Limba

DWP 10

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Simboluri

Simboluri din această documentaţie
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Simboluri pe produs
Image alternative Citiţi manualul de utilizare
Image alternative Presiunea de lucru maximă
Image alternative Cantitate de umplere
Image alternative Număr de verificare CE

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de alimentare cu apă
  DWP 10
  Generaţia:
  01
  Număr de serie:

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra supapei de siguranţă.
 • Copiii şi tinerii nu au permisiunea de a folosi acest produs.
 • Nu încărcaţi niciodată apă oxigenată sau alte medii care generează oxigen.
 • La contactul cu materialul de lucru al recipientului de presiune pentru apă, sunt posibile creşteri de presiune explozive.
 • Asiguraţi-vă că aparatul de alimentare cu apă nu este încălzit peste temperatura de lucru maximă.
 • Dacă el este încălzit peste temperatura de lucru maximă, sunt posibile creşteri de presiune explozive.
 • La pompare ţineţi permanent sub observaţie manometrul, pentru a nu depăşi presiunea max. de lucru.
 • Goliţi zilnic recipientul după folosire.
 • Nu lăsaţi niciodată resturi în recipient.
 • Depozitaţi produsul în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Recipient
 2. Indicaţia cantităţii de umplere
 3. Dorn
 4. Manometru
 5. Supapă de siguranţă
 6. Pompă
 7. Niplu cu conector pentru furtun cu robinet cu bilă
 8. Furtun
 9. Cuplaj tip fişă pentru furtun
 10. Deschizătură de evacuare

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris aici este un recipient de presiune pentru apă, pentru extragerea lichidelor de răcire şi de spălare la maşinile de găurit, ferăstraie pentru beton sau maşini pentru debitat cu disc abraziv. În acest scop, se utilizează de regulă apă.

Posibilă folosire greşită

Acest produs nu este adecvat pentru:
 • Lichide inflamabile
 • Apă oxigenată şi mijloace asemănătoare care produc oxigen
 • Substanţe caustice (anumite mijloace de dezinfecţie şi impregnare, acizi, soluţii bazice)
 • Lichide care conţin amoniac
 • Solvenţi şi lichide care conţin solvenţi
 • Lichide vâscoase, aderente sau care produc reziduuri solide (vopsele, unsori)
 • Utilizarea în domeniul alimentar
Este strict interzisă utilizarea acestui produs:
 • Cu alte surse de presiune
 • Pentru depozitarea şi păstrarea de lichide
 • Ca duş pentru ochi

Setul de livrare

Recipient cu pompă, furtun cu racorduri, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Date tehnice

Materialul recipientului este oţel cu un strat de poliester.
Masa proprie
5,2 kg
Capacitate totală
13 ℓ
Cantitate de umplere maximă
10 ℓ
Cantitate reziduală tehnică
0,03 ℓ
Presiunea de lucru maximă
6 bar
Temperatură de lucru maximă
40 ℃

Pregătirea lucrului

Asamblarea aparatului de alimentare cu apă

Image alternative
 1. Verificaţi înainte de asamblare dacă recipientul, pompa şi furtunul sunt nedeteriorate.
 2. Introduceţi furtunul pe deschizătura de evacuare [1].
 3. Pompaţi aparatul de alimentare cu apă gol la 2 bari pe [2].
  • Nu este permis ca presiunea să scadă în interval de 30 min. mai mult de 0,5 bari!
 4. Trageţi butonul roşu al supapei de siguranţă pentru control [3].
  • Presiunea trebuie să iasă.

Încărcarea aparatului de alimentare cu apă

Image alternative
 1. Umpleţi apa în recipientul [1].
 2. Controlaţi nivelul de umplere pe furtunul [2].
 3. Duceţi furtunul transparent de mai multe ori la recipient de sus în jos [3].
  • Nivelul lichidului în furtun şi recipient se egalizează. Nivelul lichidului vizibil în furtun va corespunde nivelului de umplere din recipient, pe care îl puteţi citi pe scală.

Operaţii pregătitoare pentru aparatul de alimentare cu apă

Image alternative
 1. Înşurubaţi pompa în recipientul [1].
 2. Apăsaţi mânerul pompei în jos şi rotiţi-l în sens orar [2].
  • Mânerul pompei este deblocat.
 3. Generaţi o presiune de aprox. 2 bari în recipientul [3].
  • Presiunea maximă nu trebuie să depăşească 6 bari (linia de reper roşie de pe manometru). Dacă presiunea maximă este depăşită, supapa de siguranţă reacţionează şi elimină suprapresiunea.
 4. Apăsaţi mânerul pompei în jos şi rotiţi-l în sens antiorar.
  • Mânerul pompei este blocat.

Folosirea

Image alternative
 1. Conectaţi cuplajul tip fişă al recipientului de presiune pentru apă cu niplul cu conector [1].
 2. Acţionaţi robinetul cu bilă.
  • Admisia de lichid începe.
  • Cantitatea de lichid poate fi reglată de la robinetul cu bilă.
 3. Pompaţi ulterior dacă presiunea scade sub 1 bar [2].
 4. Dacă recipientul este gol, completaţi umplerea sa.

După folosire

Image alternative
 1. Trageţi butonul roşu al supapei de siguranţă în sus, până când recipientul este depresurizat.
 2. Închideţi robinetul cu bilă şi decuplaţi cuplajul tip fişă şi niplul cu conector [1].
 3. Blocaţi mânerul pompei.
 4. Deşurubaţi pompa de pe recipient.
 5. Goliţi apa rămasă în recipient.
 6. Ştergeţi aparatul de alimentare cu apă cu o cârpă umedă.
 7. Înfăşuraţi furtunul în jurul recipientului şi introduceţi cuplajul tip fişă pe dornul aparatului de alimentare cu apă [2].
 8. Păstraţi aparatul de alimentare cu apă pentru uscare completă şi depozitaţi-l într-un mediu uscat, protejat de lumina soarelui şi ferit de îngheţ.

Întreţinerea şi îngrijirea

Lucrări de îngrijire şi întreţinere

Image alternative
 1. Verificaţi regulat aparatul.
  • Vă recomandăm la fiecare 2 ani o verificare exterioară şi la fiecare 5 ani una interioară, precum şi la fiecare 10 ani o verificare a rezistenţei şi stabilităţii, care să fie realizate de către persoane cu pregătire la nivel de expert
 2. Dezasamblaţi pompa [1] şi gresaţi inelul O [a] şi manşeta [b].
 3. Executaţi aceste lucrări de întreţinere întotdeauna după 50 de folosiri, însă cel puţin anual!
  Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Tabelul defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
În aparatul de alimentare cu apă nu se constituie nicio presiune
Pompa neînşurubată ferm
 • Înşurubaţi ferm pompa.
Inelul O de la pompă defect
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Manşetă defectă
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Lichidul iese pe sus afară din pompă
Discul supapei murdărit sau defect
 • Curăţaţi discul supapei sau dispuneţi repararea aparatului de către centrul de service Hilti .
Supapa de siguranţă purjează prea devreme
Supapa de siguranţă defectă
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Manometrul nu indică nicio presiune în recipient
Manometru defect
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Nu aruncaţi acest produs la containerele de gunoi menajer!
Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.

Informaţii de la producător

Produsele HILTI DWP10 din seria de fabricaţie 3585 îndeplinesc cerinţele directivei 2014/68/UE privind aparatele sub presiune şi sunt marcate cu identificatorul CE.
Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .