Limba

DD 150-U

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri pe produs

Semn de obligativitate

Următoarele semne de obligativitate sunt utilizate la produs:
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi cască de protecţie
Image alternative Folosiţi căşti antifonice
Image alternative Folosiţi mănuşi de protecţie
Image alternative Folosiţi încălţăminte de protecţie
Image alternative Folosiţi o mască uşoară de protecţie respiratorie
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire

Indicatorul de stare

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Indicator pentru protecţie anti-furt
Image alternative Indicatorul puterii de găurire
Image alternative Indicator de Service

Simboluri în funcţie de produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Transportul cu macaraua este interzis
Image alternative Indicaţie - protecţie anti-furt
Image alternative Amperi
Image alternative Volţi
Image alternative Curent alternativ
Image alternative Waţi
Image alternative Hertzi
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Diametru
Image alternative Milimetri
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Transmisie fără fir a datelor

Plăcuţe indicatoare

Pe batiul maşinii de găurit, placa de bază şi maşina de forat cu carotieră diamantată
Image alternative La batiul maşinii de găurit şi la placa de bază cu vid
Sus : pentru găuri orizontale cu fixare prin vid, batiul maşinii de găurit nu are voie să fie utilizat fără siguranţa suplimentară.
Jos : găurile la un nivel deasupra capului cu batiul maşinii de găurit nu au voie să fie practicate cu dispozitivul de fixare prin vid.
Image alternative Pe maşina de forat cu carotieră diamantată
Pentru lucrările de găurire umedă direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de forat cu carotieră diamantată
  DD 150-U
  Generaţia:
  02
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşinile de găurit cu diamant

 • La executarea lucrărilor de găurire care necesită utilizarea de apă, deviaţi apa pentru a o depărta de zona de lucru sau utilizaţi un dispozitiv de captare a lichidelor. Măsurile de precauţie de acest gen menţin uscată zona de lucru şi diminuează riscul de electrocutare.
 • Utilizaţi scula electrică ţinând-o de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrările în care accesoriul aşchietor poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul unui accesoriu aşchietor cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi poate duce la electrocutări.
 • La găurirea cu diamant purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Dacă dispozitivul de lucru se blochează, nu mai exercitaţi avans şi deconectaţi accesoriul de lucru. Verificaţi motivul înţepenirii şi înlăturaţi cauza înţepenirii dispozitivelor de lucru.
 • Dacă doriţi să porniţi din nou o maşină de găurit cu diamant introdusă în piesa care se prelucrează, verificaţi înainte de conectare dacă dispozitivul de lucru se roteşte liber. Dacă dispozitivul de lucru se înţepeneşte, probabil că el nu se roteşte şi acest lucru poate duce la suprasolicitarea accesoriului de lucru sau la desprinderea maşinii de găurit cu diamant din piesa care se prelucrează.
 • La fixarea batiului maşinii de găurit pe piesa care se prelucrează cu dibluri şi şuruburi, asiguraţi-vă că ancorajul utilizat are capacitatea de a susţine maşina în siguranţă pe parcursul folosirii. Dacă piesa care se prelucrează nu prezintă rezistenţă sau este poroasă, diblul poate fi extras, ceea ce duce la desprinderea batiului maşinii de găurit de pe piesa care se prelucrează.
 • La găurirea prin pereţi sau plafoane, asiguraţi-vă că persoanele şi zona de lucru de pe cealaltă parte sunt protejate. Carotiera poate ieşi prin gaura forată şi carota forată poate cădea în afară pe cealaltă parte.
 • Nu utilizaţi acest accesoriu de lucru pentru lucrări de găurire la un nivel deasupra capului cu alimentare de apă. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra maşinii.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute.
 • Înainte de montajul sculei electrice, aplicaţi corect dispozitivul de preluare. Asamblarea corectă este importantă pentru a anula riscul de închidere prin pliere.
 • Fixaţi scula electrică în siguranţă pe dispozitivul de preluare, înainte de a o folosi. O alunecare a sculei electrice pe dispozitivul de preluare poate duce la pierderea controlului.
 • Aşezaţi dispozitivul de preluare pe o suprafaţă rigidă, plană şi orizontală. Dacă dispozitivul de preluare poate aluneca sau se poate clătina, scula electrică nu poate fi dirijată uniform şi în siguranţă.
 • Verificaţi structura suprafeţei. Suprafeţele aspre pot diminua forţa de fixare. Straturile de acoperire sau materialele compozite se pot desprinde pe parcursul lucrului.
 • Nu suprasolicitaţi dispozitivul de preluare şi nu îl utilizaţi ca scară sau schelă. Suprasolicitarea sau aşezarea pe dispozitivul de preluare pot provoca deplasarea în sus a centrului de greutate al dispozitivului de preluare şi răsturnarea acestuia.
 • Faceţi pauze de lucru, precum şi exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Maşina nu este destinată persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj. Nu permiteţi accesul copiilor la maşină.
 • Evitaţi atingerea pieselor rotative. Conectaţi maşina numai când sunteţi în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • În cursul lucrărilor duceţi întotdeauna cablul de reţea, cablul prelungitor, furtunul aspiratorului de praf şi furtunul de apă spre partea posterioară a maşinii. Acest lucru diminuează pericolul de cădere cauzat de prezenţa cablului sau a furtunului pe parcursul lucrului.
 • Evitaţi contactul pielii cu noroiul de foraj.
 • Pulberile materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, minerale şi metale pot dăuna sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberilor poate provoca reacţii alergice şi/sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite pulberi cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Folosiţi un sistem de aspirare a prafului cât mai eficient posibil. Utilizaţi în acest scop un aparat mobil recomandat de Hilti pentru desprăfuire pentru lemn şi/ sau praf mineral, care a fost conceput special pentru această scula electrică. Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Se recomandă purtarea unei măşti de protecţie a respiraţiei cu clasa de filtrare P2. Respectaţi prescripţiile în vigoare în ţara dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi piesa care se prelucrează. Folosiţi dispozitive de prindere sau o menghină, pentru a fixa piesa de prelucrat. Piesa este astfel asigurată mai bine decât dacă este ţinută în mână şi, în plus, aveţi ambele mâini libere pentru manevrarea maşinii.
 • Asiguraţi-vă că accesoriile de lucru posedă sistemul de prindere potrivit pentru maşină şi sunt blocate corespunzător în mandrina maşinii.
 • În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectaţi maşina şi scoateţi fişa din priză. Această operaţie împiedică punerea accidentală în funcţiune a maşinii la restabilirea alimentării electrice.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu maşina se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
 • Nu utilizaţi niciodată maşina fără întrerupătorul de protecţie PRCD din pachetul de livrare (pentru maşinile fără PRCD, niciodată fără transformatorul de separare). Verificaţi întrerupătorul de protecţie PRCD înainte de orice operaţie de folosire.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
Locul de muncă
 • În cazul găurilor străpunse prin pereţi, asiguraţi zona din spatele peretelui, deoarece materialul sau carota forată pot cădea în partea din spate. În cazul găurilor străpunse prin planşee, asiguraţi zona de jos, deoarece materialul sau carota forată pot cădea în zona situată dedesubt.
 • Pentru lucrările de găurire umedă direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.
 • Pentru lucrările direcţionate în sus, este interzis dispozitivul de fixare cu vid.
 • Pentru găuri orizontale cu dispozitivul de fixare prin vid (accesoriu), batiul maşinii de găurit nu are voie să fie utilizat fără siguranţa suplimentară.
 • Pentru operaţiile de ajustare la placa de bază, nu utilizaţi scule de lovire (ciocane).
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă. Aerisirea insuficientă a locului de muncă poate avea efecte nocive asupra sănătăţii, din cauza poluării cu praf.
 • Încredinţaţi lucrările de găurire spre aprobarea conducerii şantierului. Lucrările de găurire în clădiri şi alte structuri pot influenţa valorile de statică, în special la secţionarea armăturilor metalice sau elementelor portante.
 • În cursul lucrărilor în aer liber, este recomandabil să se poarte mănuşi de cauciuc şi încălţăminte antiderapantă.
Securitatea personală
 • Maşina de forat cu carotieră diamantată şi carotiera diamantată au greutate mare. Este posibilă strivirea unor părţi ale corpului. Utilizatorul şi persoanele aflate în apropiere trebuie să folosească echipament de protecţie adecvat pe parcursul utilizării maşinii: ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie, încălţăminte de siguranţă şi o mască uşoară de protecţie respiratorie.

Descriere

Componentele maşinii şi elemente de comandă

Image alternative
 1. Cap de spălare/aspirare
 2. Indicator pentru debitul apei
 3. Mâner lateral
 4. Regulator al debitului de apă
 5. Racord de apă
 6. Comutatorul transmisiei
 7. Transmisia
 8. Motorul
 9. Comutator de pornire/ oprire
 10. Mâner
 11. Indicator pentru protecţie anti-furt (opţional)
 12. Indicator de Service
 13. Indicatorul puterii de găurire
 14. Capacul periilor de cărbune
 15. Cablu de reţea inclusiv întrerupător de protecţie PRCD
 16. Plăcuţa de identificare
 17. Placă de joncţiune
 18. Şuruburi de închidere (cap de spălare/aspirare)
 19. Apărătoare (cap de spălare/aspirare)
 20. Racord de aspirare
 21. Mandrina

Batiul maşinii de găurit

Image alternative
 1. Mâner
 2. Coloană
 3. Sanie
 4. Piedică pentru sanie
 5. Plăcuţa de identificare
 6. Supapă de aerare-vidare
 7. Racord pentru vid
 8. Garnitură pentru vid
 9. Placă de bază
 10. Manometru
 11. Indicator de aliniere
 12. Pârghie de corecţie
 13. Şuruburi de nivelare
 14. Indicator pentru centrul găurii
 15. Limitator de adâncime
 16. Bolţ de blocare
 17. Şuruburi de reglaj pentru jocul saniei
 18. Şurub opritor
 19. Suport de cablu

Accesorii

Image alternative
 1. Mâner în cruce
 2. Pârghie
 3. Excentric
 4. Şurub de prindere
 5. Limitator de adâncime
 6. Vas de captare a apei
 7. Bucşă de găurit
 8. Adaptor pentru bucşa de găurit
 9. Garnitură
 10. Interfaţă
 11. Suport de susţinere
 12. Vas de captare a apei
 13. Garnitură
 14. Jack Screw
 15. Cadru de transport

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de forat cu carotieră diamantată, acţionată electric. El este destinat forării umede şi uscate cu dirijare manuală a găurilor străpunse şi găurilor nepătrunse şi forării umede cu dirijare prin batiu a găurilor străpunse şi găurilor nepătrunse în materiale de bază minerale (armate).

Produsul descris este destinat utilizatorilor profesionişti; deservirea, întreţinerea şi revizia maşinii sunt permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul descris şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
 • Utilizaţi numai scule şi accesorii originale de la Hilti , pentru a evita pericolele de accidentare.

Indicatorul puterii de găurire

Maşina de forat cu carotieră diamantată este dotată cu un indicator al puterii de găurire cu semnal luminos.
Simbol
Starea
Semnificaţie
Image alternative Se aprinde în portocaliu
Presiunea de apăsare prea scăzută
Se aprinde în verde
Presiunea de apăsare optimă
Se aprinde în roşu
Presiunea de apăsare prea ridicată

Indicator de Service

Maşina de forat cu carotieră diamantată este dotată cu un indicator de service cu semnal luminos.
Simbol
Starea
Semnificaţie
Image alternative Se aprinde în roşu
Produsul funcţionează
Periile de cărbune sunt puternic uzate.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare. De la începutul aprinderii, se mai poate lucra timp de câteva ore, până când are loc deconectarea automată.
Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti .
Se aprinde în roşu
Produsul nu funcţionează
Periile de cărbune trebuie să fie schimbate.
Se aprinde intermitent în roşu
Supraîncălzire sau deteriorări la maşina de forat cu carotieră diamantată.
Vezi Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Maşină de forat cu carotieră diamantată, manual de utilizare.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau la: www.hilti.com

Date tehnice

Proprietăţi ale produsului

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi puterea nominală consumată sunt indicate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a maşinii. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a maşinii.

DD 150-U
Curentul nominal
230 V
10,3 A
Puterea nominală consumată
2.200 W
greutatea maşinii de forat cu carotieră diamantată
8,2 kg
Greutatea batiului maşinii de găurit cu placa de bază combinată şi sanie
13,3 kg
Dimensiunile maşinii de forat cu carotieră diamantată (L × l  × H)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Dimensiunile batiului maşinii de găurit (L × l  × H)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Presiune admisibilă în conducta de apă
≤ 6 bar
Turaţia nominală de mers în gol
Treapta 1
840 rot/min
Treapta 2
1.640 rot/min
Treapta 3
3.070 rot/min
Clasa de protecţie
Clasa de protecţie I (cu pământare de protecţie)

Distanţa ideală dintre marcaj şi centrul găurii

Placa de bază cu dibluri
270 mm
Placă de bază cu vid
290 mm
Placă de bază combinată
290 mm

Tensiunea nominală

Produsul este disponibil cu diferite tensiuni nominale. Valorile produsului dumneavoastră pentru tensiunea nominală şi puterea consumată la tensiunea nominală sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
Tensiunea nominală
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Curentul nominal
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Frecvenţa reţelei
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Utilizarea cablurilor prelungitoare

Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă.
Secţiunile medii recomandate şi lungimile maxime de cablu:
Secţiunea conductorului →
↓ Tensiunea reţelei
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
Nerecomandat
Nerecomandat
25 m
Nerecomandat
110 V
Nerecomandat
15 m
Nerecomandat
30 m
127 V
Nerecomandat
20 m
Nerecomandat
35 m
220 V
35 m
65 m
Nerecomandat
105 m
230 V
40 m
70 m
Nerecomandat
110 m
240 V
40 m
70 m
Nerecomandat
110 m

Diametrul carotierei

Pentru lucrările de găurire umedă direcţionate în sus, este prescris obligatoriu sistemul de captare a apei în combinaţie cu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede.

Treapta 1
Treapta 2
Treapta 3
Ø Carotiere (cu dirijare prin batiu, umede)
Cu sistem de captare a apei
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Fără sistem de captare a apei
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Carotiere (cu dirijare manuală, umede)
Fără sistem de captare a apei
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Carotiere (cu dirijare manuală, uscate, HDMU)
Cu sistem de aspirare a prafului
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Carotiere (cu dirijare manuală, uscate, PCM)
Cu sistem de aspirare a prafului
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Aplicabilitatea în cazul diferitelor dotări

Cu dirijare manuală/
Cu dirijare prin batiu
Sisteme suplimentare
Diametrul carotierei
Direcţia de găurire
Cu dirijare manuală/uscat
Cu sistem de aspirare a prafului
37 mm … 162 mm
Toate direcţiile
Cu dirijare manuală/umed
Fără sistem de captare a apei
8 mm … 132 mm
Fără direcţie în sus
Cu dirijare manuală/umed
Cu sistem de captare a apei
8 mm … 62 mm
Toate direcţiile
Cu dirijare prin batiu/umed
Fără sistem de captare a apei
12 mm … 162 mm
Fără direcţie în sus
Cu dirijare prin batiu/umed
Cu sistem de captare a apei
12 mm … 162 mm
Toate direcţiile

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

Cu dirijare manuală
Cu dirijare prin batiu
Nivelul puterii acustice (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

Cu dirijare manuală
Cu dirijare prin batiu
Găurire în beton (umed) (ah,DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Găurire HDMU în gresie calcaroasă (uscat) (ah,DD)
6,5 m/s²
·/·
Insecuritatea (K)
6,5 m/s²
·/·
Găurire PCM în gresie calcaroasă (uscat) (ah,DD)
14,5 m/s²
·/·
Insecuritatea (K)
4,5 m/s²
·/·

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Dacă fixarea este insuficientă, batiul maşinii de forat se poate roti sau bascula.
 • Fixaţi batiul maşinii de forat cu dibluri sau cu o placă de bază cu vid pe substratul de prelucrat, înainte de folosirea maşinii de găurit cu diamant.
 • Utilizaţi numai dibluri adecvate pentru materialul de bază existent şi aveţi în vedere indicaţiile de montaj ale producătorului diblurilor.
 • Utilizaţi o placă de bază cu vid numai dacă materialul de bază existent este adecvat pentru fixarea batiului maşinii de forat cu un dispozitiv de fixare cu vid.

Fixarea batiului maşinii de forat cu dibluri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de utilizarea unor dibluri greşite! Maşina se poate smuci şi poate cauza deteriorări.
 • Utilizaţi dibluri adecvate pentru materialul de bază existent şi respectaţi indicaţiile de montaj ale producătorului diblurilor.
Diblurile extensibile din metal Hilti M12 şi M16 sunt adecvat de obicei pentru operaţiile de fixare ale echipamentului de forat cu carotieră diamantată în beton nefisurat. Cu toate acestea, în anumite condiţii poate fi necesară o fixare alternativă. Pentru relaţii suplimentare referitoare la fixarea în siguranţă, vă rugăm să vă adresaţi serviciului tehnic de la Hilti .
Image alternative
 1. Implantaţi diblul adecvat pentru materialul de bază corespunzător. Alegeţi distanţa corespunzător plăcii de bază utilizate.
  Date tehnice
  Placa de bază cu dibluri
  270 mm
  Placă de bază combinată
  290 mm
 2. Înşurubaţi axul de tensionare în diblu.
 3. Aşezaţi placa de bază a maşinii de forat cu carotieră diamantată peste arborele principal şi aliniaţi-o.
 4. Înşurubaţi piuliţa de strângere pe ax, fără a strânge ferm.
 5. Aliniaţi la nivel placa de bază cu şuruburile de aliniere. Asiguraţi-vă că şuruburile de aliniere sunt în contact ferm cu materialul de bază.
 6. Strângeţi ferm piuliţa de strângere de la axul de tensionare cu o cheie fixă adecvată.
 7. Asiguraţi-vă că maşina de forat cu carotieră diamantată este fixată în siguranţă.

Fixarea cu vid a batiului maşinii de găurit

ATENŢIONARE
Pericolul de accidentare în cazul lipsei controlului presiunii !
 • Înaintea forării şi pe parcursul acesteia, trebuie să vă asiguraţi că indicatorul de pe manometru este în domeniul verde.
În cazul utilizării batiului maşinii de găurit cu placa de bază cu dibluri, realizaţi o îmbinare fermă şi plană între placa de bază cu vid şi placa de bază cu dibluri. înşurubaţi ferm placa de bază cu dibluri pe placa de bază cu vid. Asiguraţi-vă că nu există deteriorări la carotiera plăcii de bază cu vid.
La găurile orizontale asiguraţi suplimentar maşina de forat cu carotieră diamantată (de ex. lanţ fixat cu dibluri).
Aveţi în vedere înainte de poziţionarea batiului maşinii de găurit să existe suficient loc disponibil pentru montaj şi pentru operare.
Image alternative
 1. Rotiţi toate şuruburile de aliniere astfel încât acestea să iasă aprox. 5 mm în partea de jos din placa rotundă de bază.
 2. Legaţi racordul pentru vid al plăcii de bază cu vid la pompa de vid.
 3. Determinaţi centrul găurii de foraj. Trageţi o linie de la centrul găurii de foraj în direcţia în care maşina se opreşte.
 4. Trasaţi un marcaj la distanţa indicată de centrul găurii de foraj pe linie.
  Date tehnice
  Placă de bază combinată
  290 mm
  Placă de bază cu vid
  290 mm
 5. Porniţi pompa de vid, apăsaţi supapa de aerare-vidare şi ţineţi-o apăsată.
 6. Aliniaţi marcajul plăcii de bază pe linie.
 7. Când maşina de forat cu carotieră diamantată este poziţionată corect, eliberaţi supapa de aerare-vidare şi apăsaţi placa de bază pe materialul de bază.
 8. Aliniaţi la nivel placa de bază cu şuruburile de aliniere.
 9. Asiguraţi-vă că maşina de forat cu carotieră diamantată este fixată în siguranţă.

Fixarea batiului maşinii de găurit cu cricul cu şurub (Jack Screw)

 1. Fixaţi cricul cu şurub la capătul superior al şinei.
 2. Poziţionaţi batiul maşinii de găurit pe materialul de bază.
 3. Aliniaţi la nivel placa de bază, folosind cele 4 şuruburi de nivelare.
 4. Tensionaţi batiul maşinii de găurit cu cricul cu şurub (Jack Screw) şi contraţi-l.
 5. Asiguraţi-vă că maşina de forat cu carotieră diamantată este fixată în siguranţă.

Montarea roţii manuale

Image alternative
Roata manuală poate fi montată pe ambele părţi pe batiul maşinii de găurit.
 • Introduceţi roata manuală pe ax.
 • Fixaţi roata manuală.

Montarea mânerului lateral

Image alternative
 1. Prin rotire de la mâner, acesta va fi desfăcut, respectiv fixat.
 2. Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect.

Reglarea mânerului lateral

Image alternative
 1. Slăbiţi mânerul lateral, rotind mânerul lateral în sens antiorar.
 2. Poziţionaţi mânerul lateral.
 3. Fixaţi mânerul lateral, rotind mânerul lateral în sens orar.
 4. Asiguraţi-vă că mânerul lateral este strâns ferm.

Reglarea limitatorului de adâncime (regim cu batiu)

 1. Reglaţi limitatorul de adâncime.
 2. Fixaţi limitatorul de adâncime cu şurubul de prindere.

Fixarea maşinii de forat cu carotieră diamantată la batiul maşinii de găurit

Image alternative
 1. Rotiţi roata manuală în sens anti-orar şi extrageţi bolţul de blocare.
 2. Suspendaţi placa de joncţiune în cârligul de la batiul maşinii de găurit.
 3. Introduceţi prin glisare bolţul de blocare şi strângeţi-l ferm cu roata manuală (în sens orar).
 4. Introduceţi piedica de comutator în mâner.
  Cu piedica de comutator se poate ţine comutatorul de pornire/ oprire pe funcţionare în regim continuu.
 5. Închideţi supapa pentru apă din mânerul lateral.
 6. Realizaţi legătura pentru alimentarea cu apă.

Separarea maşinii de forat cu carotieră diamantată de la batiul maşinii de găurit

 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie.
 2. Închideţi supapa pentru apă din mânerul lateral.
 3. Întrerupeţi legătura pentru alimentarea cu apă.
 4. Înlăturaţi piedica de comutator din mâner.
 5. Deschideţi bolţul de blocare cu roata manuală (în sens anti-orar).
 6. Trageţi afară bolţul de blocare din fantă.
 7. Distanţaţi prin rabatare maşina de la batiu.

Deblocarea maşinii cu protecţie anti-furt TPS

 1. Introduceţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată în priza de alimentare.
 2. Apăsaţi tasta "Reset" sau tasta "I" a întrerupătorului automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Lampa galbenă de protecţie anti-furt se aprinde intermitent.
 3. Ţineţi cheia de deblocare direct pe simbolul de lacăt.
  • Lampa galbenă de protecţie antifurt se stinge şi maşina este deblocată.
  Dacă alimentarea electrică este întreruptă, starea pregătită de funcţionare a produsului se menţine aprox. 20 minute. În cazul întreruperilor mai lungi, protecţia anti-furt trebuie să fie din nou dezactivată cu cheia de deblocare.

Reglarea jocului dintre şină şi sanie

 1. Strângeţi şuruburile de reglaj cu o cheie Inbus, folosind doar forţa mâinii.
  Date tehnice
  Cuplul de strângere
  5 Nm
 2. Desfaceţi din nou şuruburile de reglaj cu 1/4 dintr-o rotaţie.
 3. Sania este reglată corect dacă ea rămâne în poziţie fără carotiera diamantată, iar cu o carotieră diamantată se deplasează în jos.

Corectarea unghiului efectiv de găurire la batiul maşinii de găurit cu placa de bază combinată

AVERTISMENT
Pericol de strivire pentru degete în zona articulaţiei !
 • Folosiţi mănuşi de protecţie.
Image alternative
 1. Desfaceţi pârghia de corecţie în partea de jos la batiul maşinii de găurit, până când cursoarele sunt decuplate.
 2. Aduceţi coloana în poziţia dorită.
 3. Acţionaţi pârghia de corecţie până când cursoarele sunt cuplate complet şi coloana este fixată din nou.

Racordarea dispozitivului de aspirare

Image alternative
 1. Înşurubaţi capacul de la capul de spălare/aspirare.
 2. Introduceţi furtunul de aspirare în racordul de aspirare.
 3. Închideţi supapa pentru apă din mânerul lateral.

Instalarea racordului de apă

ATENŢIE
Pericol în caz de utilizare improprie! În caz de utilizare improprie, furtunul poate fi distrus.
 • Controlaţi regulat dacă furtunurile prezintă deteriorări şi asiguraţi-vă că presiunea maxim admisă în conducta de apă, având valoarea de 6 bari, nu este depăşită.
 • Aveţi în vedere ca furtunul să nu intre în contact cu piesele aflate în rotaţie.
 • Aveţi în vedere ca furtunul să nu fie deteriorat la avansul saniei.
 • Temperatura maximă a apei: 40°C.
 • Verificaţi etanşeitatea sistemului de apă racordat.
Utilizaţi numai apă proaspătă sau apă fără particule de murdărie, pentru a evita deteriorarea componentelor.
Image alternative
 1. Închideţi capacul capului de spălare/aspirare.
 2. Închideţi regulatorul debitului de apă de la maşina de forat cu carotieră diamantată.
 3. Realizaţi legătura pentru alimentarea cu apă (cuplajul furtunului).

Montarea sistemului de captare a apei (accesoriu)

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Dacă sistemul de aspirare este defect, apa poate curge peste motor şi apărătoare!
 • Întrerupeţi imediat lucrul dacă sistemul de aspirare nu mai funcţionează.
Maşina de forat cu carotieră diamantată trebuie să fie poziţionată în unghiu de 90° faţă de plafon. Garnitura sistemului de captare a apei trebuie să fie adaptată la diametrul carotierei diamantate.
Odată cu punerea în lucru a sistemului de captare a apei, puteţi evacua apa în mod dirijat, evitând astfel poluarea mediului înconjurător. Cel mai bun rezultat se obţine împreună cu un aspirator pentru materiale umede.
Image alternative
 1. Desfaceţi şurubul de la batiul maşinii de găurit de la partea frontală a şinei.
 2. Introduceţi suportul pentru captarea apei în poziţia sa.
 3. Montaţi şurubul şi strângeţi-l ferm.
 4. Aşezaţi vasul de captare a apei între cele două braţe mobile ale suportului.
 5. Tensionaţi vasul de captare a apei cu cele două şuruburi de la suportul de susţinere, spre suportul de bază.
 6. Racordaţi un aspirator pentru materiale umede la vasul de captare a apei sau realizaţi o legătură cu furtun prin care se poate scurge apa.

Modul de utilizare

Montajul carotierei diamantate cu mandrină BI+

AVERTISMENT
Pericolul de accidentare la schimbarea accesoriilor de lucru! Accesoriul de lucru devine fierbinte în utilizare. El poate avea muchii ascuţite.
 • La schimbarea accesoriilor de lucru purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Carotierele diamantate trebuie să fie înlocuite imediat ce randamentul tăierii, respectiv înaintarea la găurire scad sensibil. În general această situaţie apare segmentele diamantate s-au uzat până la o anumită înălţime.
Image alternative
 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie. Asiguraţi-vă că este fixată în siguranţă.
 2. Deschideţi mandrina prin rotire în sensul simbolului "clame deschise".
 3. Introduceţi carotiera diamantată de jos pe dantura mandrinei la maşina de forat cu carotieră diamantată şi rotiţi-o până când se fixează.
 4. Închideţi mandrina prin rotire în sensul simbolului "clame închise".
 5. Controlaţi stabilitatea carotierei diamantate în mandrină.

Montajul carotierei diamantate cu mandrină alternativă

 1. Blocaţi cu piedica axul maşinii, folosind cheia fixă adecvată.
 2. Strângeţi ferm carotiera cu o cheie fixă adecvată.

Demontarea carotierei diamantate cu mandrină BI+

AVERTISMENT
Pericolul de accidentare la schimbarea accesoriilor de lucru! Accesoriul de lucru devine fierbinte în utilizare. El poate avea muchii ascuţite.
 • La schimbarea accesoriilor de lucru purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie. Asiguraţi-vă că este fixată în siguranţă.
 2. Deschideţi mandrina prin rotire în sensul simbolului "clame deschise".
 3. Trageţi manşonul de acţionare de pe mandrină în sensul indicat de săgeată, spre maşină. În acest fel, carotiera va fi deblocată.
 4. Înlăturaţi carotiera diamantată.

Demontarea carotierei diamantate cu mandrină alternativă

AVERTISMENT
Pericolul de accidentare la schimbarea accesoriilor de lucru! Accesoriul de lucru devine fierbinte în utilizare. El poate avea muchii ascuţite.
 • La schimbarea accesoriilor de lucru purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
 1. Blocaţi cu piedica axul maşinii, folosind cheia fixă adecvată.
 2. Înlăturaţi carotiera cu o cheie fixă adecvată.

Alegerea turaţiei

AVERTISMENT
Pericol de uzură Pericol de deteriorare a transmisiei
 • Nu comutaţi în timpul funcţionării. Aşteptaţi ca arborele principal să intre în stare de repaus.
Image alternative
 • Rotiţi comutatorul în poziţia recomandată, rotind concomitent de coroană cu mâna.

Întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD

Pentru maşinile de forat cu carotieră diamantată fără întrerupător de protecţie PRCD trebuie să fie utilizat un transformator de separare.
 1. Introduceţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată într-o priză de alimentare cu legătură la pământ.
 2. Apăsaţi tastele "I", respectiv "RESET" de la întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Indicaţia se aprinde.
 3. Apăsaţi tastele "0", respectiv "TEST" de la întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Indicaţia se stinge.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de electrocutare! Dacă indicaţia de la conductorul de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi nu se stinge la apăsarea tastei 0 , respectiv TEST , continuarea exploatării maşinii de forat cu carotieră diamantată nu mai este permisă!
 • Dispuneţi repararea maşinii dumneavoastră de forat cu carotieră diamantată la centrul de service de la Hilti .
 1. Apăsaţi tastele "I", respectiv "RESET" de la întrerupătorul automat de protecţie diferenţial PRCD.
  • Indicaţia se aprinde.

Forarea uscată în regim manual

O acumulare considerabilă de praf în coroană poate provoca excentricitate.
 • Înlăturaţi praful din coroană.

Forarea uscată cu sistem de aspirare a prafului

O acumulare considerabilă de praf în coroană poate provoca excentricitate.
 • Pentru evitarea efectelor electrostatice, utilizaţi un aspirator antistatic de praf.

Utilizarea dispozitivului ajutător de începere a găurii din două piese

AVERTISMENT
Pericol de accidentare cauzat de utilizarea greşită! Piesele se pot desface de pe dispozitivul ajutător de începere a găurii, atunci când acesta nu este presat pe materialul de bază.
 • În cazul utilizării unui dispozitiv ajutător de începere a găurii din două părţi, nu puneţi în funcţiune maşina de forat cu carotieră diamantată în regim de mers în gol fără contact cu materialul de bază.
Pentru fiecare diametru al carotierei diamantate este necesar un alt dispozitiv ajutător de începere a găurii.
 1. Aşezaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din faţă în carotiera diamantată.
 2. Apăsaţi doar uşor la începutul găuririi, până când carotiera s-a centrat. Numai după aceea creşteţi presiunea. Executaţi o tăietură de ghidaj cu adâncimea de 3-5 mm.
 3. Opriţi aparatul prin eliberarea comutatorului de pornire/ oprire. Aşteptaţi până când carotiera s-a oprit complet.
 4. Înlăturaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din carotieră.
 5. Poziţionaţi coroana în tăietura de ghidaj, apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire şi continuaţi găurirea.

Utilizarea aspiratorului de praf cu priză de reţea pentru scule electrice

Folosiţi carotiere despicate numai dacă lucraţi fără sistemul de aspirare a prafului.
 1. Reglaţi mânerul lateral în poziţia dorită şi fixaţi-l.
 2. Opţional: Montaţi şi utilizaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din două părţi.
 3. Introduceţi fişa de reţea a maşinii de forat cu carotieră diamantată în priza de alimentare a aspiratorului de praf.
 4. Introduceţi fişa de reţea a aspiratorului de praf în priza de alimentare.
 5. Dacă este racordat: apăsaţi comutatorul "Reset" sau tasta "I" de la întrerupătorul de protecţie PRCD.
 6. Poziţionaţi maşina de forat cu carotieră diamantată pe centrul de găurire.
 7. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată.
  Aspiratorul de praf porneşte temporizat după scula electrică. După deconectarea sculei electrice, aspiratorul de praf se deconectează temporizat.

Utilizarea aspiratorului de praf fără priză de reţea pentru scule electrice

Folosiţi carotiere despicate numai dacă lucraţi fără sistemul de aspirare a prafului.
 1. Reglaţi mânerul lateral în poziţia dorită şi fixaţi-l.
 2. Opţional: Montaţi şi utilizaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din două părţi.
 3. Introduceţi fişa de reţea a aspiratorului de praf în priza de alimentare.
 4. Dacă este racordat: apăsaţi comutatorul "Reset" sau tasta "I" de la întrerupătorul de protecţie PRCD.
 5. Poziţionaţi maşina de forat cu carotieră diamantată pe centrul de găurire.
 6. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată.
 7. Lăsaţi aspiratorul de praf să funcţioneze câteva secunde în plus faţă de maşină, pentru ca acesta să aspire şi restul de material.

Lucrul fără sistem de aspirare a prafului

Folosiţi carotiere despicate numai dacă lucraţi fără sistemul de aspirare a prafului.
 1. Reglaţi mânerul lateral în poziţia dorită şi fixaţi-l.
 2. Opţional: Montaţi şi utilizaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din două părţi.
 3. Introduceţi fişa de reţea în priza de alimentare şi apăsaţi comutatorul „Reset“ sau tasta „I“ a întrerupătorului de protecţie PRCD.
 4. Poziţionaţi maşina de forat cu carotieră diamantată pe centrul de găurire.
 5. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată.

Forarea umedă în regim manual fără sistem de captare a apei

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Dacă sistemul de aspirare este defect, apa poate curge peste motor şi apărătoare!
 • Întrerupeţi imediat lucrul dacă sistemul de aspirare nu mai funcţionează.
 1. Reglaţi mânerul lateral în poziţia dorită şi fixaţi-l.
 2. Opţional: Montaţi şi utilizaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din două părţi.
 3. Introduceţi fişa de reţea în priza de alimentare şi apăsaţi comutatorul „Reset“ sau tasta „I“ a întrerupătorului de protecţie PRCD.
 4. Poziţionaţi maşina de forat cu carotieră diamantată pe centrul de găurire.
 5. Deschideţi lent regulatorul debitului de apă, până când curge debitul dorit al apei. Pe indicatorul de pe mânerul lateral puteţi controla debitul apei.
 6. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată.

Forarea umedă în regim manual cu sistem de captare a apei

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Dacă sistemul de aspirare este defect, apa poate curge peste motor şi apărătoare!
 • Întrerupeţi imediat lucrul dacă sistemul de aspirare nu mai funcţionează.
Nu este permisă utilizarea prizei de reţea de la aspiratorul pentru materiale umede.
 1. În cazul utilizării unui sistem de aspirare: porniţi aspiratorul pentru materiale umede şi deschideţi alimentarea cu apă.
 2. Reglaţi mânerul lateral în poziţia dorită şi fixaţi-l.
 3. Opţional: Montaţi şi utilizaţi dispozitivul ajutător de începere a găurii din două părţi.
 4. Introduceţi fişa de reţea în priza de alimentare şi apăsaţi comutatorul „Reset“ sau tasta „I“ a întrerupătorului de protecţie PRCD.
 5. Poziţionaţi maşina de forat cu carotieră diamantată pe centrul de găurire.
 6. Deschideţi lent regulatorul debitului de apă, până când curge debitul dorit al apei. Pe indicatorul de pe mânerul lateral puteţi controla debitul apei.
 7. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire al maşinii de forat cu carotieră diamantată.

Forarea umedă cu batiu

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Dacă sistemul de aspirare este defect, apa poate curge peste motor şi apărătoare!
 • Întrerupeţi imediat lucrul dacă sistemul de aspirare nu mai funcţionează.
Pentru operaţii de găurire în sus, este prescrisă obligatoriu utilizarea unui aspirator pentru materiale umede în combinaţie cu un sistem de captare a apei!
Image alternative
 1. Deschideţi lent regulatorul debitului de apă, până când curge debitul dorit al apei.
 2. Comutaţi maşina cu piedica de funcţionare continuă pe regim continuu.
 3. Deschideţi piedica pentru sanie.
 4. Cu roata manuală, rotiţi carotiera diamantată până la suportul de bază.
 5. Apăsaţi doar uşor la începutul găuririi, până când carotiera s-a centrat. Numai după aceea creşteţi presiunea.
 6. Reglaţi forţa de apăsare corespunzător indicatorului puterii de găurire.

Utilizarea dispozitivului Rota-Rail (piesa rotativă a coloanei)

Dispozitivul Rota-Rail face posibil un acces rapid şi simplu la orificiul de găurire sau la carota forată, fără să fie necesară o demontare parţială sau completă a sistemului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de utilizarea greşită! Batiul maşinii de găurit poate fi deteriorat sau se poate sparge.
 • Nu utilizaţi niciodată dispozitivul Rota-Rail ca prelungitor al coloanei.
 1. Blocaţi sania pe şină cu piedica pentru sanie. Asiguraţi-vă că este fixată în siguranţă.
 2. Înlăturaţi şurubul opritor de la partea din spate a şinei.
 3. Fixaţi dispozitivul Rota-Rail astfel încât şinele dinţate să fie orientate în acelaşi sens.
 4. Strângeţi ferm şurubul de la Rota-Rail.
 5. Desfaceţi piedica pentru sanie şi deplasaţi-vă cu sania pe dispozitivul Rota-Rail.
 6. Desfaceţi şuruburile de fixare ale dispozitivului Rota-Rail şi rotiţi maşina cu dispozitivul Rota-Rail spre stânga sau dreapta. Facilitaţi în acest fel accesul spre orificiul de găurire.
 7. Înlăturaţi carota forată sau schimbaţi coroana.
 8. Rotiţi maşina cu dispozitivul Rota-Rail înapoi în poziţia iniţială şi strângeţi ferm şuruburile de fixare ale dispozitivului Rota-Rail. Deplasaţi din nou maşina înapoi pe coloana batiului, pentru a putea continua lucrul.
 9. După demontarea dispozitivului Rota-Rail, fixaţi din nou şurubul opritor la partea din spate a şinei.

Etapele de lucru la înţepenirea carotierei

În cazul unei înţepeniri, se declanşează mai întâi cuplajul de alunecare. Apoi blocul electronic deconectează motorul şi îl reconectează automat de două ori fără intervenţie manuală a utilizatorului. Dacă acest lucru nu duce la desprinderea dispozitivului de strângere, blocul electronic deconectează motorul pentru 90 secunde. Puteţi desface manual un dispozitiv de strângere în felul următor:

Desfacerea carotierei cu roata manuală

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Desfaceţi carotiera cu roata manuală din materialul de bază.
 3. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 4. Continuaţi procesul de forare.

Desfacerea carotierei cu cheia fixă

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Cuprindeţi carotiera diamantată aproape de coada de fixare cu o cheie fixă adecvată şi desfaceţi carotiera diamantată prin rotire.
 3. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 4. Continuaţi procesul de forare.

Îngrijirea, întreţinerea generală, transportul şi depozitarea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Schimbarea periilor de cărbune

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de electrocutare !
 • Maşina are voie să fie îngrijită şi întreţinută numai de personal autorizat şi instruit! Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la pericolele posibile.
 1. Deschideţi capacul periilor de cărbune din stânga şi dreapta de la motor.
 2. Acordaţi atenţie modului în care periile de cărbune sunt montate şi firele sunt pozate. Scoateţi periile de cărbune uzate din maşina de forat cu carotieră diamantată.
 3. Aşezaţi periile de cărbune noi exact aşa cum erau montate anterior cele vechi.
  La introducere, aveţi în vedere ca izolaţia firelor de semnalare să nu fie deteriorată.
 4. Înşurubaţi capacul periilor de cărbune în stânga şi dreapta la motor.
 5. Lăsaţi periile de cărbune să se rodeze în regim de mers în gol cel puţin 1 minute neîntrerupt.
  După schimbarea periilor de cărbune, lampa de semnal se stinge după un timp de funcţionare de aprox. 1 minut.

Transportul şi depozitarea

ATENŢIE
Pericol în caz de temperaturi scăzute! Pătrunderea apei poate deteriora acest produs şi creşte pericolul unei electrocutări.
 • În cazul temperaturilor sub punctul de îngheţ, aveţi în vedere ca în maşină să nu pătrundă apă.
 • Înaintea depozitării maşinii de forat cu carotieră diamantată, deschideţi regulatorul debitului de apă.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

maşina de forat cu carotieră diamantată nu este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Indicatorul de service nu indică nimic.
Întrerupătorul de protecţie PRCD neconectat.
 • Verificaţi dacă întrerupătorul de protecţie PRCD este funcţional şi conectaţi-l.
Alimentarea electrică întreruptă.
 • Introduceţi un alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
 • Verificaţi conectorii, cablul de reţea, conductorul electric şi siguranţa de reţea.
Apă în motor.
 • Lăsaţi maşina de forat cu carotieră diamantată să se usuce complet într-un loc cald şi uscat.
Image alternative
Indicatorul de service se aprinde.
Periile de cărbune uzate.
Image alternative
Indicatorul de service se aprinde intermitent.
Motor supraîncălzit.
 • Aşteptaţi câteva minute până când motorul s-a răcit sau lăsaţi maşina de forat cu carotieră diamantată să funcţioneze în regim de mers în gol, pentru a accelera procesul de răcire. Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
Defecţiune cauzată de suprasarcină.
 • Deconectaţi maşina de forat cu carotieră diamantată şi conectaţi-o din nou.
 • Conduceţi drept maşina de forat cu carotieră diamantată şi/ sau aplicaţi mai puţină forţă de apăsare.
Image alternative
Indicatorul pentru protecţie anti-furt se aprinde intermitent.
Maşina de forat cu carotieră diamantată nu este deblocată (la maşina de forat cu carotieră diamantată cu protecţie anti-furt, opţional).
 • Deblocaţi maşina de forat cu carotieră diamantată cu cheia de deblocare.

maşina de forat cu carotieră diamantată este funcţională

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Indicatorul de service se aprinde.
Limita de uzură a periilor de cărbune este aproape atinsă. Timpul rămas până la deconectarea automată a maşinii de forat cu carotieră diamantată este de câteva ore.
 • Dispuneţi schimbarea periilor de cărbune cu proxima ocazie .
Periile de cărbune au fost schimbate şi trebuie să se rodeze.
 • Lăsaţi periile de cărbune să se rodeze în regim de mers în gol cel puţin 1 minute neîntrerupt.
Maşina de forat cu carotieră diamantată nu debitează puterea maximă.
Defecţiune în reţea – în reţeaua electrică a apărut o subtensiune.
 • Verificaţi dacă alţi consumatori acţionează cu interferenţe parazite pe reţeaua electrică sau, după caz, la generator.
 • Verificaţi lungimea cablului prelungitor utilizat.
Carotiera diamantată nu se roteşte.
Comutatorul transmisiei nu este fixat.
 • Acţionaţi comutatorul transmisiei până când se fixează.
Carotiera diamantată s-a înţepenit în materialul de bază.
 • Conduceţi drept maşina de forat cu carotieră diamantată.
 • Desfacerea carotierei diamantate cu cheia fixă: Scoateţi fişa de reţea din priză. Cuprindeţi carotiera diamantată aproape de coada de fixare cu o cheie fixă adecvată şi desfaceţi carotiera diamantată prin rotire.
 • Găurire cu dirijare prin batiu: Învârtiţi roata manuală şi încercaţi să desfaceţi carotiera diamantată prin mişcarea în sus şi în jos a saniei.
Viteza de găurire scade.
Adâncimea de găurire maximă este atinsă.
 • Înlăturaţi carota forată şi utilizaţi un prelungitor de carotieră.
Carota forată se înţepeneşte în carotiera diamantată.
 • Înlăturaţi carota forată.
Specificaţie greşită pentru materialul de bază.
 • Alegeţi o specificaţie adecvată pentru carotiera diamantată.
Componentă ridicată de oţel (se recunoaşte după apa limpede cu aşchii metalice).
 • Alegeţi o specificaţie adecvată pentru carotiera diamantată.
Carotiera diamantată defectă.
 • Verificaţi dacă există deteriorări la carotiera diamantată şi schimbaţi-o, dacă este cazul.
A fost aleasă o treaptă de viteză greşită.
 • Alegeţi treapta de viteză corectă.
Forţa de apăsare prea scăzută.
 • Majoraţi forţa de apăsare.
Randamentul maşinii prea scăzut.
 • Alegeţi treapta de viteză imediat inferioară.
Carotiera diamantată este tocită.
 • Ascuţiţi carotiera diamantată pe placa de ascuţire.
Debitul apei prea ridicat.
 • Reduceţi debitul apei cu regulatorul debitului de apă.
Cantitatea de apă prea redusă.
 • Controlaţi alimentarea cu apă la carotiera diamantată, respectiv majoraţi debitul apei cu regulatorul debitului de apă.
Piedica pentru sanie închisă.
 • Deschideţi piedica pentru sanie.
Praful împiedică înaintarea la găurire.
 • Utilizaţi un sistem adecvat de aspirare a prafului.
Roata manuală nu se poate învârti fără rezistenţă.
Ştiftul de forfecare rupt.
 • Înlocuiţi ştiftul de forfecare.
Carotiera diamantată nu permite introducerea în mandrină.
Coada de fixare/ mandrina murdărite sau deteriorate.
 • Curăţaţi coada de fixare, respectiv mandrina şi gresaţi-o sau schimbaţi-o.
Pe la capul de spălare sau pe la carcasa transmisiei iese apă.
Presiunea apei prea înaltă.
 • Reduceţi presiunea apei.
Pe la mandrină iese apă în timpul funcţionării.
Carotiera diamantată nu este înşurubată suficient în mandrină.
 • Înşurubaţi ferm carotiera diamantată.
 • Înlăturaţi carotiera diamantată. Rotiţi carotiera diamantată cu aprox. 90° în jurul axei carotierei. Montaţi din nou carotiera diamantată.
Coada de fixare/ mandrina murdărite.
 • Curăţaţi şi gresaţi coada de fixare, respectiv mandrina.
Garnitura mandrinei sau a cozii de fixare defectă.
 • Verificaţi garnitura şi înlocuiţi-o, dacă este cazul.
Nu există debit de apă.
Filtrul sau indicatorul pentru debitul apei înfundat.
 • Extrageţi filtrul sau indicatorul pentru debitul apei şi spălaţi-l prin parcurgere cu lichid.
Sistemul de găurire are prea mult joc.
Carotiera diamantată nu este înşurubată suficient în mandrină.
 • Înşurubaţi ferm carotiera diamantată.
 • Înlăturaţi carotiera diamantată. Rotiţi carotiera diamantată cu aprox. 90° în jurul axei carotierei. Montaţi din nou carotiera diamantată.
Coada de fixare/mandrina defectă.
 • Controlaţi coada de fixare şi mandrina şi schimbaţi-le, dacă este cazul.
Sania are prea mult joc.
Îmbinările filetate de la batiul maşinii de găurit slăbite.
 • Verificaţi stabilitatea şuruburilor de la batiul maşinii de găurit şi corectaţi strângerea acestora, dacă este cazul.
Batiul maşinii de găurit fixat insuficient.
 • Fixaţi mai bine batiul maşinii de găurit.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Tratamentul preliminar recomandat la evacuarea ca deşeu a noroiului de foraj

Din punctul de vedere al ocrotirii mediului, deversarea noroiului de foraj direct în apele naturale sau în canalizare, fără un tratament prealabil adecvat, ridică o serie de probleme. Informaţi-vă la autorităţile locale asupra prevederilor existente.
 1. Colectaţi noroiul de foraj (de ex. cu aspiratorul pentru materiale umede).
 2. Lăsaţi noroiul de foraj să se decanteze şi evacuaţi ca deşeu componenta solidă la un depozit de moloz (coagulanţii pot accelera procesul de decantare).
 3. Înainte de a deversa apa rămasă (caracter bazic, valoarea ph > 7) în canalizare, neutralizaţi-o prin adăugarea şi amestecarea unor substanţe acide sau prin diluare cu multă apă.

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Prin link-ul următor ajungeţi la tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r5062.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative