Limba

SR 30-A36

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Curent continuu
Image alternative Numărul de curse la mersul în gol
Image alternative Transmisie fără fir a datelor
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău longitudinal
  SR 30-A36
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru tăierea cu un ferăstrău cu pânză care execută mişcare oscilatorie

 • Ţineţi aparatul de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
 • Fixaţi şi asiguraţi accesoriul de lucru cu menghine sau într-un alt mod pe o suprafaţă-suport stabilă. Dacă ţineţi piesa care se prelucrează numai cu mâna sau presată pe corpul dumneavoastră, ea rămâne într-o poziţie labilă, ceea ce poate duce la pierderea controlului.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru ferăstraie

Securitatea persoanelor
 • Nu aduceţi mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului şi la pânza de ferăstrău. Ţineţi de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate la tăierea cu ferăstrăul.
 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la aparat.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului. Pulberea materialelor cum ar fi vopselele care conţin plumb, unele tipuri de lemn, betonul / zidăria / piatra care conţine cuarţ şi minerale, precum şi metale pot dăuna sănătăţii.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Nu duceţi mâinile sub piesa care se prelucrează.
 • Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil.
 • Ţineţi întotdeauna ferm aparatul cu ambele mâini de mânerele special prevăzute şi aduceţi braţele într-o poziţie în care puteţi capta forţele de recul.
 • Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău şi nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul poate sări pe direcţie înapoi!
 • Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi ferăstrăul şi ţineţi-l nemişcat, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageţi spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mişcă; în caz contrar este posibil un recul.
 • Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centraţi pânza de ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii ferăstrăului nu s-au agăţat în piesa care se prelucrează.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operaţia de tăiere şi poate provoca un recul.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul aparatului pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
 • Ţineţi aparatul de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate duce la electrocutări.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Acestea cauzează o fricţiune ridicată, înţepenire sau reculul pânzei de ferăstrău.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile producătorului pentru manevrarea şi păstrarea pânzelor de ferăstrău.
 • Produsul trebuie apăsat cu papucul de apăsare pe piesa care se prelucrează. Se asigură astfel un mod de lucru optim şi sigur.
 • Protejaţi-vă de materialul aşchiat fierbinte, purtând îmbrăcăminte adecvată de protecţie.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

 • Folosiţi produsul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la aparat.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Acestea cauzează o fricţiune ridicată, înţepenire sau reculul pânzei de ferăstrău.
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul aparatului pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
 • Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil. Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată.
 • Conectaţi produsul numai atunci când sunteţi în poziţia de lucru.
 • În cursul lucrărilor conduceţi întotdeauna aparatul în sensul distanţării de corp.
 • Lucraţi cu o presiune de apăsare moderată şi cu o viteza de tăiere adecvată, în special în cazul diametrelor mari ale ţevilor. Se evită astfel supraîncălzirea aparatului.
 • La secţionarea conductelor din ţeavă, asiguraţi-vă că aceste conducte nu mai conţin lichide. Goliţi-le, după caz.
 • Ţineţi aparatul mai sus decât conducta de tăiat în timpul tăierii conductelor din ţeavă.
 • Aparatul nu este dotat cu protecţie împotriva pătrunderii umidităţii. Lichidul revărsat poate cauza un scurtcircuit în aparat.
 • Nu tăiaţi niciodată materiale de bază necunoscute şi menţineţi calea de tăiere în partea de sus şi în cea de jos liberă de obstacole.
 • Dacă pânza de ferăstrău întâlneşte un obiect, ea poate produce un recul asupra aparatului.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie şi la schimbarea accesoriilor de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Îndepărtaţi întotdeauna acumulatorul în caz de nefolosire, înaintea lucrările de întreţinere, schimbarea accesoriilor de lucru şi pe parcursul transportului.
 • Activaţi siguranţa pentru transport la depozitarea şi transportul aparatului.
 • Aveţi în vedere instrucţiunile producătorului pentru manevrarea şi păstrarea pânzelor de ferăstrău.
 • În timpul folosirii maşinii, utilizatorul şi persoanele aflate în apropiere trebuie să folosească echipament de protecţie adecvat: ochelari de protecţie, cască de protecţie, căşti antifonice, mănuşi de protecţie şi o mască uşoară de protecţie respiratorie.
 • Utilizaţi întotdeauna o pânză de ferăstrău cu lungimea adecvată. Pânza de ferăstrău trebuie să treacă de piesă pe parcursul unei curse complete.
 • Faceţi pauze de lucru, precum şi exerciţii de destindere şi exerciţii ale degetelor, pentru a stimula circulaţia sanguină prin degete.
 • Nu priviţi direct în elementul de iluminat (LED) şi nu iluminaţi în faţă alte persoane. Apare pericol de orbire.
 • Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor. Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie.
 • La execuţia lucrărilor de străpungere, asiguraţi zona de pe partea opusă lucrării.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Mandrina
 2. Locaş de preluare pentru adaptorul de tăiere
 3. Cârlig rabatabil pentru schelă
 4. Preselecţia turaţiei
 5. Siguranţă pentru transport
 6. Comutator de comandă
 7. Mâner posterior
 8. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 9. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 10. Acumulator
 11. Inel de asigurare
 12. Zonă de prindere frontală
 13. Manetă pentru deblocarea pânzei de ferăstrău
 14. Racord de aspirare (SUA: accesoriu)
 15. Papuc de apăsare
 16. Buton de deblocare papuc de apăsare
 17. Pânză de ferăstrău
 18. Adaptor de tăiere (accesoriu)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău longitudinal cu alimentare de la acumulatori. El este destinat debitării de lemn, materialelor de lucru similare lemnului şi metalice, precum şi a materialelor plastice.

Produsul este conceput pentru operare cu ambele mâini.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 36.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

Posibilă folosire greşită

 • Nu tăiaţi în cărămidă, beton, beton poros, piatră naturală sau gresie şi faianţă.
 • Nu utilizaţi produsul pentru tăierea de conducte care conţin încă lichide.
 • Nu tăiaţi cu ferăstrăul în materiale de bază necunoscute.

Indicatorul acumulatorului Li-Ion

Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion şi defecţiunile la aparat sunt semnalizate prin indicatorul acumulatorului Li-Ion. Starea de încărcare a acumulatorului Li-Ion este indicată după atingerea uneia dintre cele două taste pentru deblocare cu acumulator.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri aprinse.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
1 LED se aprinde intermitent, aparatul nu este pregătit de funcţionare.
Acumulatorul este supraîncălzit sau complet descărcat.
4 LED-uri se aprind intermitent, aparatul nu este pregătit de funcţionare.
Aparatul este suprasolicitat sau supraîncălzit.
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă.
Dacă LED-urile indicatorului acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Setul de livrare

Ferăstrău longitudinal, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Date tehnice


SR 30-A36
Tensiunea nominală
36 V
Greutate conform EPTA-Procedure 01
5,2 kg
Frecvenţa curselor (Treapta 1)
2.500 rot/min
Frecvenţa curselor (Treapta 2)
2.800 rot/min
Lungimea cursei
32 mm
Mandrina
0,5 in
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Date privind zgomotul

SR 30-A36
Nivelul puterii acustice (LWA)
96 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
5 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
85 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
5 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

SR 30-A36
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul a plăcilor aglomerate (ah,B)
22,5 m/s²
Insecuritatea la tăierea cu ferăstrăul a plăcilor aglomerate (K)
3,7 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul a grinzilor din lemn (ah,WB)
20,5 m/s²
Insecuritatea la tăierea cu ferăstrăul a grinzilor din lemn (K)
3,3 m/s²

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
36 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Pregătirea lucrului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi acumulatorul în suportul maşinii, până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele de deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul din suportul de aparat.

Montarea cârligului pentru schelă (accesoriu)

Image alternative
 1. Activaţi siguranţa pentru transport.
 2. Montaţi cârligul pentru schelă.

Introducerea pânzei de ferăstrău

Utilizaţi numai pânze de ferăstrău cu cozi de fixare de 1/2".
Image alternative
 1. Activaţi siguranţa pentru transport sau decuplaţi acumulatorul de la aparat.
 2. Verificaţi gradul de curăţenie a cozii de fixare a accesoriului de lucru, precum şi dacă aceasta este prevăzută cu puţină unsoare. Dacă este necesar, curăţaţi şi ungeţi coada de fixare.
 3. Introduceţi prin glisare pârghia de blocare până la opritor în sus şi ţineţi-o în această poziţie.
 4. Apăsaţi pânza de ferăstrău din partea din faţă în mandrină.
 5. Lăsaţi pârghia de blocare să gliseze înapoi.
 6. Controlaţi prin tragere de pânza de ferăstrău dacă aceasta s-a fixat.

Montare racord de aspirare (SUA: accesoriu)

Image alternative
 1. Trageţi afară papucul de apăsare.
 2. Aşezaţi racordul de aspirare pe adaptorul papucului de apăsare.
 3. Introduceţi complet papucul de apăsare puţin gresat în ghidaj.

Modul de utilizare

AVERTISMENT
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Ghidarea ferăstrăului

Image alternative
 1. Ţineţi ferăstrăul de mânerele prevăzute.
 2. Duceţi ferăstrăul până la piesa care se prelucrează.
 3. Conduceţi ferăstrăul înainte şi înapoi.
  • Dacă apăsaţi ferăstrăul pe piesa care se prelucrează, pânza de ferăstrău se poate rupe şi poate duce la accidentări.

Tăiere cu ferăstrăul

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare în cazul unor defecte la cârligul pentru schelă! O maşină care cade vă poate periclita pe dumneavoastră şi alte persoane.
 • Înainte de începerea lucrului, controlaţi fixarea sigură şi starea nedeteriorată a cârligului pentru schelă.
Image alternative
 1. Dezactivaţi siguranţa pentru transport şi apăsaţi comutatorul de comandă.
  • În fragmentul de imagine găsiţi diferite posibilităţi de a conduce eficient ferăstrăul.
 2. Când aţi încheiat procesul de tăiere cu ferăstrăul, eliberaţi comutatorul de comandă.
 3. Activaţi siguranţa pentru transport.

Extragerea pânzei de ferăstrău

Image alternative
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte şi/ sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
 • Nu aşezaţi niciodată dispozitivul de lucru fierbinte pe o suprafaţă-suport inflamabilă.
 1. Activaţi siguranţa pentru transport sau decuplaţi acumulatorul de la aparat.
 2. Introduceţi prin glisare pârghia de blocare până la opritor în sus şi ţineţi-o în această poziţie.
 3. Trageţi spre înainte pânza de ferăstrău din mandrină.
 4. Lăsaţi pârghia de blocare să gliseze înapoi.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea aparatului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Curăţaţi şi lubrifiaţi regulat mandrina pe exterior. În acest scop, vă rugăm să utilizaţi spray-ul Hilti 314648.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Păstraţi acumulatorul curat şi fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Schimbarea papucului de apăsare

Papucul de apăsare poate fi schimbat dacă este necesar.
Image alternative
 1. Înlăturaţi acumulatorul.
 2. Extrageţi pânza de ferăstrău.
 3. Apăsaţi butonul de deblocare roşu pentru papucul de apăsare de pe partea inferioară a ferăstrăului longitudinal.
 4. Trageţi afară papucul de apăsare.
 5. Apăsaţi butonul de deblocare roşu pentru papucul de apăsare de pe partea inferioară a ferăstrăului longitudinal.
 6. Introduceţi complet papucul de apăsare puţin gresat în ghidaj.
 7. Verificaţi ca papucul de apăsare să fie fixat în poziţie.

Transportul şi depozitarea aparatelor cu acumulatori

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în stare vrac.
 • După un transport mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  AVERTISMENT
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii pe cât posibilă în spaţii răcoroase şi uscate.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi maşina şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi persoane neautorizate.
 • După o depozitare mai îndelungat, controlaţi înainte de folosire dacă maşina şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .

Ferăstrăul longitudinal nu este funcţional

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Maşina nu porneşte.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu un zgomot caracteristic de clic.
Acumulator gol.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Siguranţa pentru transport neacţionată.
 • Acţionaţi siguranţa pentru transport.
Pânza de ferăstrău nu se poate înlătura din mandrină.
Pârghia de blocare nu este apăsată până la opritor.
 • Apăsaţi pârghia de blocare până la opritor şi scoateţi afară pânza de ferăstrău.
Mandrină încărcată cu resturi de la tăiere.

Ferăstrăul longitudinal este funcţional

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Comutatorul de comandă nu este apăsat complet
 • Apăsaţi complet comutatorul de comandă.
Acumulatorul descărcat
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Pânza de ferăstrău nu se poate înlătura din mandrină.
Pârghia de blocare nu este apăsată până la opritor.
 • Apăsaţi pârghia de blocare până la opritor şi scoateţi afară pânza de ferăstrău.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Evacuarea ca deşeu a acumulatorilorDacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri ale acumulatorilor sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r5962277.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative