Limba

BX-S
BX‑SH B3

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Atenționare! Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles manualul de utilizare care însoțește produsul, inclusiv instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile și specificațiile. Familiarizați-vă, în special, cu toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și de avertizare, imaginile, specificațiile, componentele și funcțiile. În caz de nerespectare a acestora, există pericol de electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Păstrați manualul de utilizare, inclusiv toate instrucțiunile, indicațiile de siguranță și avertizare, pentru utilizare ulterioară.
 • Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesioniști, iar operarea cu acestea, întreținerea și repararea lor sunt activități permise numai personalului autorizat și instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potențialele pericole. Produsul și mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinației de către personal neinstruit.
 • Manualul de utilizare anexat corespunde stadiului tehnologic actual la momentul tipăririi. Găsiți întotdeauna cea mai recentă versiune online pe pagina de produs Hilti. În acest scop, urmați linkul sau codul QR din acest manual de utilizare, marcat cu simbolul Image alternative.
 • Transmiteți produsul către alte persoane numai cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.

Pe produs

Informaţii despre laser
Image alternative Clasa laser 1, bazată pe norma IEC⁄EN 60825-1:2014 şi corespunde CFR 21 § 1040 (laser Notice 56).

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Laser
  Suport de susţinere
  BX-S
  BX-SH B3
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucțiuni de ordin general privind securitatea și protecția muncii

Image alternative ATENȚIONARE! Citiți toate instrucțiunile de protecție a muncii și instrucțiunile de lucru. Acest produs poate genera pericole dacă este manevrat impropriu. Neglijențele în respectarea instrucțiunilor de protecție a muncii și a instrucțiunilor de lucru pot provoca prejudicii la produs și/ sau accidentări grave.
Păstrați toate instrucțiunile de protecție a muncii și instrucțiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
 • Mențineți curățenia și un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucrați cu produsul în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
 • Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării produsului..
 • Utilizați produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Respectați prescripțiile de prevenire a accidentelor, valabile în țara dumneavoastră.
Securitatea electrică
 • Feriți produsul de influența ploii și umidității. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Ștergeți produsul până la uscare, înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
Securitatea persoanelor
 • Procedați cu atenție, concentrați-vă la ceea ce faceți și lucrați în mod rațional atunci când manevrați produsul. Nu folosiți produsul dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în folosirea produsului poate duce la accidentări serioase.
 • Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtați echipamentul personal de protecție. Purtarea echipamentului personal de protecție diminuează riscul de accidentări.
 • Nu anulați niciun dispozitiv de siguranță și nu înlăturați nicio plăcuță indicatoare și de avertizare.
 • Împiedicați pornirea involuntară a aparatului. Asigurați-vă că produsul este deconectat înainte de introducerea bateriilor, de a prelua produsul sau de a-l transporta.
 • Utilizați produsul și accesoriile corespunzător acestor instrucțiuni și în modalitatea prescrisă pentru acest tip de aparat. țineți seama de condițiile de lucru și de activitatea care urmează a fi desfășurată. Folosirea unor produse destinate altor aplicații de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.
 • Nu vă bazați pe măsuri de securitate greșite și nu vă dispensați de reglementările de securitate, chiar dacă sunteți familiarizat cu instrumentul de măsurare după multiple folosiri ale acestuia. Lucrul neatent poate duce în fracțiuni de secundă la accidentări grave.
 • Utilizarea produsului nu este permisă în apropierea aparatelor medicale.
Utilizarea și manevrarea produsului
 • Folosiți produsul și accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Păstrați produsele în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizați. Nu permiteți folosirea produsului de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucțiunile de față. Produsul este periculos atunci când folosit de persoane neexperimentate.
 • Îngrijiți produsul cu atenție. Controlați funcționarea impecabilă a componentelor mobile și verificați dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influențeze negativ funcționarea produsului. Dispuneți repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare produsului. Multe accidente se produc din cauza întreținerii defectuoase a produselor.
 • Modificarea sau manipularea produsului nu sunt în niciun caz permise. Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricționa dreptul utilizatorului de a pune produsul în funcțiune.
 • Înaintea măsurărilor importante, precum și după o cădere sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificați precizia produsului.
 • Rezultatele măsurării pot fi influențate negativ de anumite condiții de mediu, în funcție de principiul măsurării. În această categorie intră, de exemplu, apropierea de aparatele care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice intense, vibrații și modificări de temperatură.
 • Modificarea rapidă a condițiilor de măsurare poate denatura rezultatele măsurărilor.
 • Dacă produsul este adus dintr-un spațiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsați-l să se aclimatizeze înainte de folosire. Diferențele termice mari pot duce la operațiuni eronate și la rezultate greșite ale măsurărilor.
 • La utilizarea cu adaptoare și accesorii, asigurați-vă că accesoriul este fixat în siguranță.
 • Deși produsul este conceput pentru folosire în condiții dificile de șantier, trebuie să îl manevrați cu precauție, similar cu alte produse optice și electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Respectați temperaturile de funcționare și de depozitare indicate.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

 • În cazul unei deschideri improprii a produsului, sunt posibile scăpări de radiaţie laser care depăşesc clasa 1. Dispuneţi repararea produsului numai de către centrul de service Hilti .
 • Nu îndreptaţi niciodată produsul spre soare sau spre alte surse de lumină puternică.
 • Nu îndreptaţi laserul spre alte persoane şi nici spre pielea neprotejată de la distanţă scurtă.
 • Deconectaţi produsul când nu îl utilizaţi.
 • Nu utilizaţi produsul într-un mediu cu lumină foarte intensă. Fasciculul laser trebuie să rămână vizibil. După caz, întunecaţi sau umbriţi zona de lucru.
 • După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia produsului.
 • Păstraţi fereastra de ieşire pentru laser în stare curată, pentru a evita măsurările eronate.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi produsul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca produsul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să fie perturbate.

Manevrarea și folosirea cu precauție a bateriilor

 • Scoateți bateriile din produs, când nu îl folosiți un timp mai îndelungat. Bateriile se pot coroda în cazul unei depozitări mai îndelungate și se pot descărca de la sine.
 • Asigurați-vă că bateriile nu ajung în mâinile copiilor.
 • Nu formați niciodată ansambluri mixte din baterii noi și baterii deteriorate. Înlocuiți întotdeauna toate bateriile concomitent. Nu utilizați baterii produse de fabricanți diferiți sau cu diferite indicative de model.
 • Nu puneți în funcțiune baterii deteriorate.
 • Utilizați pentru acest produs numai tipul de baterie prevăzut. Folosirea altor baterii poate duce la accidentări și poate provoca pericol de incendiu.
 • Acordați atenție polarității corecte la schimbarea bateriilor. Pericol de explozie.
 • Nu supraîncălziți bateriile și nu le expuneți la foc. Bateriile pot exploda și pot emana substanțe toxice.
 • Nu reîncărcați bateriile.
 • Nu lipiți metalic bateriile în produs.
 • Nu descărcați bateriile prin scurtcircuitare. Bateriile își pot pierde etanșeitatea, pot exploda, se pot aprinde și pot vătăma persoane.
 • Nu deteriorați bateriile și nu le dezmembrați. Bateriile își pot pierde etanșeitatea, pot exploda, se pot aprinde și pot vătăma persoane.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Fereastra de ieşire pentru laser
 2. Inel de reglare
 3. Tasta de pornire/oprire
 4. Tastă pentru deblocare
 5. Şurub de fixare
 6. Suport de susţinere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un laser. El este destinat exclusiv utilizării cu aparatul de implantare cu acumulator BX 3 . Dacă laserul este montat pe suportul aferent BX‑SH B3 (01) şi este reglată o anumită distanţă, laserul permite o determinare rapidă a poziţiei exacte la care urmează să fie implantat următorul element de fixare.

Produsul este destinat utilizării în spaţii interioare.

Setul de livrare

Laser, 3x baterii AA (nu sunt disponibile în toate ţările), manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Afişaj "Starea de încărcare a bateriei scăzută"

Dacă starea de încărcare a bateriei scade sub 10%, dioda laserului se aprinde intermitent după un anumit model:
Momentul apariţiei
Semnal luminos
La conectare
5× aprindere intermitentă
În timpul funcţionării
5× aprindere intermitentă (la fiecare 5 minute)

Date tehnice

Raze proiectate
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Precizia (Când aparatul de implantare nu este presat)
-15% ... +5%
Clasa laser
1
Deconectare automată
≈ 6 min
Durata de funcţionare
La +20°C (+68°F): 15 h (tipic)
Alimentarea electrică
3× baterie AA (1,5 V)
Domeniul de tensiune
2,7 V … 5 V
Putere de ieșire medie maximă (p)
≤ 600 mW
Greutate inclusiv bateriile
266 g
(9,38 oz)
Greutate cu suport și inclusiv baterii
354 g
(12,49 oz)
Dimensiuni laser (lungimea × lăţimea × înălţimea)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Dimensiuni suport (lungimea × lăţimea × înălţimea)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Umiditatea maximă a aerului fără condensare
85%
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Temperatura de depozitare
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Prima punere în funcţiune

Aparatul BX-S se livrează cu bateriile deja introduse (nu sunt disponibile în toate ţările). Pentru punerea în exploatare, trebuie să înlăturaţi întâi folia izolatorului cu care sunt protejate bateriile înainte de o descărcare prematură.
 1. Deschideţi capacul compartimentului bateriilor.
 2. îndepărtaţi folia izolatorului.
 3. Aşezaţi capacul cu ciocurile mai întâi pe locaşul bateriilor şi închideţi-l. Capacul se fixează în poziţie cu un zgomot perceptibil.

Schimbarea bateriilor

Image alternative
 1. Deschideţi capacul compartimentului bateriilor.
 2. Introduceţi cele trei baterii AA în locaşul bateriilor.
  • Acordaţi atenţie polarităţii corecte.
 3. Aşezaţi capacul cu ciocurile mai întâi pe locaşul bateriilor şi închideţi-l. Capacul se fixează în poziţie cu un zgomot perceptibil.

Montarea suportului

AVERTISMENT
Pericol de vătămare cauzat prin strângere la montajul suportului!
 • La montajul suportului, purtaţi o apărătoare pentru mâini adecvată.
Image alternative
 1. Deschideţi şurubul de fixare.
 2. Aşezaţi suportul în jurul aparatului de implantare.
 3. Strângeţi ferm şurubul de fixare.
 4. Verificaţi montarea corectă.
  • Fantele din suport trebuie să corespundă exact cu fantele de ventilare ale aparatului de implantare.

Montarea / demontarea laserului

Image alternative
 1. Montaţi suportul.
 2. Aşezaţi laserul cu ciocul de fixare din faţă pe suport.
 3. Apăsaţi apoi laserul cu ciocul de fixare din spate pe suport, până când acestea se fixează cu un zgomot specific de clic.
 4. Verificaţi ca cele două ciocuri de fixare ale laserului să fie fixate în siguranţă pe suport.
 5. Pentru demontare, apăsaţi tasta pentru deblocare pe laser şi desprindeţi-l de pe suport.

Utilizarea laserului

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de radiaţia laser! Radiaţia laser emergentă poate scăpa necontrolat.
 • Nu utilizaţi produsul dacă o lentilă sau fereastra de ieşire pentru laser este spartă sau dacă laserul are un aspect neobişnuit (zone prea luminoase sau prea întunecate, arcul laser întrerupt etc.).
AVERTISMENT
Pericol provocat de utilizarea improprie! Rezultatele denaturate ale măsurării pot duce la implantarea greşită a elementelor de fixare.
 • Produsul este un mijloc ajutător şi nu înlocuieşte niciun instrument de măsurare. El se pretează numai pentru măsurarea aproximativă şi nu poate furniza valori de măsurare exacte. La utilizare, aveţi în vedere toleranţele de măsurare apărute.
 • Utilizaţi laserul BX‑S exclusiv cu suportul aferent BX‑SH B3 pe un aparat de implantare Hilti din seria de produse BX 3.
 • Utilizarea aparatului de implantare este permisă numai cu piciorul de reazem al magaziei de alimentare şi trebuie să fie aşezat perfect perpendicular.
 • Utilizaţi laserul numai pe suprafeţe cât mai plane posibil.
Image alternative
 1. Apăsaţi tasta de pornire/oprire pentru a conecta laserul.
  Laserul se deconectează automat dacă timp de 6 minute nu a fost implantat niciun element de fixare.
 2. Reglaţi distanţa dorită la roata de selectare.
 3. Implantaţi un element de fixare (vezi instrucţiunile aparatului de implantare).
 4. Aşezaţi aparatul de implantare pentru următorul element de fixare pe materialul de bază, astfel încât arcul laser să fie situat perfect central peste elementul de fixare implantat în prealabil.
  Raza corectă este afişată numai când aparatul de implantare nu este presat.
 5. Implantaţi următorul element de fixare.
 6. Repetaţi paşii 3 până la 5, până când nu mai doriţi să implantaţi alte elemente de fixare.
 7. Apăsaţi tasta de pornire/oprire, pentru a deconecta laserul.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Suflaţi praful de pe fereastra de ieşire pentru laser. Nu atingeţi fereastra de ieşire pentru laser cu degetele.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Verificarea preciziei

 1. Marcaţi un punct (o cruce) pe o suprafaţă plană.
 2. Montaţi laserul corect pe aparatul de implantare.
 3. Aşezaţi aparatul de implantare cu gura de lansare pe centrul cruciuliţei marcate.
 4. Porniţi laserul şi reglaţi-l pe 300 mm.
 5. În dreapta, stânga şi deasupra marcajului de ieşire, realizaţi încă trei marcaje pe cercul laser proiectat.
 6. Deconectaţi laserul şi aşezaţi aparatul de implantare de-o parte.
 7. Măsuraţi acum distanţele dintre marcajul de ieşire şi cele trei marcaje noi.
  • Abaterea fiecărui punct nu trebuie să fie mai mare de -15% până la +5% din 300 mm.
  • Dacă abaterea este mai mare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 8. Repetaţi paşii 4 până la 7 pentru toate celelalte raze (400 mm, 500 mm, 600 mm şi 800 mm).

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul prezintă deteriorări.
Depozitarea
 • Depozitaţi produsul şi bateriile în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu depozitaţi niciodată produsul şi bateriile în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi bateriile în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după acesta, dacă produsul prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Laserul nu funcţionează.
Bateriile sunt descărcate.
Bateriile sunt introduse greşit.
Folia izolatorului neînlăturată înainte de prima utilizare.
Temperatura în afara domeniului admisibil.
 • Aduceţi produsul lent în domeniul admisibil al temperaturii de lucru.
Tasta de pornire/oprire sau laserul defect.
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Rezultate greşite ale măsurării
Murdărie sau corpuri străine între suport şi aparatul de implantare sau între suport şi laser
 • Curăţaţi aparatul de implantare, suportul şi adaptorul de preluare al laserului.
Suportul montat greşit pe aparatul de implantare sau laserul montat greşit pe suport
 • Demontaţi suportul şi laserul şi montaţi corect cele două produse.
Dioda laserului defectă sau dereglată de o lovitură
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Aparatul de implantare nu este aşezat perpendicular pe suprafaţă.
 • Aşezaţi aparatul de implantare perfect perpendicular pe suprafaţă. Utilizaţi piciorul de reazem al magaziei de alimentare.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Pericol de evacuare improprie ca deşeu.
 • În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente: la arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane. Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic. În cazul evacuării neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor persoane, precum şi poluări ale mediului.
 • Evacuaţi bateriile ca deşeuri în conformitate cu prescripţiile naţionale.
Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Image alternative
 • Nu aruncaţi aparatele de măsură în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .