Limba

PM 50MG‑22

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS și Android.
Image alternative Curent continuu
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveți în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinația
Image alternative Pendul blocat (fascicul laser înclinat)
Image alternative Pendul deblocat (auto-aliniere activă)

Autocolant pe produs

Informații despre laser
Image alternative RADIAȚIE LASER! NU PRIVIȚI ÎN FASCICUL! PRODUS LASER CLASA 2.
Clasa laser 2, pe baza normei IEC60825-1/EN60825-1:2014, corespunde CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat laser multiplu de nivelare cu linii
  PM 50MG-22
  Generația
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru instrumentele de măsurare

Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Instrumentele de măsurare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca prejudicii la instrumentul de măsurare şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu produsul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării produsului..
 • Utilizaţi produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile în ţara dumneavoastră.
Securitatea electrică
 • Feriţi produsul de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Deşi produsul este protejat împotriva pătrunderii de umiditate, trebuie să îl ştergeţi până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi un instrument de măsurare. Nu folosiţi niciun instrument de măsurare dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea instrumentului de măsurare poate duce la accidentări serioase.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie. Purtarea echipamentului personal de protecţie diminuează riscul de accidentări.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că instrumentul de măsurare este deconectat, înainte de a îl racorda la acumulator, de a îl lua din locul de lucru sau de a îl transporta.
 • Utilizaţi produsul şi accesoriile corespunzător acestor instrucţiuni şi în modalitatea prescrisă pentru acest tip de aparat. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor produse destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru instrumente de măsurare, chiar dacă sunteţi familiarizat cu instrumentul de măsurare după multiple folosiri ale acestuia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
 • Utilizarea instrumentului de măsurare nu este permisă în apropierea aparatelor medicale.
Utilizarea şi manevrarea instrumentului de măsurare
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Păstraţi instrumentele de măsurare în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea produsului de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Instrumentele de măsurare sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi cu atenţie instrumentele de măsurare. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea instrumentului de măsurare. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a instrumentului de măsurare. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a instrumentelor de măsurare.
 • Modificarea sau manipularea produsului nu sunt în niciun caz permise. Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune produsul în funcţiune.
 • Înaintea măsurărilor importante, precum şi după o cădere sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia instrumentului de măsurare.
 • Rezultatele măsurării pot fi influenţate negativ de anumite condiţii de mediu, în funcţie de principiul măsurării. În această categorie intră, de exemplu, apropierea de aparatele care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, vibraţii şi modificări de temperatură.
 • Modificarea rapidă a condiţiilor de măsurare poate denatura rezultatele măsurărilor.
 • Dacă produsul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsaţi-l să se aclimatizeze înainte de folosire. Diferenţele termice mari pot duce la operaţiuni eronate şi la rezultate greşite ale măsurărilor.
 • La utilizarea cu adaptoare şi accesorii, asiguraţi-vă că accesoriul este fixat în siguranţă.
 • Deşi instrumentul de măsurare este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte produse optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Respectaţi temperaturile de funcţionare şi de depozitare indicate.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru instrumente de măsurare cu laser

 • În cazul unei deschideri improprii a produsului, sunt posibile scăpări de radiaţie laser care depăşesc clasa 2. Dispuneţi repararea produsului numai de către centrul de service Hilti .
 • Asiguraţi locul de măsurare. Asiguraţi-vă ca, la instalarea produsului, fasciculul laser să nu fie îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană. Fasciculele laser trebuie să treacă la distanţă mare peste nivelul ochilor sau sub acesta.
 • Păstraţi fereastra de ieşire pentru laser în stare curată, pentru a evita măsurările eronate.
 • Verificaţi precizia produsului înainte de măsurări/ aplicaţii de lucru şi de mai multe ori pe parcursul aplicaţiei de lucru.
 • Măsurările în apropierea obiectelor, respectiv suprafeţelor reflectorizante, prin geamuri de sticlă sau materiale similare pot denatura rezultatul măsurării.
 • Montaţi produsul pe un suport de susţinere adecvat, pe un stativ sau aşezaţi-l pe o suprafaţă plană.
 • Lucrul cu dreptare de măsură în apropierea conductorilor de înaltă tensiune nu este permis.
 • Asiguraţi-vă că în apropiere nu este utilizat niciun alt instrument de măsurare cu laser, care poate influenţa operaţia dumneavoastră de măsurare.
 • Nu permiteţi fasciculelor laser să treacă în zonele nesupravegheate.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru şi/ sau sculelor. Înainte de începerea lucrului, controlaţi ca acumulatorul şi accesoriul montat să fie fixate în siguranţă.
 • Pentru a atinge cel mai înalt grad de precizie, proiectaţi linia pe o suprafaţă verticală şi plană. Orientaţi produsul la 90° faţă de plan.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi produsul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca produsul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să fie perturbate.

Clasificarea laser pentru produse din clasa laser 2

Produsul corespunde clasei laser 2 conform IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 și conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor produse este permisă fără măsuri de protecție suplimentare. Cu toate acestea, nu trebuie să priviți direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul soarelui). În cazul unui contact direct cu ochii, închideți ochiul și scoateți capul afară din zona iradiată. Nu orientați fasciculul laser spre persoane.

Manevrarea și folosirea cu precauție a acumulatorilor

 • Aveți în vedere următoarele instrucțiuni de protecție a muncii pentru manevrarea și utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritații ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii și/ sau explozii.
 • Utilizați acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevrați acumulatori cu atenție, pentru a evita deteriorările și scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătății!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizați sau încărcați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificați regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizați niciodată acumulatori reciclați sau reparați.
 • Nu folosiți niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneți niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeți polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul și poate cauza prejudicii materiale și vătămări.
 • Feriți acumulatorii de ploaie, umezeală și lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu și explozii.
 • Utilizați numai redresoarele și sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveți în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizați sau depozitați acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ținut în mână, este posibil ca el să fie defect. Așezați acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanță suficientă față de materialele inflamabile. Lăsați acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ținut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresați-vă centrului de service Hilti sau citiți documentul "Indicații referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveți în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea și utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiți indicațiile referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiți prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Acumulator
 2. Indicator de stare acumulator
 3. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 4. Autocolant de avertizare
 5. Fereastra de ieșire pentru laser
 6. Tasta Mod recepție
 7. Tasta Mod linie
 8. Selector Pornit/ Oprit și Blocare/ deblocare a pendulului
 9. Buton rotativ de ajustare fină

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul este un aparat laser multiplu de nivelare cu linii cu auto-aliniere, cu care o singură persoană are posibilitatea de a transmite un unghi de 90°, a realiza alinierea orizontală, precum și a efectua lucrări de aliniere și a stabili cu precizie linia perpendiculară.

Produsul este destinat preferențial utilizării în spații interioare și nu se folosește ca înlocuitor al unui laser rotativ. Pentru aplicații în exterior va avea în vedere să fie utilizate condițiile cadru care corespund celor din spațiul interior sau ale receptorului laser Hilti .
Aplicațiile de lucru posibile sunt:
 • Marcarea poziției pereților despărțitori (în unghi drept și în plan vertical).

 • Verificarea și transmiterea de unghiuri drepte.

 • Orientarea părților din instalații / instalațiilor și a altor elemente de structură pe trei axe.

 • Transmiterea punctelor marcate pe pardoseală spre plafon.

Image alternative
 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatorii Li-Ion Hilti Nuron indicați în acest tabel din seria de tip B 22.

 • Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoare Hilti cu seria de tip menționată în acest tabel.

Caracteristici

Produsul are trei linii laser verzi de 360° cu o rază de acțiune de până la 40 m (131 ft), precum și cinci puncte de încrucișare a fasciculului (față, spate, stânga, dreapta și sus). Raza de acțiune este dependentă de luminozitatea ambiantă.
Privit de pe partea posterioară, produsul are pe partea frontală din stânga un punct de referință îndreptat în jos. Partea posterioară este partea pe care este fixat acumulatorul.
Liniile laserului pot fi pornite atât separat (numai verticale sau numai orizontale), cât și împreună. Pentru utilizare cu unghi de înclinare, pendulul se blochează pentru autoaliniere.

Setul de livrare

Aparat laser multiplu de nivelare cu linii, casetă, manual de utilizare, certificat de producător.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Mesaje funcționale

Starea
Semnificaţie
Fasciculul laser se aprinde intermitent de două ori la fiecare 10 secunde (pendulul neblocat), respectiv 2 secunde (pendulul blocat).
Bateriile sunt aproape descărcate.
Fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori și rămâne apoi aprins permanent.
Activarea sau dezactivarea modului de recepție.
Fasciculul laser se aprinde intermitent cu frecvență foarte ridicată.
Aparatul nu își poate executa auto-alinierea.
Fasciculul laser se aprinde intermitent la fiecare 5 secunde.
Regimul de funcționare Linie înclinată; pendulul este blocat, ca urmare liniile nu sunt aliniate.

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Date tehnice

Informații despre produs

Raza de acțiune a liniilor și punctului de intersecție fără receptor laser
≤ 40 m
(≤ 131 ft — 3 in)
Raza de acțiune a liniilor și punctului de intersecție cu receptor laser
2 m … 65 m
(6 ft — 7 in … 213 ft — 3 in)
Timpul de autoaliniere (tipic)
3 s
Domeniul de autoaliniere (tipic)
±4,25°
Precizia
±3,0 mm pe 10 m
(±0,12 in pe 32 ft — 10 in)
Grosimea liniei (tipic)
5 m (16.4 in)
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32.8 in)
4,0 mm
(0,16 in)
Clasa laser
Clasa 2, vizibil, 510‑530 nm
Durata de funcționare (tipic, toate liniile activate)
B 22‑55
14 ore la 24 ℃
(14 ore la 75 ℉)
B 22‑85
24 ore la 24 ℃
(24 ore la 75 ℉)
Durata de funcționare (tipic, numai liniile orizontale sau verticale activate)
B 22‑55
22 ore la 24 ℃
(22 ore la 75 ℉)
B 22‑85
32 ore la 24 ℃
(32 ore la 75 ℉)
Autodeconectare automat (activată după)
1 oră
Gradul de protecție (Nu este valabil pentru acumulatorul B 22 Nuron)
IP 54
Filetul stativului
BSW 5/8" | UNC1/4"
Divergență fascicul
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Putere de ieșire medie (PAE = Puterea accesibilă a laserului de emisie)
< 2 mW
Pentru clasa laser 2, valoarea limită a puterii accesibile a laserului de emisie este AEL class 2 = > 2 mW
Lungimea de undă (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Durata impulsului (tp)
< 80 µs
Frecvența pulsului (f)
< 12 kHz
Greutate conform EPTA Procedure 01 fără acumulator
1,29 kg
Dimensiuni (Lungime x lățime x înălțime)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Indicatorul pentru starea funcțională
Fascicule laser, precum și indicatorul de stare acumulator B 22 Nuron
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura de depozitare
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Greutate acumulator
Vezi capitolul "Utilizarea conformă cu destinația"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin punere în funcţiune involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Siguranță pentru lucru la înălțime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
Respectați directivele naționale din țara dumneavoastră pentru lucrul la înălțime.
Utilizați ca siguranță de lucru la înălțime pentru acest produs exclusiv o combinație formată din Hilti siguranța în caz de cădere #2293133 cu Hilti firul de susținere a accesoriului de lucru #2261970.
 • Fixați siguranța de cădere în deschiderile de montaj pentru accesorii. Controlați stabilitatea.
 • Fixați un cârlig cu carabină al firului de susținere a accesoriului de lucru la siguranța de cădere și al doilea cârlig cu carabină la o structură de rezistență. Controlați stabilitatea celor două cârlige cu carabină.
  Aveți în vedere manualele de utilizare pentru siguranța în caz de cădere Hilti , precum și pentru firul de susținere a accesoriului de lucru Hilti .

Modul de utilizare

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.
 • Nu priviţi niciodată direct în sursa de lumină a laserului. În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată.
Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.

Activarea fasciculelor laser

 1. Fixați selectorul în poziția Image alternative (pornit/deblocat).
  • Vor fi activate liniile laser verticale.
 2. Apăsați repetat tasta Mod linie, până când modul Linie dorit este setat.
  • Aparatul comută repetat între regimurile de funcționare conform ordinii următoare: linii verticale, linie laterală verticală, linie orizontală, linii verticale și orizontale.

Egalizarea a două puncte la distanță cu ajustarea fină

 1. Amplasați aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul unei cruci de referință pe pardoseală.
 2. Rotiți butonul de ajustare fină, până când fasciculul laser vertical se suprapune cu al doilea punct de referință îndepărtat.

Reglarea fasciculului laser pentru funcția "Linie înclinată"

 1. Fixați selectorul în poziția Image alternative (pornit/blocat).
 2. Apăsați repetat tasta Mod linie, până când modul Linie dorit este setat.
  În funcția "Linie înclinată" pendulul este blocat și laserul nu este aliniat.
  Fasciculele laser se aprind intermitent la fiecare 5 secunde.

Activarea sau dezactivarea modului de recepție al laserului

Raza de acțiune a receptorului laser poate fi limitată din cauza asimetriei constructive a puterii laserului și posibilelor surse de lumină perturbatoare externe.
Lucrați pe o latură solidă a aparatului laser de nivelare cu linii și evitați lucrul în lumină directă, pentru a atinge raza de acțiune optimă. Laturi solide sunt partea posterioară pe care este fixat acumulatorul și partea frontală situată opus.
 1. Pentru a activa modul de recepție, apăsați tasta Mod de recepție. Fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori pentru confirmare.
 2. Apăsați din nou tasta Mod de recepție, pentru a dezactiva din nou modul de recepție.
  La deconectarea aparatului, modul de recepție va fi dezactivat.

Deconectarea fasciculelor laser

 1. Fixați selectorul în poziția OFF .
  • Fasciculul laser va fi deconectat și pendulul va fi blocat.
 2. Fasciculul laser va fi deconectat automat dacă acumulatorul este gol.

Exemple aplicative

Transmiterea înălțimii

Image alternative

Pregătirea de funcționare a profilurilor pentru zidărie uscată pentru subîmpărțirea spațiului

Image alternative
Image alternative

Alinierea verticală a conductelor din țeavă

Image alternative

Alinierea elementelor din sistemele de încălzire

Image alternative

Alinierea ușilor și cadrelor de ferestre

Image alternative

Îngrijirea și întreținerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Suflați praful de pe geamul ferestrei de ieșire pentru laser. Nu atingeți sticla cu degetele.
 • Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
 • Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti .
 • Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreținerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb, materiale consumabile și accesorii originale. Piese de schimb, materiale consumabile și accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Verificarea

Verificarea punctului de linie verticală

Image alternative
 1. Într-un spațiu înalt, aplicați un marcaj pe pardoseală (în cruce) (de exemplu într-o casă de scări cu înălțimea de 10 m).
 2. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.
 3. Conectați aparatul și deblocați pendulul.
 4. Așezați aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul crucii marcat pe pardoseală.
 5. Marcați punctul de intersecție superior al liniilor laserului pe plafon.
 6. Rotiți aparatul cu 90°.
  Fasciculul vertical roșu de jos trebuie să rămână pe centrul crucii.
 7. Marcați punctul de intersecție superior al liniilor laserului pe plafon.
 8. Repetați procedeul cu o rotație de 180° și 270°.
  Cu cele 4 puncte marcate formați o cruce pe plafon. Măsurați diametrul cercului D în milimetri sau țoli și înălțimea incintei RH în metri sau picioare.
Image alternative
 1. Calculați valoarea R.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm (corespunde cu 3 mm la 10 m).
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 1/8".

Verificarea alinierii fasciculului laser

Image alternative
 1. Distanța dintre pereți trebuie să fie de cel puțin 10 m.
 2. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală, la distanța de aproximativ 20 cm față de peretele (A) și orientați punctul de intersecție al liniilor laser spre peretele (A).
 3. Marcați punctul de intersecție al liniilor laser cu o cruce (1) pe peretele (A) și o cruce (2) pe peretele (B).
 4. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală, la distanța de aproximativ 20 cm față de peretele (B) și orientați punctul de intersecție al liniilor laser pe crucea (1) pe peretele (A).
 5. Reglați înălțimea al punctului de intersecție al liniilor laser cu picioarele reglabile, astfel încât punctul de intersecție să coincidă cu marcajul (2) pe peretele (B). Totodată, aveți în vedere ca nivela să fie în centru.
 6. Marcați din nou punctul de intersecție a liniilor laserului cu o cruce (3) pe peretele (A).
 7. Măsurați decalajul D dintre crucile (1) și (3) pe peretele (A) (RL = lungimea incintei).
Image alternative
 1. Calculați valoarea R.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 1/8".

Verificarea perpendicularității (orizontal)

 1. Amplasați aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul unei cruci de referință în mijlocul unui spațiu la o distanță de aprox. 5 m față de pereți.
 2. Marcați toate cele 4 puncte de intersecție pe cei patru pereți.
 3. Rotiți aparatul cu 90° și asigurați-vă că punctul central al punctului de intersecție întâlnește primul punct de referință (A).
 4. Marcați fiecare nou punct de intersecție și măsurați decalajul respectiv (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Calculați decalajul R (RL = lungimea incintei).
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm sau 1/8".

Verificarea preciziei liniei verticale

Image alternative
 1. Poziționați aparatul la o înălțime de 2 m (poz. 1).
 2. Conectați aparatul.
 3. Poziționați primul panou de vizare T1 (vertical) la o distanță de 2,5 m de aparat și la aceeași înălțime (2 m), astfel încât fasciculul laser vertical să întâlnească panoul și marcați această poziție.
 4. Poziționați acum al doilea panou de vizare T2 la 2 m sub primul panou de vizare, astfel încât fasciculul laser vertical să întâlnească panoul și marcați această poziție.
 5. Marcați pentru poz. 2 pe partea opusă a structurii de test (simetric) pe linia laser pe pardoseală la o distanță de 5 m față de aparat.
 6. Așezați acum aparatul în poziția tocmai marcată (poz. 2) pe pardoseală.
 7. Orientați fasciculul laser astfel încât acesta să întâlnească panoul de vizare T1 și poziția marcată pe acesta.
 8. Marcați noua poziție pe panoul de vizare T2.
 9. Citiți distanța D dintre cele două marcaje pe panoul de vizare T2.
  Dacă diferența D este mai mare de 3 mm, aparatul trebuie să fie reglat într-un centru de reparații Hilti .

Service echipamente de măsurare Hilti

Centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti execută verificarea şi, în caz de abatere, restabilirea şi o nouă verificare a conformităţii cu specificaţia a instrumentului de măsurare. Conformitatea cu specificaţia la momentul verificării este confirmată în scris prin certificatul de service. Se recomandă:
 • Alegeţi un interval de verificare adecvat, corespunzător folosirii.
 • După o solicitare neobişnuită a aparatului, înaintea lucrărilor importante, însă cel puţin anual, dispuneţi efectuarea unei verificări la centrul de service pentru echipamentele de măsurare de la Hilti .
Verificarea de către centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti nu degrevează utilizatorul de verificarea instrumentului de măsurare înainte de folosire şi pe parcursul acesteia.

Transportul și depozitarea

Transportul accesoriilor de lucru cu acumulatori și al acumulatorilor
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageți acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportați niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejați împotriva șocurilor și vibrațiilor excesive și izolați de orice materiale conductoare electric sau de alți acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie și să cauzeze un scurtcircuit. Aveți în vedere prescripțiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poștă nu este permisă. Adresați-vă unei companii de expedieri dacă doriți să trimiteți acumulatori nedeteriorați.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unui transport lung și după acesta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulatori și acumulatorilor
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații răcoroase și uscate. Aveți în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstrați acumulatorii în redresor. Scoateți întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitați niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații inaccesibile pentru copii și pentru persoanele neautorizate.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unei depozitări lungi și după aceasta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistență în caz de avarii

În cazul oricăror avarii, acordați atenție indicatorului de stare al acumulatorului. Vezi capitolul Indicațiile acumulatorului Li-Ion .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile acumulatorului nu indică nimic
Acumulator defect.
 • Adresați-vă centrului de service Hilti .
Acumulatorul se golește mai repede decât în mod obișnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsați acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocul de fixare de pe acumulator este murdărit.
 • Curățați ciocul de fixare și introduceți acumulatorul din nou.
Dezvoltare de căldură excesivă în produs sau în acumulator.
Defect electric
 • Deconectați produsul imediat, extrageți acumulatorul, examinați-l, lăsați-l să se răcească și luați legătura cu centrul de service Hilti .

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Indicaţie FCC (valabilă în SUA) / Indicaţie IC (valabilă în Canada)

Acest aparat a respectat în teste valorile limită prescrise în paragraful 15 din dispoziţiile FCC pentru aparatele digitale din clasa B. Aceste valori limită prevăd pentru instalarea în zone de locuinţe o protecţie suficientă faţă de radiaţiile perturbatoare. Aparatele de acest tip generează şi utilizează frecvenţe înalte şi, de asemenea, pot radia frecvenţe înalte. Din aceste motive, ele pot provoca perturbaţii în recepţia radio dacă nu sunt instalate şi puse în funcţiune conform instrucţiunilor.
Nu se poate însă garanta că, în cazul anumitor instalaţii, nu pot să apară perturbaţii. Dacă acest aparat provoacă perturbaţii ale recepţiei radio sau TV, care pot fi constatate prin deconectarea şi reconectarea aparatului, utilizatorul trebuie să contracareze perturbaţiile cu ajutorul măsurilor următoare:
 • Realinierea sau mutarea antenei de recepţie.
 • Mărirea distanţei dintre aparat şi receptor.
 • Conectarea aparatului la priza de alimentare a unui circuit electric diferit de cel al receptorului.
 • Solicitaţi ajutorul distribuitorului comercial sau al unui tehnician radio-TV experimentat.
Acest dispozitiv corespunde paragrafului 15 din dispoziţiile FCC şi RSS‑210 ale ISED.
Punerea în funcţiune se subordonează următoarelor două condiţii:
 • Aparatul nu trebuie să genereze radiaţie dăunătoare.
 • Aparatul trebuie să capteze orice radiaţie, inclusiv radiaţiile care produc operaţii nedorite.
Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcţiune.

Alte informații

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din China.
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din Taiwan.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.