Limba

TE 1000-AVR

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri pe produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ciocan de dăltuire
  TE 1000‑AVR
  Generaţia
  02
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul, înainte de executarea unor reglaje la maşină, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea maşinii. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului/ maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la aparat.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot cădea în afară şi/ sau în jos şi pot răni alte persoane.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Ţineţi întotdeauna ferm aparatul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
 • Aparatul nu este destinat persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Utilizaţi pe cât posibil un sistem de aspirare a prafului şi un aparat mobil pentru desprăfuire adecvat. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Încredinţaţi lucrările spre aprobarea conducerii şantierului. Lucrările în clădiri şi alte structuri pot influenţa valorile de statică, în special la secţionarea armăturilor metalice sau elementelor portante.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul aparatului pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al aparatului; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredinţaţi aparatele murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa maşinii, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări.
 • În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectaţi aparatul şi scoateţi fişa din priză. Această operaţie împiedică punerea accidentală în funcţiune a aparatului la restabilirea alimentării electrice.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mandrina
 2. Fante de aerisire
 3. Mâner lateral
 4. Cap bombat
 5. Comutator de pornire/ oprire
 6. Mâner
 7. Comutator pentru selecţia puterii
 8. Cablu de reţea
 9. Indicator de Service
 10. Indicator pentru selecţia puterii

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ciocan de dăltuire cu acţionare electrică pentru lucrările de dăltuire dificile.

El este conceput pentru lucrări de spargere şi demolare în beton, zidărie, piatră şi asfalt.
 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Posibilă folosire greşită

Acest produs nu este adecvat pentru prelucrarea materialelor nocive pentru sănătate.
Acest produs nu este adecvat pentru lucrări într-un mediu umed.

Active Vibration Reduction (AVR)

Ciocanul de dăltuire este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR), care reduce semnificativ vibraţiile.

Indicator pentru selecţia puterii

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator pentru selecţia puterii cu semnal luminos.
Prin apăsarea comutatorului pentru selecţia puterii, puteţi reduce puterea de dăltuire la aprox. 70%. În condiţii de putere redusă, se aprinde indicatorul pentru selecţia puterii.

Starea indicatorului de service

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.
Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare.
Deteriorări la aparat.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Protecţia la supraîncălzire.
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată.
Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti . Astfel el rămâne întotdeauna pregătit de funcţionare.

Setul de livrare

Ciocan de dăltuire, mâner lateral, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group .

Date tehnice

Ciocan de dăltuire

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

TE 1000‑AVR
Greutate conform EPTA-Procedure 01
12,5 kg
Energia la o singură percuţie conform EPTA-Procedure 05
26 J

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot
Nivelul puterii acustice (LWA)
96 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
85 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor
Dăltuire (ah, Cheq)
5 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Montarea şi repoziţionarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra ciocanului de dăltuire.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect.
Image alternative
 • Montaţi sau repoziţionaţi mânerul lateral.
  Aveţi în vedere şi descrierea ataşată mânerului lateral.

Introducerea dispozitivului de lucru

Image alternative
 1. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
 2. Introduceţi dispozitivul de lucru în mandrină şi rotiţi-l cu o uşoară presiune de apăsare, până când se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
  • Produsul este pregătit de funcţionare.
  Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Utilizarea unei unsori inadecvate poate cauza deteriorări la produs.

Extragerea dispozitivului de lucru

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Accesoriul de lucru devine fierbinte la utilizarea şi poate prezenta muchii ascuţite.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea accesoriilor de lucru.
PERICOL
Pericol de incendiu Pericol la contactul dintre accesoriul de lucru fierbinte şi materiale uşor inflamabile.
 • Nu aşezaţi accesoriul de lucru fierbinte pe materiale uşor inflamabile.
Image alternative
 1. Retrageţi mandrina.
 2. Extrageţi accesoriul de lucru.

Lucrări

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare Prin manevrare greşită!
 • Nu acţionaţi comutatorul pentru sensul de rotaţie şi/ sau selecţia unei funcţii pe parcursul funcţionării.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Dăltuire

Dalta poate fi aşezată în 6 poziţii diverse (în paşi de 60°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
O presiune de apăsare prea mică poate face dalta să sară. O presiune de apăsare prea mare produce o diminuare a puterii de dăltuire.
Image alternative
 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Aşezaţi dalta în poziţie de lucru la aproximativ 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") de muchie.
 3. Începeţi procesul de dăltuire într-un unghi de 70° până la 80° faţă de suprafaţa din beton şi orientaţi vârful spre margine. Modificaţi apoi unghiul în direcţia 90° şi îndepărtaţi materialul prin rupere.
  • În cazul armăturilor metalice, conduceţi dalta întotdeauna spre marginea materialului, nu spre armătura metalică.
 4. Rotiţi regulat dalta, deoarece uzura uniformă sprijină procesul de autoascuţire.

Reglarea puterii de dăltuire

 • Apăsaţi comutatorul pentru selecţia puterii.
  • Prin apăsarea comutatorului pentru selecţia puterii, puteţi reduce puterea de dăltuire la aprox. 70%.
  Reglarea puterii de dăltuire este posibilă numai în starea conectată. Printr-o nouă apăsare a comutatorului pentru selecţia puterii, este disponibilă din nou întreaga putere de dăltuire. Dacă aparatul este deconectat şi reconectat, este disponibilă din nou întreaga putere de dăltuire.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Curăţarea căpăcelului de protecţie anti-praf

 • Curăţaţi regulat căpăcelul de protecţie anti-praf de la mandrină cu o cârpă curată şi uscată.
 • Curăţaţi gulerul de etanşare prin ştergere atentă şi ungeţi-l din nou cu puţină unsoare Hilti .
 • Înlocuiţi neapărat căpăcelul de protecţie anti-praf dacă gulerul de etanşare este deteriorat.

Transportul şi depozitarea

 • Nu transportaţi aparatul electric cu accesoriul de lucru introdus.
 • Depozitaţi întotdeauna aparatul electric cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi aparatul în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După un transport sau o depozitare mai îndelungată, controlaţi înainte de folosire dacă aparatul electric prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu porneşte.
Iniţializarea blocului electronic în curs (până la aprox. 4 secunde începând de la introducerea fişei). Sistemul electronic de blocare a pornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice.
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă.
 • Introduceţi un alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
Generatorul pe Sleep Mode.
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Deconectaţi aparatul şi apoi conectaţi-l din nou.
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
Deteriorări la aparat sau timpul de funcţionare pentru o operaţie de service este atins.
 • Dispuneţi repararea produsului numai de către centrul de service Hilti .
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată.
 • Schimbaţi priza de alimentare. Verificaţi reţeaua.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească. Curăţaţi fantele de aerisire. Punerea în exploatare în regim de mers în gol este încă posibilă.
Lipsa percuţiei.
Aparatul prea rece.
 • Aşezaţi ciocanul de dăltuire pe materialul de bază şi lăsaţi-l să ruleze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Reducerea puterii este activată.
 • Acţionaţi comutatorul pentru selecţia puterii (respectaţi indicatorul pentru selecţia puterii). Apoi deconectaţi şi reconectaţi aparatul.
Cablul prelungitor prea lung şi/ sau cu secţiune prea redusă.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungimea avizată şi/ sau cu o secţiune suficientă.
Tensiunea de alimentare electrică este prea scăzută.
 • Racordaţi aparatul la o altă sursă de alimentare electrică.
Dalta nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Retractaţi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Aparatul/ maşina se deconectează în timpul funcţionării.
Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească. Curăţaţi fantele de aerisire. Punerea în exploatare în regim de mers în gol este încă posibilă.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Image alternative
Prin link-ul următor ajungeţi la tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r9672135.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .