Limba

C 7

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Numai pentru utilizare în spaţii interioare
Image alternative Cu izolaţie dublă

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Redresor
  C 7
  Generația
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii

Image alternative ATENŢIONARE Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Utilizaţi redresorul numai în spaţii uscate. Riscul de electrocutare creşte în cazul pătrunderii apei în scula electrică.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a redresoarelor

 • Încărcaţi cu redresorul numai acumulatorii Li-Ion Hilti avizaţi, pentru a evita accidentările.
 • Locul de amplasare a redresorului trebuie să fie curat şi răcoros, dar fără pericol de îngheţ.
 • Pe parcursul procesului de încărcare, redresorul trebuie să aibă posibilitatea de a disipa căldură; de aceea, fantele de aerisire trebuie să fie libere. În acest scop, scoateţi redresorul din caseta aparatului. Nu efectuaţi încărcarea într-un recipient închis.
 • Îngrijiţi aparatul cu multă atenţie. Controlaţi dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât funcţionarea aparatului să fie influenţată negativ. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare aparatului.
 • Utilizaţi redresoarele şi acumulatorii aferenţi într-un mod corespunzător acestor instrucţiuni şi în maniera în care este prescris pentru acest tip special de aparate. Folosirea redresoarelor în alte aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate duce la apariţia de situaţii periculoase.
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • În caz de nefolosire, păstraţi acumulatorul sau redresorul la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot provoca scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor sau redresorului. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului sau cele de încărcare poate avea ca urmări arsuri şi incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Asiguraţi condiţiile ca acumulatorii să nu sufere deteriorări mecanice.
 • Acumulatorii deterioraţi (de exemplu acumulatorii cu fisuri, piese rupte, îndoite, având contactele împinse spre interior şi/ sau scoase forţat) nu au voie să fie nici încărcaţi, nici utilizaţi în continuare.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea personală
 • Asiguraţi-vă că redresorul are stabilitate. O baterie sau un redresor care a căzut poate produce accidentări persoanei dumneavoastră şi altor persoane.
 • Nu atingeți contactele.
 • La finalul duratei de serviciu, acumulatorii trebuie să fie evacuați ca deşeuri în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
 • Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu 8 ani şi, în plus, de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu deficit de experienţă şi cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la folosirea în siguranţă a aparatului şi dacă înțeleg pericolele rezultate de aici. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Activitățile de curăţare şi de întreţinere de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
 • Nu purtaţi bijuterii, ca de exemplu inele sau lanțuri. Bijuteriile pot provoca scurtcircuite şi, implicit, arsuri.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă .
 • Dacă în timpul lucrului sunt deteriorate cablul de alimentare de la reţea şi/ sau cablul prelungitor, atingerea acestora nu este permisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de alimentare de la reţea şi cablurile prelungitoare deteriorat reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatul în stare murdară sau udă. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa maşinii, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredinţaţi aparatele murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate.
Service
 • Încredinţaţi repararea aparatului dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a produsului.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Redresor
 2. Cablul
 3. Locașul acumulatorului
 4. Indicatorul pentru starea funcţională
 5. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 6. Tip acumulator B 7

Elemente indicatoare cu LED la redresor

Indicatorul pentru starea funcţională (1)
Image alternative
LED-ul se aprinde în verde
Redresorul este în starea pregătită de funcţionare.
LED-ul se aprinde intermitent în roşu
Acumulatorul este prea rece (<0 °C) sau prea cald (>50 °C) şi nu încarcă.
Redresorul trece automat pe modul de încărcare imediat ce acumulatorul a atins temperatura potrivită.
LED-ul se aprinde în roşu
LED-ul nu se aprinde
Nicio alimentare electrică sau redresorul defect.
Scoateţi fişa de reţea din priză şi introduceți apoi fişa de reţea din nou în priza de alimentare.
Dacă LED-ul nu se aprinde nici acum, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Indicatorul stării de încărcare (2)
Image alternative
LED-ul se aprinde intermitent în verde
Acumulatorul este încărcat.
LED-ul se aprinde în verde
Acumulatorul este complet încărcat.
LED-ul nu se aprinde
Acumulatorul nu este introdus corect sau este defect.
Îndepărtați acumulatorul şi introduceți acumulatorul din nou în locaşul acumulatorului.
Dacă LED-ul nu se aprinde nici acum, adresaţi-vă centrului de service Hilti .

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un redresor pentru acumulatorii Li-Ion Hilti de tipul B 7. El este destinat racordării la prize de alimentare de 220 volţi până la 240 volţi tensiune alternativă.

Găsiți acumulatorii avizați pentru acest produs la datele tehnice.

Setul de livrare

Redresor, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Date tehnice

Proprietăți ale produsului

Răcirea
Răcirea prin convecţie
Tensiunea reţelei
220 V … 240 V
Frecventa reţelei
50 Hz … 60 Hz
Acumulator
Li‑Ion
Tensiunea de ieşire
7,2 V
Puterea de ieşire
12,6 W
Lungimea cablului de reţea
≈ 2 m
Greutate
0,775 kg
Dimensiuni (L x l x H)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Sistemul de comandă
Controlul electric al încărcării şi comanda prin microcontroler
Clasa de protecţie
Clasa de protecţie II (cu izolaţie de protecţie dublă)

Date de temperatură

Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃

Timpi de încărcare acumulator

Voltajul
Tip acumulator
Timpul de încărcare
7,2 V
B 7/1.5 Li‑Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li‑Ion
≈ 60 min

Modul de utilizare

Conectarea redresorului

 • Introduceţi fişa de reţea în priză.
  • LED-ul 1 de la redresorul se aprinde în verde.

Încărcarea acumulatorului

 1. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
  • Găsiţi acumulatorii avizaţi pentru acest produs la finalul acestei documentaţii.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în interfaţa redresorului. Aveţi în vedere corespondenţa codării de la acumulator cu cea de la interfaţă.
  • După introducerea acumulatorului în redresor, procesul de încărcare porneşte automat. Indicatorul stării de încărcare de la acumulator este dezactivat pe parcursul încărcării.
  Acumulatorul nu se deteriorează dacă rămâne pentru un timp îndelungat în redresor.
  Din motive de securitate, scoateţi însă acumulatorul din redresor după încheierea procesului de încărcare.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul din suportul de aparat.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Pericol de evacuare improprie ca deşeu.
 • În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente: la arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane. Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic. În cazul evacuării neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor persoane, precum şi poluări ale mediului.
 • Evacuaţi imediat ca deşeu acumulatorii defecţi. Nu permiteţi accesul copiilor la acestea. Nu dezmembraţi acumulatorii şi nu îi aruncaţi în foc.
 • Evacuaţi acumulatorii ca deşeu după prescripţiile naţionale sau predaţi acumulatorii ieşiţi din uz înapoi la Hilti .
Image alternativeAparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice şi electronice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Image alternative
 • Nu aruncaţi aparatele electrice şi electronice la containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)

Prin link-urile următoare ajungeți la tabelul substanțelor periculoase: qr.hilti.com/2076993.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative