Limba

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Găurire cu percuţie (rotopercutor)
Image alternative Dăltuire
Image alternative Poziţionare daltă
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Curent alternativ
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Maşină de perforat multifuncţională
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generaţia
  03
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru maşini de găurit

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate lucrările
 • Purtaţi căşti antifonice la găurirea cu percuţie. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerul suplimentar. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru sau şuruburile pot întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de legătură. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
Instrucţiuni de protecţie a muncii în cazul utilizării unui burghiu lung
 • Nu lucraţi în niciun caz cu turaţie mai ridicată decât turaţia maximă admisibilă pentru burghiu. În cazul turaţiilor mai ridicate, burghiul se poate îndoi uşor dacă este posibilă rotirea liberă a lui fără contact cu piesa care se prelucrează şi apare posibilitatea de producere a unor accidentări.
 • Începeţi întotdeauna procesul de găurire cu turaţie scăzută şi cât timp burghiul are contact cu piesa care se prelucrează. În cazul turaţiilor mai ridicate, burghiul se poate îndoi uşor dacă este posibilă rotirea liberă a lui fără contact cu piesa care se prelucrează şi apare posibilitatea de producere a unor accidentări.
 • Nu exercitaţi o presiune excesivă şi apăsaţi numai pe direcţie longitudinală pe burghiu. Burghiele se pot îndoi şi, ca urmare, se pot rupe sau apare posibilitatea de pierdere a controlului şi de producere a unor accidentări.
Instrucţiuni de protecţie a muncii în cazul utilizării unor palete de agitare şi tije de agitator
 • Porniţi sau opriţi scula electrică numai când paleta de agitare se află în materialul de amestecat. În caz contrar,, sunt posibile pierderea controlului şi, ca urmare, apariţia pericolului de accidentare.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru maşina de perforat rotopercutantă

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la maşină.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot ieşi şi / sau cădea şi pot vătăma alte persoane.
 • Ţineţi întotdeauna ferm maşina cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
 • Evitaţi atingerea pieselor în rotaţie - pericol de accidentare!
 • Pe parcursul utilizării maşinii, purtaţi ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie adecvate.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Deconectaţi scula electrică imediat ce accesoriul de lucru s-a blocat. Maşina poate devia în lateral.
 • Aşteptaţi până când scula electrică a ajuns în stare de repaus, înainte de a o depune.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Căpăcel de protecţie anti-praf
 2. Mandrina
 3. Deblocarea sculei
 4. Selector de funcţii
 5. Blocarea comutatorului de comandă
 6. Comutator de comandă
 7. Mâner
 8. Indicator de Service
 9. Afişajul pentru putere redusă la jumătate (numai varianta ATC)
 10. Butonul pentru putere redusă la jumătate (numai varianta ATC)
 11. Cablu de reţea
 12. Mâner lateral

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este o maşină de perforat multifuncţională acţionată electric, cu mecanism de percuţie pneumatic. El este destinat lucrărilor de găurire în beton, zidărie, lemn şi metal. Suplimentar, produsul poate fi utilizat pentru lucrări uşoare până la dificultate medie de dăltuire în zidărie şi lucrări de finisare în beton.

În anumite condiţii, produsul este adecvat şi pentru agitare.
 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Opţiunea AVR

Produsul poate fi echipat opţional cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR), care reduce sesizabil vibraţiile.

ATC

Maşina este echipată cu decuplare electronică rapidă ATC (Active Torque Control).
Dacă dispozitivul de lucru se blochează sau se înţepeneşte, maşina se roteşte brusc necontrolat în sens opus. ATC detectează această mişcare bruscă de rotaţie a maşinii şi deconectează imediat maşina.
Pentru o funcţionare conformă cu prescripţiile, maşina trebuie să permită rotirea.
După ce decuplarea rapidă a reuşit, conectaţi maşina din nou prin eliberarea scurtă a comutatorului de comandă şi apoi prin acţionarea sa din nou.

Indicator de Service

Produsul este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.

Starea indicatorului de service

Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Dispuneţi maşinii de perforat multifuncţionale de către centrul de service Hilti .

Setul de livrare

Maşină de perforat multifuncţională, mâner lateral, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Date tehnice

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Greutate conform EPTA-Procedure 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Energia la o singură percuţie, corespunzător EPTA Procedure 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø burghiu percutor
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø burghiu pentru lemn
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø burghiu pentru metal
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Nivelul puterii acustice (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Găurire cu percuţie în beton (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Dăltuire (ah, Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Montarea mânerului lateral

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pierdere a controlului asupra maşinii de perforat multifuncţionale.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Asiguraţi-vă că banda de întindere este aşezată în canelura special prevăzută a maşinii.
Image alternative
 • Montaţi mânerul lateral.

Introducerea/extragerea dispozitivului de lucru

Utilizarea unei unsori inadecvate poate cauza deteriorări la maşină. Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti .
Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă accesoriul de lucru prezintă deteriorări şi dacă uzura este uniformă şi schimbaţi-l, dacă este cazul.
Image alternative
 • Introduceţi accesoriul de lucru/extrageţi accesoriul de lucru.

Găurire fără percuţie

Găurirea fără percuţie este posibilă cu accesorii de lucru având coadă de fixare specială. Asemenea accesorii de lucru sunt disponibile în gama de accesorii Hilti .
Cu mandrina cu strângere rapidă, se pot fixa, de exemplu, burghie pentru lemn sau burghie pentru oţel cu tijă cilindrică şi se poate găuri fără percuţie.
Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.

Amestecarea

Utilizaţi accesoriul pentru agitare numai cu mandrina de strângere rapidă.
Image alternative
 • Aduceţi selectorul de funcţii în poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative şi reglaţi accesoriul pentru agitare în mandrina cu strângere rapidă.

Reglarea puterii

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Reglarea puterii este posibilă numai în starea conectată.
Pentru a regla puterea la jumătate, apăsaţi tasta "putere redusă la jumătate". Reducerea puterii va fi semnalizată prin aprinderea indicatorului puterii. Printr-o nouă apăsare pe tasta "Putere redusă la jumătate", maşina este comutată din nou pe putere maximă şi indicatorul puterii se stinge.
Dacă maşina de perforat multifuncţională este deconectată şi reconectată, este disponibilă din nou întreaga putere.
 • Reglaţi puterea de lucru.

Găurire cu percuţie (perforare cu ciocanul)

Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.

Poziţionare daltă

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pierderea controlului asupra direcţiei de dăltuire.
 • Nu lucraţi în poziţia "Poziţionare daltă". Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" , până când se fixează.
Dalta poate fi aşezată în 24 poziţii diverse (în paşi de 15°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.

Dăltuire

Image alternative
 • Fixaţi selectorul de funcţii pe poziţia "Dăltuire" Image alternative.

Blocarea comutatorului de comandă

În regimul de dăltuire puteţi bloca comutatorul de comandă în starea conectată.
 • Acţionaţi opritorul comutatorului de comandă.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea

 • Nu transportaţi aparatul electric cu accesoriul de lucru introdus.
 • Depozitaţi întotdeauna aparatul electric cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi aparatul în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După un transport sau o depozitare mai îndelungată, controlaţi înainte de folosire dacă aparatul electric prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Maşina de perforat multifuncţională nu porneşte.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă.
 • Introduceţi o altă maşină electrică şi verificaţi funcţionarea.
Generatorul pe Sleep Mode.
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampă de şantier). Deconectaţi maşina şi conectaţi-o apoi din nou.
Sistemul electronic de blocare a pornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice.
 • Deconectaţi maşina şi conectaţi-o din nou.
Cărbunii uzaţi.
 • Încredinţaţi verificarea unui specialist electrician şi înlocuiţi, dacă este cazul.
Lipsa percuţiei.
Aparatul prea rece.
 • Aşezaţi maşina de perforat multifuncţională pe materialul de bază şi lăsaţi-o să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Maşina de perforat multifuncţională nu debitează puterea maximă.
Cablul prelungitor prea lung şi/ sau cu secţiune prea redusă.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungimea avizată şi/ sau cu o secţiune suficientă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet.
 • Apăsaţi comutatorul de comandă până la limită.
Tensiunea de alimentare electrică este prea scăzută.
 • Racordaţi maşina la o altă sursă de alimentare electrică.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Tasta Putere redusă la jumătate conectată.
 • Apăsaţi tasta „putere redusă la jumătate“.
Burghiul nu se roteşte.
Selectorul de funcţii nu este fixat în poziţie sau se află în poziţia "Dăltuire" Image alternative sau în poziţia "Poziţionare daltă" Image alternative.
 • Aduceţi selectorul de funcţii în stare repaus la poziţia "Găurire cu percuţie" Image alternative.
Burghiul nu se poate desprinde din închizător.
Mandrina nu este retractată complet.
 • Retractaţi închizătorul mandrinei până la opritor şi extrageţi accesoriul de lucru.
Mânerul lateral nu este montat corect.
 • Desfaceţi mânerul lateral şi montaţi-l corect, astfel încât banda de întindere şi mânerul lateral să fie înclichetate în adâncitură.
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Deteriorări la maşină.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
Cărbunii uzaţi.
 • Încredinţaţi verificarea unui specialist electrician şi înlocuiţi, dacă este cazul.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) şi qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative