Limba

PM 2-LG

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat laser de nivelare cu linii
  PM 2-LG
  Generaţia
  02
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Autocolant pe produs

Informaţii despre laser
Image alternative Clasa laser 2, pe baza normei IEC60825-1/EN60825-1:2014, corespunde CFR 21 § 1040.10 şi 1040.11 (Laser Notice 56).
Nu priviţi în fascicul.

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru instrumentele de măsurare

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Instrumentele de măsurare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca prejudicii la instrumentul de măsurare şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu produsul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării produsului..
 • Utilizaţi produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile în ţara dumneavoastră.
Securitatea electrică
 • Feriţi produsul de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Deşi produsul este protejat împotriva pătrunderii de umiditate, trebuie să îl ştergeţi până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi un instrument de măsurare. Nu folosiţi niciun instrument de măsurare dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea instrumentului de măsurare poate duce la accidentări serioase.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. Purtarea echipamentului personal de protecţie diminuează riscul de accidentări.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că instrumentul de măsurare este deconectat, înainte de a îl racorda la acumulator, de a îl lua din locul de lucru sau de a îl transporta.
 • Utilizaţi produsul şi accesoriile corespunzător acestor instrucţiuni şi în modalitatea prescrisă pentru acest tip de aparat. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor produse destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru instrumente de măsurare, chiar dacă sunteţi familiarizat cu instrumentul de măsurare după multiple folosiri ale acestuia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
 • Utilizarea instrumentului de măsurare nu este permisă în apropierea aparatelor medicale.
Utilizarea şi manevrarea instrumentului de măsurare
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Păstraţi instrumentele de măsurare în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea produsului de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Instrumentele de măsurare sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie instrumentele de măsurare. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea instrumentului de măsurare. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a instrumentului de măsurare. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a instrumentelor de măsurare.
 • Modificarea sau manipularea produsului nu sunt în niciun caz permise. Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune produsul în funcţiune.
 • Înaintea măsurărilor importante, precum şi după o cădere sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia instrumentului de măsurare.
 • Rezultatele măsurării pot fi influenţate negativ de anumite condiţii de mediu, în funcţie de principiul măsurării. În această categorie intră, de exemplu, apropierea de aparatele care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, vibraţii şi modificări de temperatură.
 • Modificarea rapidă a condiţiilor de măsurare poate denatura rezultatele măsurărilor.
 • Dacă produsul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsaţi-l să se aclimatizeze înainte de folosire. Diferenţele termice mari pot duce la operaţiuni eronate şi la rezultate greşite ale măsurărilor.
 • La utilizarea cu adaptoare şi accesorii, asiguraţi-vă că accesoriul este fixat în siguranţă.
 • Deşi instrumentul de măsurare este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte produse optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Respectaţi temperaturile de funcţionare şi de depozitare indicate.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru instrumente de măsurare cu laser

 • În cazul unei deschideri improprii a produsului, sunt posibile scăpări de radiaţie laser care depăşesc clasa 2. Dispuneţi repararea produsului numai de către centrul de service Hilti .
 • Asiguraţi locul de măsurare. Asiguraţi-vă ca, la instalarea produsului, fasciculul laser să nu fie îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană. Fasciculele laser trebuie să treacă la distanţă mare peste nivelul ochilor sau sub acesta.
 • Păstraţi fereastra de ieşire pentru laser în stare curată, pentru a evita măsurările eronate.
 • Verificaţi precizia produsului înainte de măsurări/ aplicaţii de lucru şi de mai multe ori pe parcursul aplicaţiei de lucru.
 • Măsurările în apropierea obiectelor, respectiv suprafeţelor reflectorizante, prin geamuri de sticlă sau materiale similare pot denatura rezultatul măsurării.
 • Montaţi produsul pe un suport de susţinere adecvat, pe un stativ sau aşezaţi-l pe o suprafaţă plană.
 • Lucrul cu dreptare de măsură în apropierea conductorilor de înaltă tensiune nu este permis.
 • Asiguraţi-vă că în apropiere nu este utilizat niciun alt instrument de măsurare cu laser, care poate influenţa operaţia dumneavoastră de măsurare.
 • Nu permiteţi fasciculelor laser să treacă în zonele nesupravegheate.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru şi/ sau sculelor. Controlaţi înainte de începerea lucrului dacă accesoriile montate sunt fixate în siguranţă.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti exclude posibilitatea ca aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să fie perturbate.

Clasificarea laser pentru produse din clasa laser 2

Produsul corespunde clasei laser 2 conform IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 şi conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor produse este permisă fără măsuri de protecţie suplimentare. Cu toate acestea, nu trebuie să priviţi direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul soarelui). În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată. Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.

Manevrarea și folosirea cu precauție a bateriilor

 • Scoateți bateriile din produs, când nu îl folosiți un timp mai îndelungat. Bateriile se pot coroda în cazul unei depozitări mai îndelungate și se pot descărca de la sine.
 • Asigurați-vă că bateriile nu ajung în mâinile copiilor.
 • Nu formați niciodată ansambluri mixte din baterii noi și baterii deteriorate. Înlocuiți întotdeauna toate bateriile concomitent. Nu utilizați baterii produse de fabricanți diferiți sau cu diferite indicative de model.
 • Nu puneți în funcțiune baterii deteriorate.
 • Utilizați pentru acest produs numai tipul de baterie prevăzut. Folosirea altor baterii poate duce la accidentări și poate provoca pericol de incendiu.
 • Acordați atenție polarității corecte la schimbarea bateriilor. Pericol de explozie.
 • Nu supraîncălziți bateriile și nu le expuneți la foc. Bateriile pot exploda și pot emana substanțe toxice.
 • Nu reîncărcați bateriile.
 • Nu lipiți metalic bateriile în produs.
 • Nu descărcați bateriile prin scurtcircuitare. Bateriile își pot pierde etanșeitatea, pot exploda, se pot aprinde și pot vătăma persoane.
 • Nu deteriorați bateriile și nu le dezmembrați. Bateriile își pot pierde etanșeitatea, pot exploda, se pot aprinde și pot vătăma persoane.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Locaşul bateriilor
 2. Indicatorul stării de încărcare
 3. Tasta Mod recepţie
 4. Tasta Mod linie
 5. Fereastra de ieşire pentru laser
 6. Filet de fixare
 7. Selector Pornit/ Oprit şi Blocare/ deblocare a pendulului
 8. Ureche pentru fixarea siguranţei în caz de cădere
 9. Poziţia plăcuţei cu datele de putere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un aparat laser de nivelare cu linii cu autoaliniere, destinat măsurărilor de nivelment şi executării lucrărilor de aliniere. Aparatul laser de nivelare cu linii are două linii verzi (orizontală şi verticală) şi un punct de intersecţie a liniilor. Cu aparatul laser de nivelare cu linii se poate opera de către o singură persoană. Liniile şi punctul de intersecţie al liniilor au o rază de acţiune de aprox. 20 m (65 ft). Raza de acţiune depinde de luminozitatea luminii ambiante. Produsul este destinat utilizării în spaţii interioare.
Aplicaţiile de lucru posibile sunt: Măsurări de aliniere a prizelor de alimentare, canalelor de cablu, caloriferelor şi instalaţiilor; Măsurări de aliniere a plafoanelor false; Măsurări de nivelment şi aliniere a uşilor şi ferestrelor; Transmiterea cotelor de nivel; Alinierea verticală a ţevilor.

Mesaje funcţionale

Starea
Semnificaţie
LED-ul nu se aprinde.
 • Aparatul este deconectat.
 • Bateriile sunt descărcate.
 • Bateriile sunt introduse greşit.
LED-ul se aprinde constant.
Fasciculul laser este activat. Aparatul este în funcţiune. Bateriile sunt pline.
LED-ul se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă.
Bateriile sunt aproape descărcate.
LED-ul se aprinde intermitent.
Aparatul a fost deconectează automat, dar pendulul nu este blocat.
Fasciculul laser se aprinde intermitent de două ori la fiecare 10 secunde (pendulul neblocat), respectiv 2 secunde (pendulul blocat).
Bateriile sunt aproape descărcate.
Fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori şi rămâne apoi aprins permanent.
 • Sistemul automat de deconectare a fost dezactivat.
 • Modul de recepţie a fost activat sau dezactivat.
Fasciculul laser se aprinde intermitent cu frecvenţă ridicată.
Aparatul nu îşi poate executa autoalinierea.
Fasciculul laser se aprinde intermitent la fiecare 2 secunde.
Regimul de funcţionare Linie înclinată; pendulul este blocat, ca urmare liniile nu sunt aliniate.

Setul de livrare

Aparat laser de nivelare cu linii, geantă, 4x baterii AA (nu sunt disponibile în toate ţările), manual de utilizare, certificat de producător

Date tehnice

Raza de acţiune a liniilor şi punctului de intersecţie fără receptor laser
20 m
(65 ft — 10 in)
Raza de acţiune a liniilor şi punctul de intersecţie cu receptorul laser (în funcţie de luminozitatea ambiantă şi poziţia receptorului faţă de laser)
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Timpul de autoaliniere
3 s
Domeniul de autoaliniere (tipic)
±4°
Precizia pe 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Grosimea liniei (distanţa 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Clasa laser
Clasa 2, vizibil, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 şi 1040.11) (FDA)
Divergenţa fasciculelor liniilor laser *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Puterea de ieşire medie (max) (p)
< 1 mW
Lungimea de undă (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Durata impulsului (tp)
< 60 µs
Frecvenţa pulsului (f)
< 12 kHz
Alimentarea electrică
4 baterii AA de 1,5V
Durată de funcţionare (tipic), toate liniile activate
La 24°C (72°F) : 10 ore
Durata de funcţionare (tipic), numai orizontale sau verticale aprinse
La 24°C (72°F) : 20 ore
Autodeconectare automat (activată după)
1 oră
Indicatorul pentru starea funcţională
LED şi fascicule laser
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura de depozitare
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Protecţia la praf şi stropire cu apă (exceptând locaşul bateriilor)
IP 54 conf. IEC 60529
Filetul stativului
UNC 1/4"
Dimensiuni lungime x lăţime x înălţime
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Greutate cu picior şi inclusiv baterii
600 g
(21,2 oz)

Modul de utilizare

Introducerea/ schimbarea bateriilor

 • Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
 • Schimbaţi întotdeauna toate bateriile.
 • Utilizaţi numai baterii produse după internaţionale standarde.
Image alternative
 1. Deschideţi prin rabatare locaşul bateriilor.
 2. După caz, extrageţi bateriile epuizate.
 3. Introduceţi bateriile noi.
 4. Închideţi locaşul bateriilor.

Siguranţă pentru lucru la înălţime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai siguranţa anticădere Hilti recomandată pentru produsul dumneavoastră.
 • Verificaţi posibilele deteriorări la siguranţa anticădere şi la punctele de fixare ale siguranţei anticădere înainte de fiecare utilizare.
Respectaţi directivele naţionale din ţara dumneavoastră pentru lucrul la înălţime.
Ca siguranţă pentru lucru la înălţime, utilizaţi pentru acest produs exclusiv Hilti siguranţa anticădere PMA 92.
 • Fixaţi siguranţa anticădere pe laser şi la o structură de rezistenţă. Controlaţi stabilitatea.
  Aveţi în vedere manualul de utilizare al siguranţei anticădere Hilti .

Activarea fasciculelor laser

 1. Fixaţi selectorul în poziţia Image alternative (pornit/blocat).
  • Toate liniile laser şi toate punctele vor fi activate.
 2. Apăsaţi repetat tasta Mod linie, până când modul Linie dorit este setat.
  • Produsul comută repetat între regimurile de funcţionare conform ordinii următoare: Toate liniile, linia orizontală, linia verticală.

Reglarea fasciculului laser pentru funcţia "Linie înclinată"

 1. Fixaţi selectorul în poziţia Image alternative (pornit/blocat).
  • Linia orizontală va fi conectată.
 2. Apăsaţi repetat tasta Mod linie, până când modul Linie dorit este setat.
  • Produsul comută repetat între regimurile de funcţionare conform ordinii următoare: Linia orizontală, linia verticală, toate liniile.
  În funcţia "Linie înclinată" pendulul este blocat şi laserul nu este aliniat.
  Fasciculele laser se aprind intermitent la fiecare 5 secunde.

Deconectarea fasciculelor laser

 1. Fixaţi selectorul în poziţia OFF .
  • Fasciculul laser va fi deconectat şi pendulul va fi blocat.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin punere în funcţiune involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 1. Fasciculul laser va fi deconectat automat dacă acumulatorul este gol.

Exemple aplicative

Transmiterea înălţimii

Image alternative

Alinierea profilurilor pentru zidărie uscată

Image alternative

Alinierea plafonierelor

Image alternative

Alinierea conductelor

Image alternative

Alinierea elementelor din sistemele de încălzire

Image alternative

Alinierea uşilor şi cadrelor de ferestre

Image alternative

Activarea sau dezactivarea modului de recepţie al laserului

Raza de acţiune a receptorului laser poate fi limitată din cauza asimetriei constructive a puterii laserului şi posibilelor surse de lumină perturbatoare externe.
Lucraţi pe latura solidă a aparatului laser de nivelare cu linii şi evitaţi lucrul în lumină directă, pentru a atinge raza de acţiune optimă. Latura solidă este partea frontală a aparatului laser de nivelare cu linii.
 1. Pentru a activa modul de recepţie, apăsaţi tasta Mod de recepţie.
  • Fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori pentru confirmare.
  • LED-ul de lângă tasta modului de recepţie se aprinde în verde.
  • Vizibilitatea fasciculelor laser se reduce.
 2. Apăsaţi din nou tasta Mod de recepţie, pentru a dezactiva din nou modul de recepţie.
  • LED-ul de lângă tasta modului de recepţie se stinge.
  • Vizibilitatea fasciculelor laser creşte din nou la nivelul normal.
  La deconectarea laserului, modul de recepţie va fi dezactivat.

Verificarea

Verificarea alinierii fasciculului laser

Image alternative
 1. Distanţa dintre pereţi trebuie să fie de cel puţin 10 m.
 2. Aşezaţi laserul pe o suprafaţă plană şi orizontală, la distanţa de aproximativ 20 cm faţă de peretele (A) şi orientaţi punctul de intersecţie al liniilor laser spre peretele (A).
 3. Marcaţi punctul de intersecţie al liniilor laser cu o cruce (1) pe peretele (A) şi o cruce (2) pe peretele (B).
 4. Aşezaţi laserul pe o suprafaţă plană şi orizontală, la distanţa de aproximativ 20 cm faţă de peretele (B) şi orientaţi punctul de intersecţie al liniilor laser pe crucea (1) pe peretele (A).
 5. Reglaţi înălţimea punctului de intersecţie al liniilor laserului astfel încât punctul de intersecţie să coincidă cu marcajul (2) de pe peretele (B). După caz, utilizaţi un stativ sau un suport de perete.
 6. Marcaţi din nou punctul de intersecţie a liniilor laserului cu o cruce (3) pe peretele (A).
 7. Măsuraţi decalajul D dintre crucile (1) şi (3) pe peretele (A) (RL = lungimea incintei).
Image alternative
 1. Calculaţi valoarea R.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm (1⁄8″).
 2. Dacă rezultatul se situează în afara limitelor de toleranţă, vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Verificarea preciziei liniei orizontale

Image alternative
 1. Aşezaţi aparatul la marginea unui spaţiu cu lungimea de minim 10 m.
  Suprafaţa podelei trebuie să fie plană şi orizontală.
 2. Activaţi toate fasciculele laser şi asiguraţi-vă piedica pendulului este deblocată.
 3. Faceţi un marcaj la distanţa de cel puţin 10 m faţă de aparat, astfel încât punctul de intersecţie al liniilor laser să se formeze în centrul marcajului (d0) şi linia verticală a marcajului să treacă exact prin mijlocul liniei laser verticale.
 1. Rotiţi aparatul cu 45°, în sens orar privit de sus.
Image alternative
 1. Marcaţi apoi pe marcaj punctul (d1) în care linia laser orizontală întâlneşte linia verticală a marcajului.
 2. Rotiţi acum aparatul cu 90° în sens antiorar.
 3. Marcaţi apoi pe marcaj punctul (d2) în care linia laser orizontală întâlneşte linia verticală a marcajului.
 4. Măsuraţi următoarele distanţe verticale: d0-d1, d0-d2 şi d1-d2. Determinaţi diferenţa cea mai mare (dmax) şi cea mai mică (dmin).
 5. Pentru d0-d1, d0-d2 şi d1-d2 este valabil:
Image alternative
 1. Cea mai mare distanţă verticală măsurată permisă este de maxim 5 mm la o distanţă de măsură de 10 m.
  • dmax-dmin = Distanţa marcajul situat cel mai sus şi marcajul situat cel mai jos în milimetri/¹⁄₁₀ ţoli
  • D = Distanţa de la aparat la marcaj în metri/picioare

Verificarea preciziei liniei verticale

Pentru verificare aveţi nevoie de o deschidere de uşă sau de ceva similar cu înălţimea liberă de trecere de cel puţin 2 m. Suplimentar, pe fiecare parte trebuie să fie disponibil un spaţiu de cel puţin 2,5 m.
Image alternative
 1. Porniţi aparatul şi asiguraţi-vă că piedica pendulului este deblocată.
 2. Aşezaţi aparatul la distanţa de 2,5 m de la deschiderea uşii pe pardoseală şi îndreptaţi linia verticală spre mijlocul deschiderii uşii.
 3. Marcaţi mijlocul liniei verticale pe pardoseală (1) şi la marginea de sus a deschiderii uşii (3), precum şi la 2,5 m în spatele deschiderii uşii pe pardoseală (2).
Image alternative
 1. Aşezaţi aparatul imediat în spatele punctului (2) pe pardoseală şi îndreptaţi fasciculul laser astfel încât acesta să treacă prin punctele (2) şi (1).
 2. La marginea de sus a deschiderii uşii se poate citi direct abaterea dintre linia laserului şi punctul (3). Această valoare corespunde abaterii la dublul înălţimii.
 3. Măsuraţi înălţimea deschiderii uşii.
 4. Abaterea maximă admisibilă este de 3 mm pe fiecare 10 m de înălţime.
Image alternative
 1. Pentru abaterea determinată după metoda de mai sus, abaterea maximă admisibilă rezultă după cum urmează:
 2. Abaterea maximă admisibilă determinată în milimetri trebuie să fie mai mică de 0,3 mm/m x dublul înălţimii în metri.
  • d = Dublul măsurat al abaterii în milimetri /¹⁄₁₀ ţoli
  • H = Înălţimea uşii în metri

Comportamentul în caz de abateri

 • În cazul în care constataţi abateri, adresaţi-vă centrului de service Hilti .

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Suflaţi praful de pe fereastra de ieşire pentru laser. Nu atingeţi fereastra de ieşire pentru laser cu degetele.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Service echipamente de măsurare Hilti

Centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti execută verificarea şi, în caz de abatere, restabilirea şi o nouă verificare a conformităţii cu specificaţia a instrumentului de măsurare. Conformitatea cu specificaţia la momentul verificării este confirmată în scris prin certificatul de service. Se recomandă:
 • Alegeţi un interval de verificare adecvat, corespunzător folosirii.
 • După o solicitare neobişnuită a aparatului, înaintea lucrărilor importante, însă cel puţin anual, dispuneţi efectuarea unei verificări la centrul de service pentru echipamentele de măsurare de la Hilti .
Verificarea de către centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti nu degrevează utilizatorul de verificarea instrumentului de măsurare înainte de folosire şi pe parcursul acesteia.

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul prezintă deteriorări.
Depozitarea
 • Depozitaţi produsul şi bateriile în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu depozitaţi niciodată produsul şi bateriile în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi bateriile în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după acesta, dacă produsul prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Produsul nu permite conectarea.
Bateria este descărcată complet
 • Schimbaţi bateriile.
Polaritate greşită a bateriei
 • Introduceţi bateriile corect.
Locaşul bateriilor nu este închis
 • Închideţi locaşul bateriilor.
Produsul sau comutatorul de pornire/oprire este defect
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti.
Fasciculele laser individuale nu funcţionează.
Sursa laser sau sistemul de comandă pentru laser este defect
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti.
Produsul permite conectarea, dar nu este vizibil niciun fascicul laser.
Sursa laser sau sistemul de comandă pentru laser este defect
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti.
Temperatura este prea ridicată sau prea scăzută
 • Lăsaţi produsul să se răcească sau să se încălzească.
Alinierea automată nu funcţionează.
Produsul este instalat pe o suprafaţă-suport oblică
 • Aşezaţi produsul pe o suprafaţă-suport plană şi orizontală.
Pendulul este blocat
 • Eliberaţi pendulul.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

Accesorii, produse din sistem şi alte informaţii referitoare la produsul dumneavoastră găsiţi aici.

Directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.
Directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din Taiwan.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!