Limba

TE 3000-AVR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri pe produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Transportul cu macaraua este interzis
Image alternative Transmisie fără fir a datelor

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ciocan de dăltuire
  TE 3000‑AVR
  Generaţia
  03
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru ciocan

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate lucrările
 • Purtaţi căşti antifonice. Efectele zgomotului pot conduce la pierderea auzului.
 • Folosiţi mânerele suplimentare livrate cu maşina. Pierderea controlului poate duce la accidentări.
 • Ţineţi maşina de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării. Fragmentele demolate pot ieşi şi / sau cădea şi pot vătăma alte persoane.
 • Asiguraţi-vă că mânerul lateral este montat şi fixat corect. Ţineţi întotdeauna ferm produsul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute. Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai o daltă Hilti cu capăt de îmbinare TE-H.
 • Schimbaţi dalta numai cu accesoriul de lucru în poziţie orizontală, niciodată vertical.
 • Introduceţi dalta în mandrină până când aceasta se fixează cu zgomotul caracteristic de clic şi inelul de avertizare galben nu mai este vizibil.
 • Verificaţi fixarea corectă în poziţie a dălţii. ATENŢIE: O daltă neasigurată poate duce în mod neaşteptat la situaţii periculoase!
 • Porniţi acest produs numai în poziţia de lucru, nu într-o poziţie de transport!
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
 • Produsul nu este destinat utilizării de către copii, persoanelor cu deficienţe sau persoanelor fără instruire.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Utilizaţi pe cât posibil un sistem de aspirare a prafului şi un aparat mobil pentru desprăfuire adecvat. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul maşinii pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al acestui produs; în cazul deteriorării acestuia adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii. În cazul în care cablul de legătură al sculei electrice este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit cu un cablu de legătură construit special şi avizat, disponibil prin organizaţia serviciilor pentru clienţi. Controlaţi cu regularitate cablurile prelungitoare şi schimbaţi-le dacă s-au deteriorat. Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză. Cablurile de legătură şi cablurile prelungitoare în stare deteriorată reprezintă un pericol major de electrocutare.
 • Dacă se prelucrează frecvent materiale conductoare, încredinţaţi sculele electrice murdare centrelor de service Hilti pentru verificare la intervale regulate. În anumite condiţii, praful aderent pe suprafaţa aparatului, în special cel provenit din materiale conductoare, precum şi umiditatea pot provoca electrocutări.
 • În caz de întrerupere a alimentării electrice, deconectaţi scula electrică şi scoateţi fişa din priză. Această operaţie împiedică punerea accidentală în funcţiune a produsului la restabilirea alimentării electrice.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mâner cu comutator de pornire/ oprire
 2. Indicator de Service
 3. Mâner de transport
 4. Mâner
 5. Conector cablu de reţea
 6. Cablu de reţea cu conector codat
 7. Fante de aerisire
 8. Mandrina

Vedere generală a căruciorului de transport

Image alternative
 1. Mâner
 2. Siguranţă de încărcare
 3. Cadru opritor
 4. Suport pentru materialul consumabil (daltă)
 5. Roţi
 6. Siguranţă de roată (şaibă, şplint)
 7. Dorn de preluare a aparatului
 8. Mâner de transport

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ciocan de dăltuire cu dirijare manuală, cu mandrină hexagonală de 28 mm. El este destinat lucrărilor de dăltuire în beton, zidărie şi asfalt. Alte aplicaţii de lucru sunt bătătorirea şi săparea.

 • Punerea în exploatare este permisă numai la tensiunea şi frecvenţa reţelei, indicate pe plăcuţa de identificare.

Posibilă folosire greşită

Acest produs nu este adecvat pentru prelucrarea materialelor de lucru nocive pentru sănătate.
Acest produs nu este adecvat pentru lucrări într-un mediu umed.

Indicator de Service

Ciocanul de dăltuire este dotat cu un indicator de service cu semnal luminos.
Starea
Semnificaţie
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
 • S-a atins valoarea timpului de funcţionare pentru o lucrare de servisare. Aduceţi produsul la centrul de service Hilti .
 • Deteriorări la produs. Aduceţi produsul la centrul de service Hilti .
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
 • Eroare temporară. Aşteptaţi 10 secunde, până când aprinderea intermitentă încetează.
 • Dacă aprinderea intermitentă nu încetează după 10s, scoateţi fişa de reţea şi aşteptaţi 2 minute.
 • Dacă aprinderea intermitentă nu încetează, aduceţi produsul la centrul de service Hilti .
Indicatorul stării pregătite de funcţionare se aprinde intermitent în verde.
 • Protecţia la supraîncălzire.
 • Lăsaţi produsul să se răcească.
Indicatorul stării pregătite de funcţionare se aprinde în verde.
Produsul este pregătit de funcţionare.
Aduceţi produsul la timp la centrul de service Hilti . Astfel el rămâne întotdeauna pregătit de funcţionare.

Active Vibration Reduction

Produsul este echipat cu un sistem Active Vibration Reduction (AVR) care reduce sesizabil vibraţiile.

Setul de livrare

Ciocan de dăltuire, manual de utilizare, unsoare.
Căruciorul de transport este oferit opţional.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi/ sau puterea nominală consumată sunt prezentate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.

TE 3000‑AVR
Greutate conform EPTA-Procedure 01
27,1 kg
Energia la o singură percuţie conform EPTA-Procedure
85 J
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−20 ℃ …55 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 60745

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul
Nivelul puterii acustice (LWA)
106 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
3 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
95 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţii
Dăltuire (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²

Utilizarea cablurilor prelungitoare

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă, în timpul lucrului, cablul de reţea sau cablul prelungitor suferă deteriorări, atingerea acestora este interzisă. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 • Controlaţi cu regularitate cablul de legătură al maşinii; în cazul deteriorării acestuia, adresaţi-vă unui specialist autorizat în vederea înlocuirii.
 • Utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pentru domeniul aplicaţiei de lucru, cu secţiune suficientă a conductorilor. În caz contrar, poate surveni o pierdere de randament la aparat şi supraîncălzirea cablului.
 • Controlaţi regulat dacă există deteriorări la cablul prelungitor.
 • Înlocuiţi cablurile prelungitoare dacă prezintă deteriorări.
 • Dacă lucraţi în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate în acest scop, prevăzute cu marcaje corespunzătoare.
Găsiţi secţiunile minime recomandate şi lungimile maxime ale cablurilor la finalul acestei documentaţii, sub formă de cod QR.

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Pornire involuntară a produsului.
 • Trageţi fişa de reţea din priză, înainte de executarea unor reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Dispozitiv de lucru

Utilizaţi pentru acest produs numai o daltă Hilti cu capăt de îmbinare TE-H .
Alte dălţi nu se pot fixa corect şi inelul de avertizare galben de la închizătorul mandrinei rămâne vizibil. Acesta arată că dispozitivul de lucru nu este adecvat pentru acest ciocan de dăltuire!
Image alternative
 • Înainte de fiecare utilizare, aveţi în vedere ca inelul de avertizare galben de la închizătorul mandrinei să nu mai fie vizibil.

Introducerea dispozitivului de lucru

Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă la accesoriul de lucru există deteriorări şi uzură neuniformă şi schimbaţi-l, dacă este cazul.
Image alternative
 1. Gresaţi cu puţină unsoare coada de fixare a dispozitivului de lucru.
 2. Introduceţi dalta cu capătul de îmbinare TE-H în mandrină, până când aceasta se fixează cu zgomotul caracteristic de clic şi inelul de avertizare galben nu mai este vizibil.
 3. Verificaţi blocarea sigură, trăgând de accesoriul de lucru.
  Utilizaţi numai unsoare originală de la Hilti . Utilizarea unei unsori inadecvate poate cauza deteriorări la produs.

Racordarea cablului de reţea cu conector

Image alternative
AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin curenţii de conturnare când contactele sunt murdărite.
 • Conectaţi conectorul electric detaşabil cu aparatul electric numai dacă este în stare curată, uscată şi lipsită de tensiune.
 1. Introduceţi conectorul electric codat detaşabil până la opritor în aparat, până când opritorul se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 2. Introduceţi fişa de reţea în priză.
  Hilti recomandă să lăsaţi întotdeauna cablul de reţea cu conector la accesoriul de lucru. Cablu de reţea cu conector se va scoate numai în caz de rupere/ deteriorare.

Lucrări

ATENŢIONARE
Pericol în caz de deteriorare a cablului! Dacă în timpul lucrului este deteriorat cablul de reţea sau prelungitorul, decuplaţi imediat aparatul/ maşina şi cablul de la reţea. Nu atingeţi locul cu defecţiunea!
 • Controlaţi regulat toate cablurile de legătură. Schimbaţi cablurile prelungitoare defecte. Dispuneţi înlocuirea cablurilor de reţea deteriorate de către un specialist autorizat.
Se recomandă utilizarea sistematică a unui întrerupător automat de protecţie diferenţială (RCD), având un curent de declanşare de maxim 30 mA.

Pornirea ciocanului de dăltuire

Image alternative
 1. Apăsaţi complet deodată mânerul şi comutatorul de pornire/ oprire.
  • Ciocanul de dăltuire porneşte.
 2. Pe parcursul lucrului ţineţi apăsat comutatorul de pornire/ oprire.
  • Suplimentar, puteţi controla performanţele maşinii prin apăsarea completă a mânerului.
  La o pauză mai mare de 1 minut, maşina revine la reglajul iniţial. Pentru repornire trebuie să apăsaţi din nou complet mânerul şi comutatorul de pornire/ oprire.

Dăltuire

Dalta poate fi aşezată în 6 poziţii diverse (în paşi de 60°). Astfel, cu dălţile plate şi profilate se poate lucra întotdeauna în poziţia de lucru optimă.
Image alternative
 1. Introduceţi fişa de reţea în priză.
 2. Aşezaţi dalta în poziţie de lucru la aproximativ 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") de muchie.
 3. Apăsaţi complet mânerul şi comutatorul de pornire/ oprire.
 4. Începeţi procesul de dăltuire într-un unghi de 90° faţă de suprafaţa din beton şi orientaţi vârful spre margine. Modificaţi apoi unghiul în direcţia 70° până la 80° şi îndepărtaţi materialul prin rupere.
  • În cazul armăturilor metalice, conduceţi dalta întotdeauna spre marginea materialului, nu spre armătura metalică.
  Lucrările la temperaturi joase:
  aparatul necesită atingerea unei temperaturi minime de lucru, până când mecanismul de percuţie intră în funcţiune. Pentru a o atinge, aşezaţi scurt aparatul pe suportul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar, repetaţi acest procedeu, până când mecanismul de percuţie începe să lucreze.

Extragerea dispozitivului de lucru

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Accesoriul de lucru devine fierbinte la utilizarea şi poate prezenta muchii ascuţite.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea accesoriilor de lucru.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Trageţi înapoi închizătorul mandrinei până la opritor.
 3. Extrageţi dispozitivul de lucru.
 4. Image alternative ATENŢIE! Nu aşezaţi accesoriul de lucru fierbinte pe materiale uşor inflamabile.

Detaşarea cablului de reţea cu conector de la aparatul electric

 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Apăsaţi butonul de blocare şi trageţi afară conectorul electric codat detaşabil.
 3. Trageţi cablul de reţea afară din aparat.
  Hilti recomandă să lăsaţi întotdeauna cablul de reţea cu conector la accesoriul de lucru. Cablu de reţea cu conector se va scoate numai în caz de rupere/ deteriorare.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Nu transportaţi acest produs cu accesoriul de lucru introdus.
 • Acordaţi atenţie stabilităţii asigurate la transport.
 • Verificaţi după fiecare transport la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
Depozitarea
 • Depozitaţi întotdeauna acest produs cu fişa de reţea scoasă.
 • Depozitaţi acest produs în spaţii uscate şi inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • Verificaţi după o depozitare mai îndelungată la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.

Transportul cu căruciorul de transport

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de greutatea ridicată Ciocanul de dăltuire este greu.
 • Utilizaţi întotdeauna, pe cât posibil, căruciorul de transport. Dacă nu aveţi un cărucior de transport, transportaţi întotdeauna ciocanul de dăltuire împreună cu altă persoană.
Nu opriţi căruciorul de transport pe suprafeţe înclinate.
Asiguraţi o poziţie stabilă a căruciorului de transport.
Acordaţi atenţie siguranţei pe căile de transport.
 1. Aşezaţi ciocanul de dăltuire pe dornul de preluare a aparatului de pe căruciorul de transport.
 2. Asiguraţi ciocanul de dăltuire pe parcursul transportului cu cadrul opritor.
 3. Introduceţi dalta până la poziţia de fixare în suportul pentru material consumabil.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Ciocanul de dăltuire nu porneşte.
Iniţializarea blocului electronic în curs (până la aprox. 4 secunde începând de la introducerea fişei)
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou.
Alimentarea electrică de la reţea întreruptă
 • Introduceţi o altă maşină electrică şi verificaţi funcţionarea.
Sistemul electronic de blocare a pornirii este activat după o întrerupere a alimentării electrice
 • Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l din nou.
Generator pe modul Sleep
 • Solicitaţi generatorul cu un al doilea consumator (de ex. lampa de şantier). Deconectaţi aparatul şi conectaţi-l apoi din nou.
Cablul de reţea cu conector cu este introdus corect
 • Racordaţi corect cablul de reţea cu conector la aparatul electric.
Indicatorul de service se aprinde în roşu.
Deteriorări la aparat sau timpul de funcţionare pentru o operaţie de service este atins
 • Dispuneţi repararea produsului numai de către centrul de service Hilti .
Indicatorul de service se aprinde intermitent în roşu.
Eroare temporară
 • Aşteptaţi 10 secunde, până când aprinderea intermitentă încetează.
 • Dacă aprinderea intermitentă nu încetează după 10 secunde, scoateţi fişa de reţea şi aşteptaţi 2 minute.
 • Dacă aprinderea intermitentă nu încetează, aduceţi produsul la centrul de service Hilti .
Tensiunea de alimentare electrică este prea ridicată
 • Schimbaţi priza de alimentare. Verificaţi reţeaua.
Indicatorul stării pregătite de funcţionare se aprinde intermitent în verde.
Protecţia la supraîncălzire
 • Lăsaţi produsul să se răcească.
 • Curăţaţi fantele de aerisire. Punerea în exploatare în regim de mers în gol este încă posibilă.
Lipsa percuţiei.
Aparatul prea rece
 • Aşezaţi ciocanul de dăltuire pe materialul de bază şi lăsaţi-l să funcţioneze în regim de mers în gol. Dacă este necesar repetaţi, până când mecanismul de percuţie funcţionează.
Ciocanul de dăltuire loveşte cu frecvenţă foarte redusă.
Lovire în gol (dalta nu loveşte în material de bază dur)
 • Eliberaţi comutatorul şi reporniţi maşina sau:
 • Cu comutatorul apăsat, apăsaţi mânerul complet.
Ciocanul de dăltuire nu porneşte sau se deconectează în funcţiune.
Cablul prelungitor prea lung şi/ sau cu secţiune prea redusă
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungimea avizată şi/ sau cu o secţiune suficientă.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r11668382.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .