Limba

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire fără percuţie
Image alternative Găurirea cu percuţie
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Curent continuu
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de înşurubat cu acumulatori
  Maşină de înşurubat prin impulsuri cu acumulator
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generaţia:
  01
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşina de înşurubat şi maşina de înşurubat prin impulsuri

 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor dacă executaţi lucrări în care şurubul poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul şurubului cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de înşurubat

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la maşină.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării maşinii, purtaţi ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie adecvate.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi scula electrică imediat ce accesoriul de lucru s-a blocat. Maşina poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când scula electrică a ajuns în stare de repaus, înainte de a o depune.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Gaură interioară hexagonală (SID)
 2. Lumini
 3. Inversor pentru rotaţie dreapta/ stânga cu siguranţă împotriva conectării
 4. Comutator de comandă (cu sistem de comandă electronică pentru turaţie)
 5. Pătrat exterior (SIW)
 6. Schimbător pentru cuplu
 7. Agăţătoarea de centură (opţional)
 8. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 9. Taste pentru deblocare (acumulator B22/…)
 10. Tastă pentru deblocare (acumulator B14/…)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de înşurubat prin impulsuri cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este adecvat pentru strângerea şi desfacerea îmbinărilor filetate, piuliţelor şi bolţurilor cu filet în lemn, metal, zidărie şi beton.

Utilizarea maşinii de înşurubat prin impulsuri este permisă numai pentru aplicaţii de lucru care nu necesită un cuplu de rotaţie exact/specificat. În caz contrar, apare pericolul de rotire excesivă, deteriorare a şurubului sau a piesei care se prelucrează.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B14 (SID/SIW 14‑A), respectiv B22 (SID/SIW 22‑A).

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Indicatorul stării de încărcare

Starea de încărcare a acumulatorului Li‑Ion este indicată după o uşoară apăsare a unei taste/ a tastei pentru deblocare (maxim până când sesizaţi rezistenţă) .
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED se aprinde.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.

Setul de livrare

Maşină de înşurubat prin impulsuri, manual de utilizare.
Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Maşină de înşurubat prin impulsuri


SID 14‑A
SIW 14‑A
Tensiunea nominală
14,4 V
14,4 V
Greutate conform EPTA Procedure-01
1,6 kg
1,6 kg
Turaţia nominală de mers în gol
Poziţia I
0 rot/min … 1.000 rot/min
0 rot/min … 1.000 rot/min
Poziţia II
0 rot/min … 1.500 rot/min
0 rot/min … 1.500 rot/min
Poziţia III
0 rot/min … 2.500 rot/min
0 rot/min … 2.300 rot/min
Frecvenţa de percuţie
≤ 3.100/min
≤ 3.400/min
Reglarea cuplului de rotaţie
3 trepte
3 trepte
Mărime şuruburi standard
M8 până la M16
M8 până la M16
Mărime şuruburi de rigiditate maximă
M6 până la M12
M6 până la M12
Mandrina
Gaură interioară hexagonală de 1/4″ cu manşetă de siguranţă
Pătrat exterior de 1/2″ cu semisferă sau pătrat exterior de 3/8″ cu inel de siguranţă
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Tensiunea nominală
21,6 V
21,6 V
Greutate conform EPTA Procedure-01
2,1 kg
2,1 kg
Turaţia nominală de mers în gol
Poziţia I
0 rot/min … 1.000 rot/min
0 rot/min … 1.000 rot/min
Poziţia II
0 rot/min … 1.500 rot/min
0 rot/min … 1.500 rot/min
Poziţia III
0 rot/min … 2.500 rot/min
0 rot/min … 2.300 rot/min
Frecvenţa de percuţie
≤ 3.450/min
≤ 3.500/min
Reglarea cuplului de rotaţie
3 trepte
3 trepte
Mărime şuruburi standard
M8 până la M16
M8 până la M16
Mărime şuruburi de rigiditate maximă
M6 până la M12
M6 până la M12
Mandrina
Gaură interioară hexagonală de 1/4″ cu manşetă de siguranţă
Pătrat exterior de 1/2″ cu semisferă sau pătrat exterior de 3/8″ cu inel de siguranţă
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Nivelul puterii acustice (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Valoarea emisiei vibraţiilor la strângerea de şuruburi şi piuliţe cu mărimea maximă admisibilă (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Insecuritatea la strângerea şuruburilor şi a piuliţelor, mărimea maximă admisibilă
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Reglarea cuplului de rotaţie

Prin intermediul poziţiei comutatorului pentru cuplul de rotaţie se alege cuplul de rotaţie.
Model SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Model
SID 14‑A
SID 22‑A
Cuplu de rotaţie
Poziţia I
50 Nm
60 Nm
Poziţia II
100 Nm
110 Nm
Poziţia III
150 Nm
165 Nm
Model SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
Pătrat exterior de 1/2″ cu semisferă
Pătrat exterior de 3/8″ cu inel de siguranţă
Cuplu de rotaţie
Poziţia I
80 Nm
65 Nm
Poziţia II
120 Nm
115 Nm
Poziţia III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
Pătrat exterior de 1/2″ cu semisferă
Pătrat exterior de 3/8″ cu inel de siguranţă
Cuplu de rotaţie
Poziţia I
90 Nm
75 Nm
Poziţia II
135 Nm
120 Nm
Poziţia III
200 Nm
175 Nm

Acumulator 14,4 V

Tensiunea de lucru a acumulatorului
14,4 V
Temperatura ambiantă
−10 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃

Acumulator 21,6 V

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele pentru deblocare ale acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din maşină.

Montarea agăţătorii de centură (opţional)

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Pericol în caz de cădere a maşinii.
 • O maşină care cade vă poate periclita pe dumneavoastră şi alte persoane. Controlaţi înainte de începerea lucrului dacă agăţătoarea de centură este fixată sigur.
Cu agăţătoarea de centură, puteţi fixa maşina pe centură, în poziţie lipită de corp. Agăţătoarea de centură poate fi montată pentru purtare pe dreapta şi stânga.
Image alternative
 1. Îndepărtaţi acumulatorul.
 2. Introduceţi agăţătoarea de centură în deschiderea prevăzută special de la piciorul maşinii de înşurubat.
 3. Fixaţi agăţătoarea de centură cu cele 2 şuruburi.

Montarea dispozitivului de lucru

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Verificaţi gradul de curăţenie pe coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • După caz, curăţaţi coada de fixare.
 2. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 3. Introduceţi dispozitivul de lucru până la opritor în mandrină şi lăsaţi-l să se cupleze.
 4. Verificaţi stabilitatea şi aşezarea corectă a dispozitivului de lucru înainte de punerea în funcţiune.

Montarea dispozitivului de lucru

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Verificaţi gradul de curăţenie pe coada de fixare a dispozitivului de lucru.
  • După caz, curăţaţi coada de fixare.
 2. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 3. Aliniaţi orificiul lateral din dispozitivul de lucru cu semisfera pe mandrină.
 4. Apăsaţi dispozitivul de lucru pe mandrină, până când se fixează.
 5. Verificaţi stabilitatea şi aşezarea corectă a dispozitivului de lucru înainte de punerea în funcţiune.

Montarea dispozitivului de lucru

SIW 22‑A
AVERTISMENT
Pericol de accidentare Dacă este montat un accesoriu de lucru nepotrivit!
 • Utilizaţi exclusiv accesorii de lucru cu posibilitate de blocare.
 • Nu utilizaţi accesorii de lucru uzate sau deteriorate.
Image alternative
 1. Reglaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţia centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Înlăturaţi inelul O din canelura nucii.
 3. Trageţi afară ştiftul de siguranţă.
 4. Aşezaţi nuca pe pătratul de acţionare al maşinii.
  Aveţi în vedere ca orificiile locaşului de preluare al inelului de siguranţă de la pătratul de acţionare şi de la nucă să coincidă.
 5. Introduceţi ştiftul de siguranţă în nucă.
 6. Introduceţi inelul O la nucă.
 7. Verificaţi stabilitatea şi aşezarea corectă a dispozitivului de lucru înainte de punerea în funcţiune.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Reglarea cuplului de rotaţie

Image alternative
 • Apăsaţi repetat selectorul cuplului de rotaţie, până când treapta de cuplu dorită este indicată în stânga lângă comutatorul cuplului de rotaţie.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Model SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Model SIW …

Reglarea rotaţiei spre dreapta/ stânga

Un sistem de blocare împiedică inversarea când motorul este în funcţiune.
În poziţia centrală, comutatorul de comandă este blocat (siguranţa împotriva conectării).
Image alternative
 • Reglaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe sensul de rotaţie dorit.

Conectarea

 • Apăsaţi pe comutatorul de comandă.
  • Prin intermediul adâncimii de apăsare în interior se poate regla turaţia.

Înşurubarea

AVERTISMENT
Pericol de accidentare cauzat de piesele deteriorate! Şuruburile sau piesa care se prelucrează pot fi deteriorate în cazul unui cuplu de rotaţie prea mare;. acest lucru poate duce la accidentări.
 • Asiguraţi-vă că şuruburile şi piesa care se prelucrează sunt adecvate pentru cuplul de rotaţie generat de maşină.
 1. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Reglaţi selectorul cuplului de rotaţie pe cuplul de rotaţie dorit.

Deconectarea

 • Eliberaţi comutatorul de comandă.

Demontarea dispozitivului de lucru

SID 14‑A
SID 22‑A
AVERTISMENT
Pericol de accidentare cu dispozitivul de lucru! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul folosirii maşinii şi la schimbarea dispozitivului de lucru.
Image alternative
 1. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Trageţi inelul mandrinei spre înainte şi ţineţi-l imobilizat.
 3. Trageţi dispozitivul de lucru afară din mandrină.
 4. Eliberaţi inelul mandrinei.

Demontarea dispozitivului de lucru

SIW 14‑A
SIW 22‑A
AVERTISMENT
Pericol de accidentare cu dispozitivul de lucru! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul folosirii maşinii şi la schimbarea dispozitivului de lucru.
Image alternative
 1. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţie centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Desprindeţi dispozitivul de lucru de mandrină.

Demontarea dispozitivului de lucru

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Reglaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga în poziţia centrală sau detaşaţi acumulatorul de la maşină.
 2. Înlăturaţi inelul O din canelura nucii.
 3. Trageţi afară ştiftul de siguranţă.
 4. Înlăturaţi nuca de la pătratul de acţionare al maşinii.
 5. Montaţi ştiftul de siguranţă.
 6. Montaţi inelul O pentru siguranţă la nucă.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Asistenţă în caz de avarii

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Maşina nu funcţionează.
Acumulatorul nu este complet introdus.
Acumulatorul este descărcat.
Comutatorul de comandă nu permite apăsarea, respectiv este blocat.
Inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga este în poziţia centrală.
Turaţia scade brusc şi puternic.
Acumulatorul este descărcat.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de dublu clic.
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi fixaţi acumulatorul în poziţie. Dacă problema persistă, apelaţi la centrul de service Hilti .
Dezvoltare puternică de căldură în maşină sau în acumulator.
Defect electric.
 • Deconectaţi maşina imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Maşina este suprasolicitată (limita de aplicabilitate depăşită).
 • Alegeţi maşina potrivită pentru aplicaţia de lucru.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Prin link-urile următoare ajungeţi la tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 şi qr.hilti.com/r4926.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative