Limba

SC 6WL-22

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Turația nominală de mers în gol
Image alternative Curent continuu
Image alternative Săgeată indicatoare a sensului de rotație
Image alternative Rotații pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Pânză de ferăstrău
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS și Android.
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piața din SUA și Canada, conform normelor în vigoare.

Simboluri suplimentare la produsele cu alimentare de la acumulatori

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveți în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinația .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiți niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsați acumulatorul să cadă. Nu utilizați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Semne de obligativitate

Următoarele semne de obligativitate sunt utilizate la produs:
Image alternative Folosiți ochelari de protecție

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău circular manual cu acumulator
  SC 6WL-22
  Generația
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucțiuni de protecție a muncii pentru toate ferăstraiele

Procedeul de tăiere cu ferăstrăul
 • Image alternative PERICOL: Nu aduceți mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului și la pânza de ferăstrău. Țineți de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă țineți ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate de pânza de ferăstrău.
 • Nu duceți mâinile sub piesa care se prelucrează. Capota de protecție nu vă poate oferi protecție față de pânza de ferăstrău sub piesa care se prelucrează.
 • Adaptați adâncimea de tăiere la grosimea piesei care se prelucrează. Sub piesa care se prelucrează, trebuie să fie vizibilă o zonă mai mică decât înălțimea întreagă a unui dinte.
 • Nu țineți niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asigurați piesa de lucru într-un dispozitiv stabil. Este important ca piesa care se prelucrează să fie bine fixată, pentru a minimiza pericolul de contact cu corpul, înțepenirea pânzei de ferăstrău sau pierderea controlului.
 • Cuprindeți scula numai electrică de suprafețele izolate ale mânerelor, când executați lucrări la care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunși. Contactul cu un conductor parcurs de curent pune sub tensiune și piesele metalice ale sculei electrice și duce la electrocutări.
 • La tăierea pe lungime, utilizați întotdeauna un opritor sau un ghidaj după muchii. Acestea îmbunătățesc precizia de tăiere și reduc posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se înțepenească.
 • Utilizați întotdeauna pânze de ferăstrău cu mărimea corectă și cu orificiul de preluare potrivit (de ex. în formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se potrivesc la piesele de montaj ale ferăstrăului rulează excentric și duc la pierderea controlului.
 • Nu utilizați niciodată șaibe-suport sau șuruburi deteriorate sau greșite pentru pânza de ferăstrău. Şaibele-suport și șuruburile pentru pânza de ferăstrău au fost construite special pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru optimizarea randamentului și securității în funcționare.
Reculul - cauze și instrucțiuni corespunzătoare de protecție a muncii
 • Un recul este reacția bruscă provocată de agățarea, înțepenirea sau alinierea greșită a pânzelor de ferăstrău, evenimente care duc la ridicarea necontrolată a ferăstrăului și la mișcarea acestuia în sensul ieșirii din piesa care se prelucrează pe direcția operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău se agață sau se înțepenește în fanta tăiată care se închide, ea se blochează și forța motorului aruncă ferăstrăul înapoi pe direcția operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău este răsucită în fanta de tăiere sau este orientată greșit, dinții marginii din spate a pânzei de ferăstrău se pot agăța în suprafața piesei care se prelucrează, ceea ce produce o mișcare a pânzei de ferăstrău afară din fanta tăiată și saltul înapoi al ferăstrăului pe direcția operatorului.
Reculul este consecința folosirii greșite sau defectuoase a ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauție adecvate, așa cum este descris mai jos.
 • Țineți ferm ferăstrăul cu ambele mâini și aduceți brațele într-o poziție în care puteți capta forțele de recul. Stați întotdeauna lateral față de pânza de ferăstrău și nu aduceți niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul circular poate sări pe direcție înapoi, însă operatorul poate stăpâni forțele de recul prin măsuri de precauție adecvate.
 • Dacă pânza de ferăstrău se înțepenește sau dacă întrerupeți lucrul, deconectați ferăstrăul și țineți-l în materialul de lucru, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercați niciodată să îndepărtați ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageți spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mișcă; în caz contrar este posibil un recul. Determinați și eliminați cauza înțepenirii pânzei de ferăstrău.
 • Dacă doriți să reporniți un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centrați pânza de ferăstrău în fanta tăiată și verificați dacă dinții ferăstrăului nu s-au agățat în piesa care se prelucrează. Dacă pânza de ferăstrău este înțepenită, ea se poate mișca în sensul ieșirii din piesa de prelucrat sau poate provoca un recul când ferăstrăul este repornit.
 • Sprijiniți plăcile mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită pânzei de ferăstrău înțepenită. Plăcile mari se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie să fie sprijinite pe ambele laturi, atât în apropierea fantei tăiate, cât și la muchie.
 • Nu utilizați pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele de ferăstrău cu dinți tociți sau orientați greșit produc o fricțiune ridicată, înțepenirea pânzei de ferăstrău și recul, datorită fantei tăiate prea îngustă.
 • Înainte de tăierea cu ferăstrăul, fixați bine reglajele pentru adâncimea de tăiere și unghiul de tăiere. Dacă modificați reglajele pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de ferăstrău se poate înțepeni și poate apărea recul.
 • Procedați cu o atenție deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereții existenți sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operația de tăiere și poate provoca un recul.
Funcția capotei inferioare de protecție
 • Verificați înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota inferioară de protecție. Nu utilizați ferăstrăul când capota inferioară de protecție nu permite mișcarea liberă și nu se închide imediat. NU strângeți sau legați niciodată capota inferioară de protecție în poziție deschisă. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota inferioară de protecție se poate îndoi. Deschideți capota de protecție cu pârghia de retractare, asigurați-vă că aceasta se mișcă liber și, la toate unghiurile și adâncimile de tăiere, nu atinge nici pânza de ferăstrău, nici alte piese.
 • Verificați funcționarea arcului pentru capota inferioară de protecție. Încredințați ferăstrăul pentru o lucrare de întreținere înainte de folosire, în cazul când capota inferioară de protecție și arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material așchiat cauzează întârziere în funcționarea capotei inferioare de protecție.
 • Deschideți cu mâna capota inferioară de protecție numai în cazul operațiilor speciale de tăiere, cum ar fi „tăierile îngropate și în unghi“. Deschideți capota inferioară de protecție cu pârghia de retractare și eliberați-o, imediat ce pânza de ferăstrău pătrunde în piesa care se prelucrează. La toate celelalte lucrări de tăiere cu ferăstrăul, capota inferioară de protecție trebuie să lucreze automat.
 • Nu depuneți ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota inferioară de protecție. O pânză de ferăstrău neprotejată și aflată în mișcare inerțială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere și taie obiectele care îi stau în cale. Acordați atenție în aceste caz intervalului de post-funcționare a ferăstrăului.

Instrucțiuni suplimentare de protecție a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu efectuați niciodată intervenții neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Utilizați scula electrică numai cu dispozitivele de protecție aferente.
 • Dacă scula electrică este utilizată fără sistem de aspirare a prafului, purtați întotdeauna o mască ușoară de protecție respiratorie pe parcursul lucrărilor care produc praf.
 • Țineți întotdeauna ferm scula electrică cu ambele mâini de mânerele special prevăzute.
 • Purtați căști antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Faceți pauze de lucru, exerciții de destindere și exerciții ale degetelor, pentru a stimula circulația sanguină prin degete.
 • Scula electrică nu este destinată persoanelor cu o constituție slabă și fără efectuarea unui instructaj.
 • Conectați scula electrică numai când sunteți la postul de lucru și numai când ați adus-o în poziția de lucru.
 • Îndepărtați acumulatorul dacă apar probleme cu scula electrică, dacă schimbați dispozitivele de lucru sau accesoriile și în cazul depozitării și transportului sculei electrice.
 • Nu lucrați cu scula electrică deasupra capului.
 • Nu frânați scula electrică prin contraapăsare laterală pe pânza de ferăstrău.
 • Înainte de montarea acumulatorului, asigurați-vă că ferăstrăul este deconectat și siguranța împotriva conectării este activată. În acest fel, evitați accidentările prin pornirea involuntară a sculei electrice.
 • Nu atingeți flanșa de prindere și șurubul de tensionare când scula electrică este în funcțiune.
 • Înainte de a depune scula electrică, așteptați până când scula electrică s-a oprit complet.
 • Înainte să schimbați dispozitivul de lucru, așteptați până când scula electrică s-a răcit.
 • Nu apăsați niciodată butonul pentru blocarea arborelui principal, când pânza de ferăstrău se rotește.
 • Nu îndreptați scula electrică spre persoane.
 • Siguranța împotriva conectării trebuie să fie întotdeauna activată, dacă schimbați accesoriile sau acumulatorii, la transport sau dacă vreți să depozitați scula electrică.
 • Utilizați întotdeauna o pânză de ferăstrău potrivită pentru material și caracteristicile piesei care se prelucrează.
 • Apropiați ferăstrăul circular manual numai în stare conectată de piesa care se prelucrează.
 • Adaptați forța de avans la pânza de ferăstrău și la materialul care se prelucrează. În acest fel, împiedicați posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se blocheze și, după caz, să provoace un recul.
 • Evitați supraîncălzirea vârfurilor de la dinții ferăstrăului.
 • Turația admisă a dispozitivului de lucru trebuie să fie cel puțin la fel de înaltă ca și turația maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai rapid decât este admis se pot sparge și pot fi aruncate.
 • Nu lucrați într-un mediu puternic încărcat cu praf.
 • Praful format în lucrările de șlefuire, șmirgheluire, tăiere și găurire poate conține substanțe chimice periculoase. Câteva exemple sunt: Plumb sau vopsele pe bază de plumb; Cărămidă, beton și alte produse de zidărie, piatră naturală și alte produse care conțin siliciu; Anumite tipuri de lemn, cum sunt stejarul, fagul și lemnul tratat chimic; Azbest sau materiale care conțin azbest. Determinați expunerea operatorului și persoanelor din preajmă prin clasa de periculozitate a materialelor la care se lucrează. Întreprindeți măsurile necesare pentru a menține valorile de expunerea la un nivel sigur, ca de ex. utilizarea unui sistem de colectare a prafului sau purtarea unei măști de protecție respiratorie adecvate. Din măsurile generale pentru diminuarea expunerii fac parte:
 • Lucrul într-un spațiu bine aerisit,
 • Evitarea contactului îndelungat cu praful,
 • Devierea prafului din zona feței și corpului,
 • Purtarea îmbrăcăminții de protecție și spălarea zonelor expuse cu apă și săpun.
 • Purtați întotdeauna o mască de protecție a respirației, care corespunde cerințelor aplicației de lucru.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliți clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizați un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecție avizată oficial, care corespunde dispozițiilor locale cu privire la protecția împotriva prafului.
 • Respectați prescripțiile naționale privind protecția muncii.
 • Utilizați dispozitivele de prindere sau o altă metodă practică pentru a asigura piesa și a o ține într-o poziție stabilă. Ținerea piesei cu mâna sau cu corpul duce la instabilitate și poate provoca pierderea controlului. Nu permiteți unor terțe persoane să țină piesa în poziție.
 • Nu priviți direct în elementul de iluminat (LED) și nu iluminați în față alte persoane.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru și/ sau sculelor. Controlați înainte de începerea lucrului dacă accesoriul montat este fixat în siguranță.
 • Asigurați-vă că pe calea de tăiere nu există obstacole, ca de ex. cuie, șuruburi sau alte piese metalice.
 • Utilizați exclusiv pânzele de ferăstrău recomandate de Hilti , care corespund normei EN 847-1.
 • La tăierea cu ferăstrăul a materialului plastic, aveți în vedere ca piesa care se prelucrează să nu devină prea fierbinte și să se topească.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificați dacă în zona de lucru există ascunși conductori electrici sau țevi de gaz și de apă, de ex. cu un detector. Piesele metalice aflate în contact exterior scula electrică se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, ați deteriorat din greșeală un conductor electric. Ca urmare, apare un pericol major de electrocutare.

Manevrarea și folosirea cu precauție a acumulatorilor

 • Aveți în vedere următoarele instrucțiuni de protecție a muncii pentru manevrarea și utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritații ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii și/ sau explozii.
 • Utilizați acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevrați acumulatori cu atenție, pentru a evita deteriorările și scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătății!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizați sau încărcați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificați regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizați niciodată acumulatori reciclați sau reparați.
 • Nu folosiți niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneți niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeți polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul și poate cauza prejudicii materiale și vătămări.
 • Feriți acumulatorii de ploaie, umezeală și lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu și explozii.
 • Utilizați numai redresoarele și sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveți în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizați sau depozitați acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ținut în mână, este posibil ca el să fie defect. Așezați acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanță suficientă față de materialele inflamabile. Lăsați acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ținut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresați-vă centrului de service Hilti sau citiți documentul "Indicații referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveți în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea și utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiți indicațiile referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiți prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mânerul suplimentar
 2. Siguranță împotriva conectării
 3. Comutator de pornire/ oprire
 4. Mâner
 5. Capotă de protecție
 6. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 7. Indicator de stare acumulator
 8. Acumulator
 9. Ștuțul de racord pentru aspirarea așchiilor
 10. Manetă de comandă pentru capota de protecție pendulară
 11. Placă de bază
 12. Capotă de protecție pendulară
 13. Opritor paralel
 14. Săgeată indicatoare a sensului de rotație
 15. Pârghie de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere
 16. Scala unghiului de tăiere
 17. Cârlig pentru schelă
 18. Blocarea arborelui principal
 19. Marcaj de tăiere la 0°
 20. Marcaj de tăiere la 45°
 21. Reglaj preliminar unghi de tăiere
 22. Șurub de prindere pentru opritorul paralel
 23. Pârghie de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere
 24. Cheie imbus
 25. Flanșă de preluare
 26. Flanșă de prindere
 27. Șurub de strângere

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul descris este un ferăstrău circular cu alimentare de la acumulatori. El este destinat lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul în lemn sau materiale asemănătoare lemnului, în material plastic, în gips-carton, panouri din fibro-gips și materiale compozite.

Ferăstrăul circular manual este echipat cu un ștuț de racord pentru aspirarea așchiilor, care este configurat pentru furtunurile de aspiratoare uzuale. Pentru a îmbina furtunul desprăfuitorului cu ferăstrăul, poate fi necesar un adaptor potrivit.
 • Utilizați exclusiv pânze de ferăstrău avizat pentru produs, care corespund indicațiilor din datele tehnice (de ex. diametru, turație, grosime, material etc...). Nu sunt admisibile discurile abrazive și de tăiere, precum și pânzele de ferăstrău din oțeluri rapide înalt aliate (HSS).
 • Tăiați numai piese plane care oferă o suprafață de așezare suficient de mare pentru placa de bază.
 • Nu este permisă tăierea cu acest produs a metalelor, substanțelor care conțin metale, substanțelor minerale, cărămizii și substanțelor cu conținut de cuarț.
Image alternative
 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti Nuron din seria de tip B 22. Hilti recomandă pentru acest produs utilizarea acumulatorilor indicați în acest tabel.

 • Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoare Hilti din seriile de tip menționate.

Setul de livrare

Ferăstrău circular, pânză de ferăstrău, flanșă de tensionare, flanșă de preluare, șurub de tensionare, cheie imbus, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Accesoriu (disponibil separat)

Adaptor pentru șina de ghidare, șină de ghidare, opritor paralel

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Opritor paralel

Cu opritorul paralel cu un braț sunt posibile tăieturi de-a lungul unei muchii a piesei, respectiv tăierea de bare la aceeași mărime.
Opritorul paralel poate fi montat pe ambele părți ale plăcii de bază.

Cârlig pentru schelă

Produsul dispune de un cârlig pentru schelă, cu care puteți agăța produsul pentru un timp scurt de ex. de o balustradă. Pentru a utiliza cârligul pentru schelă, rabatați cârligul pentru schelă cu 180° drept în sus.
Deschis prin rabatare aprox. 30° spre înainte, cârligul pentru schelă poate fi pivotat în poziția de transport. Înainte de a închide din nou prin rabatare cârligul pentru schelă, pivotați cârligul pentru schelă din nou cu aprox. 30° înapoi în poziția inițială.

Date tehnice

Proprietăți ale produsului


SC 6WL-22
Tensiunea nominală
21,6 V
Greutate
2,60 kg
(conform EPTA-Procedure 01 fără acumulator)
Diametrul pânzei de ferăstrău
160 mm … 165 mm
Grosimea discului suport pentru dinți
0,5 mm … 1,5 mm
Lățimea de tăiere
1,5 mm … 2 mm
Orificiul de preluare a pânzei de ferăstrău
20 mm
Turația nominală de mers în gol
5.000 rot/min
Adâncimea maximă de tăiere
60 mm
Colțar de tăiere pentru îmbinări de colț
0° … 53°
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Greutate acumulator
Vezi capitolul "Utilizarea conformă cu destinația"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul

SC 6WL-22
Nivelul puterii acustice (LWA)
107 dB(A)
Nivel presiunii acustice (L pA)
96 dB(A)
Insecuritatea (Pentru LWA și L pA)
3 dB(A)
Valori totale ale vibrațiilor
Valori totale ale vibrațiilor la tăierea cu ferăstrăul în lemn (Ah, W)
B 22‑85
0,81 m/s²
B 22‑170
0,76 m/s²
Insecuritatea (valori totale ale vibrațiilor)
1,5 m/s²

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Siguranță pentru lucru la înălțime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
Respectați directivele naționale din țara dumneavoastră pentru lucrul la înălțime.
Ca siguranță de lucru la înălțime pentru acest produs, utilizați exclusiv firul de susținere a accesoriului de lucru Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Fixați firul de susținere a accesoriului de lucru cu bucla de pe produs așa cum este reprezentat în imagine. Controlați stabilitatea.
 • Fixați cârligul cu carabină la o structură de rezistență. Controlați stabilitatea cârligului cu carabină.
  Aveți în vedere manualele de utilizare ale firelor de susținere a accesoriului de lucru Hilti .

Demontarea pânzei de ferăstrău

ATENŢIONARE
Pericol de arsuri şi de tăiere la pânza de ferăstrău, şurubul de tensionare şi flanşa de tensionare Urmările pot consta în arsuri şi vătămări prin tăiere.
 • Folosiţi mănuşi de protecţie pentru schimbarea accesoriilor de lucru.
Image alternative
 1. Apăsați și mențineți piedica de blocare a arborelui principal (1) .
 2. Desfaceți șurubul de tensionare (2) cu cheia imbus.
 3. Îndepărtați șurubul de tensionare și flanșa de tensionare (3) .
 4. Deschideți capota de protecție pendulară (4) și îndepărtați pânza de ferăstrău (5) .
  Dacă este necesar, flanșa de preluare poate fi detașată pentru curățare.

Montarea pânzei de ferăstrău

Asigurați-vă că pânza de ferăstrău care se montează în aparat corespunde cerințelor tehnice și este bine ascuțită. O pânză de ferăstrău ascuțită este condiția necesară pentru o tăiere impecabilă cu ferăstrăul.
Image alternative
 1. Curățați flanșa de preluare și flanșa de prindere.
 2. Introduceți flanșa de preluare cu orientare corectă pe arborele de acționare (1) .
 3. Deschideți capota de protecție pendulară (2) .
 4. Introduceți pânza de ferăstrău nouă.
  Acordați atenție săgeții indicatoare a sensului de rotație (3) indicat pe pânza de ferăstrău și pe produs. Acestea trebuie să coincidă.
 5. Introduceți flanșa de prindere exterioară cu orientare corectă pe (4) .
 6. Înșurubați șurubul de tensionare.
 7. Așezați cheia imbus pe șurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău.
 8. Apăsați și țineți apăsată piedica de blocare a arborelui principal (5) .
 9. Strângeți ferm șurubul de tensionare (6) cu cheia imbus.
 10. Verificați așezarea corectă a pânzei de ferăstrău.
 11. Introduceți cheia imbus în gaură prevăzută în acest scop.

Reglarea adâncimii de tăiere

Image alternative
 1. Desfaceți pârghia de strângere a reglării adâncimii de tăiere (1) .
 2. Ridicați produsul printr-o mișcare similară cu o forfecare și reglați adâncimea de tăiere (2) .
 3. Strângeți ferm pârghia de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere (3) .
  Adâncimea de tăiere reglată trebuie să fie aleasă întotdeauna cu aprox. 5 până la 10 mm mai mare decât grosimea materialului care se taie cu ferăstrăul.

Reglarea unghiului de tăiere pentru tăieri de îmbinare pe colț

Puteți regla unghiul de tăiere între 0° și 53°. Prin reglajul preliminar al unghiului de tăiere puteți preregla unghiul maxim reglabil pe 22,5° și 45°.
Image alternative
 1. După caz, reglați un unghi maxim cu reglajul preliminar al unghiului.
 2. Desfaceți pârghia de strângere a reglajului unghiului de tăiere (1) .
 3. Pivotați produsul în unghiul de tăiere dorit (2) .
 4. Blocați produsul la unghiul de tăiere reglat cu pârghia de strângere (3) .

Montarea opritorului paralel

Image alternative
 1. Desfaceți pârghia de strângere (1) .
 2. Introduceți prin glisare opritorul paralel în placa de bază.
  • Puteți adapta lățimea de tăiere corespunzător aplicației dumneavoastră de lucru (2) .
 3. Închideți pârghia de strângere.

Montarea adaptorului pentru șina de ghidare (accesoriu)

Image alternative
 1. Demontați, după caz, opritorul paralel.
 2. Agățați placa de bază în pragurile de susținere din spate ale adaptorului pentru șina de ghidare (1) .
 3. Depuneți placa de bază în adaptorul pentru șina de ghidare (2) .
  • Placa de bază este așezată plan în adaptorul pentru șina de ghidare.
 4. Blocați adaptorul pentru șina de ghidare, prin apăsarea în interior a celor două cursoare (3) până la opritor.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Conectarea sau deconectarea

Conectarea
 1. Apăsați și țineți apăsată siguranța împotriva conectării și acționați comutatorul de pornire/ oprire.
  • Puteți elibera siguranța împotriva conectării imediat ce țineți apăsat comutatorul de pornire/ oprire.
Deconectarea
 1. Eliberați comutatorul de pornire/ oprire.
  • Siguranța împotriva conectării sare automat în poziția de blocare.

Managementul prafului și al așchiilor

 • Ferăstraie cu desprăfuitor :
  Racordați furtunul de aspirare la ștuțul de aspirare și aveți în vedere indicațiile din manualul de utilizare al desprăfuitorului.
 • Ferăstraie cu pungă de praf :
  Introduceți punga de praf cu adaptorul în ștuțul de aspirare pentru desprăfuitor.
Puteți exploata produsul și fără desprăfuitor sau pungă de praf. Asigurați-vă praful de la tăiere și materialul așchiat pot fi ejectate liber.

Tăierea cu ferăstrăul după trasare

Tăiați numai piese plane care oferă o suprafață de așezare suficient de mare pentru placa de bază.
Image alternative
 1. Poziționați piesa care se prelucrează astfel încât pânza de ferăstrău să poată rula liber pe sub piesă.
 2. Asigurați piesa care se prelucrează împotriva deplasării.
 3. Așezați produsul cu marginea anterioară a plăcii de bază pe piesa care se prelucrează.
  • Pânza de ferăstrău nu are niciun contact cu piesa care se prelucrează.
 4. Aliniați linia de trasaj pe degajarea din placa de bază (urmărirea tăieturii).
 5. Conectați produsul.
 6. Conduceți ferăstrăul de-a lungul trasajului cu un ritm de lucru adecvat prin piesa care se prelucrează.

Executarea tăierii de îmbinare pe colț (tăieri unghiulare)

Aveți în vedere că, în cazul tăierilor de îmbinare pe colț, adâncimea efectivă de tăiere este mai redusă decât adâncimea de tăiere indicată pe scală.
 1. Reglați unghiul de tăiere pentru tăieri de îmbinare pe colț.
 2. Conectați produsul.
 3. Conduceți produsul într-un ritm de lucru adecvat prin piesa care se prelucrează.

Fante de tăiere cu șina de ghidare

Image alternative
 1. Fixați șina de ghidare cu 2 menghine de mână.
 2. Reglați unghiul de tăiere pentru tăieri de îmbinare pe colț.
 3. Așezați ferăstrăul cu marcajul canelurii pe pragul șinei de ghidare:
  • În cazul tăierilor drepte, utilizați marcajul canelurii 0° (1) .
  • În cazul tăierilor de îmbinare pe colț, utilizați marcajul canelurii 1°-50° (2) .
 1. Reglați adâncimea de tăiere.
 2. Conectați produsul.
 3. Conduceți produsul de-a lungul șinei de ghidare prin piesa care se prelucrează.

Îngrijirea și întreținerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
 • Dacă există, curățați cu precauție fantele de aerisire, folosind o perie uscată și moale.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
 • Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti .
 • Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreținerea
 • Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb și materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile și accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Curățarea dispozitivului de protecție

 1. Demontați pânza de ferăstrău.
 2. Curățați dispozitivele de protecție cu precauție, folosind o perie uscată.
 3. Înlăturați depunerile și materialul așchiat din interiorul dispozitivelor de protecție cu o sculă adecvată.

Curățarea canalului pentru așchii

Canalul pentru așchii evacuează așchiile de la tăiere din interiorul capotei superioare de protecție. Când canalul pentru așchii este înfundat, materialul așchiat nu mai poate fi evacuat în mod corespunzător. Curățați regulat canalul pentru așchii, pentru a prelungi durata de serviciu a produsului.
Curățarea canalului pentru așchii
 1. Demontați pânza de ferăstrău.
 2. Dacă ați montat un desprăfuitor la ștuțul de aspirare, îndepărtați furtunul de aspirare de la ștuțul de aspirare.
 3. Curățați canalul pentru așchii cu o perie.

Controlul după lucrări de îngrijire și întreținere

Controlați după lucrările de îngrijire și întreținere dacă toate dispozitivele de protecție sunt montate și dacă funcționează fără defecțiuni.
 1. Pentru controlul capotei de protecție pendulară, deschideți-o complet prin acționarea manetei de comandă.
  • După eliberarea manetei de comandă, capota pendulantă de protecție trebuie să fie închisă rapid și complet.
 2. Controlați funcționarea pieselor mobile, de ex. dacă apare înțepenire sau frecare.
 3. Examinați dacă produsul prezintă rupturi sau alte deteriorări vizibile.

Transportul și depozitarea

Transportul accesoriilor de lucru cu acumulatori și al acumulatorilor
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageți acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportați niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejați împotriva șocurilor și vibrațiilor excesive și izolați de orice materiale conductoare electric sau de alți acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie și să cauzeze un scurtcircuit. Aveți în vedere prescripțiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poștă nu este permisă. Adresați-vă unei companii de expedieri dacă doriți să trimiteți acumulatori nedeteriorați.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unui transport lung și după acesta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulatori și acumulatorilor
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații răcoroase și uscate. Aveți în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstrați acumulatorii în redresor. Scoateți întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitați niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații inaccesibile pentru copii și pentru persoanele neautorizate.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unei depozitări lungi și după aceasta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistență în caz de avarii

În cazul oricăror avarii, acordați atenție indicatorului de stare al acumulatorului. Vezi capitolul Indicațiile acumulatorului Li-Ion .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile acumulatorului nu indică nimic
Acumulator defect
 • Adresați-vă centrului de service Hilti .
Comutatorul de pornire/ oprire nu poate fi apăsat, respectiv este blocat.
Nicio defecțiune (funcția de siguranță).
 • Apăsați siguranța împotriva conectării.
Turația scade brusc și puternic.
Acumulatorul descărcat.
Forța de avans prea mare.
 • Reduceți forța de avans și conectați produsul din nou.
Materialul așchiat nu este îndepărtat prin transport și cade pe placa de bază
Canalul pentru așchii înfundat.
Produsul nu repornește de la sine după blocarea pânzei de ferăstrău.
Protecția la suprasarcină reacționează.
 • Apăsați din nou siguranța împotriva conectării și comutatorul de pornire/ oprire.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocul de fixare de pe acumulator este murdărit.
 • Curățați ciocul de fixare și introduceți acumulatorul din nou.
Produsul vibrează mai puternic decât în mod obișnuit.
Pânza de ferăstrău montată greșit.
 • Demontați pânza de ferăstrău și montați-o nou.
Capota de protecție pendulară nu se închide.
Capota de protecție pendulară murdărită sau înțepenită sau arcul este deteriorat
 • Luați legătura cu centrul de service Hilti .

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informații

Accesorii, produse din sistem și alte informații privind produsul dumneavoastră găsiți → aici.

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.