Limba

PR 30-HVSG A12

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Pe produs

Informaţii despre laser
Image alternative Clasa laser 2, pe baza normei IEC60825-1/EN60825-1:2007, corespunde CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nu priviţi în fascicul.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Laser rotativ | Receptor laser
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generaţia
  02
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Image alternative
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Note de principiu referitoare la siguranţă

Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor. Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).

Măsuri de protecţie a muncii cu caracter general

 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Ţineţi copiii la distanţă faţă de aparatele cu laser.
 • În caz de înşurubare improprie a aparatului, poate apărea radiaţie laser care depăşeşte clasa 2. Încredinţaţi aparatul pentru reparaţii numai centrelor de service Hilti .
 • Fasciculele laser trebuie să treacă la distanţă mare peste nivelul ochilor sau sub acesta.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Indicaţie conform FCC§15.21: Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcţiune.
 • După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
 • Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.
 • La utilizarea cu adaptoare şi accesorii, asiguraţi-vă că aparatul este fixat în siguranţă.
 • Pentru a evita măsurările eronate, trebuie să păstraţi curăţenia la fereastra de ieşire pentru laser.
 • Deşi aparatul este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte aparate optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Deşi aparatul este protejat împotriva pătrunderii umidităţii, trebuie să îl ştergeţi până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
 • Verificaţi aparatul înaintea măsurărilor importante.
 • Verificaţi precizia aparatului de mai multe ori pe parcursul aplicaţiei de lucru.
 • Asiguraţi un iluminat bun în zona de lucru.
 • Ţineţi laserul la distanţă de influenţa ploii şi a umezelii.
 • Evitaţi atingerea contactelor.
 • Îngrijiţi aparatul cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea aparatului. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a aparatelor.

Pregătirea corectă a locului de muncă

 • Asiguraţi locul de măsurare. Asiguraţi-vă că, la instalarea laserului, fasciculul nu este îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană.
 • În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Măsurările în apropierea obiectelor, respectiv suprafeţelor reflectorizante, prin geamuri de sticlă sau materiale similare pot denatura rezultatul măsurării.
 • Aveţi în vedere ca aparatul să fie instalat pe o suprafaţă plană şi stabilă (fără vibraţii!).
 • Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare definite.
 • Folosiţi aparatul, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. în conformitate cu instrucţiunile de faţă şi cu prescripţiile pentru acest tip de aparat. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor aparate destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Lucrul cu dreptare de măsură în apropierea conductorilor de înaltă tensiune nu este permis.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi aparatul îndeplineşte cerinţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude următoarele situaţii:
 • Aparatul poate să fie perturbat datorită radiaţiilor intense, ceea ce poate duce la operaţiuni eronate.
  În aceste cazuri, precum şi în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control.
 • Aparatul poate perturba alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică).

Clasificarea laser pentru aparate din clasa laser 2

Aparatul corespunde clasei laser 2 conform IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecţie suplimentare.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.
 • Nu priviţi niciodată direct în sursa de lumină a laserului. În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată.

Folosirea precaută a aparatelor cu alimentare de la acumulatori

 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc. Pericol de explozie.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor. În caz contrar, apare pericolul de incendiu, explozie şi producere a iritaţiilor de natură chimică.
 • Nu expuneţi acumulatorul unor şocuri mecanice puternice şi nu aruncaţi acumulatorul.
 • Acumulatorii nu trebuie să ajungă pe mâinile copiilor.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza un scurtcircuit şi poate avea ca urmare producerea de arsuri sau un incendiu.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Utilizaţi exclusiv acumulatorii avizaţi pentru aparatul respectiv. În cazul utilizării altor acumulatori sau al utilizării acumulatorilor pentru alte scopuri, apare pericolul de foc şi explozie.
 • Depozitaţi acumulatorul pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. Nu depozitaţi niciodată acumulatorul în poziţii expuse la soare, la surse de încălzire sau în spatele geamurilor.
 • În caz de nefolosire, păstraţi acumulatorul sau redresorul la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot provoca scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor sau redresorului. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor sau a redresoarelor poate avea ca urmare arsuri şi incendii.
 • Acumulatorii deterioraţi (de exemplu acumulatorii cu fisuri, piese rupte, îndoite, având contactele împinse spre interior şi/ sau scoase forţat) nu au voie să fie nici încărcaţi, nici utilizaţi în continuare.
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Pentru expedierea aparatului, trebuie să izolaţi acumulatorii sau să-i îndepărtaţi din aparat. Aparatul poate suferi deteriorări dacă acumulatorii curg.
 • Dacă acumulatorul neexploatat este prea fierbinte sesizabil tactil, el sau sistemul format din aparat şi acumulator poate fi defect. Amplasaţi aparatul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficient faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească.

Descriere

Vedere generală a produsului

Laser rotativ PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Fascicul laser (planul de rotaţie)
 2. Cap rotativ
 3. Dispozitiv de vizare
 4. Mâner
 5. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 6. Acumulator Li‑Ion
 7. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 8. Panou de operare
 9. Placă de bază cu filet 5/8"

Panou de operare PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Tastă şi LED pentru modul Înclinat
 2. Tastă şi LED pentru funcţia de avertizare la şoc
 3. Tastă Viteză de rotaţie
 4. LED pentru statusul Pornit⁄Oprit şi auto-alinierii
 5. Tasta Pornit/Oprit
 6. LED mod Monitorizare (numai la alinierea verticală automată)
 7. LED pentru indicarea stării de încărcare a acumulatorului

Panoul de operare şi receptorul laser PRA 30G

Image alternative
 1. Tastă de meniu
 2. Înclinaţie Minus în direcţia stânga. Cu PRA 90 în jos. Navigare în meniu.
 3. Aliniere automată / mod Monitorizare / funcţie de marcare
 4. Tasta OK
 5. Înclinaţie Plus în direcţia dreapta. Cu PRA 90 în sus. Navigare în meniu.
 6. Tasta Pornit/ Oprit
 7. Afişaj
 8. Crestătură de marcaj
 9. Fereastra de detecţie

Afişajul receptorului laser PRA 30G

Image alternative
 1. Distanţa dintre fasciculul laser şi crestătura de marcaj
 2. Indicator de volum sonor
 3. Indicaţie pentru dezactivarea zonelor iradiate
 4. Indicator pentru starea bateriei
 5. Afişajul preciziei
 6. Afişaj al poziţiei receptorului relativ la înălţimea nivelului laserului

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un laser rotativ cu un fascicul laser rotativ, vizibil, cu care poate opera o persoană. Aparatul este destinat determinării, transmiterii şi verificării variaţiilor de nivel orizontale, planurilor verticale şi înclinate şi unghiurilor drepte.

 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatorul Li-Ion Hilti B12/2.6 respectiv B 12‑30.
 • Utilizați pentru acest produs numai redresorul Hilti C 4⁄12‑50.

Auto-aliniere

Auto-alinierea se realizează după conectarea aparatului. LED-urile indică starea de funcţionare respectivă. Auto-alinierea este activă şi poate fi dezactivată cu tasta Image alternative. Instalarea se poate realiza direct pe pardoseală, pe un stativ sau cu suporturi de susţinere adecvate.

Alinierea automată

Alinierea automată permite unei persoane alinierea planului laserului pe receptorul laser. Laserul rotativ detectează alinierea respectivă pe:
 • Orizontală în combinaţie cu stativul automat PRA 90 şi receptorul laser PRA 30G.
 • Înclinaţia pa axa X în combinaţie cu receptorul laser PRA 30G.
 • Verticală în combinaţie cu receptorul laser PRA 30G.

Înclinaţia

Înclinaţia se poate realiza manual sau automat. Pentru înclinări mai mari, se poate utiliza adaptorul de înclinare PRA 79.

Funcţia de monitorizare

În combinaţie cu receptorul laser PRA 30G, laserul rotativ monitorizează alinierea planului laserului. În cazul unei abateri a alinierii, sistemul corectează direcţia planului laserului, pentru a menţine punctul zero al receptorului. Laserul rotativ corectează toate erorile apărute prin fluctuaţii de temperatură, vânt sau alte influenţe. Dacă legătura optică dintre fasciculul laser şi receptorul laser este întreruptă un timp mai lung de două minute, sistemul semnalizează o eroare. Funcţia de monitorizare poate fi activată exclusiv la operaţia de măsurare verticală prin meniul AUTO.

Sistemul automat de deconectare

O deconectare automată se realizează dacă nu se obţine nicio aliniere, deoarece laserul rotativ:
 • Este înclinat prea mult faţă de orizontală (exceptând pe modul Înclinat).
 • Este blocat mecanic.
 • A fost deviat de la linia perpendiculară prin trepidaţii sau printr-un şoc mecanic.
 • A detectat o eroare.
După executarea unei deconectări, rotaţia se dezactivează şi toate LED-urile se aprind intermitent.

Funcţia de avertizare la şoc

Dacă laserul rotativ este dereglat din aliniere pe parcursul exploatării, aparatul trece pe modul de avertizare cu ajutorul funcţiei integrate de avertizare la şoc. Funcţia de avertizare la şoc este activată numai începând cu al doilea minut după atingerea alinierii. Dacă în intervalul acestor 2 minute a fost apăsată o tastă de pe panoul de operare, durează din nou două minute până când funcţia de avertizare la şoc este activată. Dacă laserul rotativ este pe modul de avertizare:
 • Toate LED-urile se aprind intermitent.
 • Capul rotativ se opreşte.
 • Fasciculul laser se stinge.
Sensibilitatea funcţiei de avertizare la şoc poate fi setată prin receptorul laser PRA 30G.
Funcţia de avertizare la şoc poate fi dezactivată prin intermediul tastei Image alternative, dacă materialul de bază nu este lipsit de trepidaţii sau dacă se lucrează în modul Înclinat.

Mod Sleep

Pentru pauze de lucru sau alte activităţi, poate fi folosit modul Sleep al laserului rotativ. În această stare, toate reglajele planului laserului sau ale înclinaţiei sunt păstrate. Modul Sleep economiseşte curent şi prelungeşte timpul de funcţionare al acumulatorului.
Modul Sleep se activează/dezactivează cu receptorul laser PRA 30G.
Modul Sleep rămâne activ maxim 4h. După epuizarea acestui interval de timp, sistemul se deconectează.

Dezactivare zone iradiate

Zonele individuale ale fasciculului laser pot fi dezactivate, în scopurile următoare:
 • Pentru a vă proteja propria persoană şi alţi colegi împotriva fasciculului laser.
 • Pentru a nu influenţa alte măsurări din apropiere.

Receptorul laser/telecomanda

Receptoarele laser Hilti indică digital distanţa dintre fasciculul laser incident (planul laserului) pe panoul de detecţie şi crestătura de marcaj de pe receptorul laser. Fasciculul laser se poate recepţiona şi la distanţe mai mari. Aparatul PRA 30G este utilizabil ca receptor laser şi telecomandă pentru laserul rotativ.

Asocierea accesoriului cu aparatul

Asocierea accesoriului cu aparatulAsocierea este alocarea reciprocă de accesorii şi aparate prin unde radio.
Laserul rotativ şi receptorul laser sunt asociate în starea livrată de furnizor. Este asigurat astfel nu lucru fără erori în zona adiacentă altor aparate controlate prin radio.
Receptoare laser sau stative automate PRA 90 suplimentare nu sunt pregătite de utilizare fără asociere.

Indicatoarele cu LED

Laserul rotativ este dotat cu indicatoare cu LED-uri.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind intermitent
Aparatul a fost lovit, şi-a pierdut alinierea sau are o eroare.
LED-ul auto-aliniere se aprinde intermitent în verde
Aparatul este în faza de aliniere.
LED-ul de auto-aliniere luminează constant verde
Aparatul a executat nivelmentul / funcţionează corect.
LED-ul de avertizare la şoc luminează constant portocaliu
Avertizarea la şoc este dezactivată.
LED-ul indicatorului de înclinaţie luminează constant portocaliu
Modul Înclinat este activat.
LED-ul de monitorizare se aprinde intermitent în portocaliu
Aparatul aliniază planul laserului pe punctul de referinţă (PRA 30G).
LED-ul de monitorizare luminează constant în portocaliu
Aparatul este pe modul Monitorizare. Alinierea pe punctul de referinţă (PRA 30G) corectă.

Indicatorul stării de încărcare al acumulatorului Li-Ion

Acumulatorul Li‑Ion dispune de un indicator cu LED-uri al stării de încărcare.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Pe parcursul lucrului, pe panoul de operare al aparatului este indicată starea de încărcare a acumulatorului.
În starea de repaus, starea de încărcare poate fi afişată prin atingerea tastei pentru deblocare.
Pe parcursul procesului de încărcare, starea de încărcare este afişată în indicatorul de pe acumulator vezi manualul de utilizare al redresorului).

Setul de livrare

Laser rotativ PR 30-HVSG A12, receptor laser/telecomandă PRA 30G, 2 baterii (elemente AA), panou de vizare PRA 54, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Date tehnice pentru laserul rotativ


PR 30-HVSG A12
Tensiune nominală
10,8 V
Curentul nominal
120 mA
Umiditatea relativă maximă a aerului
80 %
Altitudine maximă de utilizare deasupra nivelului de referință
2.000 m
Raza de acţiune pentru recepţie (diametrul) cu PRA 30G
2 m … 300 m
Raza de acţiune pentru comunicaţie (PRA 30G)
200 m
Precizia la 10 m (în condiţii de mediu standard conform MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Clasa laser
2, vizibil
Domeniul de auto-aliniere
±5°
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura de depozitare
−25 ℃ … 60 ℃
Greutate (inclusiv acumulatorul B12/2.6 respectiv B 12‑30)
2,5 kg
Înălţimea de test la cădere (în condiţiile de mediu standard conform MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Clasa de protecţie conform IEC 60529 (exceptând acumulatorul şi compartimentul pentru acumulatori)
IP66
Fasciculul vertical
Fascicul permanent, perpendicular pe planul de rotaţie
Puterea de emisie maximă iradiată
7,3 dBm
Frecvenţa
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Date tehnice pentru receptorul laser

Tensiune nominală
3 V
Curentul nominal
150 mA
Umiditatea relativă maximă a aerului
80 %
Altitudine maximă de utilizare deasupra nivelului de referință
2.000 m
Domeniul afişajului distanţei
±52 mm
Domeniul de indicaţie al nivelului laserului
±0,5 mm
Lungimea câmpului de detecţie
≤ 120 mm
Indicaţie centrală a muchiei superioare a carcasei
75 mm
Timp de aşteptare fără detecţie înainte de auto-deconectare
15 min
Raza de acţiune a telecomenzii (diametrul) faţă de PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Înălţimea de test la cădere în suportul de susţinere a receptorului PRA 83 (în condiţiile de mediu standard conform MIL‑STD‑810G)
2 m
Temperatura de lucru
−20 ℃ … 50 ℃
Temperatura de depozitare
−25 ℃ … 60 ℃
Greutate (inclusiv bateriile)
0,25 kg
Clasa de protecţie conform IEC 60529, exceptând locaşul bateriilor
IP66
Puterea de emisie maximă iradiată
−0,2 dBm
Frecvenţa
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Modul de utilizare al laserului rotativ

Pregătirea lucrului

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Manevrarea corectă a laserului rotativ şi a acumulatorului

Acumulatorul de tip B12 nu are nicio clasă de protecţie. Ţineţi acumulatorul la distanţă de influenţa ploii şi a umezelii.
Conform directivelor Hilti , utilizarea acumulatorului este permisă numai cu produsul aferent şi trebuie să fie aşezat, în acest scop, în locaşul bateriilor.
Image alternative
 1. Imaginea 1: Lucrări pe modul orizontal.
 2. Imaginea 2: Pe modul Înclinat, laserul rotativ se va ridica pe partea panoului de operare.
 3. Imaginea 3: Depunerea sau transportarea în poziţie înclinată. Lucrări în poziţie verticală.
  • Ţineţi laserul rotativ astfel încât compartimentul pentru acumulatori sau acumulatorul să NU fie orientat în sus şi umiditatea să nu poată pătrunde.

Introducerea / extragerea acumulatorului

Image alternative
AVERTISMENT
Pericol de natură electrică. Murdărirea contactelor poate duce la scurtcircuit.
 • Asiguraţi-vă că nu există corpuri străine la contactele acumulatorului şi aparatului, înainte de a introduce acumulatorul.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dacă acumulatorul nu este introdus corect, el poate cădea.
 • Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în aparat, pentru ca el să nu cadă şi să nu pericliteze persoana dumneavoastră sau alte persoane.
 1. Introduceţi acumulatorul prin glisare, până când se fixează sigur în poziţie.
  • Laserul rotativ este pregătit pentru conectare.
 2. Apăsaţi tasta pentru deblocare şi ţineţi-o apăsată.
 3. Extrageţi acumulatorul.

Conectarea laserului rotativ şi lucrul la orizontală

Înaintea măsurărilor importante, verificaţi precizia laserului rotativ, în special după ce acesta a căzut pe sol, a fost expus unor influenţe mecanice neobişnuite sau după o depozitare îndelungată.
Image alternative
 1. Montaţi laserul rotativ pe un suport adecvat.
 2. Apăsaţi tasta Image alternative.
  • LED-ul autoaliniere se aprinde intermitent în verde.
  • Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează, se roteşte şi LED-ul de autoaliniere luminează constant.
  Ca suport se poate utiliza un suport de perete sau un stativ. Unghiul de înclinaţie a suprafeţei de aşezare poate fi maxim ± 5° sein.

Aliniere manuală pe orizontală cu stativul PRA 90

Laserul rotativ este montat pe stativul automat PRA 90.
Receptorul laser PRA 30G, laserul rotativ şi stativul automat PRA 90 sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi panoul de operare al stativului automat PRA 90 sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct.
Image alternative
 1. Apăsaţi la laserul rotativ, la receptorul laser PRA 30G şi la stativul automat PRA 90 pe tasta Image alternative.
  • Aparatele sunt pregătite de funcţionare.
 2. Pentru repoziţionarea planului laserului în sus, apăsaţi tasta Image alternative de la receptorul laser PRA 30G sau tasta săgeată "în sus" la stativul automat PRA 90.
 3. Pentru repoziţionarea planului laserului în jos, apăsaţi tasta Image alternative la receptorul laser PRA 30G sau tasta săgeată "în jos" la stativul automat PRA 90.

Aliniere automată pe orizontală cu stativul PRA 90

Laserul rotativ este montat pe stativul automat PRA 90.
Receptorul laser PRA 30G, laserul rotativ şi stativul automat PRA 90 sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi panoul de operare al stativului automat PRA 90 sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct.
Image alternative
 1. Apăsaţi la laserul rotativ, la receptorul laser PRA 30G şi la stativul automat PRA 90 pe tasta Image alternative.
  • Aparatele sunt pregătite de funcţionare.
 2. Ţineţi crestătura de marcaj a receptorului laser PRA 30G la nivelul de vizare care se setează. Receptorul laser PRA 30G se va ţine imobil sau se va fixa.
 3. Porniţi alinierea automată printr-un dublu clic la receptorul laser PRA 30G cu tasta Image alternative sau selectaţi funcţia din meniul AUTO.
  • Stativul automat PRA 90 se deplasează în sus şi în jos, până când a atins poziţia. Totodată, la receptorul laser se emite un semnal acustic periodic.
  • Când poziţia este atinsă, laserul rotativ execută alinierea. Încheierea reuşită este indicată printr-un sunet permanent de 5 secunde. Simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
  • Dacă alinierea automată nu poate fi executată reuşit, se emit semnale acustice scurte şi simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
 4. Verificaţi reglajul înălţimii în afişaj.
 5. Îndepărtaţi receptorul laser PRA 30G.
 6. Încheierea prematură a alinierii automate cu un dublu clic la tasta Image alternative de la receptorul laser PRA 30G.

Aliniere manuală pe verticală

Laserul rotativ este fixat vertical fără riscuri (stativul, suportul de perete, adaptorul de faţadă sau pentru baliză se află pe mânerele din spate). Un punct de referinţă (A) este amplasat sub capul laserului (de ex. un cui în baliză sau un punct colorat pe sol).
Receptorul laser PRA 30G şi laserul rotativ sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi partea de recepţie a laserului rotativ sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct. Cea mai bună recepţie la laserul rotativ este partea pe care este introdus acumulatorul.
Image alternative
 1. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • Laserul rotativ îşi execută nivelmentul şi proiectează apoi un fascicul laser staţionar în jos.
 2. Aliniaţi laserul rotativ astfel încât fasciculul laser proiectat să fie aliniat exact pe punctul de referinţă (A). Punctul de referinţă nu este un punct de linie verticală!
 3. Pentru repoziţionarea planului laserului spre dreapta, respectiv stânga, apăsaţi tasta Image alternative, respectiv Image alternative de la receptorul laser PRA 30G.
  • Laserul rotativ porneşte rotaţia după apăsarea uneia din cele două taste direcţionale.

Aliniere automată pe verticală

Laserul rotativ este fixat vertical fără riscuri (stativul, suportul de perete, adaptorul de faţadă sau pentru baliză se află pe mânerele din spate). Un punct de referinţă (A) este amplasat sub capul laserului (de ex. un cui în baliză sau un punct colorat pe sol).
Receptorul laser PRA 30G şi laserul rotativ sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi partea de recepţie a laserului rotativ sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct. Cea mai bună recepţie la laserul rotativ este partea pe care este introdus acumulatorul.
Image alternative
 1. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • Laserul rotativ îşi execută nivelmentul şi proiectează apoi un fascicul laser staţionar în jos.
 2. Aliniaţi laserul rotativ astfel încât fasciculul laser proiectat să fie aliniat exact pe punctul de referinţă (A). Punctul de referinţă nu este un punct de linie verticală!
 3. Ţineţi crestătura de marcaj a receptorului laser PRA 30G în planul de vizare care se setează (B). Receptorul laser PRA 30G se va ţine imobil sau se va fixa.
 4. Porniţi alinierea automată printr-un dublu clic la receptorul laser PRA 30G cu tasta Image alternative sau selectaţi funcţia din meniul AUTO.
  • Capul laserului pivotează spre dreapta şi stânga, până când poziţia este atinsă. Totodată, la receptorul laser se emite un semnal acustic periodic.
  • Când poziţia este atinsă, laserul rotativ execută alinierea. Simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
  • Dacă alinierea automată nu poate fi executată reuşit, se emit semnale acustice scurte şi simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
 5. Dublu clic pe receptorul laser PRA 30G cu tasta Image alternative.
  • Pe parcursul alinierii automate: încheiere prematură a alinierii automate.

Aliniere automată pe verticală cu funcţia de monitorizare

Laserul rotativ este fixat vertical fără riscuri (stativul, suportul de perete, adaptorul de faţadă sau pentru baliză se află pe mânerele din spate). Un punct de referinţă (A) este amplasat sub capul laserului (de ex. un cui în baliză sau un punct colorat pe sol).
Receptorul laser PRA 30G şi laserul rotativ sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi partea de recepţie a laserului rotativ sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct. Cea mai bună recepţie la laserul rotativ este partea pe care este introdus acumulatorul.
 1. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • Laserul rotativ îşi execută nivelmentul şi proiectează apoi un fascicul laser staţionar în jos.
 2. Aliniaţi laserul rotativ astfel încât fasciculul laser proiectat să fie aliniat exact pe punctul de referinţă (A). Punctul de referinţă nu este un punct de linie verticală!
 3. Ţineţi crestătura de marcaj a receptorului laser PRA 30G în planul de vizare care se setează (B). Receptorul laser PRA 30G se va ţine imobil sau se va fixa.
 4. Apăsaţi la PRA 30G tasta Image alternative pentru a apela meniul AUTO. Porniţi alinierea automată cu funcţia de monitorizare Image alternative.
  • Capul laserului pivotează spre dreapta şi stânga, până când poziţia este atinsă. Totodată, la receptorul laser se emite un semnal acustic periodic.
  • Când poziţia este atinsă, laserul rotativ execută alinierea. Simbolul Image alternative va fi afişat scurt şi semnalul acustic se opreşte.
  • Laserul rotativ trece pe funcţia de monitorizare. Abaterile mici cauzate de influenţele externe vor fi compensate automat şi fasciculul laser va fi menţinut la înălţimea crestăturii de marcaj a receptorului laser.
  • Dacă alinierea automată nu poate fi executată reuşit, se emit semnale acustice scurte şi simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
 5. Receptorul laser PRA 30G nu trebuie îndepărtat din planul de vizare, cât timp modul Monitorizare este activ.
 6. Dublu clic pe receptorul laser PRA 30G cu tasta Image alternative.
  • Pe parcursul alinierii automate: încheiere prematură a alinierii automate.
  • Când funcţia de monitorizare este activă: închideţi funcţia de monitorizare.

Reglarea manuală a înclinaţiei

Laserul rotativ este montat sau instalat fără riscuri, în funcţie de cazul aplicativ.
Receptorul laser PRA 30G şi laserul rotativ sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi partea de recepţie a laserului rotativ sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct. Cea mai bună recepţie la laserul rotativ este partea pe care este introdus acumulatorul.
Image alternative
 1. Poziţionaţi laserul rotativ fie pe marginea superioară, fie pe cea inferioară a planului de înclinaţie.
 2. Orientaţi laserul rotativ cu ajutorul dispozitivului de vizare de la capul aparatului paralel cu planul de înclinaţie.
 3. Apăsaţi la laserul rotativ şi la receptorul laser PRA 30G tasta Image alternative.
  • Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează, se roteşte şi LED-ul de autoaliniere luminează constant.
 4. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • La laserul rotativ luminează constant LED-ul pentru modul Înclinat.
  • La receptorul laser PRA 30G apare simbolul mod Înclinat.
 5. Înclinaţi planul laserului cu tastele Image alternative sau Image alternative ale receptorului laser.
  La reglarea manuală a înclinaţiei, laserul rotativ execută o dată alinierea planului laserului şi apoi îl fixează. Aveţi în vedere că acest laser rotativ nu poate compensa planul înclinat al laserului faţă de o posibilă abatere, cauzată de modificarea condiţiilor de mediu şi/ sau rezemarea dispozitivului de fixare. Vibraţiile, modificările de temperatură sau alte acţiuni posibile în cursul zilei pot influenţa poziţia planului laserului.

Reglarea înclinaţiei cu adaptorul de înclinare PRA 79

Adaptorul de înclinare PRA 79 poate fi montat în funcţie de cazul aplicativ pe un stativ sau pe un suport de perete.
Unghiul de înclinare al adaptorului de înclinare PRA 79 este setat pe 0°.
 1. Montaţi laserul rotativ pe adaptorul de înclinare PRA 79. Respectaţi manualul adaptorului de înclinare PRA 79. Panoul de operare al laserului rotativ indică spre dumneavoastră.
 2. Poziţionaţi laserul rotativ fie pe marginea superioară, fie pe cea inferioară a planului de înclinaţie.
 3. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează, se roteşte şi LED-ul de autoaliniere luminează constant.
 4. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • La laserul rotativ luminează constant LED-ul pentru modul Înclinat.
 5. Reglaţi unghiul de înclinare dorit pe adaptorul de înclinare PRA 79.
  La reglarea manuală a înclinaţiei, laserul rotativ execută o dată alinierea planului laserului şi apoi îl fixează. Aveţi în vedere că acest laser rotativ nu poate compensa planul înclinat al laserului faţă de o posibilă abatere, cauzată de modificarea condiţiilor de mediu şi/ sau rezemarea dispozitivului de fixare. Vibraţiile, modificările de temperatură sau alte acţiuni posibile în cursul zilei pot influenţa poziţia planului laserului.

Reglarea automată a înclinaţiei

Laserul rotativ este montat sau instalat fără riscuri, în funcţie de cazul aplicativ.
Receptorul laser PRA 30G şi laserul rotativ sunt asociate.
Receptorul laser PRA 30G şi partea de recepţie a laserului rotativ sunt orientate unul spre celălalt şi au contact vizual direct. Cea mai bună recepţie la laserul rotativ este partea pe care este introdus acumulatorul.
Image alternative
 1. Poziţionaţi laserul rotativ fie pe marginea superioară, fie pe cea inferioară a planului de înclinaţie.
 2. Apăsaţi la laserul rotativ şi la receptorul laser PRA 30G tasta Image alternative.
  • Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează, se roteşte şi LED-ul de autoaliniere luminează constant.
 3. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
  • La laserul rotativ luminează constant LED-ul pentru modul Înclinat.
  • La receptorul laser PRA 30G apare simbolul mod Înclinat.
 4. Poziţionaţi crestătura de marcaj a receptorului laser PRA 30G la cealaltă margine a planului de înclinaţie.
 5. Porniţi alinierea automată printr-un dublu clic la receptorul laser PRA 30G cu tasta Image alternative sau selectaţi funcţia din meniul AUTO.
  • Laserul rotativ înclină automat planul laserului pe axa X, până când crestătura de marcaj a receptorului laser PRA 30G este atinsă. Totodată, la receptorul laser se emite un semnal acustic periodic.
  • Când poziţia este atinsă, laserul rotativ execută alinierea pe axa Y. Încheierea reuşită este indicată printr-un sunet permanent de 5 secunde. Simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
  • Dacă alinierea automată nu poate fi executată reuşit, se emit semnale acustice scurte şi simbolul Image alternative va fi afişat scurt.
 6. Încheierea prematură a înclinaţiei automat cu un dublu clic la receptorul laser PRA 30G cu tasta Image alternative.
  Dacă laserul rotativ porneşte căutarea automată în direcţie greşită, apăsaţi tasta Image alternative pentru a modifica direcţia de căutare.

Funcţie Scanline manuală

 1. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
 2. Aduceţi planul laserului în poziţia / înălţimea dorită. Funcţia Scanline este disponibilă atât pe modul orizontal, cât şi vertical şi înclinat.
 3. Apăsaţi la aparatul PRA 30G pe tasta Image alternative pentru a apela meniul.
 4. Alegeţi punctul de meniu Funcţie Scanline Image alternative.
 5. Prin submeniul pentru reglarea lăţimii liniei, puteţi regla în patru trepte lăţimea liniei de scanare.
 6. Prin intermediul simbolurilor Image alternative şi Image alternative puteţi muta linia de scanare spre stânga şi dreapta. În acest scop, receptorul laser nu trebuie să fie în fasciculul laser.

Funcţie Scanline automată

 1. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
 2. Aduceţi planul laserului în poziţia / înălţimea dorită. Funcţia Scanline este disponibilă atât pe modul orizontal, cât şi vertical şi înclinat.
 3. Apăsaţi la PRA 30G tasta Image alternative pentru a apela meniul AUTO.
 4. Porniţi funcţia Scanline automată Image alternative.
 5. Aduceţi receptorul laser în poziţia dorită. Laserul rotativ concentrează automat fasciculul pe o linie scurtată în zona receptorului laser.
  Lăţimea liniei de scanare poate fi reglată din meniul aparatului PRA 30G. Cu cât este aleasă o linie de scanare mai îngustă, cu atât ea apare mai luminoasă.
 6. Prin intermediul punctului de meniu Funcţie Scanline puteţi muta linia cu simbolurile Image alternative şi Image alternative spre stânga şi dreapta. În acest scop, receptorul laser nu trebuie să mai fie în fasciculul laser.

Dezactivarea funcţiei de avertizare la şoc

 1. Apăsaţi la laserul rotativ tasta Image alternative.
 2. Apăsaţi tasta Image alternative .
  • Aprinderea constantă a LED-ului de dezactivare a funcţiei de avertizare la şoc arată că funcţia este dezactivată.
  Pentru a reveni în modul standard, deconectaţi laserul rotativ şi porniţi-l din nou.

Modul de utilizare al receptorului laser

Introducerea bateriilor în receptorul laser

Image alternative
 • Introduceţi bateriile în receptorul laser.
  Utilizaţi numai baterii produse după internaţionale standarde.

Asocierea între laserul rotativ şi receptorul laser PRA 30G

 1. Poziţionaţi cele două aparate la o distanţă de aprox. 0,5m. Apăsaţi concomitent la cele două aparate pentru cel puţin 3 secunde tasta Image alternative.
  • Asocierea reuşită este confirmată prin aprinderea intermitentă a tuturor LED-urilor la laserul rotativ şi printr-un sunet la receptorul laser PRA 30G. La receptorul laser apar scurt simbolurile Image alternative şi Image alternative.
  • Aparatele sunt asociate.
  • Laserul rotativ şi receptorul laser se deconectează.
 2. Conectaţi aparatele din nou.

Asocierea între stativ PRA 90 şi receptorul laser PRA 30G

 1. Poziţionaţi cele două aparate la o distanţă de aprox. 0,5m. Apăsaţi concomitent la cele două aparate pentru cel puţin 3 secunde tasta Image alternative.
  • Asocierea reuşită este confirmată prin aprinderea intermitentă a tuturor LED-urilor la stativul automat PRA 90 şi printr-un sunet la receptorul laser PRA 30G. La receptorul laser apar scurt simbolurile Image alternative şi Image alternative.
  • Aparatele sunt asociate.
  • Stativul automat şi receptorul laser se deconectează.
 2. Conectaţi aparatele din nou.
  • La receptorul laser este afişat laserul rotativ şi stativul automat.

Recepţia fasciculului laser cu receptorul laser

 1. Apăsaţi tasta Image alternative la receptorul laser.
 2. Ţineţi receptorul laser cu fereastra de detecţie direct în planul fasciculului laser.
 3. Ţineţi fix receptorul laser pe parcursul alinierii şi acordaţi atenţie vizibilităţii libere între receptorul laser şi laserul rotativ.
  • Sesizarea fasciculului laser este indicată optic şi acustic.
  • Receptorul laser indică distanţa faţă de laserul rotativ.
  • Receptorul laser poate fi utilizat pentru distanţe (raze) până la 300 m.

Explicitarea opţiunilor din meniu

 • Pentru a apela meniul, apăsaţi tasta Image alternative.
 • Folosiţi tastele Image alternative şi Image alternative pentru a naviga în meniu.
 • Simbolul selectat va fi reprezentat cu un fundal negru. Exemplu: Image alternative
 • O setare activă va fi reprezentată într-un chenar negru. Exemplu: Image alternative
 • Pentru a confirma o selecţie, apăsaţi tasta Image alternative.
Meniul principal
Image alternative Funcţia de marcare
Image alternative Viteza de rotaţie
Image alternative Reglajele laserului rotativ
Image alternative Reglajele receptorului laser
Image alternative Informaţii
Image alternative Înapoi. Ajungeţi fără modificări la un nivel superior ierarhic sau părăsiţi meniul.
Meniu funcţie de marcare
Image alternative Meniu reglare lăţime linie (afişajul indică lăţime actuală setată)
Image alternative Mutare linie spre stânga
Image alternative Mutare linie spre dreapta
Submeniu reglare lăţime linie
Image alternative Lat
Image alternative Mediu
Image alternative Îngust
Image alternative Punct
Meniu viteză de rotaţie
Image alternative 300 rotaţii pe minut
Image alternative 600 rotaţii pe minut
Image alternative 1200 rotaţii pe minut
Meniu reglaje laser rotativ
Image alternative Mod Sleep
Image alternative Avertizare la şoc
Image alternative Dezactivare zone iradiate
Submeniu avertizare la şoc
Image alternative Treapta 1, sensibilitate ridicată
Image alternative Treapta 2, sensibilitate medie
Image alternative Treapta 3, sensibilitate redusă
Submeniu mod Sleep
Image alternative Mod Sleep activ
Image alternative Mod Sleep inactiv
Submeniu dezactivare zone iradiate
Image alternative Exemplu: zona iradiată stânga sus activată
Image alternative Exemplu: zona iradiată stânga sus dezactivată
Image alternative Celelalte zone iradiate sunt activate şi dezactivate în acelaşi mod.
Meniu reglaje receptor laser
Image alternative Volum sonor
Image alternative Precizia
Submeniu volum sonor
Image alternative Sunet oprit
Image alternative Volum sonor treapta 1
Image alternative Volum sonor treapta 2
Image alternative Volum sonor treapta 3
Submeniu precizie
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Meniu informaţii
Image alternative Versiuni software
Image alternative Termen de service
Image alternative Cod QR
Meniul AUTOApăsaţi o dată tasta Image alternative, pentru a apela meniul AUTO.
Image alternative Aliniere automată
Image alternative Aliniere automată cu funcţia de monitorizare
Image alternative Funcţie Scanline automată

Receptorul laser cu suportul PRA 83

Image alternative
 1. Introduceţi receptorul laser oblic de sus în manşonul cauciucat al aparatului PRA 83.
 2. Apăsaţi acum receptorul laser în manşonul cauciucat până când acesta cuprinde complet receptorul laser.
 3. Introduceţi manşonul cauciucat pe piesa de prindere magnetică.
 4. Apăsaţi tasta Image alternative.
 5. Deschideţi mânerul rotativ al piesei de prindere.
 6. Fixaţi suportul de susţinere a receptorului PRA 83 de un telescop sau de bara de aliniere şi fixaţi-l prin învârtirea mânerului rotativ în sensul închiderii.
  • Receptorul laser este pregătit pentru operaţia de măsurare.

Receptorul laser cu suportul PRA 80

Image alternative
 1. Deschideţi închizătorul aparatului PRA 80 şi introduceţi receptorul laser.
 2. Închideţi închizătorul aparatului PRA 80.
 3. Apăsaţi tasta Image alternative.
 4. Deschideţi mânerul rotativ al piesei de prindere.
 5. Fixaţi suportul de susţinere a receptorului PRA 80 de un telescop sau de bara de aliniere şi fixaţi-l prin învârtirea mânerului rotativ în sensul închiderii.
  • Receptorul laser este pregătit pentru operaţia de măsurare.

Receptorul laser cu suportul PRA 81

Image alternative
 1. Deschideţi închizătorul aparatului PRA 81 şi introduceţi receptorul laser.
 2. Închideţi închizătorul aparatului PRA 81.
 3. Apăsaţi tasta Image alternative.
 4. Ţineţi receptorul laser cu fereastra de detecţie direct în planul fasciculului laser.
 5. Poziţionaţi receptorul laser astfel încât afişajul distanţei să indice 0 .
 6. Măsuraţi distanţa dorită cu ajutorul benzii de măsurare.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi în exploatare aparatul cu acumulator. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Curăţarea ferestrei de ieşire pentru laser
 • Suflaţi praful de pe fereastra de ieşire pentru laser.
 • Nu atingeţi fereastra de ieşire pentru laser cu degetele.
  Un material de curăţare prea aspru poate zgâria sticla, influenţând astfel negativ precizia aparatului. Nu utilizaţi alte lichide în afară de alcool pur sau apă, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Uscaţi echipamentul dumneavoastră în condiţiile respectării valorilor limită de temperatură.

Service echipamente de măsurare Hilti

Centrul de service pentru echipamentele de măsurare Hilti execută verificarea şi, în caz de abatere, restabilirea şi o nouă verificare a conformităţii cu specificaţia a aparatului. Conformitatea cu specificaţia la momentul verificării este confirmată în scris prin certificatul de service. Se recomandă:
 • Alegeţi intervalul de verificare adecvat, corespunzător folosirii.
 • După o solicitare neobişnuită a aparatului, înaintea lucrărilor importante, însă cel puţin anual, dispuneţi efectuarea unei verificări la centrul de service pentru echipamentele de măsurare de la Hilti .
Verificarea de către centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti nu degrevează utilizatorul de verificarea aparatului înainte de folosire şi pe parcursul acesteia.

Verificarea preciziei de măsurare

Pentru a putea respecta specificaţiile tehnice, aparatul trebuie să fie verificat regulat (cel puţin înainte de fiecare măsurare mai mare/relevantă).
După o lovire prin cădere a aparatului de la înălţime mare, trebuie să fie examinată funcţionalitatea sa. În condiţiile următoare se poate presupune că aparatul funcţionează impecabil:
 • În caz de lovire prin cădere, înălţimea de cădere indicată în Date tehnice nu a fost depăşită.
 • Aparatul a funcţionat impecabil şi înainte de lovirea prin cădere.
 • Aparatul nu a suferit deteriorări mecanice la cădere (de ex. spargerea prismei Penta).
 • Aparatul generează un fascicul laser rotativ în timpul aplicaţiei de lucru.

Verificarea axei principale şi transversale pe orizontală

Image alternative
 1. Instalaţi stativul la aprox. 20 m de un perete şi aliniaţi orizontal capul stativului folosind nivela cu apă.
 2. Montaţi aparatul pe un stativ şi aliniaţi capul aparatului cu ajutorul crestăturii de vizare la perete.
 3. Imaginea a: Cu ajutorul receptorului captaţi un punct (punctul 1) şi marcaţi-l pe perete.
 4. Rotiţi aparatul în jurul axei sale în sens orar cu 90º. Înălţimea aparatului nu trebuie să fie modificată.
 5. Imaginea b: Cu ajutorul receptorului laser captaţi un al doilea punct (punctul 2) şi marcaţi-l pe perete.
 6. Imaginile c şi d: Repetaţi de încă două ori cei doi paşi precedenţi şi captaţi punctul 3 şi punctul 4 cu ajutorul receptorului şi marcaţi-le pe perete.
  Dacă operaţiunea s-a realizat cu atenţie, distanţa pe verticală între cele două punctele 1 şi 3 marcate (axa principală), respectiv punctele 2 şi 4 (axa transversală) trebuie să fie < 2 mm (la 20 m). Dacă abaterea este mai mare, expediaţi aparatul la centrul de service Hilti pentru calibrare.

Verificarea axei verticale

Image alternative
 1. Instalaţi aparatul vertical pe o pardoseală cât mai plană posibil la aprox. 1 până la 10 m de un perete.
 2. Aliniaţi mânerele paralel cu peretele.
 3. Conectaţi aparatul şi marcaţi un punct de referinţă (R) pe pardoseală.
 4. Cu ajutorul receptorului, marcaţi punctul (A) de la capătul inferior al peretelui.
 5. Cu ajutorul receptorului marcaţi punctul (B) la aprox. 10 m înălţime.
 6. Rotiţi aparatul cu 180° şi aliniaţi-l pe punctul de referinţă (R) la pardoseală şi la punctul marcat inferior (A) la perete. În acest scop, puteţi utiliza alinierea automată.
 7. Aliniaţi automat planul vertical al laserului.
 8. Cu ajutorul receptorului marcaţi punctul (C) la aprox. 10 m înălţime.
  • Dacă operaţiunea s-a realizat cu atenţie, distanţa pe orizontală între cele două puncte marcate (B) şi (C) să fie < 2 mm (la 10 m). Dacă abaterea este mai mare, expediaţi aparatul la centrul de service Hilti pentru calibrare.

Transportul şi depozitarea

Transportul și depozitarea

Transportul accesoriilor de lucru cu acumulatori și al acumulatorilor
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageți acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportați niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejați împotriva șocurilor și vibrațiilor excesive și izolați de orice materiale conductoare electric sau de alți acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie și să cauzeze un scurtcircuit. Aveți în vedere prescripțiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poștă nu este permisă. Adresați-vă unei companii de expedieri dacă doriți să trimiteți acumulatori nedeteriorați.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unui transport lung și după acesta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulatori și acumulatorilor
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații răcoroase și uscate. Aveți în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstrați acumulatorii în redresor. Scoateți întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitați niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații inaccesibile pentru copii și pentru persoanele neautorizate.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unei depozitări lungi și după aceasta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu zgomotul caracteristic de clic.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Aparatul are o eroare.
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou. Dacă eroarea se menţine, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Acumulatorul se descarcă mai rapid decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Încălziţi lent acumulatorul la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator sunt murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Dezvoltare puternică de căldură în aparat sau acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi aparatul imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Eroare gravă. La laserul rotativ se aprind intermitent toate LED-urile.
Eroare gravă. Mesajul se realizează întotdeauna cu simbolul aferent.
 • Continuarea lucrului nu este posibilă. Deconectaţi toate aparatele şi conectaţi-le din nou.
Image alternative
Atenţionare
Mesajul de avertizare se emite întotdeauna cu simbolul aferent.
 • Soluţiile sunt indicate la simbolul respectiv.
Image alternative
Asociere eşuată
Asocierea între laserul rotativ şi receptorul laser imposibilă.
 • Urmaţi cu exactitate instrucţiunea de asociere a aparatelor.
Image alternative
Asociere eşuată
Asocierea între stativ şi receptorul laser posibilă.
 • Urmaţi cu exactitate instrucţiunea de asociere a aparatelor.
Image alternative
Avertizare la şoc
A fost declanşată avertizarea la şoc.
 • Asiguraţi o poziţie stabilă sigură şi fără vibraţii a laserului rotativ.
 • Modificaţi sensibilitatea funcţiei de avertizare la şoc.
Image alternative
Atenţionare poziţie laser
Laserul înclinat prea mult, aliniere imposibilă.
 • Aduceţi laserul într-o poziţie cât mai dreaptă posibil.
Image alternative
Atenţionare înclinaţie
Receptorul laser în afara domeniului automat de înclinaţie.
Image alternative
Atenţionare mod Monitorizare
Funcţia de monitorizare imposibilă sau întreruptă.
 • Verificaţi poziţionarea laserului rotativ şi a receptorului laser şi aliniaţi din nou aparatele, dacă este cazul.
 • Îndepărtaţi obstacolele din planul laserului.
 • Apoi reporniţi funcţia de monitorizare.
Image alternative
Atenţionare reglaj pe înălţime
Reglajul automat pe înălţime imposibil.
 • Stativul neasociat. Realizaţi asocierea dintre stativ, laserul rotativ şi receptorul laser.
 • Conectaţi stativul.
 • Conectaţi laserul rotativ.
Image alternative
Starea de încărcare a acumulatorului de la laserul rotativ scăzută.
Starea de încărcare a acumulatorului de la laserul rotativ scăzută.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Image alternative
Starea de încărcare a acumulatorului de la receptorul laser scăzută.
Starea de încărcare a acumulatorului de la receptorul laser scăzută.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Image alternative
Starea de încărcare a acumulatorului de la stativ scăzută.
Starea de încărcare a acumulatorului de la stativ scăzută.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Image alternative
Modul Sleep activat.
Aparatul este pe modul Sleep.

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r7677226.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .