Limba

SC 30WR-22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Curent continuu
Image alternative Rotaţii pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Pânză de ferăstrău
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Simboluri suplimentare la produsele cu alimentare de la acumulatori

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Semne de obligativitate

Următoarele semne de obligativitate sunt utilizate la produs:
Image alternative Folosiţi ochelari de protecţie

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău circular
  SC 30WR-22
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate ferăstraiele

Procedeul de tăiere cu ferăstrăul
 • Image alternative PERICOL: Nu aduceţi mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului şi la pânza de ferăstrău. Ţineţi de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate de pânza de ferăstrău.
 • Nu duceţi mâinile sub piesa care se prelucrează. Capota de protecţie nu vă poate oferi protecţie faţă de pânza de ferăstrău sub piesa care se prelucrează.
 • Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei care se prelucrează. Sub piesa care se prelucrează, trebuie să fie vizibilă o zonă mai mică decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 • Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil. Este important ca piesa care se prelucrează să fie bine fixată, pentru a minimiza pericolul de contact cu corpul, înţepenirea pânzei de ferăstrău sau pierderea controlului.
 • Cuprindeţi scula numai electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor , când executaţi lucrări la care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutări.
 • La tăierea pe lungime, utilizaţi întotdeauna un opritor sau un ghidaj după muchii. Acestea îmbunătăţesc precizia de tăiere şi reduc posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se înţepenească.
 • Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău cu mărimea corectă şi cu orificiul de preluare potrivit (de ex. în formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se potrivesc la piesele de montaj ale ferăstrăului rulează excentric şi duc la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi niciodată şaibe-suport sau şuruburi deteriorate sau greşite pentru pânza de ferăstrău. Şaibele-suport şi şuruburile pentru pânza de ferăstrău au fost construite special pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru optimizarea randamentului şi securităţii în funcţionare.
Reculul - cauze şi instrucţiuni corespunzătoare de protecţie a muncii
 • Un recul este reacţia bruscă provocată de agăţarea, înţepenirea sau alinierea greşită a pânzelor de ferăstrău, evenimente care duc la ridicarea necontrolată a ferăstrăului şi la mişcarea acestuia în sensul ieşirii din piesa care se prelucrează pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău se agaţă sau se înţepeneşte în fanta tăiată care se închide, ea se blochează şi forţa motorului aruncă ferăstrăul înapoi pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău este răsucită în fanta de tăiere sau este orientată greşit, dinţii marginii din spate a pânzei de ferăstrău se pot agăţa în suprafaţa piesei care se prelucrează, ceea ce produce o mişcare a pânzei de ferăstrău afară din fanta tăiată şi saltul înapoi al ferăstrăului pe direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm ferăstrăul cu ambele mâini şi aduceţi braţele într-o poziţie în care puteţi capta forţele de recul. Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău şi nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul circular poate sări pe direcţie înapoi, însă operatorul poate stăpâni forţele de recul prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi ferăstrăul şi ţineţi-l în materialul de lucru, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageţi spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mişcă; în caz contrar este posibil un recul. Determinaţi şi eliminaţi cauza înţepenirii pânzei de ferăstrău.
 • Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centraţi pânza de ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii ferăstrăului nu s-au agăţat în piesa care se prelucrează. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită, ea se poate mişca în sensul ieşirii din piesa de prelucrat sau poate provoca un recul când ferăstrăul este repornit.
 • Sprijiniţi plăcile mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită pânzei de ferăstrău înţepenită. Plăcile mari se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie să fie sprijinite pe ambele laturi, atât în apropierea fantei tăiate, cât şi la muchie.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau orientaţi greşit produc o fricţiune ridicată, înţepenirea pânzei de ferăstrău şi recul, datorită fantei tăiate prea îngustă.
 • Înainte de tăierea cu ferăstrăul, fixaţi bine reglajele pentru adâncimea de tăiere şi unghiul de tăiere. Dacă modificaţi reglajele pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de ferăstrău se poate înţepeni şi poate apărea recul.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operaţia de tăiere şi poate provoca un recul.
Funcţia capotei inferioare de protecţie
 • Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota inferioară de protecţie. Nu utilizaţi ferăstrăul când capota inferioară de protecţie nu permite mişcarea liberă şi nu se închide imediat. NU strângeţi sau legaţi niciodată capota inferioară de protecţie în poziţie deschisă. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota inferioară de protecţie se poate îndoi. Deschideţi capota de protecţie cu pârghia de retractare, asiguraţi-vă că aceasta se mişcă liber şi, la toate unghiurile şi adâncimile de tăiere, nu atinge nici pânza de ferăstrău, nici alte piese.
 • Verificaţi funcţionarea arcului pentru capota inferioară de protecţie. Încredinţaţi ferăstrăul pentru o lucrare de întreţinere înainte de folosire, în cazul când capota inferioară de protecţie şi arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material aşchiat cauzează întârziere în funcţionarea capotei inferioare de protecţie.
 • Deschideţi cu mâna capota inferioară de protecţie numai în cazul operaţiilor speciale de tăiere, cum ar fi „tăierile îngropate şi în unghi“. Deschideţi capota inferioară de protecţie cu pârghia de retractare şi eliberaţi-o, imediat ce pânza de ferăstrău pătrunde în piesa care se prelucrează. La toate celelalte lucrări de tăiere cu ferăstrăul, capota inferioară de protecţie trebuie să lucreze automat.
 • Nu depuneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota inferioară de protecţie. O pânză de ferăstrău neprotejată şi aflată în mişcare inerţială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere şi taie obiectele care îi stau în cale. Acordaţi atenţie în aceste caz intervalului de post-funcţionare a ferăstrăului.
Funcţia capotei de protecţie
 • Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota de protecţie. Nu utilizaţi ferăstrăul când capota de protecţie nu permite mişcarea liberă şi nu se închide imediat. Nu strângeţi sau legaţi niciodată ferm capota de protecţie; acest lucru ar face ca pânza de ferăstrău să fie neprotejată. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota de protecţie se poate îndoi. Asiguraţi-vă de mişcarea liberă a capotei de protecţie şi de faptul că aceasta nu atinge nici pânza de ferăstrău şi nici alte piese, la toate unghiurile şi adâncimile de tăiere.
 • Verificaţi starea şi funcţionarea arcului pentru capota de protecţie. Încredinţaţi ferăstrăul pentru o lucrare de întreţinere înainte de folosire, în cazul când capota de protecţie şi arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material aşchiat cauzează întârziere în funcţionarea capotei inferioare de protecţie.
 • La „tăierea îngropată“ care nu este executată perpendicular, asiguraţi placa de bază a ferăstrăului împotriva deplasării laterale. O deplasare laterală poate duce la înţepenirea pânzei de ferăstrău şi, implicit, la un recul.
 • Nu depuneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota de protecţie. O pânză de ferăstrău neprotejată şi aflată în mişcare inerţială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere şi taie obiectele care îi stau în cale. Acordaţi atenţie în aceste caz intervalului de post-funcţionare a ferăstrăului.
Funcţia penei de despicat
 • Utilizaţi pânza de ferăstrău potrivită pentru pana de despicat. Pentru ca pana de despicat să acţioneze, discul-suport al pânzei de ferăstrău trebuie să fie mai subţire decât pana de despicat şi lăţimea dinţilor trebuie să fie mai mare decât grosimea penei de despicat.
 • Ajustaţi pana de despicat conform descrierii din instrucţiunile de exploatare. Valorile eronate pentru grosime, poziţie şi orientare pot constitui motivul pentru care pana de despicat nu poate împiedica eficient un recul.
 • Utilizaţi întotdeauna pana de despicat, în afară de tăierile îngropate. Montaţi din nou pana de despicat după tăierea îngropată. Pana de despicat deranjează la tăierile îngropate şi poate provoca un recul.
 • Pentru ca pana de despicat să poată avea efect, ea trebuie să se afle în fanta tăiată. În cazul tăierilor scurte, pana de despicat nu are efect la împiedicarea unui recul.
 • Nu exploataţi ferăstrăul dacă pana de despicat este îndoită. Încă de la cea mai mică avarie, închiderea capotei de protecţie poate fi încetinită.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Ţineţi întotdeauna ferm aparatul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Dacă aparatul este utilizat fără sistem de aspirare a prafului, trebuie să utilizaţi o mască uşoară de protecţie respiratorie pe parcursul lucrărilor care produc praf.
 • Utilizaţi aparatul numai cu dispozitivele de protecţie aferente.
 • Faceţi pauze de lucru, exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Aparatul nu este destinat persoanelor cu o constituţie slabă şi fără efectuarea unui instructaj.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • Conectaţi produsul numai când sunteţi la postul de lucru.
 • Înlăturaţi acumulatorul la depozitarea şi transportul aparatului.
 • Nu lucraţi cu produsul deasupra capului.
 • Nu frânaţi produsul prin contraapăsare laterală pe pânza de ferăstrău.
 • Pe calea de tăiere nu trebuie să existe obstacole. Nu tăiaţi în şuruburi, cuie etc.
 • Nu atingeţi flanşa de prindere şi şurubul de tensionare când aparatul este în funcţiune.
 • Nu apăsaţi niciodată butonul pentru blocarea arborelui principal, când pânza de ferăstrău se roteşte.
 • Nu îndreptaţi aparatul spre persoane.
 • Adaptaţi forţa de avans la pânza de ferăstrău şi la materialul care se prelucrează, astfel încât pânza de ferăstrău să nu se blocheze şi să provoace un recul.
 • Evitaţi supraîncălzirea vârfurilor de la dinţii ferăstrăului.
 • La tăierea cu ferăstrăul a plasticului se va evita topirea materialului plastic.
 • Praful format în lucrările de şlefuire, şmirgheluire, tăiere şi găurire poate conţine substanţe chimice periculoase. Câteva exemple sunt: Plumb sau vopsele pe bază de plumb; Cărămidă, beton şi alte produse de zidărie, piatră naturală şi alte produse care conţin siliciu; Anumite tipuri de lemn, cum sunt stejarul, fagul şi lemnul tratat chimic; Azbest sau materiale care conţin azbest. Determinaţi expunerea operatorului şi persoanelor din preajmă prin clasa de periculozitate a materialelor la care se lucrează. Întreprindeţi măsurile necesare pentru a menţine valorile de expunerea la un nivel sigur, ca de ex. utilizarea unui sistem de colectare a prafului sau purtarea unei măşti de protecţie respiratorie adecvate. Din măsurile generale pentru diminuarea expunerii fac parte:
 • Lucrul într-un spaţiu bine aerisit,
 • Evitarea contactului îndelungat cu praful,
 • Devierea prafului din zona feţei şi corpului,
 • Purtarea îmbrăcăminţii de protecţie şi spălarea zonelor expuse cu apă şi săpun.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
 • Utilizaţi dispozitivele de prindere sau o altă metodă practică pentru a asigura piesa şi a o ţine într-o poziţie stabilă. Ţinerea piesei cu mâna sau cu corpul duce la instabilitate şi poate provoca pierderea controlului. Nu permiteţi unor terţe persoane să ţină piesa în poziţie.
 • Nu priviţi direct în elementul de iluminat (LED) al produsului şi nu iluminaţi în faţă alte persoane. Apare pericol de orbire.
 • Conectaţi siguranţa împotriva conectării înainte de a depozita sau transporta ferăstrăul. Acest lucru împiedică pornirea involuntară a produsului.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru şi/ sau sculelor. Controlaţi înainte de începerea lucrului dacă accesoriul montat este fixat în siguranţă.
Securitatea electrică
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale. Piesele metalice aflate în contact exterior cu aparatul se pot afla sub tensiune în cazul în care, spre exemplu, aţi deteriorat din greşeală un conductor electric. Acest lucru reprezintă un pericol serios de electrocutare.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Pentru a împiedica o deteriorare a produsului, suspendaţi produsul de cârligul pentru schelă numai într-un loc sigur. Înălţimea maximă de depozitare este de 50 cm/20 in. Asiguraţi-vă că produsul este agăţat în siguranţă de cârligul pentru schelă.
 • Apropiaţi ferăstrăul circular manual numai în stare conectată de piesa care se prelucrează.
 • Pe calea de tăiere nu trebuie să se afle obstacole sus şi jos. Nu tăiaţi în şuruburi, cuie sau obiecte similare.
 • Pentru materialul de bază de tăiat, utilizaţi întotdeauna pânza de ferăstrău aferentă.
 • Utilizaţi exclusiv pânzele de ferăstrău recomandate de Hilti , care corespund normei EN 847-1.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Utilizaţi acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresaţi-vă centrului de service Hilti sau citiţi documentul "Indicaţii referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveţi în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea şi utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiţi indicaţiile referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiţi prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Blocarea arborelui principal
 2. Mânerul suplimentar
 3. Cârlig pentru schelă (opţional)
 4. Siguranţă împotriva conectării
 5. Mâner principal
 6. Comutator de pornire/ oprire
 7. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 8. Acumulator
 9. Pârghie de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere
 10. Lumină cu LED pentru tăietură
 11. Pârghie de strângere pentru opritorul paralel
 12. Reglaj preliminar element de poziţionare rotativ pentru unghiul de tăiere (22,5°, 45°, 50°)
 13. Scală pentru reglarea adâncimii de tăiere
 14. Capotă de protecţie
 15. Săgeată indicatoare a sensului de rotaţie
 16. Arbore de acţionare
 17. Flanşă de preluare
 18. Flanşă de prindere
 19. Şurub de strângere
 20. Placă de bază
 21. Manetă de comandă pentru capota inferioară de protecţie
 22. Ştuţ de racord pentru sistemul de aspirare a aşchiilor
 23. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 24. Indicator de stare acumulator

Vedere generală: corecţia unghiului de tăiere

Image alternative
 1. Scală pentru reglajul unghiului de tăiere
 2. Pârghie de strângere pentru opritorul paralel
 3. Pârghie de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere
 4. Reglaj preliminar element de poziţionare rotativ pentru unghiul de tăiere (22,5°, 45°, 50°)
 5. Marcaje de tăiere (0°, 45°)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău circular cu alimentare de la acumulatori. El este destinat lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul în lemn sau materiale asemănătoare lemnului, în material plastic, în gips-carton, panouri din fibro-gips şi materiale compozite.

Ferăstrăul circular manual este echipat cu un ştuţ de racord pentru un desprăfuitor opţional, care este configurat pentru furtunurile de aspiratoare uzuale. Pentru a îmbina furtunul desprăfuitorului cu ferăstrăul, poate fi necesar un adaptor potrivit.
 • Utilizaţi exclusiv pânze de ferăstrău avizat pentru produs, care corespund indicaţiilor din datele tehnice (de ex. diametru, turaţie, grosime, material etc...). Nu sunt admisibile discurile abrazive şi de tăiere, precum şi pânzele de ferăstrău din oţeluri rapide înalt aliate (HSS).
 • Tăiaţi numai piese plane care oferă o suprafaţă de aşezare suficient de mare pentru placa de bază.
 • Nu este permisă tăierea cu acest produs a metalelor, substanţelor care conţin metale, substanţelor minerale, cărămizii şi substanţelor cu conţinut de cuarţ.
Image alternative
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22. Hilti recomandă pentru acest produs utilizarea acumulatorilor indicaţi în acest tabel.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare Hilti din seriile de tip menţionate.

Setul de livrare

Ferăstrău circular, pânză de ferăstrău, opritor paralel, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Accesorii

Şină de ghidare.

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Date tehnice


SC 30WR-22
Greutate conform EPTA Procedure 01 fără acumulator
3,7 kg
Tensiunea nominală
21,6 V
Diametrul pânzei de ferăstrău
190 mm
Grosimea discului suport pentru dinţi
0,7 mm …1,5 mm
Turaţia nominală de mers în gol
4.700 rot/min
Colţar de tăiere pentru îmbinări de colţ
0° …50°
Adâncimea maximă de tăiere

70 mm
45°
51 mm
50°
45 mm
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ …45 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Datele privind zgomotul
Nivelul tipic al puterii acustice, evaluat după curba de filtrare A
102 dB
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
91 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul menţionat al presiunii acustice
3 dB
Valori referitoare la vibraţii
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăiere cu ferăstrăul în lemn, (ah, W)
B 22‑85
2,9 m/s²
B 22‑170
3 m/s²
Insecuritatea (K)
B 22‑85
1,5 m/s²
B 22‑170
1,5 m/s²

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Montarea pânzei de ferăstrău

Asiguraţi-vă că pânza de ferăstrău care se montează în aparat corespunde cerinţelor tehnice şi este bine ascuţită. O pânză de ferăstrău ascuţită este condiţia necesară pentru o tăiere impecabilă cu ferăstrăul.
Image alternative
 1. Curăţaţi flanşa de preluare şi flanşa de prindere.
 2. Introduceţi flanşa de preluare pe arborele de acţionare, cu orientare corectă.
 3. Deschideţi capota inferioară de protecţie.
 4. Introduceţi pânza de ferăstrău nouă.
  Acordaţi atenţie săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie indicat pe pânza de ferăstrău şi pe produs. Acestea trebuie să coincidă.
 5. Introduceţi flanşa de prindere exterioară cu orientare corectă.
 6. Înşurubaţi şurubul de tensionare.
 7. Aşezaţi cheia imbus pe şurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău.
 8. Apăsaţi şi ţineţi apăsată piedica de blocare a arborelui principal.
 9. Strângeţi ferm şurubul de tensionare cu cheia imbus.
 10. Verificaţi aşezarea corectă a pânzei de ferăstrău.
 11. Introduceţi cheia imbus în gaură prevăzută în acest scop.

Demontarea pânzei de ferăstrău

ATENŢIONARE
Pericol de arsuri şi de tăiere la pânza de ferăstrău, şurubul de tensionare şi flanşa de tensionare Urmările pot consta în arsuri şi vătămări prin tăiere.
 • Folosiţi mănuşi de protecţie pentru schimbarea accesoriilor de lucru.
Image alternative
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată piedica de blocare a arborelui principal.
 2. Desfaceţi şurubul de tensionare cu cheia imbus.
 3. Îndepărtaţi şurubul de tensionare şi flanşa de tensionare.
 4. Deschideţi capota inferioară de protecţie şi îndepărtaţi pânza de ferăstrău.
  Dacă este necesar, flanşa de preluare poate fi detaşată pentru curăţare.

Reglarea adâncimii de tăiere

Pentru optimizarea condiţiilor de tăiere, adâncimea de tăiere reglată trebuie aleasă întotdeauna cu 5-10 mm mai mare decât grosimea materialului de tăiere cu ferăstrăul.
Image alternative
 1. Desfaceţi pârghia de strângere.
 2. Reglaţi adâncimea de tăiere.
 3. Strângeţi ferm pârghia de strângere.

Reglarea unghiului de tăiere

Unghiul de tăiere maxim este de 50° şi poate fi reglat preliminar cu elementul de poziţionare rotativ la 45° sau 22,5°. Puteţi opera cu elementul de poziţionare rotativ numai dacă placa de bază este pe un unghi de tăiere de 0°.
Image alternative
 1. După caz, reglaţi cu elementul de poziţionare rotativ un unghi de 45° sau 22,5°.
 2. Desfaceţi pârghia de strângere.
 3. Reglaţi unghiul de tăiere.
 4. Strângeţi ferm pârghia de strângere.

Montarea opritorului paralel

Cu opritorul paralel puteţi realiza tăieturi exacte cu ferăstrăul de-a lungul unei muchii a piesei, de ex. şipci cu dimensiuni identice.
Opritorul paralel poate fi montat pe ambele părţi ale plăcii de bază. Opritorul paralel cu două braţe poate fi montat numai la placa de bază mare.
Image alternative
 1. Împingeţi opritorul paralel în dispozitivul de ghidare.
 2. Reglaţi lăţimea de tăiere.
 3. Strângeţi ferm şurubul de prindere.

Montarea adaptorului pentru şina de ghidare

Dacă utilizaţi o şina de ghidare Hilti , ferăstraiele trebuie să fie echipate cu o placă de bază mică cu un adaptor pentru şina de ghidare (accesoriu).
Image alternative
 1. Demontaţi, după caz, opritorul paralel.
 2. Agăţaţi placa de bază în pragurile de susţinere din spate ale adaptorului pentru şina de ghidare.
 3. Fixaţi placa de bază în opritorul frontal al adaptorului pentru şina de ghidare.
  Pentru demontarea adaptorului pentru şina de ghidare, acţionaţi opritorul frontal (A) şi îndepărtaţi adaptorul pentru şina de ghidare.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Conectarea sau deconectarea

Conectarea
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată siguranţa împotriva conectării şi acţionaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  • Puteţi elibera siguranţa împotriva conectării imediat ce ţineţi apăsat comutatorul de pornire/ oprire.
Deconectarea
 1. Eliberaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  • Siguranţa împotriva conectării sare automat în poziţia de blocare.

Tăierea cu ferăstrăul după trasare

La placa de bază se află indicator de trasare pentru executarea de tăieri drepte (0°) A şi tăieri în unghi (45°) B . Marginea trasării corespunde părţii interioare a pânzei de ferăstrău.
Tăiaţi numai piese plane care oferă o suprafaţă de aşezare suficient de mare pentru placa de bază.
Image alternative
 1. Poziţionaţi piesa care se prelucrează astfel încât pânza de ferăstrău să poată rula liber pe sub piesă.
 2. Asiguraţi piesa care se prelucrează împotriva deplasării.
 3. Aşezaţi ferăstrăul cu placa de bază pe piesa care se prelucrează.
  • Pânza de ferăstrău nu are niciun contact cu piesa care se prelucrează.
 4. Conectaţi produsul.
 5. Conduceţi ferăstrăul de-a lungul trasajului cu un ritm de lucru adecvat prin piesa care se prelucrează.

Tăierea cu ferăstrăul folosind şina de ghidare

Tăieri pe lungime (unghiul de tăiere 0°)

La tăierea cu ferăstrăul cu placă de bază mai mică, utilizaţi adaptorul pentru şina de ghidare.
Image alternative
 1. Fixaţi şina de ghidare cu 2 menghine de mână.
 2. Aşezaţi ferăstrăul cu marcajul canelurii pe pragul şinei de ghidare.
 3. Conectaţi produsul.
 4. Conduceţi ferăstrăul de-a lungul şinei de ghidare prin piesa care se prelucrează.

Tăieri oblice (unghiul de tăiere 1° până la 50°)

La tăierea cu ferăstrăul cu placă de bază mai mică, utilizaţi adaptorul pentru şina de ghidare.
Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de coliziune în timpul tăierii oblice! Coliziuni ale pânzei de ferăstrău cu şina de ghidare.
 • Aşezaţi ferăstrăul cu canelura potrivită pe pragul şinei de ghidare. În caz contrar, au loc coliziuni ale pânzei de ferăstrău cu şina de ghidare.
 1. Fixaţi şina de ghidare cu 2 menghine de mână.
 2. Reglaţi unghiul de tăiere pentru tăieri de îmbinare pe colţ.
 3. Aşezaţi ferăstrăul cu marcajul canelurii 1°‑50° pe pragul şinei de ghidare.
 4. Conectaţi produsul.
 5. Conduceţi ferăstrăul de-a lungul şinei de ghidare prin piesa care se prelucrează.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Dacă există, curăţaţi cu precauţie fantele de aerisire, folosind o perie uscată şi moale.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizaţi niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Evitaţi expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneţi niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 • Păstraţi acumulatorul fără urme de ulei şi unsoare de altă provenienţă. Nu permiteţi ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o perie uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeţi contactele acumulatorului şi nu îndepărtaţi unsoarea aplicată din fabricaţie de pe contacte.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Curăţarea dispozitivului de protecţie

 1. Pentru curăţarea dispozitivului de protecţie, înlăturaţi pânza de ferăstrău.
 2. Curăţaţi dispozitivele de protecţie cu precauţie, folosind o perie uscată.
 3. Înlăturaţi depunerile şi materialul aşchiat din interiorul dispozitivelor de protecţie cu o sculă adecvată.
 4. Montaţi pânza de ferăstrău.

Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere

Controlaţi după lucrările de îngrijire şi întreţinere dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi dacă funcţionează fără defecţiuni.
 • Pentru controlul capotei inferioare de protecţie, deschideţi-o complet prin acţionarea manetei de comandă.
  • După eliberarea manetei de comandă, capota inferioară de protecţie trebuie să fie închisă rapid şi complet.

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul oricăror avarii, acordaţi atenţie indicatorului de stare al acumulatorului. Vezi capitolul Indicaţiile acumulatorului Li-Ion .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
LED-urile acumulatorului nu indică nimic
Acumulator defect
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Comutatorul de pornire/ oprire nu poate fi apăsat, respectiv este blocat.
Nicio defecţiune (funcţia de siguranţă).
 • Apăsaţi siguranţa împotriva conectării.
Turaţia scade brusc şi puternic.
Acumulatorul descărcat.
Forţa de avans prea mare.
 • Reduceţi forţa de avans şi conectaţi produsul din nou.
Materialul aşchiat nu este îndepărtat prin transport şi cade pe placa de bază.
Canalul pentru aşchii înfundat.
Acumulatorul se goleşte mai repede decât în mod obişnuit.
Starea acumulatorului nu este optimă.
 • Înlocuiţi acumulatorul.
Produsul nu reporneşte de la sine după blocarea pânzei de ferăstrău.
Protecţia la suprasarcină reacţionează.
 • Apăsaţi din nou siguranţa împotriva conectării şi comutatorul de pornire/ oprire.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi fixaţi acumulatorul. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti dacă problema persistă.
Dezvoltare puternică de căldură în produs sau acumulator
Defect electric.
 • Deconectaţi produsul imediat. Extrageţi acumulatorul şi examinaţi-l. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Produsul este suprasolicitat (limita de aplicabilitate depăşită).
 • Alegeţi un produs adecvat pentru aplicaţia de lucru.
Produsul vibrează puternic
Pânza de ferăstrău montată greşit

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.