Limba

PC 2-22

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS și Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Racordarea produsului direct la rețeaua de apă potabilă nu este permisă. Utilizați un separator de sistem în conformitate cu EN 12729 tip BA. Apa care a trecut prin acest separator de sistem nu trebuie să fie folosită ca apă potabilă.
Image alternative Nu loviți niciodată acumulatorul cu un obiect și nu folosiți acumulatorul niciodată ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsați acumulatorul să cadă. Nu utilizați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Curățător cu jet de înaltă presiune cu acumulator
  PC 2-22
  Generația
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucțiuni de ordin general privind securitatea și protecția muncii

Pe lângă instrucțiunile de protecție a muncii din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor avea în vedere permanent și strict următoarele dispoziții.
 • Citiți toate indicațiile! Nerespectarea indicațiilor următoare poate duce la electrocutări, incendii și/ sau vătămări grave.
 • Nu efectuați niciodată intervenții neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Utilizați aparatul adecvat. Nu folosiți aparatul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinația sa și dacă este în stare impecabilă.
 • Înainte de a lucra cu aparatul, informați-vă cu privire la manevrarea acestuia, la pericolele care pot fi cauzate de material și la eliminarea ca deșeu a lichidului rezultat.
 • Luați în considerare influențele mediului. Nu folosiți aparatul în locurile unde există pericol de incendiu și de explozie.
 • ATENȚIONARE! Folosirea aparatului este permisă numai persoanelor care sunt familiarizate cu acesta, care au fost instruite în ce privește folosirea în siguranță și care înțeleg pericolele rezultate. Aparatul nu este destinat copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 • Curățătorul cu înaltă presiune nu este potrivit pentru a fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu deficit de experiență și cunoștințe.
 • Păstrați în siguranță aparatele nefolosite. Aparatele care nu sunt folosite trebuie să fie păstrate într-un loc uscat, la înălțime sau închis, inaccesibil copiilor.

Securitatea persoanelor

 • Procedați cu atenție, concentrați-vă la ceea ce faceți și lucrați în mod rațional atunci când manevrați produsul. Nu utilizați curățătorul cu jet de înaltă presiune dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în folosirea aparatului poate duce la accidentări serioase.
 • Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veți putea controla mai bine curățătorul cu jet de înaltă presiune în situații neașteptate.
 • Jetul de apă al curățătorului de înaltă presiune produce un recul. Țineți întotdeauna produsul cu ambele mâini pe mâner și pe suprafața de prindere.
 • Înainte de a pune în funcțiune produsul, îndreptați întotdeauna duza de pulverizare într-o direcție sigură.
 • ATENȚIONARE! Curățătoare cu jet de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate în mod impropriu. Nu executați curățarea dacă în zona periculoasă se află persoane terțe neprotejate. Nu îndreptați niciodată jetul de apă spre persoane, copii sau alte viețuitoare.
 • ATENȚIONARE! Nu îndreptați niciodată jetul spre dumneavoastră sau spre alte persoane, de exemplu pentru a curăța hainele sau pantofii.
 • Țineți degetele, mâinile, picioarele și alte părți ale corpului la distanță de jetul de apă. Jetul de apă de înaltă presiune poate provoca vătămări și este suficient de puternic pentru a provoca orbire, de exemplu, dacă vă aflați prea aproape atunci când porniți jetul.
 • Purtați întotdeauna o mască atunci când curățați zone puternic contaminate cu praf. Praful ridicat de jetul de apă poate provoca vătămări.
 • Purtați întotdeauna apărătoare pentru ochi când utilizați produsul. Acest lucru va preveni vătămările oculare și orbirea.
 • ATENȚIONARE! În cazul utilizării curățătoarelor cu jet de înaltă presiune se pot forma aerosoli. Inhalarea de aerosoli poate fi nocivă pentru sănătate. De aceea, purtați o mască de protecție a respirației.
 • ATENȚIONARE! Pericol de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.
 • Efectuați o evaluare a riscurilor pentru a determina măsurile de protecție necesare împotriva aerosolilor, în funcție de suprafața care urmează să fie curățată și de mediul în care vă aflați. Pentru protecția împotriva aerosolilor care conțin apă, sunt adecvate aparatele de respirație din clasa FFP 2, echivalentă sau superioară.
 • Atât dumneavoastră, cât și toate persoanele aflate în apropiere, trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție la utilizarea și întreținerea aparatului. Aceasta include: Ochelari de protecție, cască de protecție, căști antifonice, mănuși de protecție, încălțăminte de siguranță și o mască ușoară de protecție respiratorie.
 • Respectați prescripțiile de prevenire a accidentelor specifice țării de utilizare.

Locul de muncă

 • Asigurați un iluminat bun în zona de lucru.
 • Asigurați o aerisire bună a locului de muncă. Locurile de muncă slab ventilate pot dăuna sănătății prin inhalarea de aerosoli și expunerea la praf.
 • Păstrați ordinea în zona de lucru. Eliberați spațiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări. Dezordinea în zona de lucru poate cauza accidente.
 • Nu lucrați cu aparatul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Aparatele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Securitatea electrică

 • Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la pământ, cum ar fi țevile, sistemele de încălzire, plitele și frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Nu îndreptați niciodată jetul de apă direct spre echipamente electrice sau electronice.
 • Țineți mașina în spatii ferite de ploaie.

Instrucțiuni suplimentare de protecție a muncii

 • Folosiți produsul și accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru și/ sau sculelor. Înainte de începerea lucrului, controlați ca acumulatorul și accesoriul montat să fie fixate în siguranță.
 • Deconectați curățătorul cu jet de înaltă presiune, chiar dacă lăsați aparatul nesupravegheat doar pentru o perioadă scurtă de timp.
 • ATENȚIONARE! Racordarea produsului direct la rețeaua de apă potabilă nu este permisă. Utilizați un separator de sistem în conformitate cu EN 12729 Typ BA. Apa care a trecut prin acest separator de sistem nu trebuie să fie folosită ca apă potabilă.
 • ATENȚIONARE! Piesele de schimb și accesoriile sunt importante pentru a garanta securitatea curățătorului cu jet de înaltă presiune. De aceea, utilizați numai piese de schimb și accesorii originale recomandate sau fabricate de producător.
 • ATENȚIONARE! Furtunurile de înaltă presiune, armăturile și cuplajele sunt importante pentru securitatea curățătorului cu jet de înaltă presiune. Utilizați numai furtunurile, armăturile și cuplajele recomandate de producător.
 • ATENȚIONARE! Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat cu detergentul furnizat sau recomandat de producător. Utilizarea altor detergenți sau substanțe chimice poate afecta securitatea aparatului.
 • ATENȚIONARE! Duzele de înaltă presiune pot fi periculoase în cazul unei utilizări improprii. Nu este permis ca jetul să fie îndreptat spre persoane, echipamente electrice sub tensiune sau spre mașină în sine.
 • Utilizați întotdeauna curățătorul cu jet de înaltă presiune cu filtrul de aspirare original.
 • Nu utilizați niciodată curățătorul cu jet de înaltă presiune în zone în care există pulberi, lichide sau vapori inflamabili.
 • Utilizați numai lichide și detergenți autorizați pentru utilizarea cu aparate de curățare cu jet de înaltă presiune.
 • Folosiți numai detergenți cu fișa de date de securitate a materialelor (FDS) proprie și respectați instrucțiunile din FDS.
 • Protejați ochii, plămânii și pielea de contactul cu detergentul.
 • Depozitați curățătorul cu jet de înaltă presiune într-o încăpere închisă pentru a o proteja împotriva expunerii prelungite la lumina soarelui și la îngheț. Goliți apa rămasă înainte de a depozita curățătorul cu jet de înaltă presiune. Dacă apa rămasă în curățătorul cu jet de înaltă presiune îngheață și se dilată, curățătorul cu jet de înaltă presiune va fi deteriorat și nu va mai fi funcțional.

Manevrarea și folosirea cu precauție a acumulatorilor

 • Aveți în vedere următoarele instrucțiuni de protecție a muncii pentru manevrarea și utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritații ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii și/ sau explozii.
 • Utilizați acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevrați acumulatori cu atenție, pentru a evita deteriorările și scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătății!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizați sau încărcați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificați regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizați niciodată acumulatori reciclați sau reparați.
 • Nu folosiți niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneți niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeți polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul și poate cauza prejudicii materiale și vătămări.
 • Feriți acumulatorii de ploaie, umezeală și lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu și explozii.
 • Utilizați numai redresoarele și sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveți în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizați sau depozitați acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ținut în mână, este posibil ca el să fie defect. Așezați acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanță suficientă față de materialele inflamabile. Lăsați acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ținut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresați-vă centrului de service Hilti sau citiți documentul "Indicații referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveți în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea și utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiți indicațiile referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiți prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Duza de pulverizare
 2. Reglarea duzei de pulverizare
 3. Lancea de pulverizare
 4. Suprafața mânerului
 5. Închizătorul comutatorului de pornire/ oprire
 6. Comutator de pornire/ oprire
 7. Mâner
 8. Racord de apă
 9. Cuplajul racordului de apă
 10. Garnitură
 11. Filtru de apă
 12. Cuplaj pentru furtunul de aspirare
 13. Furtunul de aspirare
 14. Prag de reținere
 15. Filtru de aspirare
 16. Acumulator
 17. Indicator de stare acumulator
 18. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 19. Recipient pentru detergent (accesoriu)
 20. Roată de dozare
 21. Cuplaj recipient pentru detergent

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul descris este un curățător cu jet de înaltă presiune, cu alimentare de la acumulatori. Este destinat utilizării profesionale în spații interioare și exterioare pentru curățarea cu apă, de exemplu, a autovehiculelor, mașinilor, suprafețelor exterioare, uneltelor, fațadelor, teraselor etc.
Opțional, pe lancea de pulverizare poate fi montat un recipient pentru detergent.
Image alternative
 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti Nuron din seria de tip B 22. Pentru optimizarea randamentului, Hilti recomandă pentru acest produs acumulatorii indicați în acest tabel.
 • Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoare Hilti cu seria de tip menționată în acest tabel.

Setul de livrare

Curățător cu jet de înaltă presiune cu acumulator, lance de pulverizare, duză de pulverizare, furtun de aspirare cu filtru de aspirare, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Autocolant pe produs

Image alternative Nu îndreptați niciodată jetul de apă spre persoane, viețuitoare sau componente electrice.
Image alternative Nivelul garantat al puterii acustice LWAd (ref. 1pW), în decibeli.

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Posibilități de reglare (duză de pulverizare)

Simbol
Funcție
Descrierea aplicației
Image alternative Jet plat
Curățare în caz de murdărie medie
Image alternative Duș
Curățarea suprafețelor în caz de murdărie medie
Image alternative Freză turbo
Curățarea suprafețelor în caz de murdărie puternică
Image alternative Jet punctiform
Curățare punctuală în caz de murdărie puternică

Date tehnice

Proprietăți ale produsului


PC 2-22
Greutate
2,1 kg
Clasa de protecție
IP X5 (protecție împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile)
Presiune nominală
40 bar ±3 bar
Presiune admisibilă
6 MPa
Racord de apă
Furtun de apă / cuplaj de 1⁄2"
Temperatură maximă de admisie
40 ℃
Presiune maximă de admisie
0,6 MPa
Debit nominal (apă)
2,2 ℓ/min
Debit maxim (apă)
4,5 ℓ/min
Înălțime maximă de aspirare (Numai cu furtunul complet umplut)
4 m
Temperatura ambiantă în timpul funcționării
0 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Greutate acumulator
Vezi capitolul "Utilizarea conformă cu destinația"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Datele privind zgomotul și valorile vibrațiilor conform EN 60335-2-79

Valorile presiunii acustice și ale vibrațiilor indicate în aceste instrucțiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură și pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate și pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicațiile principale de lucru ale sculei electrice. Firește că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicații de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreținere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul și timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcționează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliți măsuri de securitate suplimentare pentru protecția operatorului față de efectele sonore și ale vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a dispozitivelor de lucru, menținerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul
Nivelul puterii acustice (LWA)
79 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
66 dB(A)
Insecuritatea (KWA)
1,6 dB(A)
Insecuritatea (KpA)
3 dB(A)
Valori totale ale vibrațiilor
Valoarea emisiei vibrațiilor
B 22‑255
2,4 m/s²
Insecuritatea
0,7 m/s²

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Montarea produsului

Toate modulele (duza de pulverizare, lancea de pulverizare, recipientul pentru detergent) au un mecanism de blocare universal. Procedeul descris se aplică tuturor modulelor cu același tip de racordare.
 1. Introduceți modulul în locașul de montaj.
 2. Rotiți modulul în sensul acelor de ceasornic în închizător.
 3. Asigurați modulul cu piulița olandeză.

Asigurarea alimentării cu apă prin conducta de apă

Image alternative
ATENŢIE
Pagube materiale provocate de un separator de sistem instalat incorect. Un separator de sistem montat pe aparat poate provoca deteriorarea curățătorului cu jet de înaltă presiune .
 • Montați întotdeauna separatorul de sistem pe robinetul de apă.
 1. Montați un separator de sistem la racordul de apă.
 2. Montați un cuplaj al furtunului de aspirare la separatorul de sistem.
 3. Montați celălalt racord al furtunului de aspirare la curățătorul cu jet de înaltă presiune.
 4. Deschideți admisia apei de la sursa de alimentare cu apă.

Asigurarea alimentării cu apă prin intermediul unor containere deschise

Puteți folosi orice tip de recipient deschis pentru alimentarea cu apă. Asigurați-vă că nu există alte lichide sau apă murdară în recipientul deschis. Utilizați întotdeauna un filtru de aspirare la alimentarea cu apă prin recipiente deschise. Acest lucru împiedică aspirarea corpurilor străine și deteriorarea produsului.
Image alternative
 1. Montați cuplajul furtunului de aspirare furnizat pe cuplajul (racordul de apă) al produsului.
 2. Montați un filtru de aspirare pe cuplajul liber al furtunului de aspirare.
 3. Așezați furtunul de aspirare cu filtrul de aspirare montat într-un recipient cu apă deschis.

Închizător deconectare / conectare

Image alternative
 1. Glisați închizătorul comutatorului de pornire/ oprire spre dreapta.
  • Comutatorul de pornire/ oprire este blocat cu piedica și nu poate fi acționat accidental.
 2. Glisați închizătorul comutatorului de pornire/ oprire spre stânga.
  • Comutatorul de pornire/ oprire se poate acționa.

Montarea recipientului pentru detergent (accesoriu)

Image alternative
 1. Demontați duza de pulverizare de la lancea de pulverizare.
 2. Montați recipientul pentru detergent pe lancea de pulverizare.
 3. Reglați cu roata de dozare cantitatea de detergent care trebuie distribuită.
  • Învârtiți rotița de dozare spre stânga pentru mai mult detergent.
  • Învârtiți rotița de dozare spre dreapta pentru mai puțin detergent.

Siguranță pentru lucru la înălțime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
Respectați directivele naționale din țara dumneavoastră pentru lucrul la înălțime.
Ca siguranță de lucru la înălțime pentru acest produs, utilizați exclusiv firul de susținere a accesoriului de lucru Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Fixați firul de susținere a accesoriului de lucru cu bucla de pe produs așa cum este reprezentat în imagine. Controlați stabilitatea.
 • Fixați cârligul cu carabină la o structură de rezistență. Controlați stabilitatea cârligului cu carabină.
  Aveți în vedere manualele de utilizare ale firelor de susținere a accesoriului de lucru Hilti .

Modul de utilizare

Indicații pentru exploatarea în siguranță

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul acumulează presiune în maximum 2 minute. Evitați rularea și funcționarea uscată a produsului. Funcționarea în stare uscată pe o anumită perioadă de timp poate deteriora produsul.
Alegeți întotdeauna modul de funcționare adecvat în funcție de gradul de murdărie și de sensibilitatea materialului de bază. Presiunea excesivă a apei poate provoca deteriorarea suprafețelor. Evitați un reglaj prea ridicat al presiunii ( Image alternative) și distanțe sub 30 cm, de ex. în cazul suprafețelor vopsite, suprafețelor sensibile din lemn sau anvelopelor.
Autoamorsarea funcționează doar până la o înălțime de 1,2 metri. Asigurați-vă furtunul de aspirare este umplută cu apă, înainte de a lucra la o înălțime de peste 1,2 metri.

Conectarea sau deconectarea produsului

Conectarea produsului
Image alternative
 1. Apăsați și țineți apăsat comutatorul de pornire/ oprire.
  • Pompa pornește și se eliberează un jet de apă.
 2. Executați lucrările de curățare.
Deconectarea produsului
 1. Eliberați comutatorul de pornire/ oprire.
  • Pompa și alimentarea cu apă sunt oprite.
  Dacă depozitați produsul la temperaturi în jurul punctului de îngheț sau sub acesta, îndepărtați toate resturile de apă de pe produs și de pe toate conductele de alimentare.

Îngrijirea și întreținerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
 • Dacă există, curățați cu precauție fantele de aerisire, folosind o perie uscată și moale.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
 • Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti .
 • Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreținerea
 • Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb și materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile și accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Curățarea filtrului de aspirare

Image alternative
 1. Demontați filtrul de aspirare de la furtunul de aspirare.
 2. Rotiți cuplajul de la filtrul de aspirare.
 3. Scoateți inelul de etanșare de pe filtrul de aspirare.
 4. Despărțiți prin îndoire cele două praguri de susținere.
 5. Scoateți sita din filtrul de aspirare.
 6. Curățați toate piesele componente sub flux de apă.
 7. Curățați sita și interiorul filtrului de aspirare cu o perie mică.
 8. Asamblați filtrul de aspirare.
 9. Montați filtrul de aspirare la furtunul de aspirare.

Curățarea filtrului de apă

Image alternative
 1. Demontați cuplajul racordului de apă de la curățătorul cu jet de înaltă presiune.
  După caz, slăbiți cuplajul racordului de apă cu o cheie fixă.
 2. Extrageți filtrul de apă de pe cuplajul racordului de apă.
 3. Curățați toate piesele componente sub flux de apă.
 4. Plasați filtrul de apă în cuplajul racordului de apă.
 5. Montați cuplajul racordului de apă pe curățătorul cu jet de înaltă presiune.

Curățarea duzei de pulverizare

Curățați duza de pulverizare cu un obiect ascuțit, de exemplu, o agrafă de hârtie îndoită.
Image alternative
 1. Demontați duza de pulverizare de la lancea de pulverizare.
 2. Introduceți obiectul ascuțit în duza de pulverizare.
 3. Mișcați obiectul ascuțit înainte și înapoi, până când acesta se mișcă ușor.
 4. Montați duza de pulverizare pe lancea de pulverizare.

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistență în caz de avarii

În cazul oricăror avarii, acordați atenție indicatorului de stare al acumulatorului. Vezi capitolul Indicațiile acumulatorului Li-Ion .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .

Tabelul avariilor și asistență

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile acumulatorului nu indică nimic
Acumulator defect.
 • Adresați-vă centrului de service Hilti .
Motorul nu pornește
Înghețat
 • Lăsați pompa, furtunul sau accesoriile să se dezghețe.
Motorul funcționează, dar nu există presiune
Duza de pulverizare înfundată
 • Curățați duza de pulverizare.
Presiune pulsatorie
Aer în furtun sau în pompă
 • Lăsați curățătorul cu jet de înaltă presiune să funcționeze cu robinetul deschis, până când se atinge o presiune de lucru uniformă.
Alimentarea cu apă nu este corectă
 • Verificați dacă racordul de apă corespunde specificațiilor din datele tehnice și dacă furnizează suficientă apă. Cele mai mici furtunuri care pot fi utilizate sunt de ¹/₂" sau ⌀ 13 mm.
Filtru de apă sau filtru de aspirare înfundat
 • Curățați filtrul de apă și/sau filtrul de aspirare.
Furtunul de aspirare îndoit sau strivit
 • Amplasați drept furtunul de aspirare.
Presiune uniform prea scăzută (indicație: anumite accesorii pot reduce presiunea)
Duza de pulverizare uzată
 • Schimbați duza de pulverizare.
Motorul funcționează, dar presiunea este limitată sau nu există presiune de lucru
Apa nu este racordată
 • Racordați apa.
Filtru de apă sau filtru de aspirare înfundat
 • Curățați filtrul de apă și/sau filtrul de aspirare.
Duza de pulverizare înfundată
 • Curățați duza de pulverizare.

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informații

Accesorii, produse din sistem și alte informații referitoare la produsul dumneavoastră găsiți aici.

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din China.
Taiwan RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din Taiwan.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.