Limba

AG 6D-22-125

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Utilizați apărătoarea pentru ochi
Image alternative Lucrați întotdeauna cu ambele mâini.
Image alternative Pentru lucrările de debitare nu lucrați cu capota standard.
Image alternative Turația nominală de mers în gol
Image alternative Rotații pe minut
Image alternative Rotații pe minut
Image alternative Diametru
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS și Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiți niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsați acumulatorul să cadă. Nu utilizați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Polizor unghiular cu acumulator
  AG 6D-22-125
  Generația
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucțiuni de protecție a muncii pentru toate lucrările

Instrucțiuni comune de protecție a muncii pentru șlefuire, șlefuire cu șmirghel, lucrul cu perii de sârmă și debitare cu discuri abrazive:
 • Această sculă electrică se utilizează ca șlefuitor, șlefuitor cu șmirghel, perie de sârmă, tăietor de găuri și mașină de tăiat cu disc abraziv. Acordați atenție tuturor indicațiilor de protecție a muncii, instrucțiunilor, desenelor și datelor pe care le primiți împreună cu produsul. Dacă nu respectați instrucțiunile care urmează, vă expuneți pericolelor de electrocutare, foc și/sau accidentări grave.
 • Nu este permis ca această sculă electrică să fie utilizată pentru polizare. Aplicațiile de lucru pentru care această sculă electrică nu este prevăzută pot provoca pericole și accidentări.
 • Nu efectuați la această sculă electrică modificări constructive, astfel încât ea să funcționeze într-un alt fel care nu este conceput de producătorul sculei și nu este specificat. O asemenea modificare constructivă poate duce la pierderea controlului și poate provoca vătămări grave de persoane.
 • Nu utilizați accesorii care nu au fost dezvoltate și avizate special de producător pentru această sculă electrică. Simplul motiv că puteți fixa accesoriul la scula electrică nu garantează o utilizare în siguranță.
 • Turația admisă a dispozitivului de lucru trebuie să fie cel puțin la fel de înaltă ca și turația maximă indicată pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai rapid decât este admis se pot sparge și pot fi aruncate.
 • Diametrul exterior și grosimea dispozitivului de lucru trebuie să corespundă indicațiilor dimensionale ale sculei electrice. Dispozitivele de lucru dimensionate greșit nu pot fi ecranate sau controlate suficient.
 • Dispozitivele de lucru cu adaptor filetat trebuie să se potrivească perfect pe filetul arborelui port-accesoriu. La dispozitivele de lucru care se montează cu flanșă, diametrul găurii dispozitivului de lucru trebuie să se potrivească cu diametrul de preluare al flanșei. Dispozitivele de lucru care nu se fixează perfect pe scula electrică se rotesc neuniform, vibrează foarte intens și pot duce la pierderea controlului.
 • Nu utilizați dispozitive de lucru deteriorate. Controlați înainte de fiecare utilizare eventualele formări de așchii sau fisuri la dispozitivele de lucru cum ar fi discurile abrazive, eventualele fisuri sau uzura puternică prin fricțiune sau folosire la talerele de șlefuit, eventualele fire desprinse sau rupte la periile de sârmă. Dacă scula electrică sau dispozitivul de lucru cade accidental, verificați dacă acesta s-a deteriorat sau utilizați un dispozitiv de lucru nedeteriorat. Dacă ați controlat și introdus dispozitivul de lucru, nu stați și nu permiteți staționarea altor persoane din apropiere la nivelul dispozitivului de lucru aflat în rotație, și lăsați produsul să funcționeze un minut cu turația maximă. Dispozitivele de lucru deteriorate se sparg cel mai frecvent în acest interval de testare.
 • Purtați echipamentul personal de protecție. În funcție de aplicația de lucru, utilizați o apărătoare pentru întreaga față, apărătoare pentru ochi sau ochelari de protecție. Dacă este cazul, purtați o mască anti-praf, căști antifonice, mănuși de protecție sau un șorț special, care vă protejează față de particulele așchiate și de material. Ochii trebuie să fie protejați față de corpurile străine antrenate în aer, care se formează în diferite aplicații de lucru. Masca anti-praf sau masca de protecție a respirației trebuie să filtreze praful generat în cursul aplicației de lucru. Dacă vă expuneți la zgomot puternic o perioadă îndelungată, puteți suferi leziuni ale auzului.
 • Aveți în vedere ca terțele persoane să păstreze o distanță de siguranță suficientă față de zona dumneavoastră de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecție. Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate și pot provoca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.
 • Țineți scula electrică de suprafețele izolate ale mânerelor, când executați lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunși. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune și piesele metalice ale produsului și poate duce la electrocutări.
 • Nu depuneți niciodată scula electrică înainte ca dispozitivul de lucru să fie în repaus complet. Dispozitivul de lucru aflat în rotație poate ajunge în contact cu suprafața de depunere, situație în care puteți pierde controlul asupra sculei electrice.
 • Nu lăsați scula electrică să funcționeze în timp ce o transportați. Îmbrăcămintea dumneavoastră poate fi angrenată prin contactul întâmplător cu dispozitivul de lucru aflat în rotație, iar dispozitivul de lucru vă poate pătrunde în corp.
 • Curățați regulat fantele de aerisire ale sculei electrice. Suflanta motorului atrage praful în carcasă, iar o acumulare puternică de praf metalic poate duce la apariția unor pericole de natură electrică.
 • Nu utilizați scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.
 • Nu utilizați dispozitive de lucru care necesită mijloace de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor mijloace de răcire lichide poate duce la electrocutări.
Reculul și instrucțiunile corespunzătoare de protecție a munciiReculul este reacția bruscă în urma agățării sau blocării dispozitivului de lucru aflat în rotație, cum ar fi discul abraziv, talerul de șlefuit, peria de sârmă etc. Agățarea sau blocarea provoacă oprirea instantanee a dispozitivului de lucru aflat în rotație. În acest fel, o sculă electrică necontrolată este accelerată în punctul de blocare în sensul invers celui de rotație a dispozitivului de lucru.
Dacă, de exemplu, discul abraziv de șlefuire s-a agățat sau blocat în piesa care se prelucrează, marginea discului abraziv introdus în piesa care se prelucrează rămâne imobilizată, ceea ce duce la ruperea discului abraziv sau la reculul acestuia. Discul abraziv de șlefuire se va mișca spre operator sau în sens opus, în funcție de sensul de rotație a discului în locul de blocare. În această situație, este posibilă și ruperea discurilor abrazive de șlefuire.
Reculul este consecința folosirii greșite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauție adecvate, așa cum este descris mai jos.
 • Țineți scula electrică ferm cu ambele mâini și aduceți corpul și brațele într-o poziție în care puteți să captați forțele de recul. Utilizați întotdeauna mânerul suplimentar, dacă acesta există, pentru a avea cel mai ridicat control posibil asupra forțelor de recul sau momentelor mecanice de reacție la creșterea turației. Operatorul poate stăpâni forțele de recul și de reacție prin măsuri de precauție adecvate.
 • Nu aduceți niciodată mâinile în apropierea dispozitivelor de lucru aflate în rotație. Dispozitivul de lucru se poate deplasa peste mâna dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Evitați prezența corpului în zona în care scula electrică se deplasează în caz de recul. Reculul propulsează scula electrică în direcția opusă mișcării discului abraziv, în punctul de blocare.
 • Lucrați cu atenție deosebită în zonele colțurilor, muchiilor ascuțite etc. Împiedicați posibilitatea ca dispozitivele de lucru să ricoșeze din piesa care se prelucrează și să se înțepenească. Dispozitivul de lucru aflat în rotație tinde să se înțepenească la colțuri, muchii ascuțite sau dacă ricoșează. Această situație cauzează pierderea controlului sau reculul.
 • Nu utilizați pânze de ferăstrău cu lanț sau pânze de ferăstrău dințate sau discuri diamantate segmentate cu fante mai late de 10 mm. Asemenea dispozitive de lucru produc frecvent un recul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.
Instrucțiuni speciale de protecție a muncii pentru șlefuire și debitare cu discuri abrazive:
 • Utilizați exclusiv corpurile abrazive avizate pentru scula electrică și capota de protecție prevăzută pentru aceste corpuri abrazive. Corpurile abrazive care nu sunt prevăzute pentru scula electrică nu pot fi ecranate suficient și nu prezintă siguranță.
 • Discurile abrazive bombate trebuie să fie montate astfel încât suprafața lor de rectificare să nu fie proeminentă peste nivelul marginii capotei de protecție. Un disc abraziv montat neuniform care iese dincolo de nivelul marginii capotei de protecție nu mai poate fi ecranat suficient.
 • Capota de protecție trebuie să fie montată în siguranță pe scula electrică și reglată pentru a conferi cel mai înalt grad de securitate, astfel încât partea din corpul abraziv care rămâne deschisă spre operator să fie cea mai mică posibil. Capota de protecție ajută la protejarea operatorului față de fragmentele rupte, contactul accidental cu corpul abraziv, precum și față de scânteile care ar putea aprinde îmbrăcămintea.
 • Utilizarea corpurilor abrazive este permisă numai pentru posibilitățile aplicative avizate. De exemplu: nu șlefuiți niciodată cu suprafața laterală a unui disc abraziv de tăiere. Discurile abrazive de tăiere sunt destinate așchierii în materiale cu muchia discului. Exercitarea unor forțe laterale asupra acestor corpuri abrazive poate duce la spargerea lor.
 • Utilizați întotdeauna flanșe de strângere fără deteriorări, de mărime și formă corecte pentru discul abraziv ales de dumneavoastră. Flanșele adecvate susțin discul abraziv și diminuează astfel pericolul spargerii discului. Flanșele pentru discurile abrazive de tăiere pot să difere față de flanșele pentru alte discuri abrazive.
 • Nu utilizați discuri abrazive uzate de la scule electrice mai mari. Discurile abrazive pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turațiile ridicate ale sculelor electrice mai mici și se pot sparge.
 • Utilizați întotdeauna capota de protecție prevăzută pentru destinația de utilizare respectivă, dacă folosiți corpuri abrazive dublu utilizabile. Utilizarea unei capote de protecție greșite poate oferi doar o protecție insuficientă, ceea ce poate duce la accidentări grave.
Alte instrucțiuni speciale de protecție a muncii pentru debitarea cu discuri abrazive:
 • Evitați blocarea discului abraziv de tăiere sau presiunea de apăsare prea ridicată. Nu executați tăieri excesiv de adânci. Suprasarcina asupra discului abraziv de tăiere duce la creșterea solicitării acestuia și a probabilității de înclinare sau blocare și, implicit, la posibilitatea unui recul sau a spargerii corpului abraziv.
 • Evitați prezența în zona din fața și din spatele discului abraziv de tăiere aflat în rotație. Dacă deplasați discul abraziv de tăiere spre propria persoană în piesa care se prelucrează, scula electrică cu discul aflat în rotație poate fi aruncată direct spre dumneavoastră în cazul unui recul.
 • Dacă discul abraziv de tăiere se înțepenește sau dacă întrerupeți lucrul, deconectați mașina și așteptați până când discul ajunge în stare de repaus complet. Nu încercați niciodată să trageți din tăietură discul abraziv de tăiere aflat încă în rotație; în caz contrar, poate avea loc un recul. Identificați și înlăturați cauza înțepenirii.
 • Nu conectați din nou scula electrică cât timp aceasta se află încă în piesa care se prelucrează. Lăsați mai întâi discul abraziv de tăiere să își atingă turația maximă, înainte de a continua cu atenție operația de tăiere. În caz contrar, discul se poate agăța, poate sări din piesa de lucru sau poate provoca un recul.
 • Sprijiniți plăcile sau piesele de lucru mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită înțepenirii discului abraziv de tăiere. Piesele de lucru mari se pot încovoia sub propria greutate. Piesa care se prelucrează trebuie să fie sprijinită pe ambele laturi ale discului, atât în apropierea tăieturii, cât și la margine.
 • Procedați cu o atenție deosebită la "tăierile îngropate" în pereții existenți sau alte zone fără vizibilitate. Discul abraziv de tăiere care intră adânc în material poate provoca un recul la tăierea în conductele de gaz sau de apă, conductorii electrici sau alte obiecte.
 • Nu încercați să tăiați pe forme curbe. Suprasarcina asupra discului abraziv de tăiere duce la creșterea solicitării acestuia și a probabilității de înclinare sau blocare și, implicit, la posibilitatea unui recul sau a spargerii corpului abraziv, ceea ce poate duce la accidentări grave.
Instrucțiuni speciale de protecție a muncii pentru șlefuirea cu șmirghel:
 • Folosiți numai plăci abrazive de mărime potrivită. Respectați datele producătorului referitoare la mărimea plăcii abrazive. Plăcile abrazive prea proeminente față de talerele de șlefuit pot provoca accidentări, precum și blocarea, ruperea plăcilor abrazive sau reculul acestora.
Instrucțiuni speciale de protecție a muncii pentru lucrul cu perii de sârmă:
 • Aveți în vedere că peria de sârmă pierde fire și pe parcursul folosirii normale. Nu suprasolicitați perii de sârmă printr-o presiune de apăsare prea mare. Bucățile de sârmă aruncate pot pătrunde foarte ușor prin hainele subțiri și/ sau prin piele.
 • Dacă se prescrisă o capotă de protecție, împiedicați posibilitatea ca peria de sârmă să atingă capota de protecție. Periile-disc și periile bombate își pot mări diametrul datorită presiunii de apăsare și forțelor centrifuge.

Manevrarea și folosirea cu precauție a acumulatorilor

 • Aveți în vedere următoarele instrucțiuni de protecție a muncii pentru manevrarea și utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritații ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii și/ sau explozii.
 • Utilizați acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevrați acumulatori cu atenție, pentru a evita deteriorările și scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătății!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizați sau încărcați niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificați regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizați niciodată acumulatori reciclați sau reparați.
 • Nu folosiți niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneți niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeți polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul și poate cauza prejudicii materiale și vătămări.
 • Feriți acumulatorii de ploaie, umezeală și lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu și explozii.
 • Utilizați numai redresoarele și sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveți în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizați sau depozitați acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ținut în mână, este posibil ca el să fie defect. Așezați acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanță suficientă față de materialele inflamabile. Lăsați acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ținut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresați-vă centrului de service Hilti sau citiți documentul "Indicații referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveți în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea și utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiți indicațiile referitoare la securitate și utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiți prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Instrucțiuni suplimentare de protecție a muncii

Securitatea persoanelor
 • Folosiți produsul și accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuați niciodată intervenții neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Purtați căști antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Țineți întotdeauna ferm produsul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Mențineți mânerele în stare uscată, curată, fără ulei și unsoare.
 • Dacă produsul este utilizat fără sistem de aspirare a prafului, trebuie să utilizați o mască ușoară de protecție respiratorie pe parcursul lucrărilor care produc praf.
 • Faceți frecvent pauze și exerciții pentru îmbunătățirea circulației sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibrațiilor intense sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulațiile mâinilor.
 • Evitați atingerea pieselor rotative. Conectați produsul numai când sunteți în zona de lucru. Atingerea pieselor rotative, în special a organelor de lucru rotative, poate provoca vătămări.
 • Produsul nu este destinat persoanelor cu o constituție slabă și fără efectuarea unui instructaj. Nu permiteți accesul copiilor la produs.
 • Praful format în lucrările de șlefuire, șmirgheluire, tăiere și găurire poate conține substanțe chimice periculoase. Câteva exemple sunt: Plumb sau vopsele pe bază de plumb; Cărămidă, beton și alte produse de zidărie, piatră naturală și alte produse care conțin siliciu; Anumite tipuri de lemn, cum sunt stejarul, fagul și lemnul tratat chimic; Azbest sau materiale care conțin azbest. Determinați expunerea operatorului și persoanelor din preajmă prin clasa de periculozitate a materialelor la care se lucrează. Întreprindeți măsurile necesare pentru a menține valorile de expunerea la un nivel sigur, ca de ex. utilizarea unui sistem de colectare a prafului sau purtarea unei măști de protecție respiratorie adecvate. Din măsurile generale pentru diminuarea expunerii fac parte:
 • Lucrul într-un spațiu bine aerisit,
 • Evitarea contactului îndelungat cu praful,
 • Devierea prafului din zona feței și corpului,
 • Purtarea îmbrăcăminții de protecție și spălarea zonelor expuse cu apă și săpun.
 • În timpul utilizării produsului, utilizatorul și persoanele aflate în apropiere trebuie să folosească o apărătoare pentru ochi adecvată, cască de protecție și căști antifonice.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru și/ sau sculelor. Înainte de începerea lucrului, controlați ca acumulatorul și accesoriul montat să fie fixate în siguranță.
 • Mențineți întotdeauna libere fantele de aerisire. Pericol de arsuri dacă fantele de aerisire sunt acoperite!
 • Conectați produsul numai când l-ați adus în poziția de lucru.
 • Așteptați până când produsul a ajuns în stare de repaus complet, înainte de a-l depune.
 • Purtați mănuși de protecție la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere și arsuri.
 • Dacă produsul detectează o depășire a limitelor de funcționare sau golirea unui acumulator, este posibil ca accesoriul de lucru să nu fie frânat de către motor.
Manevrarea și folosirea cu precauție a sculelor electrice
 • Discurile abrazive trebuie să fie păstrate și manipulate cu grijă, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 • Nu utilizați niciodată produsul fără capota de protecție.
 • Asigurați piesa care se prelucrează. Utilizați dispozitive de prindere sau o menghină, pentru a fixa piesa care se prelucrează. Piesa este astfel asigurată mai bine decât dacă este ținută în mână și, în plus, aveți ambele mâini libere pentru manevrarea produsului.
 • Purtați căști antifonice. Șlefuirea tablelor subțiri sau a altor structuri care vibrează ușor, cu o suprafață mare, poate duce la emisii de zgomot mult mai mari decât valorile indicate ale emisiei de zgomot. Asemenea piese de prelucrat trebuie să fie împiedicate, pe cât posibil, să emită sunete prin măsuri adecvate, cum ar fi amplasarea unor straturi izolatoare grele și flexibile.
 • Nu utilizați discuri abrazive de tăiere pentru lucrări de debitare.
 • Strângeți ferm dispozitivul de lucru și flanșa. Dacă dispozitivul de lucru și flanșa nu sunt strânse ferm, după deconectare apare posibilitatea ca dispozitivul de lucru să se desprindă de arborele principal la frânarea provocată de motorul aparatului.
 • Nu fixați agățătoarea de centură la acest produs.
Securitatea electrică
 • Verificați înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz și țevi de apă acoperite. Piesele metalice aflate în contact exterior cu produsul pot cauza o electrocutare sau o explozie, dacă deteriorați un conductor electric, o conductă de gaz sau o țeavă de apă.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredințați produsele murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate. În anumite condiții, praful aderent pe suprafața aparatului, în special cel provenit din materiale conductoare, precum și umiditatea pot provoca electrocutări.
Locul de muncă
 • La execuția lucrărilor de străpungere, asigurați zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot cădea în afară și/ sau în jos și pot răni alte persoane.
 • Fantele în pereții de rezistență sau alte structuri pot influența valorile de statică, în special la secționarea armăturilor metalice sau a elementelor portante. Înainte de începerea lucrului, solicitați relații la staticienii, arhitecții sau la conducerea șantierului de competența și răspunderea respectivă.
Indicații suplimentare privind utilizarea capotelor de protecțiePentru a evita următoarele riscuri, utilizați întotdeauna capota corectă de protecție, vezi capitolul: "Alocarea discurilor la echipamentul utilizat".
 • În cazul utilizării capotelor de protecție standard cu apărătoare frontală pentru rectificare plană, capota de protecție poate atinge piesa care se prelucrează și, ca urmare, poate duce la pierderea controlului.
 • În cazul utilizării unui perii de sârmă, a cărei grosime depășește grosimea maximă admisibilă, sârmă pot fi prinse la capota de protecție și se pot rupe.
 • În cazul utilizării capotei de protecție standard pentru debitarea cu discuri abrazive de tăiere a metalului, există un risc major de producere de scântei și particule, precum și de fragmente de disc în cazul spargerii acestuia.
 • În cazul utilizării capotei de protecție standard cu sau fără apărătoare frontală pentru debitarea și șlefuirea de beton sau zidărie, se produce o generare intensă de praf și apare un risc major de pierdere a controlului asupra produsului, ceea ce poate duce la recul.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Buton de deblocare a capotei
 2. Buton opritor al arborelui principal
 3. Comutator de pornire/ oprire cu piedică
 4. Indicator de stare acumulator
 5. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 6. Acumulator
 7. Tablă de protecție la scântei
 8. Fante de aerisire
 9. Mâner principal cu suprafețe senzoriale, funcție Sens‑Tech
 10. Mâner lateral
 11. Mufă filetată pentru mâner
 12. Capota de protecție standard cu apărătoare frontală
 13. Flanșă de prindere cu inel O
 14. Disc abraziv de tăiere / disc de rectificare-degroșare
 15. Piuliță de strângere
 16. Piuliță de strângere rapidă Kwik lock (opțional)
 17. Cheie de strângere

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un polizor unghiular cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat lucrărilor de debitare cu discuri abrazive şi de rectificare-degroşare a materialelor de lucru metalice şi minerale, pentru periere, pentru şlefuire cu şmirghel, precum şi pentru găurire în plăci ceramice, fiecare dintre acestea fără utilizarea apei.

 • Debitarea cu discuri abrazive, tăierea de fante şi operaţiile de rectificare-degroşare a materialelor de lucru minerale este permisă numai în condiţiile utilizării capotei de protecţie corespunzătoare.
 • La prelucrarea materialelor de bază minerale cum sunt betonul sau piatra, se va utiliza o capotă de aspirare a prafului concepută special pentru un aspirator de praf adecvat Hilti .
Image alternative
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti Nuron din seria de tip B 22. Pentru optimizarea randamentului, Hilti recomandă pentru acest produs acumulatorii indicaţi în acest tabel.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare Hilti cu seria de tip menţionată în acest tabel.

Setul de livrare

Polizor unghiular, mâner lateral, capotă de protecţie standard, apărătoare frontală, flanşă de prindere, piuliţă de strângere, cheie de strângere, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

3D Active Torque Control ( 3DATC )

Produsul este dotat cu 3D Active Torque Control (3DATC ).
Dacă produsul detectează în timpul funcţionării o mişcare bruscă, neprevăzută, produsul se deconectează automat imediat.
Dacă s-a declanşat 3DATC , deconectaţi produsul şi conectaţi-l din nou.

Funcția SensTech

Image alternative
Acest produs este dotat cu funcționalitatea Hilti SensTech . În zonele (1) și (2) sunt senzori de proximitate care detectează dacă mâna unui utilizator este în contact cu corpul produsului. Utilizatorul trebuie să prindă mânerul complet și ferm și să se asigure că cel puțin una dintre zonele senzorilor este acoperită. Dacă o mână este îndepărtată de pe corpul produsului sau dacă o mână nu acoperă una dintre zonele senzorilor, produsul nu pornește, respectiv se oprește automat în timpul funcționării.
Funcționalitatea Hilti SensTech este un sistem bazat pe capacitate electrică și nu poate înlocui manevrarea în siguranță a produsului sau indicațiile de protecție a muncii din acest manual de utilizare. Înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că suprafețele mânerelor sunt curățate de lichide, murdărie sau alte materiale conductoare sau capacitive (de exemplu, așchii metalice). Aceste materiale conductoare pot afecta funcționalitatea SensTech sau o pot inactiva.
Dacă funcționalitatea SensTech a declanșat, deconectați produsul și conectați-l din nou.

Funcţia de protecţie a motorului

Funcţia de protecţie a motorului monitorizează curentul absorbit, precum şi încălzirea motorului şi protejează produsul împotriva supraîncălzirii.
În caz de suprasolicitare a motorului datorită presiunii de apăsare prea mari, randamentul produsului scade în mod sesizabil sau este posibilă oprirea produsului.
Dacă apare o stare de repaus sau o reducere de turaţie prin suprasolicitare, trebuie să anulaţi solicitarea asupra produsului şi să îl acţionaţi aprox. 30 secunde la turaţie de mers în gol.

Frână integrată

Frâna integrată reduce timpul de funcţionare inerţială al dispozitivului de lucru până la starea de repaus.
Această funcţie este operantă numai cât timp produsul este alimentat electric.
În funcţie de dispozitivul de lucru selectat, timpul de frânare diferă.

Apărătoare frontală

Image alternative
Utilizaţi apărătoarea frontală cu capotă de protecţie standard pentru aplicaţiile de lucru enumerate mai jos:
 • Rectificare-degroşare cu discuri de rectificare-degroşare drepte
 • Debitare cu discuri abrazive de tăiere

Capotă anti-praf (debitare) DC-EX 125/5"C capotă compactă (accesoriu)

Image alternative
Utilizaţi capota compactă DC-EX 125/5"C în cazul materialelor de bază minerale şi în următoarele lucrări:
 • Debitare cu discuri abrazive de tăiere diamantate
Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.
Capota anti-praf este adecvată numai pentru dispozitive de lucru cu un diametru de max. 125 mm (5″).

Capotă anti-praf (şlefuire) DG-EX 125/5" (accesoriu)

Image alternative
Sistemul de şlefuit este adecvat numai pentru şlefuirea ocazională a materialelor de bază minerale cu discurile diamantate tip oală.
Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.
Capota anti-praf este adecvată numai pentru dispozitive de lucru cu un diametru de max. 125 mm (5″).

Capotă anti-praf (tăiere) DC-EX 125/5"M (accesoriu)

Image alternative
Lucrările de debitare cu discuri abrazive şi de practicare de fante şi canale pe suporturi minerale vor fi efectuate numai cu o capotă anti-praf.
Prelucrarea metalului cu această capotă este interzisă.
Capota anti-praf este adecvată numai pentru dispozitive de lucru cu un diametru de max. 125 mm (5″).

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Geometria discurilor diamantate cu fante adecvate

Image alternative
Discurile diamantate cu fante trebuie să îndeplinească următoarele prescripții geometrice.
Date tehnice
Lățimea fantei dintre segmente (G)
≤ 10 mm
Unghiul de tăiere
Negativ

Materiale consumabile

Este permisă utilizarea numai a discurilor cu lianţi din răşină sintetică armate cu material fibros pentru max. Ø 125 mm (5″), care sunt avizate pentru o turaţie de cel puţin 11000/min şi o viteză periferică de 80 m/s.
Grosimea discului la discurile de rectificare-degroşare poate fi de max. 8 mm şi la discurile abrazive de tăiere de max. 3 mm.
ATENŢIE! La debitare şi la tăierea de fante cu discuri abrazive de tăiere, utilizaţi întotdeauna capota de protecţie standard cu apărătoare frontală suplimentară sau o capotă anti-praf complet închisă.
Dispozitive de lucru

Aplicabilitatea
Prescurtare
Suportul de bază
Grosimea max.
Diametrul max.
Discuri abrazive de tăiere
Debitare cu discuri abrazive, tăiere de fante
AC-D
Metalic
2,5 mm
125 mm
Discuri abrazive de tăiere diamantate
Debitare cu discuri abrazive, tăiere de fante
DC-TP, DC-D
(SPX, SP, P)
Mineral
3 mm
125 mm
Disc abraziv de rectificare-degroșare
Rectificare-degroșare
AG-D, AF-D, AN-D
Metalic
6,4 mm
125 mm
Disc de rectificare-degroșare diamantat
Rectificare-degroșare
DG-CW
(SPX, SP, P)
Mineral

125 mm
Perie cupă din sârmă
Perie disc
Perii de sârmă
3CS, 4CS
3SS, 4SS
Metalic

27 mm
75 mm
125 mm
Carotiera diamantată
Găurire în plăci ceramice
DD-M14
Mineral

125 mm
Disc de fibră
Rectificare-degroșare
AP-D
Metalic

125 mm
Alocarea discurilor la echipamentul utilizat
Poz.
Echipament
AC-D
AP-D
AG-D
AF-D
AN-D
DG-CW
(SPX⁄SP⁄P)
DC-TP
DC-D
(SPX⁄SP⁄P)
3CS⁄4CS
3SS⁄4SS
DD-M14
A
Capotă de protecţie
(standard)


B
Apărătoare frontală
(în combinaţie cu A)


C
Capotă anti-praf (şlefuire)
DG-EX 125/5"


D
Capotă anti-praf (debitare)
DC-EX 125/5"C
(în combinaţie cu A)


E
Capotă anti-praf (tăiere de fante)
DC-EX 125/5"M


F
Adaptor DC-EX SL
(în combinaţie cu E)


G
Mâner lateral
(standard)


H
Mâner-cadru DCBG 125 (opţional la G)


I
Piuliţă de strângere
(standard)


J
Flanşă de prindere
(standard)


K
Kwik lock
(opţional la I


L
Piuliţă de strângere
(disc de fibră)


M
Taler de reazem
(disc de fibră)


Date tehnice

Proprietăţi ale produsului

Greutate conform EPTA Procedure 01 fără acumulator
2,0 kg
Tensiunea nominală
21,6 V
Turaţia nominală
8.500 rot/min
Diametrul maxim al discului
125 mm
Arbore de acţionare filetat
M14
Lungimea arborelui principal
22 mm
Diametrul maxim al carotierei
125 mm
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Greutate acumulator
Vezi capitolul "Utilizarea conformă cu destinația"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Date privind zgomotul și valorile vibrațiilor conform 62841-2-3:2021

Valorile presiunii acustice și ale vibrațiilor indicate în aceste instrucțiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură și pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate și pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicațiile principale de lucru ale sculei electrice. Firește că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicații de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreținere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul și timpii în care scula electrică este deconectată sau în care ea funcționează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliți măsuri de securitate suplimentare pentru protecția operatorului față de efectele sonore și ale vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a dispozitivelor de lucru, menținerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Șlefuirea tablelor subțiri sau a altor structuri care vibrează ușor, cu suprafață mare, poate duce la emisii crescute de zgomot, situate peste valorile indicate ale emisiei de zgomot. Puteți reduce emisiile de zgomot rezultate prin luarea unor măsuri de reducere a zgomotului, cum ar fi amplasarea unor straturi izolatoare grele și flexibile. Luați întotdeauna în considerare aceste valori ridicate atunci când evaluați riscul de expunere la zgomot și când alegeți căștile antifonice adecvate.
Datele privind zgomotul

AG 6D-22-125
Nivel presiunii acustice (LpA)
83 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LWA)
94 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţiiAlte aplicaţii de lucru, cum este debitarea, pot duce la valori referitoare la vibraţii diferite.

AG 6D-22-125
Şlefuire superficială cu mâner având sistem de reducere a vibraţiilor (ah,AG)
B 22‑55
4,2 m/s²
B 22‑255
6,4 m/s²
Şlefuire cu şmirghel cu mâner având sistem de reducere a vibraţiilor (ah,DS)
B 22‑55
2,7 m/s²
B 22‑255
3,7 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Hilti Montarea siguranţei în caz de cădere (opţional)

Directivele naţionale pentru lucrări în poziţie înaltă se vor respecta obligatoriu pe parcursul lucrului cu produsul.
Respectaţi manualul de utilizare al siguranţei în caz de cădere.
Image alternative
 1. Aşezaţi cele două lamele ale siguranţei în caz de cădere, potrivindu-le exact pe tabla de protecţie la scântei.
 2. Fixaţi siguranţa în caz de cădere cu şuruburile aferente prin orificiile prevăzute în tabla de protecţie la scântei.
 3. Introduceţi acumulatorul.

Siguranţă pentru lucru la înălţime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
Aveţi în vedere manualele de utilizare ale firelor de susţinere a accesoriului de lucru Hilti .
Ca siguranţă de lucru la înălţime pentru acest produs, utilizaţi exclusiv o combinaţie între siguranţa în caz de cădere Hilti şi firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti #2261970.
 • Fixaţi siguranţa în caz de cădere aşa cum este descris în capitolul Montarea siguranţei în caz de cădere Hilti. Controlaţi stabilitatea.
 • Fixaţi un cârlig cu carabină al firului de susţinere a accesoriului de lucru la siguranţa de cădere şi al doilea cârlig cu carabină la o structură de rezistenţă. Controlaţi stabilitatea celor două cârlige cu carabină.
  Aveţi în vedere manualele de utilizare pentru siguranţa în caz de cădere Hilti , precum şi pentru firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti .

Montarea mânerului lateral

 • Înşurubaţi mânerul lateral la una dintre mufele filetate prevăzute.

Montarea sau demontarea capotei de protecţie

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la montaj, demontare, în lucrările de reglaj şi la remedierea avariilor.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile de montaj pentru capota de protecţie corespunzătoare.

Montarea capotei de protecţie (standard)

Codarea de la capota de protecţie asigură condiţiile ca numai o capotă de protecţie potrivită cu produsul să poată fi montată. Capota de protecţie intră cu camele de codare în locaşul din capota produsului.
Image alternative
 1. Aşezaţi capota de protecţie pe gâtul arborelui, astfel încât cele două marcaje triunghiulare de pe capota de protecţie şi de pe produs să fie orientate unul spre celălalt.
 2. Apăsaţi capota de protecţie pe gâtul arborelui.
 3. Apăsaţi butonul de deblocare a capotei şi rotiţi capota de protecţie în poziţia dorită, până când aceasta se cuplează.
  • Butonul de deblocare a capotei sare înapoi.

Repoziţionarea capotei de protecţie (standard)

 • Apăsaţi butonul de deblocare a capotei şi rotiţi capota de protecţie în poziţia dorită, până când aceasta se cuplează.

Demontarea capotei de protecţie (standard)

 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de deblocare a capotei şi rotiţi capota de protecţie, până când cele două marcaje triunghiulare de pe capota de protecţie şi de pe produs sunt orientate unul spre celălalt.
 2. Extrageţi capota de protecţie.

Montarea sau demontarea apărătorii frontale

Apărătoarea frontală trebuie să fie introdusă pe capota de protecţie standard.
Image alternative
 1. Aşezaţi apărătoarea frontală cu partea închisă orientată în sus pe capota de protecţie standard.
  • Închizătorul trebuie să se fixeze cu zgomot perceptibil.
 2. Pentru demontare, deschideţi închizătorul apărătorii frontale.
 3. Demontaţi apărătoarea frontală de la capota de protecţie standard.

Montarea sau demontarea dispozitivelor de lucru

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate înfierbânta foarte puternic.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
Discurile diamantate trebuie să fie schimbate imediat ce randamentul de tăiere, respectiv de şlefuire scade vizibil. În general această situaţie apare când înălţimea segmentelor diamantate este mai mică de 2 mm.
Alte tipuri de discuri trebuie să fie schimbate imediat ce randamentul tăierii scade sensibil sau piesele polizorului unghiular (cu excepţia discului) vin în contact cu materialul de lucru pe parcursul lucrului.
Discurile abrazive trebuie să fie schimbate după data expirării.

Montarea dispozitivului de lucru

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. La frânarea motorului aparatului, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Aşteptaţi până când dispozitivul de lucru a ajuns în stare de repaus, înainte de a apuca dispozitivul de lucru sau piuliţa de strângere.
 • Strângeţi dispozitivul de lucru şi flanşa de prindere cu piuliţa de strângere până la stadiul în care, la frânarea motorului aparatului, nicio piesă nu se desface de pe arborele principal.
Image alternative
 1. Curăţaţi flanşa de prindere şi piuliţa de strângere.
 2. Verificaţi dacă inelul O din flanşa de prindere există şi este nedeteriorat.
  • Înlocuiţi inelul O dacă lipseşte sau este deteriorat.
 3. Aşezaţi flanşa de prindere cu închidere pe formă şi în poziţie asigurată contra răsucirii pe arborele principal.
 4. Aşezaţi dispozitivul de lucru.
 5. Rotiţi piuliţa de strângere pe gâtul arborelui.
 6. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 7. Strângeţi ferm piuliţa de strângere cu cheia de strângere.

Demontarea dispozitivului de lucru

ATENŢIONARE
Pericol de spargere şi de distrugere. Dacă butonul opritor al arborelui principal este apăsat în timp de arborele principal se roteşte, dispozitivul de lucru se poate desface.
 • Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal numai când arborele principal este în repaus.
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere, aşezând cheia de strângere şi rotind cheia de strângere în sens anti-orar.
 3. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Montarea Kwik lock

ATENŢIONARE
Pericol de spargere. Uzura prea intensă la poate duce la spargerea piuliţei de strângere rapidă Kwik lock .
 • Aveţi în vedere ca, în timpul lucrului, piuliţa de strângere rapidă Kwik lock să nu intre în contact cu suportul.
 • Nu utilizaţi piuliţe de strângere rapidă Kwik lock deteriorate.
În locul piuliţei de strângere, se poate utiliza opţional piuliţa de strângere rapidă Kwik lock . Aceasta permite schimbarea dispozitivelor de lucru fără a se utiliza scule suplimentare.
Image alternative
 1. Curăţaţi flanşa de prindere şi piuliţa de strângere.
 2. Verificaţi dacă inelul O din flanşa de prindere există şi este nedeteriorat.
  • Înlocuiţi inelul O dacă lipseşte sau este deteriorat.
 3. Aşezaţi flanşa de prindere cu închidere pe formă şi în poziţie asigurată contra răsucirii pe arborele principal.
 4. Aşezaţi dispozitivul de lucru.
 5. Înşurubaţi piuliţa de strângere rapidă Kwik lock până la aşezare pe dispozitivul de lucru.
  • Inscripţia Kwik lock este vizibilă în starea înşurubată.
 6. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 7. Continuaţi să rotiţi energic dispozitivul de lucru cu mâna în sens orar, până când piuliţa de strângere rapidă Kwik lock este strânsă ferm.
 8. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal.

Demontarea Kwik lock

Dacă piuliţa de strângere rapidă Kwik lock nu se poate desface cu mâna, aşezaţi o cheie de strângere pe piuliţa de strângere rapidă şi rotiţi cheia de strângere în sens antiorar.
Nu utilizaţi niciodată un cleşte pentru ţevi. Piuliţa de strângere rapidă Kwik lock poate fi deteriorată dacă accesoriul de lucru este unul greşit.
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 2. Desfaceţi piuliţa de strângere rapidă Kwik lock , rotind în sens anti-orar piuliţa de strângere rapidă cu mâna.
 3. Eliberaţi butonul opritor al arborelui principal şi extrageţi dispozitivul de lucru.

Montarea carotierei

Image alternative
 1. Montaţi mânerul lateral.
 2. Montaţi capota de protecţie standard.
 3. Aşezaţi carotiera şi înşurubaţi-o folosind doar forţa mâinii.
 4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 5. Strângeţi ferm carotiera cu o cheie fixă adecvată.
 6. Eliberaţi apoi butonul opritor al arborelui principal şi înlăturaţi cheia de strângere.

Montarea periei de sârmă

Image alternative
 1. Montaţi mânerul lateral.
 2. Montaţi capota de protecţie standard.
 3. Aşezaţi peria de sârmă şi înşurubaţi-o folosind doar forţa mâinii.
 4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 5. Strângeţi ferm peria de sârmă cu o cheie fixă adecvată.

Montarea discului de fibră

Image alternative
 1. Montaţi mânerul lateral.
 2. Montaţi capota de protecţie standard.
 3. Aşezaţi talerul de reazem şi discul de fibră şi înşurubaţi ferm piuliţa de strângere.
 4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul opritor al arborelui principal.
 5. Strângeţi ferm piuliţa de strângere cu cheia de strângere.

Modul de utilizare

Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din această documentație și de pe produs.
AVERTISMENT
Pericol de vătămare cauzat de materialele capacitive! Materialele capacitive pot afecta funcția Sens-Tech. În acest caz, produsul nu se deconectează, chiar dacă mânerul a fost eliberat.
 • Deconectați întotdeauna produsul cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire înainte de a-l pune jos.
 • Păstrați suprafețele senzorilor curate și uscate.
 • Păstrați o distanță suficientă, de aprox. 10 mm, față de alte materiale capacitive.
 • Mențineți nivelul de atenție și respectați în permanență toate indicațiile de protecție a muncii.

Conectarea sau deconectarea

Conectarea
Asiguraţi-vă că ţineţi produsul în locurile prevăzute. Dacă mânerul principal nu este cuprins complet sau dacă este eliberat, produsul se deconectează automat.
Dacă s-a declanşat funcţia Sens-Tech , deconectaţi produsul şi conectaţi-l din nou.
Image alternative
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată parte din spate a comutatorului de pornire/ oprire.
 2. Împingeţi comutatorul de pornire/ oprire spre înainte.
  • Motorul este în funcţiune.
 3. Blocaţi comutatorul de pornire/ oprire.
Deconectarea
 1. Apăsaţi parte din spate a comutatorului de pornire/ oprire.
  • Comutatorul de pornire/ oprire sare în poziţia Oprit şi motorul se opreşte.

Şlefuire

AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dispozitivul de lucru se poate bloca brusc sau se poate agăţa.
 • Utilizaţi produsul cu mânerul lateral (opţional cu mânerul-cadru) şi ţineţi întotdeauna ferm produsul cu ambele mâini.
Nu lăsaţi dispozitivul de lucru să se înţepenească şi evitaţi apăsarea excesivă pe produs.

Debitarea cu discuri abrazive

 • La debitarea cu discuri abrazive lucraţi cu un avans moderat şi nu înclinaţi produsul sau discul abraziv de tăiere (poziţia de lucru se situează la aprox. 90° faţă de planul de tăiere).
  Profilurile şi ţevile mici cu secţiune pătrată se debitează cel mai bine prin aşezarea discului abraziv de tăiere la secţiunea cea mai mică.

Rectificare-degroşare

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Discul abraziv de tăiere se poate sparge şi piesele care sar pot provoca accidentări.
 • Nu utilizaţi niciodată discuri abrazive de tăiere pentru rectificare-degroşare.
 • Mişcaţi produsul cu un unghi de aplicare de 5° până la 30° şi cu presiune moderată în ambele sensuri.
  • Piesa care se prelucrează nu se va înfierbânta, nu îşi va schimba culoarea şi nu se vor forma şanţuri.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
PERICOL
Electrocutare în caz de lipsă a izolaţiei de protecţie. În condiţii de utilizare extreme, la prelucrarea metalelor se poate depune praf conductor (de ex. metal, fibră de carbon) în interiorul aparatului şi izolaţia de protecţie poate suferi influenţe negative.
 • În condiţii extreme de folosire, utilizaţi o instalaţie staţionară de aspirare.
 • Curăţaţi frecvent fantele de aerisire.
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizaţi niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Evitaţi expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneţi niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 • Păstraţi acumulatorul fără urme de ulei şi unsoare de altă provenienţă. Nu permiteţi ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o perie uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeţi contactele acumulatorului şi nu îndepărtaţi unsoarea aplicată din fabricaţie de pe contacte.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistență în caz de avarii

La toate avariile, aveți în vedere indicatorul stării de încărcare și al erorilor pentru acumulator. Vezi capitolul Indicațiile acumulatorului Li-Ion .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Produsul nu se deconectează la eliberarea mânerului.
Suprafața senzorului murdară și/sau umedă
 • Deconectați comutatorul de pornire/oprire și curățați și uscați suprafețele senzorilor.
Suprafața senzorului detectează în continuare mâna utilizatorului
 • Deconectați comutatorul de pornire/oprire.
Suprafețele senzorilor declanșate prin cuplaj capacitiv.
 • Deconectați comutatorul de pornire/oprire și măriți distanța (≥ 10 mm) dintre suprafețele senzorului și materialul capacitiv.
Produsul nu permite conectarea.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Mânerul nu este cuprins corect.
Produsul se deconectează în mod neaşteptat.
Mânerul nu este cuprins corect.
Acumulatorul se descarcă mai rapid decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocul de fixare de pe acumulator este murdărit.
 • Curăţaţi ciocul de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Dezvoltare puternică de căldură în polizorul unghiular sau în acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi produsul imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Fante de aerisire înfundate
 • Curăţaţi regulat fantele de aerisire.
Funcţia de frânare a motorului inoperantă.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Produsul este suprasolicitat pe o durată scurtă.
 • Deconectaţi produsul şi conectaţi-l din nou.

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.