Limba

SJD 6-A22

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Numărul de curse la mersul în gol
Image alternative Curent continuu
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul descris şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Indicaţi întotdeauna aceste informaţii când vă adresaţi cu solicitări legate de produs la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău pendular pentru găuri
  SJD 6-A22
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Utilizarea şi manevrarea sculei cu acumulatori
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi special pentru sculele electrice. Folosirea altor acumulatori poate duce la accidentări şi poate provoca pericol de incendiu.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Nu folosiţi acumulatori deterioraţi sau modificaţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii, explozii sau pericol de accidentări.
 • Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi prea ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca o explozie.
 • Urmaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator la valori situate în afara domeniului de temperatură indicat în instrucţiunile de exploatare. Încărcarea greşită sau încărcarea la valori în afara domeniului avizat de temperatură poate distruge acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.
 • Nu executaţi niciodată lucrări de întreţinere la un acumulator deteriorat. Toate lucrările de întreţinere la acumulatori se vor executa numai de către producător sau de centrele de asistenţă pentru clienţi, împuternicite de producător.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru tăierea cu un ferăstrău cu pânză care execută mişcare oscilatorie

 • Ţineţi scula electrică de suprafeţele izolate ale mânerelor, când executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
 • Fixaţi şi asiguraţi accesoriul de lucru cu menghine sau într-un alt mod pe o suprafaţă-suport stabilă. Dacă ţineţi piesa care se prelucrează numai cu mâna sau presată pe corpul dumneavoastră, ea rămâne într-o poziţie labilă, ceea ce poate duce la pierderea controlului.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii

Securitatea persoanelor
 • Utilizaţi aparatul numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări la aparat.
 • Ţineţi mânerele uscate şi curate.
 • Pe parcursul utilizării aparatului, purtaţi ochelari de protecţie, căşti antifonice şi mănuşi de protecţie adecvate.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru. Atingerea dispozitivului de lucru poate duce la vătămări prin tăiere şi arsuri.
 • Utilizaţi o apărătoare pentru ochi. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor.
 • Nu priviţi direct în elementul de iluminat (LED) şi nu iluminaţi în faţă alte persoane. Apare pericol de orbire.
 • Înainte de începerea lucrului stabiliţi clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizaţi un aspirator de praf industrial cu clasificare a clasei de protecţie avizată oficial, care corespunde dispoziţiilor locale cu privire la protecţia împotriva prafului.
 • Asiguraţi o aerisire bună a locului de muncă şi purtaţi, dacă este cazul, o mască de protecţie a respiraţiei, adecvată pentru praful respectiv. Atingerea sau inhalarea pulberii poate provoca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere. Anumite categorii de pulbere cum ar fi praful din lemn de stejar sau de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Manevrarea materialului care conţine azbest este permisă numai persoanelor cu pregătire de specialitate.
 • Faceţi pauze de lucru şi exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în degetele dumneavoastră. În cazul lucrărilor lungi, din cauza vibraţiilor sunt posibile tulburări la nivelul vaselor sanguine sau al sistemului nervos în degete, mâini sau articulaţiile mâinilor.
Securitatea electrică
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului dacă în zona de lucru există conductori electrici, conducte de gaz şi ţevi de apă acoperite. Piesele metalice de pe exteriorul aparatului pot cauza o electrocutare dacă deterioraţi accidental un conductor electric.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a sculelor electrice
 • Asiguraţi piesa care se prelucrează. O piesă imobilizată cu dispozitive de prindere sau cu menghina este menţinută mai în siguranţă decât numai cu mâna.
Instrucţiunile speciale de protecţie a muncii pentru ferăstraiele pendulare verticale
 • În cursul lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul, conduceţi întotdeauna produsul în sensul distanţării de corp.
 • Nu ţineţi niciodată mâinile în faţa pânzei de ferăstrău sau pe aceasta.
 • Nu tăiaţi cu ferăstrăul materiale de bază necunoscute şi menţineţi calea de tăiere în partea de sus şi în cea de jos liberă de obstacole.
 • Pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, nu atingeţi zona de sub piesă.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Buton opritor
 2. Comutator de pornire/ oprire
 3. Mâner
 4. Rotiţa de reglare a frecvenţei curselor
 5. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 6. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 7. Acumulator
 8. Fante de aerisire
 9. Adaptor pentru aspirare
 10. Cârlig de fixare
 11. Placă de bază
 12. Gradaţie pentru reglajul unghiului de tăiere
 13. Manetă pentru reglaje ale cursei pendulare
 14. Pânză de ferăstrău
 15. Protecţie împotriva atingerii
 16. Apărătoare
 17. Mandrina
 18. Lampă cu LED-uri
 19. Manetă pentru deblocarea pânzei de ferăstrău
 20. Protecţie împotriva aşchiilor
 21. Alimentare electrică pentru modulul anti-praf SJD DRS-6A (accesoriu)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău pendular cu dirijare manuală şi cu alimentare de la acumulatori. El este destinat tăierii cu ferăstrăul a materialului plastic, lemnului şi materialelor metalice, precum şi plăcilor de gips şi fibră.

Produsul este echipat cu un ştuţ de racord detaşabil pentru un aspirator de praf opţional, conceput pentru furtunurile de aspiratoare uzuale. Pentru a îmbina furtunul de aspirare cu produsul, poate fi necesar un adaptor potrivit.
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/36.

 • Utilizaţi pentru acest produs numai pânze de ferăstrău cu tijă de susţinere T (coadă cu o camă).

Posibilă folosire greşită

 • Nu este permis ca produsul să fie utilizat pentru tăierea de crengi şi trunchiuri.
 • Nu este permis ca produsul să fie utilizat pentru prelucrarea materialelor nocive pentru sănătate.
 • Nu este permis ca produsul să fie utilizat pentru lucrări într-un mediu umed.
 • Ţineţi alimentarea electrică pentru modulul anti-praf departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot produce o scurtcircuitare a contactelor. Un scurtcircuit între contacte poate avea ca urmări arsuri sau incendii.

Indicatorul stării de încărcare

Starea de încărcare a acumulatorului Li‑Ion este indicată după o uşoară apăsare a unei taste/ a tastei pentru deblocare (maxim până când sesizaţi rezistenţă).
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED se aprinde.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Când comutatorul de comandă este acţionat şi până la 5 secunde după eliberarea comutatorului de comandă, apelarea stării de încărcare nu este posibilă. Dacă LED-urile indicatorului stării de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent, vă rugăm să consultaţi indicaţiile din capitolul Asistenţă în caz de avarii.

Dispozitivul de suflare a materialului aşchiat

Dispozitivul de suflare a materialului aşchiat dirijează un curent de aer către pânza de ferăstrău pentru a elibera linia de tăiere de materialul aşchiat.

Frecvenţa curselor

Frecvenţa curselor poate fi reglată de la rotiţa de reglare. Poziţia 1 corespunde cu 800 curse pe minut şi poziţia 6 corespunde cu 3000 curse pe minut.
În funcţie de forţa cu care este apăsat comutatorul de pornire/ oprire, viteza cursei începe cu 75 curse pe minut şi creşte până la frecvenţa definită a curselor care este reglată pe rotiţa de reglare.

Pendularea în 4 trepte

Randamentul de tăiere şi forma tăieturii în materialul de prelucrat pot fi modificate prin intermediul pendulării în 4 trepte. Comutarea între cele 4 trepte se efectuează cu ajutorul manetei pentru reglarea cursei pendulare.
Cu cât marginea tăieturii trebuie să fie mai precisă şi mai fină, cu atât mai redusă trebuie să alegeţi treapta de pendulare. Reglarea optimă poate fi determinată prin încercări.
Starea
Semnificaţie
Treapta 0
pendulare oprită
Treapta 1
pendulare redusă
Treapta 2
pendulare medie
Treapta 3
Pendulare mare

Buton opritor

Image alternative
Butonul opritor poate fi adus în trei poziţii.
 • Poziţia centrală este poziţia normală: Butonul opritor se vede în stânga şi dreapta. Poate fi adaptată de ex. frecvenţa curselor.
  Comutatorul de pornire/ oprire poate fi apăsat şi eliberat.
 • Butonul opritor se vede numai în stânga: poziţia de transport (aparatul nu poate porni.)
  Comutatorul de pornire/ oprire este blocată, nu poate fi apăsat.
 • Butonul opritor se vede numai în dreapta: după ce aparatul este conectat (comutatorul de pornire/ oprire este apăsat complet), butonul opritor poate fi apăsat spre dreapta, pentru a bloca poziţia „Pornit‟. Pentru a debloca opritorul, se va apăsa din nou comutatorul de pornire/ oprire.

Protecţie împotriva aşchiilor

Produsul poate fi echipat cu o apărătoare antirupere pentru aşchii.
Apărătoarea antirupere pentru aşchii împiedică ruperea suprafeţei la tăierea cu ferăstrăul a materialelor lemnoase.

Deconectarea automată a aparatului

Imediat ce comutatorul de pornire/ oprire este apăsat neîntrerupt un timp mai lung de 15 minute (de ex. la transport sau la depozitare), aparatul va fi deconectat automat. Ca urmare, este împiedicată descărcarea puternică a acumulatorului.

SJD DRS-6A Modulul anti-praf (accesoriu)

Modulul anti-praf SJD DRS‑6A este utilizat ca accesoriu pentru ferăstrăul pendular Hilti SJD 6-A22.
El colectează o mare cotă din praful care se formează şi se poate fixa rapid şi simplu pe ferăstrăul pendular. În modulul anti-praf este integrat un ventilator de aspirare. Acesta este acţionare de un motor propriu. La conectarea ferăstrăului pendular, modulul trage curentul necesar din acumulator. Pentru lucrul cu materiale care conţin azbest, praf metalic, pulberi de fibră de sticlă şi de carbon, modulul anti-praf nu este adecvat. Nu este permisă utilizarea modulului anti-praf pentru praf sau şpan umed şi exploziv.

Setul de livrare

Ferăstrău pendular cu pânză de ferăstrău, apărătoare, adaptor pentru aspirare, apărătoare antirupere aşchii, manual de utilizare, cheie imbus.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.com

Date tehnice

Ferăstrău pendular pentru găuri


SJD 6-A22
Tensiunea nominală
21,6 V
Greutate conform EPTA Procedure 01 inclusiv acumulator B22⁄8.0
3,2 kg
Înălţimea cursei
28 mm
Numărul de curse la mersul în gol (n0)
75 rot/min … 3.000 rot/min
Randament de tăiere maxim în lemn
150 mm
Randament de tăiere maxim în aluminiu
25 mm
Randament de tăiere maxim în oţel nealiat
10 mm
Unghi de tăiere (stânga/dreapta)
0° … 45°
Diametrul exterior al adaptorului pentru aspirare
27,5 mm
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot

SJD 6-A22
Nivelul puterii acustice (LWA)
98 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul puterii acustice (KWA)
5 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
87 dB(A)
Insecuritatea pentru nivelul presiunii acustice (KpA)
5 dB(A)
Valori totale ale vibraţiilor

SJD 6-A22
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul a plăcilor din lemn (ah,B)
5,8 m/s²
Insecuritatea la tăierea cu ferăstrăul a plăcilor aglomerate (K)
1,5 m/s²
Valoarea emisiei vibraţiilor la tăierea cu ferăstrăul a foilor metalice (ah,M)
5,6 m/s²
Insecuritatea la tăierea cu ferăstrăul a tablei metalice (K)
1,5 m/s²

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ … 45 ℃

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tastele pentru deblocare ale acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din maşină.

Introducerea pânzei de ferăstrău

Image alternative
 1. Scoateţi acumulatorul.
 1. Apăsaţi pânza de ferăstrău (cu dinţii în sensul de tăiere) în mandrină, până când se înclichetează.
 2. Controlaţi blocarea pânzei de ferăstrău, trăgând de aceasta.

Aşezarea apărătorii

 1. Scoateţi acumulatorul.
Image alternative
 1. Introduceţi prin glisare apărătoarea pe aparat prin produs, până când se fixează.
  Apărătoarea poate fi aşezată numai dacă placa de bază se află în poziţia normală (poziţia de zero grade).

Montarea adaptorului pentru aspirare

Image alternative
 1. Introduceţi prin glisare adaptorul pentru aspirare din spate orizontal în placa de bază, până când cele două cârlige de fixare sunt imobilizate în poziţie în lateral.
 2. Racordaţi furtunul aspiratorului de praf la adaptorul pentru aspirare.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Utilizarea sistemului de aspirare a prafului

Sistemul de aspirare reduce praful, creşte securitatea muncii prin ameliorarea vizibilităţii asupra tăieturii şi împiedică acumulările de praf şi material aşchiat la locul de muncă.
 1. Aşezaţi apărătoarea.
 2. Folosiţi întotdeauna un sistem de aspirare a prafului dacă prelucraţi o perioadă mai îndelungată lemn sau materiale care pot produce concentraţii ridicate de praf.

Conectarea

Image alternative
 1. Introduceţi acumulatorul.
  Printr-o funcţie de siguranţă sunt asigurate condiţiile ca aparatul să nu pornească dacă este conectat mai întâi aparatul şi apoi este introdus acumulatorul în suportul aparatului.
 2. Asiguraţi-vă că butonul opritor este în poziţie centrală.
 3. Apăsaţi comutatorul de pornire/ oprire.
 4. Pentru blocarea cu piedica a comutatorului pe „Pornit‟, apăsaţi apoi butonul opritor spre dreapta.
 5. Pentru deblocarea opritorului, apăsaţi din nou comutatorul de pornire/ oprire.
  • Butonul opritor se mişcă din nou înapoi în poziţia centrală.

Străpungerea cu ferăstrăul

 1. Comutaţi maneta pentru reglarea cursei pendulare în poziţia 0.
 2. Aşezaţi produsul cu marginea anterioară a plăcii de bază pe piesa care se prelucrează.
 3. Ţineţi ferm produsul şi apăsaţi comutatorul de pornire/oprire.
 4. Apăsaţi ferm produsul pe piesa care se prelucrează şi penetraţi prin reducerea unghiului de sprijin.
 5. După ce aţi străpuns piesa care se prelucrează, aduceţi produsul în poziţia de lucru normală.
  • Placa de bază se sprijină cu toată suprafaţa.
 6. Continuaţi să tăiaţi în lungul liniei de tăiere.

Deconectarea

 • Eliberaţi comutatorul de pornire/ oprire.
  Pentru blocarea cu piedica a comutatorului pe „Oprit‟, apăsaţi butonul opritor spre stânga.

Demontarea

Demontarea adaptorului pentru aspirare

Image alternative
 1. Apăsaţi cele două cârlige de fixare spre interior.
 1. Desprindeţi adaptorul pentru aspirare de la placa de bază spre partea posterioară.
 2. Scoateţi furtunul aspiratorului de praf de pe adaptorul pentru aspirare.

Detaşarea apărătorii

 1. Scoateţi acumulatorul.
Image alternative
 1. Înclinaţi uşor apărătoarea şi trageţi-o către partea frontală.

Ejectarea pânzei de ferăstrău

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Ejectarea necontrolată a pânzei de ferăstrău poate duce la accidentări.
 • La ejectarea pânzei de ferăstrău, ţineţi produsul astfel încât nicio persoană sau niciun animal să nu sufere vătămări prin această acţiune.
Image alternative
 1. Scoateţi acumulatorul.
 1. Pivotaţi lateral maneta dispozitivului de deblocare a pânzei de ferăstrău până la opritor.
  • Pânza de ferăstrău va fi eliberată şi ejectată.

Îngrijirea și întreținerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
 • Dacă există, curățați cu precauție fantele de aerisire, folosind o perie uscată și moale.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
 • Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti .
 • Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreținerea
 • Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb și materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile și accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Curăţarea adaptorului pentru aspirare

 1. Scoateţi acumulatorul.
 2. Demontaţi adaptorul pentru aspirare.
 3. Curăţaţi adaptorul pentru aspirare.
 4. Controlaţi starea nedeteriorată a cârligelor de fixare.
 5. Montaţi adaptorul pentru aspirare.

Curăţarea pânzelor de ferăstrău

 1. Curăţaţi regulat răşina de pe pânzele de ferăstrău folosite.
 2. Introduceţi pânzele de ferăstrău timp de 24 ore în petrol sau agent uzual din comerţ pentru îndepărtarea răşinii.

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Pânza de ferăstrău cade în exterior.
Pânza de ferăstrău nu este blocată corect.
 • Repetaţi procedeul de tensionare.
 • Aveţi în vedere ca mandrina să fie deschisă complet şi pânza de ferăstrău să fie apăsată în sens contrar rezistenţei.
Sistemul de tensionare murdărit.
 • Curăţaţi mandrina.
Pânza de ferăstrău nu poate fi introdusă.
Sistemul de tensionare murdărit.
 • Curăţaţi mandrina.
Cursa pendulară nu se poate corecta.
Canelura pârghiei pendulului murdărită.
 • Curăţaţi de impurităţi canelura pârghiei pendulului.
Cursa pendulară nu funcţionează.
Mecanismul de pendulare murdărit.
 • Verificaţi dacă în zona furcii de pendulare există murdărie, îndepărtaţi-o.
Pârghia pentru cursa pendulară este în poziţia "0".
 • Reglaţi valoarea dorită.
Acumulatorul se descarcă mai rapid decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească lent la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator sunt murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
1 LED se aprinde intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul este prea rece sau prea fierbinte.
 • Lăsaţi acumulatorul să se încălzească sau să se răcească lent la temperatura camerei.
Toate 4 LED-urile se aprind intermitent.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este suprasolicitat.
 • Eliberaţi comutatorul de pornire/ oprire şi acţionaţi-l din nou. Apoi lăsaţi aparatul aprox. 30 secunde în regim de mers în gol.
Dezvoltare de căldură excesivă în produs sau în acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi maşina imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Image alternative
Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r5212958
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .