecţie)
Clasa de protecţie (praf, apă)
IP 55

Tensiunea nominală

Tensiunea nominală
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Frecvenţa nominală
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Curentul nominal
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Punerea în funcţiune şi pregătirile pentru lucru

Montarea unităţii de avans la găurire

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pericol provocat de pornirea involuntară a maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 • Pe parcursul lucrările de echipare nu este permis ca maşina de forat cu carotieră diamantată să fie racordată la reţea.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Dacă fixarea este insuficientă, batiul maşinii de forat se poate roti sau bascula.
 • Fixaţi batiul maşinii de forat cu dibluri sau cu o placă de bază cu vid pe substratul de prelucrat, înainte de folosirea maşinii de găurit cu diamant.
 • Utilizaţi numai dibluri adecvate pentru materialul de bază existent şi aveţi în vedere indicaţiile de montaj ale producătorului diblurilor.
 • Utilizaţi o placă de bază cu vid numai dacă materialul de bază existent este adecvat pentru fixarea batiului maşinii de forat cu un dispozitiv de fixare cu vid.
Tensiunea la intrare trebuie să coincidă cu indicaţia de pe plăcuţa de identificare a maşinii de forat cu carotieră diamantată. Conectaţi o unitate de avans la găurire 110 V numai cu o maşină de forat cu carotieră diamantată 110 V.
Racordarea unităţii de avans la găurire este permisă numai la maşini de forat cu carotieră diamantată recomandate de Hilti .
Image alternative
 1. Verificaţi dacă sania este adecvată pentru montajul unei unităţi de avans la găurire.
 2. Blocaţi sania cu piedica pentru sanie.
 3. Aşezaţi unitatea de avans la găurire în contact cu sania.
  Asiguraţi-vă că unitatea de avans la găurire este în contact plan uniform cu sania. După caz, ajustaţi poziţia saniei, până când unitatea de avans la găurire este în contact plan corect.
 4. Introduceţi şurubul de fixare prin sanie în unitatea de avans la găurire.
 5. Strângeţi ferm şurubul de fixare cu mâna.
 6. Îndepărtaţi roata manuală.
 7. Realizaţi o îmbinare între furtunul de apă şi maşina de forat cu carotieră diamantată.
 8. Conectaţi alimentarea cu apă la unitatea de avans la găurire.
 9. Verificaţi conexiunea mecanică dintre unitatea de avans la găurire şi sanie.

Realizarea legăturii electrice

 1. Îndepărtaţi capacele de protecţie de la bucşa de legătură şi cablul de legătură.
  Pentru protecţia faţă de murdărie, introduceţi capacele de protecţie unul în altul.
 2. Conectaţi cablul de legătură cu bucşa de legătură.

Asigurarea răcirii cu apă

Unitatea de avans la găurire şi maşina de forat cu carotieră diamantată sunt scule răcite cu apă.
În timpul utilizării asiguraţi-vă că admisia apei din circuitul de răcire al unităţii de avans la găurire este legată corect la un furtun de apă. Acest lucru este valabil şi pentru operaţii de forare uscată.
Asiguraţi-vă că debitul minim de apă, precum şi temperatura apei corespund indicaţiilor din Date tehnice.

Modul de utilizare

Executarea găurii inelare

PERICOL
Pericol de accidentare cauzat de ignorarea zonei periculoase! Unitatea de avans la găurire este după conectare încă pe modul Cut Assist şi porneşte procesul automat de găurire imediat ce la maşina de forat cu carotieră diamantată este acţionat comutatorul de conectare. Carotiera este deplasată automat spre obiectul forat.
 • Asiguraţi-vă nicio persoană nu se află în zona periculoasă!
 • Menţineţi liberă zona dintre carotieră şi obiectul forat!
IMPORTANT! Dacă unitatea de avans la găurire nu este conectată cu maşina de forat cu carotieră diamantată, Oprirea de urgenţă nu funcţionează!
IMPORTANT! Conectarea şi deconectarea altor maşini poate provoca vârfuri de subtensiune şi/ sau de supratensiune, care pot duce la deteriorarea produsului. În niciun caz nu este permisă funcţionarea simultană a altor maşini la generator sau transformator!

Modul de funcţionare CUT ASSIST

În modul CUT ASSIST procesul de găurire începe cu avansul carotierei până la suprafaţa obiectului forat. Carotiera nu se roteşte acum. Imediat ce carotiera atinge suprafaţa, carotiera va fi puţin retrasă.
Carotiera începe să se rotească lent cu viteza de start. Sistemul deblochează debitul de apă şi începe să găurească cu turaţie scăzută, până când este atinsă adâncimea de forare. Imediat ce adâncimea de forare este atinsă, sistemul funcţionează cu putere şi turaţie optime.
În cazul în care carotiera se loveşte de armături, va fi activată funcţia Iron Boost , ceea ce face ca puterea pentru secţionarea armăturii să fie adaptată. Este posibil ca armăturile slabe să nu fie detectate de unitatea de avans la găurire, astfel încât funcţia Iron Boost să nu fie activată.
În cazul forărilor de găuri înfundate, unitatea de avans la găurire se opreşte imediat ce sania întâlneşte limitatorul de adâncime.
În cazul găurilor străpunse fără utilizarea unui limitator de adâncime, carotiera va fi propulsată în afară aproximativ 3 cm peste locul străpungerii.
La finalul procesului de găurire, retractaţi carotiera astfel încât ea să rămână la limită în gaura forată, iar debitul de apă să fie oprit.

Găurirea cu CUT ASSIST

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Roata manuală aflată în rotaţie poate provoca accidentări.
 • Îndepărtaţi roata manuală de la sanie, înainte de a porni o găurire cu CUT ASSIST.
Dacă apăsaţi în modul CUT ASSIST la maşina de forat cu carotieră diamantată tasta Iron Boost , adaptarea automată a puterii la întâlnirea armăturii va fi deconectată. Acest lucru are ca urmare faptul că trebuie să controlaţi singur puterea până la finalul procesului de găurire atunci când întâlniţi armătura.
 1. Activaţi debitul de apă, apăsând tasta Mod manual .
  • Apa iese pe la carotieră.
 2. Activaţi modul CUT ASSIST.
 3. Dacă este necesar adaptaţi puterea, utilizând tasta CUT ASSIST .
 4. Porniţi procesul de găurire, aşa cum este descris în manualul de utilizare corespunzător al maşinii de forat cu carotieră diamantată.

Găurire în modul manual

 1. Apăsaţi tasta Mod manual .
  • Debitul de apă va fi activat şi apa de răcire iese pe la carotieră.
 2. Executaţi procesul de găurire, aşa cum este descris în manualul de utilizare al maşinii de forat cu carotieră diamantată.

Pauze de lucru şi depozitarea la temperaturi scăzute

În cazul temperaturilor sub 4 °C (39 °F), apa din circuitul de apă trebuie să fie evacuată prin suflare cu aer comprimat înaintea pauzelor de lucru mai lungi de o oră sau înaintea depozitării.
Pentru golirea circuitului de apă, maşina de forat cu carotieră diamantată trebuie să fie alimentată cu tensiune şi să fie conectată cu unitatea de avans la găurire.
 1. Decuplaţi alimentarea cu apă de la unitatea de avans la găurire.
 2. Deschideţi regulatorul debitului de apă la maşina de forat cu carotieră diamantată.
 3. Puneţi supapa cu 3 căi pe forare umedă .
 4. Apăsaţi tasta Mod manual .
 5. Suflaţi cu aer comprimat apa din circuitul de apă (max. 3 bari).

Demontarea unităţii de avans la găurire

Unitatea de avans la găurire poate fi demontată independent de maşina de forat cu carotieră diamantată.
Image alternative
 1. Desprindeţi cablul de legătură al unităţii de avans la găurire de la bucşa de legătură a maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 2. Montaţi capacele de protecţie pe cablul de legătură şi bucşa de legătură.
 3. Decuplaţi conexiunea furtunului de apă dinspre maşina de forat cu carotieră diamantată.
 4. Blocaţi sania cu piedica pentru sanie.
 5. Asiguraţi unitatea de avans la găurire împotriva căderii involuntare şi desfaceţi şurubul de fixare.
 6. Îndepărtaţi unitatea de avans la găurire.

Îngrijirea, transportul şi depozitarea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

DD-AF CA nu este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Deconectare de urgenţă apăsată.
 • Deblocaţi butonul Deconectare de urgenţă şi acţionaţi comutatorul de deconectare de la maşina de forat cu carotieră diamantată.
Supratemperatură.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească.
Eroare de comunicaţie.
 • Verificaţi cablul de legătură. Trageţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată din priză şi introduceţi-o din nou. Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Image alternative
Indicatorul de service se aprinde.
Defecţiune critică.
 • Trageţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată din priză şi introduceţi-o din nou.
 • Dacă LED-ul indicatorului de service este aprins în continuare, luaţi legătura cu centrul de service de la Hilti .

DD-AF CA este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile unităţii de avans la găurire nu se aprind dacă întrerupătorul de protecţie PRCD al maşinii de forat cu carotieră diamantată este conectat.
Conectorul mecanic defectuos sau murdărit.
 • Scoateţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată din priză.
 • Verificaţi conectorul mecanic dintre unitatea de avans la găurire şi maşina de forat cu carotieră diamantată.
Cablul nu se poate conecta la maşina de forat cu carotieră diamantată.
Conectorul mecanic murdărit.
 • Scoateţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată din priză.
 • Curăţaţi conectorul mecanic.
 • Încercaţi să refaceţi îmbinarea mecanică a conectorului fără a folosi forţa.
Unitatea de avans la găurire nu poate fi montată.
Mufa filetată pentru şurubul de fixare blocată.
 • Curăţaţi mufa filetată.
Roata manuală nu permite învârtirea.
Piedica pentru sanie închisă.
 • Deschideţi piedica pentru sanie.
Sania blocată.
 • Asiguraţi o mobilitate fără obstrucţii a saniei.
Debitul apei prea scăzut.
Supapa pentru apă a maşinii de forat cu carotieră diamantată defectă sau blocată.
 • Verificaţi instalarea conform prescripţiilor a alimentării cu apă.
 • Verificaţi dacă supapa este blocată sau defectă.
Motorul unităţii de avans la găurire funcţionează, sania nu se mişcă.
Unitatea de avans la găurire montată defectuos.
 • Verificaţi conexiunea mecanică dintre unitatea de avans la găurire şi sanie.
Modul Cut Assist nu se poate activa.
Conectorul mecanic spre maşina de forat cu carotieră diamantată defectuos.
 • Verificaţi conectorul mecanic.
Deconectare de urgenţă apăsată.
 • Deblocaţi butonul Deconectare de urgenţă şi acţionaţi comutatorul de deconectare de la maşina de forat cu carotieră diamantată.
Procesul de găurire încetineşte sau se opreşte.
Carotiera diamantată defectă (polizată, segmente distruse).
 • Ascuţiţi carotiera diamantată sau schimbaţi-o.
Conectorul defectuos sau cablul defect.
 • Verificaţi conexiunea dintre unitatea de avans la găurire şi maşina de forat cu carotieră diamantată.
Carotiera diamantată este înţepenită.
 • Separaţi maşina de forat cu carotieră diamantată de la alimentarea cu tensiune.
 • Desfaceţi carotiera diamantată.
Răcirea deficitară.
 • Verificaţi alimentarea cu apă şi circuitul de răcire.
Oprire înainte de atingerea destinaţiei de găurire din cauza trecerii într-un material mai moale, ca de ex. cărămidă cu goluri, pământ sau piatră naturală.
 • Porniţi din nou procesul de găurire.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub linkul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r5063.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative