Limba

WSC 85

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Curent alternativ
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Transmisie fără fir a datelor
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Tip:
  WSC 85
  Generaţia:
  01
  Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate ferăstraiele

Procedeul de tăiere cu ferăstrăul
 • Image alternative PERICOL: Nu aduceţi mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului şi la pânza de ferăstrău. Ţineţi de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate de pânza de ferăstrău.
 • Nu duceţi mâinile sub piesa care se prelucrează. Capota de protecţie nu vă poate oferi protecţie faţă de pânza de ferăstrău sub piesa care se prelucrează.
 • Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei care se prelucrează. Sub piesa care se prelucrează, trebuie să fie vizibilă o zonă mai mică decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 • Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil. Este important ca piesa care se prelucrează să fie bine fixată, pentru a minimiza pericolul de contact cu corpul, înţepenirea pânzei de ferăstrău sau pierderea controlului.
 • Cuprindeţi scula electrică numai de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutări.
 • La tăierea pe lungime, utilizaţi întotdeauna un opritor sau un ghidaj după muchii. Acestea îmbunătăţesc precizia de tăiere şi reduc posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se înţepenească.
 • Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău cu mărimea corectă şi cu orificiul de preluare potrivit (de ex. în formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se potrivesc la piesele de montaj ale ferăstrăului rulează excentric şi duc la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi niciodată şaibe-suport sau şuruburi deteriorate sau greşite pentru pânza de ferăstrău. Şaibele-suport şi şuruburile pentru pânza de ferăstrău au fost construite special pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru optimizarea randamentului şi securităţii în funcţionare.
Reculul - cauze şi instrucţiuni corespunzătoare de protecţie a muncii
 • Un recul este reacţia bruscă provocată de agăţarea, înţepenirea sau alinierea greşită a pânzelor de ferăstrău, evenimente care duc la ridicarea necontrolată a ferăstrăului şi la mişcarea acestuia în sensul ieşirii din piesa care se prelucrează pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău se agaţă sau se înţepeneşte în fanta tăiată care se închide, ea se blochează şi forţa motorului aruncă ferăstrăul înapoi pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău este răsucită în fanta de tăiere sau este orientată greşit, dinţii marginii din spate a pânzei de ferăstrău se pot agăţa în suprafaţa piesei care se prelucrează, ceea ce produce o mişcare a pânzei de ferăstrău afară din fanta tăiată şi saltul înapoi al ferăstrăului pe direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm ferăstrăul cu ambele mâini şi aduceţi braţele într-o poziţie în care puteţi capta forţele de recul. Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău şi nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul circular poate sări pe direcţie înapoi, însă operatorul poate stăpâni forţele de recul prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi ferăstrăul şi ţineţi-l în materialul de lucru, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageţi spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mişcă; în caz contrar este posibil un recul. Determinaţi şi eliminaţi cauza înţepenirii pânzei de ferăstrău.
 • Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centraţi pânza de ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii ferăstrăului nu s-au agăţat în piesa care se prelucrează. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită, ea se poate mişca în sensul ieşirii din piesa de prelucrat sau poate provoca un recul când ferăstrăul este repornit.
 • Sprijiniţi plăcile mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită pânzei de ferăstrău înţepenită. Plăcile mari se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie să fie sprijinite pe ambele laturi, atât în apropierea fantei tăiate, cât şi la muchie.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau orientaţi greşit produc o fricţiune ridicată, înţepenirea pânzei de ferăstrău şi recul, datorită fantei tăiate prea îngustă.
 • Înainte de tăierea cu ferăstrăul, fixaţi bine reglajele pentru adâncimea de tăiere şi unghiul de tăiere. Dacă modificaţi reglajele pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de ferăstrău se poate înţepeni şi poate apărea recul.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operaţia de tăiere şi poate provoca un recul.
Funcţia capotei inferioare de protecţie
 • Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota inferioară de protecţie. Nu utilizaţi ferăstrăul când capota inferioară de protecţie nu permite mişcarea liberă şi nu se închide imediat. NU strângeţi sau legaţi niciodată capota inferioară de protecţie în poziţie deschisă. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota inferioară de protecţie se poate îndoi. Deschideţi capota de protecţie cu pârghia de retractare, asiguraţi-vă că aceasta se mişcă liber şi, la toate unghiurile şi adâncimile de tăiere, nu atinge nici pânza de ferăstrău, nici alte piese.
 • Verificaţi funcţionarea arcului pentru capota inferioară de protecţie. Încredinţaţi ferăstrăul pentru o lucrare de întreţinere înainte de folosire, în cazul când capota inferioară de protecţie şi arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material aşchiat cauzează întârziere în funcţionarea capotei inferioare de protecţie.
 • Deschideţi cu mâna capota inferioară de protecţie numai în cazul operaţiilor speciale de tăiere, cum ar fi „tăierile îngropate şi în unghi“. Deschideţi capota inferioară de protecţie cu pârghia de retractare şi eliberaţi-o, imediat ce pânza de ferăstrău pătrunde în piesa care se prelucrează. La toate celelalte lucrări de tăiere cu ferăstrăul, capota inferioară de protecţie trebuie să lucreze automat.
 • Nu depuneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota inferioară de protecţie. O pânză de ferăstrău neprotejată şi aflată în mişcare inerţială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere şi taie obiectele care îi stau în cale. Acordaţi atenţie în aceste caz intervalului de post-funcţionare a ferăstrăului.
Funcţia capotei de protecţie
 • Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota de protecţie. Nu utilizaţi ferăstrăul când capota de protecţie nu permite mişcarea liberă şi nu se închide imediat. Nu strângeţi sau legaţi niciodată ferm capota de protecţie; acest lucru ar face ca pânza de ferăstrău să fie neprotejată. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota de protecţie se poate îndoi. Asiguraţi-vă de mişcarea liberă a capotei de protecţie şi de faptul că aceasta nu atinge nici pânza de ferăstrău şi nici alte piese, la toate unghiurile şi adâncimile de tăiere.
 • Verificaţi starea şi funcţionarea arcului pentru capota de protecţie. Încredinţaţi ferăstrăul pentru o lucrare de întreţinere înainte de folosire, în cazul când capota de protecţie şi arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material aşchiat cauzează întârziere în funcţionarea capotei inferioare de protecţie.
 • La „tăierea îngropată“ care nu este executată perpendicular, asiguraţi placa de bază a ferăstrăului împotriva deplasării laterale. O deplasare laterală poate duce la înţepenirea pânzei de ferăstrău şi, implicit, la un recul.
 • Nu depuneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota de protecţie. O pânză de ferăstrău neprotejată şi aflată în mişcare inerţială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere şi taie obiectele care îi stau în cale. Acordaţi atenţie în aceste caz intervalului de post-funcţionare a ferăstrăului.
Funcţia penei de despicat
 • Utilizaţi pânza de ferăstrău potrivită pentru pana de despicat. Pentru ca pana de despicat să acţioneze, discul-suport al pânzei de ferăstrău trebuie să fie mai subţire decât pana de despicat şi lăţimea dinţilor trebuie să fie mai mare decât grosimea penei de despicat.
 • Ajustaţi pana de despicat conform descrierii din instrucţiunile de exploatare. Valorile eronate pentru grosime, poziţie şi orientare pot constitui motivul pentru care pana de despicat nu poate împiedica eficient un recul.
 • Utilizaţi întotdeauna pana de despicat, în afară de tăierile îngropate. Montaţi din nou pana de despicat după tăierea îngropată. Pana de despicat deranjează la tăierile îngropate şi poate provoca un recul.
 • Pentru ca pana de despicat să poată avea efect, ea trebuie să se afle în fanta tăiată. În cazul tăierilor scurte, pana de despicat nu are efect la împiedicarea unui recul.
 • Nu exploataţi ferăstrăul dacă pana de despicat este îndoită. Încă de la cea mai mică avarie, închiderea capotei de protecţie poate fi încetinită.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Evacuare pentru aşchii
 2. Comutator de pornire/ oprire
 3. Scala unghiului de tăiere
 4. Şurub de prindere pentru reglajul unghiular
 5. Şurub de prindere pentru opritorul paralel
 6. Indicator de trasare
 7. Scală pentru adâncimea de tăiere
 8. Capotă de protecţie pendulară
 9. Opritor paralel
 10. Pană de tensionare
 11. Şuruburi pentru sistemul de fixare a penei de despicat
 12. Siguranţă împotriva conectării
 13. Adaptor pentru aspirare
 14. Şurub de prindere pentru opritorul paralel
 15. Opritor pentru adâncimea de tăiere
 16. Placă de bază
 17. Buton pentru blocarea arborelui principal
 18. Fante de aerisire
 19. Cheie imbus
 20. Mânerul suplimentar
 21. Manetă de reglare pentru adâncimea de tăiere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău circular cu dirijare manuală. El este destinat lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul în lemn sau materiale asemănătoare lemnului, în material plastic, în gips-carton, panouri din fibro-gips şi materiale compozite, până la o adâncime de tăiere de 85 mm (3,35 in).

Ferăstrăul circular manual este echipat cu un ştuţ de racord detaşabil pentru un aspirator de praf/ desprăfuitor opţional, conceput pentru furtunurile de aspiratoare uzuale. Pentru a îmbina furtunul aspiratorului cu ferăstrăul, poate fi necesar un adaptor potrivit.

Posibilă folosire greşită

Nu este permisă utilizarea pânzelor de ferăstrău care nu corespund indicaţiilor din Date tehnice, a discurilor de debitare şi discurile abrazive, precum şi a pânzelor de ferăstrău din oţel rapid înalt aliat (oţel HSS). Nu este permisă tăierea cu ferăstrăul a metalelor.

Setul de livrare

Ferăstrău circular, manual de utilizare.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi puterea nominală consumată sunt indicate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a maşinii. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a maşinii.

WSC 85
Puterea debitată
1.260 W
Turaţia de mers în gol
4.500 rot/min
Turaţia sub sarcină
3.100 rot/min
Viteza de tăiere în regimul de mers în gol
54 m/s
Viteza de tăiere în regimul de funcţionare în sarcină
37,3 m/s
Adâncimea de tăiere la 0°
0 mm … 85 mm
Adâncimea de tăiere la 45°
0 mm … 60 mm
Adâncimea de tăiere la 60°
0 mm … 43 mm
Diametrul pânzei de ferăstrău
207 mm … 230 mm
Orificiul de preluare a pânzei de ferăstrău
30 mm
Grosimea penei de despicat (standard)
2 mm
Greutate, conform EPTA-Procedure 01
7,8 kg
Clasa de protecţie
II

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Datele privind zgomotul

WSC 85
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
94 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
105 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţii

WSC 85
Valoarea triaxială a vibraţiilor la tăiere cu ferăstrăul în lemn (ah)
≈ 2,3 m/s²
Insecuritatea (K)
0,5 m/s²

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Introducerea pânzei de ferăstrău

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare! Pânzele de ferăstrău inadecvate sau introduse greşit pot deteriora ferăstrăul.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău adecvate pentru acest ferăstrău. Acordaţi atenţie săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie indicat pe pânza de ferăstrău.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău a căror turaţie minimă admisibilă este de valoarea turaţiei maxime indicate pe produs.
Image alternative
 1. Depuneţi aparatul pe nervurile suport.
 2. Ţineţi apăsat cu o mână butonul cu piedica arborelui principal, pentru a bloca arborele ferăstrăului.
 3. Aşezaţi flanşa de prindere pe arborele principal.
 4. Strângeţi ferm şurubul.
 5. Verificaţi aşezarea corectă a flanşei de prindere.
  Grosimea penei de despicat trebuie să fie mai mică decât lăţimea de tăiere a pânzei de ferăstrău şi cel puţin egală ca mărime cu grosimea discului-suport. Distanţa A trebuie să fie mai mică de 5 mm (0,2 in).

Reglarea adâncimii de tăiere

Pentru o muchie de tăiere perfectă, adâncimea de tăiere trebuie să corespundă cu grosimea materialului plus 2 mm.
Image alternative
 1. Desfaceţi opritorul.
 2. Reglaţi adâncimea de tăiere cu maneta pentru adâncimea de tăiere.
  • Adâncimea de tăiere va fi indicată pe scala pentru adâncimea de tăiere.
 3. Fixaţi opritorul.

Reglarea unghiului de tăiere

Image alternative
 1. Desfaceţi şurubul de prindere de la reglajul unghiului de tăiere.
 2. Rabataţi placa de bază la unghiul de tăiere dorit.
  • Unghiul de tăiere va fi indicat pe scala unghiului de tăiere.
 3. Strângeţi din nou ferm şurubul de prindere.

Reglarea lăţimii de tăiere

Image alternative
 1. Desfaceţi şurubul de prindere.
 2. Introduceţi prin glisare ghidajul opritorului paralel sub şurubul de prindere.
 3. Reglaţi lăţimea de tăiere dorită.
 4. Strângeţi ferm şurubul de prindere.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă în timpul lucrului este deteriorat cablul de reţea sau prelungitorul, decuplaţi imediat aparatul/ maşina şi cablul de la reţea. Nu atingeţi locul cu defecţiunea!
 • Controlaţi regulat toate cablurile de legătură. Schimbaţi cablurile prelungitoare defecte. Dispuneţi înlocuirea cablurilor de reţea deteriorate de către un specialist autorizat.
Se recomandă utilizarea sistematică a unui întrerupător automat de protecţie diferenţială (RCD), având un curent de declanşare de maxim 30 mA.

Conectarea aparatului

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare la tăierea de material plastic! Prin supraîncălzirea pânzei de ferăstrău, plasticul se poate deforma sau topi.
 • Pe parcursul lucrului luaţi în mod repetat pauze scurte, pentru a lăsa pânza de ferăstrău să se răcească.
 1. Apăsaţi siguranţa împotriva conectării.
 2. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.

Tăierea cu ferăstrăul după trasare

 1. Asiguraţi piesa care se prelucrează împotriva deplasării.
 2. Aveţi în vedere ca pânza de ferăstrău să ruleze liber sub piesa care se prelucrează.
 3. Aşezaţi produsul cu marginea anterioară a plăcii de bază pe piesa care se prelucrează.
 4. Porniţi ferăstrăul circular.
 5. Conduceţi ferăstrăul circular într-un ritm de lucru adecvat de-a lungul trasării, peste piesa care se prelucrează.

Tăierea cu funcţia de penetrare

Metoda tăierii îngropate permite o tăiere a piesei care se prelucrează prin coborârea pânzei de ferăstrău într-un loc oarecare. Funcţia de penetrare poate fi folosită în toate reglajele pentru unghiul de tăiere.
Pentru a diminua pericolul unui recul, montaţi un opritor în spatele plăcii de bază pe piesa care se prelucrează.
Image alternative
 1. Reglaţi adâncimea de tăiere pe 0.
 2. Aşezaţi ferăstrăul circular orizontal pe piesa care se prelucrează.
 3. Aduceţi marcajul din spate de pe placa de bază şi trasajul la aceeaşi înălţime.
 4. Desfaceţi opritorul pentru adâncimea de tăiere.
 5. Apăsaţi aparatul cu o mână pe piesa care se prelucrează şi spre opritor.
 6. Porniţi ferăstrăul circular.
  • Pânza de ferăstrău coboară.
 7. Strângeţi din nou ferm opritorul pentru adâncimea de tăiere, imediat ce este atinsă adâncimea de tăiere dorită.
 8. Executaţi tăierea.

Deconectarea maşinii

 1. Eliberaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 2. Aşteptaţi până când pânza de ferăstrău se opreşte.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Demontarea pânzei de ferăstrău

Image alternative
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte şi/ sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
 • Nu aşezaţi niciodată dispozitivul de lucru fierbinte pe o suprafaţă-suport inflamabilă.
 1. Depuneţi aparatul pe nervurile suport.
 2. Ţineţi apăsat cu o mână butonul cu piedica arborelui principal, pentru a bloca arborele ferăstrăului.
 3. Desfaceţi şurubul flanşei de sub capacul motorului cu o cheie imbus.
 4. Cu maneta de reglare, reglaţi adâncimea de tăiere pe 0.
 5. Rotiţi în afară şurubul cu cheia imbus, în sens anti-orar.
 6. Desprindeţi flanşa de prindere.
 7. Deschideţi capota de protecţie pendulară şi ţineţi-o ferm.
 8. Înlăturaţi pânza de ferăstrău.

Curăţarea dispozitivului de protecţie

 1. Demontaţi pânza de ferăstrău.
 2. Curăţaţi dispozitivele de protecţie cu precauţie, folosind o perie uscată.
 3. Înlăturaţi depunerile şi materialul aşchiat din interiorul dispozitivelor de protecţie cu o sculă adecvată.
 4. Introduceţi din nou pânza de ferăstrău.

Controlul capotei de protecţie pendulare

 • Deschideţi capota de protecţie pendulară prin acţionarea completă a manetei de comandă.
  • După eliberarea manetei de comandă, capota pendulantă de protecţie trebuie să fie închisă rapid şi complet.

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Tabelul defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Cablul prelungitor prea lung şi/ sau cu secţiune prea redusă.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungimea avizată şi / sau cu secţiune suficientă.
Tensiunea de alimentare electrică este prea scăzută.
 • Verificaţi datele de putere de pe plăcuţa de identificare.
Aparatul nu funcţionează.
Tensiunea de alimentare electrică este prea scăzută.
 • Introduceţi alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte.
 • Dispuneţi verificarea maşinii de către un specialist electrician.
Comutatorul de pornire/ oprire defect.
 • Dispuneţi verificarea maşinii de către un specialist electrician.
Cărbunii uzaţi.
 • Dispuneţi verificarea maşinii de către un specialist electrician şi înlocuiţi cărbunii, dacă este cazul.
Randamentul de aspirare este nul sau diminuat
Canalul pentru aşchii înfundat.
 • Curăţaţi canalul pentru aşchii.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r933.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative