Limba

IC-BLE

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Modul Bluetooth
  Set: IC-BLE
  Modulul receptorului: IC-RC
  Telecomanda: IC-RM
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii

Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi produsul. Nu folosiţi produsul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea produsului poate duce la accidentări serioase.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Feriţi produsul de influenţa ploii şi umidităţii. Riscul de electrocutare creşte în cazul pătrunderii apei în aparatul electric.
 • Încredinţaţi repararea produsului numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a modulului.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la produs.

Instrucţiuni de securitate specifice pentru produs

 • Verificaţi integritatea conţinutului ambalajului şi dacă acesta este complet. Dacă observaţi deficienţe sau avarii care influenţează negativ starea operaţională a produsului, dispuneţi remedierea acestora de către personalul calificat.
 • Asiguraţi o montare şi o fixare a produsului conform prevederilor.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

 • La aplicarea pe o sculă electrică, aveţi în vedere ca mânerele şi alte suprafeţe ale mânerelor să nu fie blocate şi ca scula electrică să poată fi ţinută în continuare fără riscuri.
 • Nu fixaţi telecomanda de piesele aflate în rotaţie de la sculele electrice şi nici de părţi ale corpului, de ex. mâini sau braţe.
 • Deşi produsul corespunde cerinţelor stricte din directivele în vigoare, Hilti nu poate exclude complet ca produsul să cauzeze avarii generat de radiaţia electromagnetică intensă. Acest lucru poate duce la acţiuni de operare greşită. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea interferenţelor cu alte aparate electrice (de ex. navigatoare aeronautice).

Manevrarea și folosirea cu precauție a bateriilor tip buton

 • Nu înghițiți niciodată bateriile tip buton. O ingerare a unei baterii tip buton poate duce în interval de 2 ore la arsuri chimice interne serioase și la accidente mortale.
 • Asigurați-vă că bateriile tip buton nu ajung în mâinile copiilor. Dacă aveți suspiciunea că o baterie tip buton a fost înghițită sau introdusă într-un alt orificiu corporal, sunați la un centru toxicologic local pentru informații despre tratament.
 • Utilizați numai bateriile tip buton enumerate în acest manual de exploatare. Nu utilizați alte baterii tip buton sau o altă alimentare cu energie.
 • Încărcarea bateriilor tip buton care nu sunt reîncărcabile nu este permisă. Bateria tip buton poate deveni neetanșă, poate exploda, se poate aprinde și poate vătăma persoane.
 • Nu executați o descărcare forțată, nu încărcați, nu dezasamblați și nu ardeți bateria tip buton. Nu încălziți bateria tip buton peste temperatura maximă specificată de producător. În caz contrar, există pericol de vătămare din cauza scăpărilor de gaz, scurgerilor sau a exploziei, care pot duce la arsuri chimice.
 • Îndepărtați bateriile tip buton uzate și reciclați-le sau eliminați-le imediat ca deșeu în conformitate cu prevederile locale. Păstrați bateriile tip buton în locuri inaccesibile copiilor. NU aruncați bateriile tip buton la deșeurile menajere și nu le incinerați. Bateriile tip buton descărcate pot deveni neetanșe și, ca urmare, pot deteriora produsul sau vătăma persoane.
 • Bateriile cu buton uzate pot provoca vătămări grave sau accidente mortale chiar dacă sunt uzate. Nu tratați bateriile tip buton folosite cu mai puțină grijă decât pe cele noi.
 • Nu aduceți o baterie tip buton deteriorată în contact cu apa. Scăparea de litiu poate produce hidrogen în combinație cu apa și, ca urmare, poate provoca un incendiu, o explozie sau vătămări de persoane.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Orificiu pentru şurubul de fixare
 2. Afişaj cu LED-uri
 3. Tasta de operare Bluetooth
 1. Tasta de operare PORNIT/OPRIT
 2. Afişaj cu LED-uri
 3. Cârlig de închidere
 4. Cauciuc de închidere (montaj la furtun de aspirare sau sculă electrică)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un modul de receptor Bluetooth cu telecomandă, care poate fi postechipat la aspiratoarele Hilti . El este destinat conectării şi deconectării fără cablu a aspiratorului.

 • Telecomanda este concepută pentru montaj la un furtun de aspirare.

Setul de livrare

Telecomandă radio, modul de receptor, şurub de fixare (2 bucăţi), cauciuc de închidere, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Bluetooth®

Marca verbală Bluetooth ® precum şi simbolurile grafice (logo-urile) sunt mărci înregistrate şi proprietate a Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor simboluri grafice de către Hilti Aktiengesellschaft se realizează sub licenţă.
Bluetooth este o interfaţă fără fir de transmisie a datelor, prin care două produse compatibile Bluetooth pot comunica între ele pe o distanţă scurtă.
Modulul Bluetooth Hilti este interconectat din fabricaţie cu telecomanda din pachetul de livrare şi se conectează automat la punerea în funcţiune.

Funcţia BLE-Mute

BLE-Mute întrerupe temporar comunicaţia radio dintre telecomandă şi modulul receptorului de la aspirator. Activaţi acest mod de ex. la transportul în avioane sau în cazul lucrărilor de ex. în spitale.
→ Funcţia BLE-Mute - activare : Apăsaţi şi ţineţi apăsată pentru 10 secunde tasta de operare ON/OFF .
→ Funcţia BLE-Mute - dezactivare : Apăsaţi şi ţineţi apăsată pentru 3 secunde tasta de operare ON/OFF .
Dezactivarea funcţiei BLE-Mute porneşte automat modul de interconectare, pentru a restabili interconectarea dintre telecomandă şi modulul receptorului.

Semnale luminoase ale afişajului cu LED-uri

Telecomanda şi modulul receptorului dispun de câte un afişaj cu LED-uri, care poate indica diferite stări de funcţionare.
Suplimentar, LED-ul telecomenzii se aprinde când acţionaţi tasta de operare ON/OFF .
Pot apărea următoarele semnale ale LED-ului:
Semnal LED
Semnificaţie
Telecomandă sau modul receptor:
LED-ul nu se aprinde
Opţiunea A: Funcţia BLE-Mute este activată.
Opţiunea B: Starea de încărcare a bateriei tip buton prea scăzută sau modulul receptorului nu este implementat corect în aspirator.
Modulul receptorului:
LED pulsatoriu (interval aprox. 2 secunde)
Telecomanda şi modulul receptorului sunt interconectate şi funcţionează conform prevederilor.
Această stare este modul de funcţionare normal.
Telecomandă sau modul receptor:
LED-ul se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă
Modul de interconectare este activ.
Telecomanda şi modulul receptorului sunt interconectate reciproc din fabricaţie. La prima punere în funcţiune apare direct indicaţia modului de funcţionare normal.

Date tehnice

Proprietăţi ale produsului

Utilizaţi numai surse electrică cu putere limitată (ES1 PS1) conform IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Tensiune nominală
3,3 V
3,3 V
Curentul nominal
50 mA
20 mA
Baterie
·/·
CR2032
Dimensiuni (L × l  × H)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Temperatura de lucru
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Raza semnalului (poate varia mult în funcţie de condiţiile exterioare)
30 m
30 m

Bluetooth

Standard de comunicaţie
Bluetooth® 5
Frecvenţa
2.404 GHz … 2.480 GHz
Puterea de emisie maximă iradiată
4 dBm

Modul de utilizare

Montarea modulului receptorului

Utilizaţi întotdeauna o şurubelniţă pentru strângerea şi desfacerea şuruburilor de fixare. Strângeţi ferm şuruburile de fixare folosind maxim doar forţa mâinii. Rotiţi şuruburile înainte de înşurubare o jumătate de tură în sens antiorar, până când şurubul este aşezat perfect în ghidajul filetului. În acest fel, evitaţi uzura excesivă la capul şurubului şi calotele şurubului.
Image alternative
 1. Desfaceţi cele 2 şuruburi de fixare ale capacului orb al aspiratorului.
 2. Îndepărtaţi capacul orb.
 3. Introduceţi fişa în bucşă.
  • Respectaţi codarea conectorului mecanic.
  • Fişa este fixată în poziţie.
 4. Aşezaţi modulul receptorului în locaşul de preluare.
 5. Fixaţi modulul receptorului cu cele 2 şuruburi de fixare.
 6. Aşezaţi telecomanda pe furtunul de aspirare.
 7. Tensionaţi ferm telecomanda cu cauciucul de închidere.

Interconectarea telecomenzii şi modulului receptorului

Telecomanda şi modulul receptorului unui set sunt interconectate reciproc din fabricaţie. Puteţi interconecta manual două produse dacă schimbaţi sau postechipaţi de ex. una din cele două componente. Modul de interconectare este activat şi dacă dezactivaţi modul BLE-Mute.
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat e pentru 3 secunde tastele de operare de la produsele de interconectat (telecomanda şi modulul receptorului).
  • Afişajul cu LED-uri se aprinde intermitent (telecomanda şi modulul receptorului).
  Produsele caută pentru maximă 30 secunde un partener potrivit pentru interconectare. Dacă niciun partener potrivit pentru interconectare nu se află în raza de acţiune, modul de interconectare este abandonat.
 2. Aşteptaţi până când procesul de interconectare este încheiat.
  • Procesul de interconectare este încheiat imediat ce afişajul cu LED-uri pulsează (modulul receptorului).

Utilizarea telecomenzii

Cu telecomanda se poate conecta şi deconecta aspiratorul de la distanţă. Puteţi fixa telecomanda cu cauciucul de închidere la furtunul de aspirare sau la o sculă electrică. Aveţi în vedere să nu blocaţi nicio suprafaţă a mânerelor sau vreun dispozitiv de siguranţă.
 1. Fixaţi aspiratorul pe regim Bluetooth.
  • Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare al aspiratorului.
 2. Pentru conectare sau deconectare, apăsaţi tasta de operare PORNIT/OPRIT.

Schimbarea bateriei (telecomanda)

 1. Deschideţi apărătoarea locaşului bateriilor cu o unealtă adecvată (de ex. monedă).
 2. Îndepărtaţi bateria goală.
 3. Aşezaţi noua baterie cu borna + în sus în locaşul bateriilor.
  • Tipul de baterie: Baterie tip buton CR2032
 4. Închideţi locaşul bateriilor cu apărătoarea.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Asistenţă în caz de avarii

Verificaţi dacă poate fi prezentă o avarie la aspirator şi citiţi indicaţiile referitoare la remedierea erorilor din manualul de utilizare al aspiratorului.
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-ul nu se aprinde când tasta de operare este apăsată
Bateria tip buton goală
Telecomanda defectă
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
LED-ul nu se aprinde (comutatorul aparatului este pe AUTO )
Cablul modulul receptorului nu este introdus corect în aspirator
 • Verificaţi montajul corect sau dacă există defecte la conectorul mecanic şi cablu.
Modulul receptorului montat incorect
Modulul receptorului defect
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Aspiratorul nu porneşte şi/ sau nu reacţionează la introduceri de la telecomandă
Bateria tip buton goală
Conexiunea dintre modulul receptorului şi telecomandă inexistentă
 • Asiguraţi-vă telecomanda şi modulul receptorului sunt interconectate.
Procesul de interconectare a fost abandonat sau a eşuat
Sursa de erori se află la aspirator
 • Citiţi indicaţiile referitoare la remedierea erorilor din manualul de utilizare al aspiratorului.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informații

Image alternative
La finalul documentației găsiți simbolurile de avizare specifice țării pentru interfața Bluetooth.

Indicaţie FCC (valabilă în SUA) / Indicaţie IC (valabilă în Canada)

Acest aparat a respectat în teste valorile limită prescrise în paragraful 15 din dispoziţiile FCC pentru aparatele digitale din clasa A. Aceste valori limită au rolul de a sigura o protecţie adecvată împotriva surselor de perturbaţii electromagnetice la exploatarea în zone industriale. Aparatele de acest tip generează şi utilizează frecvenţe înalte şi, de asemenea, pot radia frecvenţe înalte. Din aceste motive, ele pot provoca perturbaţii în recepţia radio dacă nu sunt instalate şi puse în funcţiune conform instrucţiunilor. Exploatarea acestui aparat în zone rezidenţiale poate produce avarii, pentru remedierea cărora utilizatorul trebuie să fie răspunzător.
Acest dispozitiv corespunde paragrafului 15 din dispoziţiile FCC-şi RSS‑210 specificaţiilor ISED.
Punerea în funcţiune se subordonează următoarelor două condiţii:
 • Aparatul nu trebuie să genereze radiaţie dăunătoare.
 • Aparatul trebuie să capteze orice radiaţie, inclusiv radiaţiile care produc operaţii nedorite.
Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcţiune.