Limba

PR 3-HVSG A12

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Laser rotativ
  PR 3-HVSG A12
  Generaţia
  02
  Număr de serie

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Note de principiu referitoare la siguranţă

Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor. Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).

Măsuri de protecţie a muncii cu caracter general

 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Ţineţi copiii la distanţă faţă de aparatele cu laser.
 • În caz de înşurubare improprie a aparatului, poate apărea radiaţie laser care depăşeşte clasa 2. Încredinţaţi aparatul pentru reparaţii numai centrelor de Service Hilti.
 • Fasciculele laser trebuie să treacă la distanţă mare peste nivelul ochilor sau sub acesta.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Indicaţie conform FCC§15.21: Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcţiune.
 • După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
 • Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.
 • La utilizarea cu adaptoare şi accesorii, asiguraţi-vă că aparatul este fixat în siguranţă.
 • Pentru a evita măsurările eronate, trebuie să păstraţi curăţenia la fereastra de ieşire pentru laser.
 • Deşi aparatul este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte aparate optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Deşi aparatul este protejat împotriva pătrunderii umidităţii, trebuie să îl ştergeţi până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
 • Verificaţi aparatul înaintea măsurărilor importante.
 • Verificaţi precizia aparatului de mai multe ori pe parcursul aplicaţiei de lucru.
 • Asiguraţi un iluminat bun în zona de lucru.
 • Evitaţi atingerea contactelor.
 • Îngrijiţi aparatul cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea aparatului. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente îşi au cauza în întreţinerea nesatisfăcătoare a aparatelor.

Pregătirea corectă a locului de muncă

 • Asiguraţi locul de măsurare. Asiguraţi-vă că, la instalarea aparatului PR 3-HVSG A12, fasciculul nu este îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană.
 • În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Măsurările în apropierea obiectelor, respectiv suprafeţelor reflectorizante, prin geamuri de sticlă sau materiale similare pot denatura rezultatul măsurării.
 • Aveţi în vedere ca aparatul să fie instalat pe o suprafaţă plană şi stabilă (fără vibraţii!).
 • Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare definite.
 • Folosiţi aparatul, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. în conformitate cu instrucţiunile de faţă şi cu prescripţiile pentru acest tip de aparat. Ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor aparate destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Lucrul cu dreptare de măsură în apropierea conductorilor de înaltă tensiune nu este permis.
 • Asiguraţi-vă că în preajmă nu mai funcţionează niciun alt aparat PR 3‑HVSG A12. Sistemul de comandă IR poate influenţa aparatul dumneavoastră. Verificaţi amplasarea în spaţiu din când în când.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi aparatul îndeplineşte cerinţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude următoarele situaţii:
 • Aparatul poate să fie perturbat datorită radiaţiilor intense, ceea ce poate duce la operaţiuni eronate.
  În aceste cazuri, precum şi în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control.
 • Aparatul poate perturba alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică).
Numai pentru Coreea:Acest aparat este adecvat pentru unde electromagnetice care apar în zone rezidenţiale (clasa B). El este prevăzut în principal pentru aplicaţii de lucru în zone rezidenţiale, însă poate fi folosit şi în alte zone.

Clasificarea laser pentru aparate din clasa laser 2

Aparatul corespunde clasei laser 2 conform IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecţie suplimentare.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.
 • Nu priviţi niciodată direct în sursa de lumină a laserului. În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată.

Folosirea precaută a aparatelor cu alimentare de la acumulatori

 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc. Pericol de explozie.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor. În caz contrar, apare pericolul de incendiu, explozie şi producere a iritaţiilor de natură chimică.
 • Nu expuneţi acumulatorul unor şocuri mecanice puternice şi nu aruncaţi acumulatorul.
 • Acumulatorii nu trebuie să ajungă pe mâinile copiilor.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza un scurtcircuit şi poate avea ca urmare producerea de arsuri sau un incendiu.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
 • Utilizaţi exclusiv acumulatorii avizaţi pentru aparatul respectiv. În cazul utilizării altor acumulatori sau al utilizării acumulatorilor pentru alte scopuri, apare pericolul de foc şi explozie.
 • Depozitaţi acumulatorul pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. Nu depozitaţi niciodată acumulatorul în poziţii expuse la soare, la surse de încălzire sau în spatele geamurilor.
 • În caz de nefolosire, păstraţi acumulatorul sau redresorul la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot provoca scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor sau redresorului. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor sau a redresoarelor poate avea ca urmare arsuri şi incendii.
 • Acumulatorii deterioraţi (de exemplu acumulatorii cu fisuri, piese rupte, îndoite, având contactele împinse spre interior şi/ sau scoase forţat) nu au voie să fie nici încărcaţi, nici utilizaţi în continuare.
 • Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Pentru expedierea aparatului, trebuie să izolaţi acumulatorii sau să-i îndepărtaţi din aparat. Aparatul poate suferi deteriorări dacă acumulatorii curg.
 • Dacă acumulatorul neexploatat este prea fierbinte sesizabil tactil, el sau sistemul format din aparat şi acumulator poate fi defect. Amplasaţi aparatul într-un loc neinflamabil la o distanţă suficient faţă de materiale inflamabile, unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să se răcească.

Descriere

Vedere generală a produsului

Laser rotativ PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Fascicul laser (planul de rotaţie)
 2. Fascicul de referinţă 90°
 3. Mâner
 4. Acumulator Li‑Ion
 5. Panou de operare
 6. Placă de bază cu filet 5/8"

Panou de operare PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: Auto-aliniere
 2. Tasta: Dezactivare avertizare la şoc
 3. LED: Dezactivare avertizare la şoc
 4. LED: Unghiul de înclinare
 5. Tasta: Unghiul de înclinare
 6. Tasta: Viteza de rotaţie
 7. Tasta: Pornit/Oprit
 8. Indicator pentru starea bateriei

Telecomanda PRA 2

Image alternative
 1. LED: Comandă expediată
 2. Tasta: Viteza de rotaţie
 3. Tasta: Direcţie linie (stânga/dreapta)
 4. Tasta: Funcţia Linie
 5. Servotaste (+/-)

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un laser rotativ laser rotativ cu fascicul rotativ, vizibil un fascicul de referinţă deplasat cu 90°. Laserul rotativ poate fi folosit vertical, orizontal şi pentru înclinaţii. Aparatul este destinat determinării, transmiterii şi verificării variaţiilor de nivel orizontale, planurilor verticale şi înclinate şi unghiurilor drepte. Exemple de aplicaţie de lucru sunt transmiterea de linii marcate la un metru peste nivelul pardoselii finite şi schiţele de nivel, determinarea de unghiuri drepte la pereţi, alinierea verticală pe puncte de referinţă sau stabilirea de planuri înclinate.

 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatorul Li-Ion Hilti B 12/2.6 respectiv B 12‑30.
 • Utilizați pentru acest produs numai redresorul Hilti C 4⁄12‑50.

Caracteristici

Cu acest aparat, o singură persoană poate executa o nivelare rapidă şi cu înaltă precizie a oricărui plan.
Există 4 viteze de rotaţie diferite (0, 90, 300, 600 /min). Viteza de rotaţie presetată este 300 rot/min.
Aparatul posedă următoarele indicatoare pentru starea funcţională: LED-ul de auto-aliniere, LED-ul pentru unghiul de înclinare şi LED-ul de avertizare la şoc.
La alinierea automată dintr-o direcţie sau din ambele, servosistemul monitorizează respectarea preciziei specificate. O deconectare automată se realizează dacă nu se obţine nicio aliniere (aparatul în afara domeniului de aliniere sau blocare mecanică) sau dacă aparatul este deviat de la verticală (trepidaţie/ şoc mecanic). După executarea unei deconectări, rotaţia se dezactivează şi toate LED-urile se aprind intermitent.
În funcţie de distanţa de lucru şi de luminozitatea ambiantă, vizibilitatea fasciculului laser poate fi limitată. Cu ajutorul panoului de vizare se poate îmbunătăţi vizibilitatea. În condiţii de vizibilitate diminuată a fasciculului laser de ex. din cauza luminii solare, este recomandată utilizarea receptorului laserului (accesoriu).
AliniereaAlinierea (±5°) la un plan de nivelment se realizează automat după conectarea aparatului, cu cele două servomotoare încorporate. LED-urile indică starea de funcţionare respectivă. Instalarea se poate realiza direct pe pardoseală, pe un stativ sau cu suporturi de susţinere adecvate.
Alinierea după perpendiculară se realizează automat. Cu tastele +/- de pe telecomanda PRA 2 se poate alinia (roti) manual planul vertical.
Înclinaţia se poate regla manual pe modul Înclinat cu ajutorul telecomenzii PRA 2 cu până la ± 5°. Alternativ înclinaţia se poate realiza şi cu adaptorul de înclinare în modul Înclinat până la 60%.
Dacă aparatul este dereglat din aliniere pe parcursul exploatării (trepidaţie / şoc mecanic), aparatul trece cu ajutorul funcţiei integrate de avertizare la şoc pe modul de avertizare (activ începând cu al doilea minut după realizarea alinierii). Toate LED-urile se aprind intermitent, capul nu se mai roteşte şi laserul este oprit.
Combinaţie cu alte aparateCu telecomanda PRA 2 este posibilă operarea comodă şi pe distanţe libere cu laserul rotativ. Suplimentar, cu funcţia Telecomandă este posibilă orientarea fasciculului laser.
Receptoarele laser Hilti pot fi folosite pentru a indica fasciculul laser la distanţe mari. Informaţiile detaliate sunt prezentate în manualul de utilizare a receptorului laser.

Indicatoarele cu LED

Laserul rotativ este dotat cu indicatoare cu LED-uri.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind intermitent
Aparatul a fost lovit, şi-a pierdut alinierea sau are o altă defecţiune.
LED-ul auto-aliniere se aprinde intermitent în verde
Aparatul este în faza de aliniere.
LED-ul de auto-aliniere luminează constant verde
Aparatul a executat nivelmentul / funcţionează corect.
LED-ul de avertizare la şoc luminează constant portocaliu
Avertizarea la şoc este dezactivată.
LED-ul indicatorului de înclinaţie luminează constant portocaliu
Modul Înclinat este activat.

Indicatorul stării de încărcare al acumulatorului Li-Ion

Acumulatorul Li‑Ion dispune de un indicator cu LED-uri al stării de încărcare.
Starea
Semnificaţie
4 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 75 % până la 100 %
3 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 50 % până la 75 %
2 LED-uri se aprind.
Starea de încărcare: 25 % până la 50 %
1 LED aprins.
Starea de încărcare: 10 % până la 25 %
1 LED se aprinde intermitent.
Starea de încărcare: < 10 %
Pe parcursul lucrului, pe panoul de operare al aparatului este indicată starea de încărcare a acumulatorului.
În starea de repaus, starea de încărcare poate fi afişată prin atingerea tastei pentru deblocare.
Pe parcursul procesului de încărcare, starea de încărcare este afişată în indicatorul de pe acumulator vezi manualul de utilizare al redresorului).

Setul de livrare

Laser rotativ PR 3-HVSG A12, telecomandă PRA 2, panou de vizare PRA 54, 2 baterii (tip AA), 2 certificate de producător, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Punerea în funcţiune

Manevrarea corectă a laserului şi a acumulatorului

  Image alternative
 • Imaginea 1: Lucrări pe modul orizontal.
 • Imaginea 2: Pe modul Înclinat, laserul se va ridica pe partea panoului de operare.
 • Imaginea 3: Depunerea sau transportarea în poziţie înclinată.
 • Ţineţi laserul astfel încât compartimentul pentru acumulatori sau acumulatorul să NU fie orientat în sus şi umiditatea să nu poată pătrunde.
 • Acumulatorul de tip B12 nu are nicio clasă de protecţie. Ţineţi acumulatorul la distanţă de influenţa ploii şi a umezelii. Conform directivelor Hilti , utilizarea acumulatorului este permisă numai cu produsul aferent şi trebuie să fie aşezat, în acest scop, în locaşul bateriilor.

Introducerea acumulatorului

Image alternative
AVERTISMENT
Pericol de accidentare Pornire involuntară a produsului.
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul este deconectat.
AVERTISMENT
Pericol de natură electrică. Murdărirea contactelor poate duce la scurtcircuit.
 • Asiguraţi-vă că nu există corpuri străine la contactele acumulatorului şi aparatului, înainte de a introduce acumulatorul.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare. Dacă acumulatorul nu este introdus corect, el poate cădea.
 • Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în aparat, pentru ca el să nu cadă şi să nu pericliteze persoana dumneavoastră sau alte persoane.
 • Introduceţi acumulatorul şi controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în aparat.

Extragerea acumulatorului

Image alternative
 • Scoateţi acumulatorul.

Modul de utilizare

Conectarea aparatului

 • Apăsaţi tasta „Pornit/Oprit“.
  După conectare, aparatul porneşte alinierea automată.
  Înaintea măsurărilor importante, verificaţi precizia aparatului, în special după ce acesta a căzut pe sol sau dacă a fost expus unor influenţe mecanice.

Lucrul pe orizontală

Image alternative
 1. Montaţi aparatul pe un suport.
  Ca suport se poate utiliza un suport de perete sau un stativ. Unghiul de înclinaţie a suprafeţei de aşezare poate fi maxim ± 5° sein.
 2. Apăsaţi tasta „Pornit / Oprit“'. LED-ul Autoaliniere se aprinde intermitent în verde.
  Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează, se roteşte şi LED-ul de autoaliniere luminează constant.

Lucrul pe verticală

Image alternative
 1. Aşezaţi sau montaţi aparatul astfel încât panoul de operare al aparatului să fie orientat în sus.
  Pentru ca precizia specificată să poată fi respectată, aparatul trebuie poziţionat pe o suprafaţă plană, respectiv montat corespunzător exact pe stativ sau pe un alt accesoriu.
 2. Aliniaţi axa verticală a aparatului cu ajutorul indexului şi al cătării în direcţia dorită.
  Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează, se roteşte şi LED-ul de autoaliniere luminează constant.
 3. Apăsaţi tasta „Pornit/Oprit“. După aliniere aparatul porneşte regimul laser cu un fascicul de rotaţie staţionar care proiectează vertical în jos. Acest punct proiectat este punctul de referinţă şi are rolul de poziţionare a aparatului.
 4. Apăsaţi tasta Viteză de rotaţie, pentru a vedea fasciculul în întregul plan de rotaţie.
 5. Cu tastele + şi − de pe telecomandă puteţi mişca fasciculul de rotaţie vertical spre stânga şi dreapta până la 5°.

Înclinaţia

Pentru rezultate optime este de ajutor să se controleze alinierea aparatului PR 3-HVSG A12. Acest lucru se realizează cel mai bine alegând 2 puncte, fiecare la 5 m (16ft) în stânga şi dreapta aparatului, însă paralel cu axa acestuia. Marcaţi înălţimea planului orizontal aliniat, apoi marcaţi cotele de nivel după înclinaţie. Numai dacă aceste cote de nivel sunt identice în cele două puncte, alinierea aparatului este optimizată.

Reglarea manuală a înclinaţiei

 1. În funcţie de aplicaţie, montaţi aparatul de ex. pe un stativ.
 2. Poziţionaţi laserul rotativ fie pe marginea superioară, fie pe cea inferioară a planului de înclinaţie.
 3. Aşezaţi-vă în spatele aparatului, privind spre panoul de operare.
 4. Cu ajutorul crestăturii de vizare de la capul aparatului, orientaţi aparatul grosier, paralel cu planul de înclinaţie.
 5. Conectaţi aparatul şi apăsaţi tasta Mod Înclinat. LED-ul pentru modul Înclinat se aprinde. Imediat ce se obţine alinierea, fasciculul laser se activează.
 6. Apăsaţi tasta + sau − de pe telecomandă, pentru a înclina planul. Alternativ puteţi utiliza şi un adaptor de înclinare (accesoriu).
  La reglarea manuală a înclinaţiei, laserul rotativ execută o dată alinierea planului laserului şi apoi îl fixează. Aveţi în vedere că acest laser rotativ nu poate compensa planul înclinat al laserului faţă de o posibilă abatere, cauzată de modificarea condiţiilor de mediu şi/ sau rezemarea dispozitivului de fixare. Vibraţiile, modificările de temperatură sau alte acţiuni posibile în cursul zilei pot influenţa poziţia planului laserului.
 7. Pentru a reveni în modul standard, trebuie să deconectaţi şi să conectaţi aparatul din nou.

Setarea înclinaţiei cu ajutorul adaptorului de înclinare

 1. Montaţi un adaptor de înclinare adecvat pe un stativ.
 2. Poziţionaţi stativul fie pe marginea superioară, fie pe cea inferioară a planului de înclinaţie.
 3. Montaţi laserul rotativ pe adaptorul de înclinare şi aliniaţi aparatul cu ajutorul crestăturii de vizare de la capul aparatului PR 3-HVSG A12, inclusiv adaptorul de înclinare paralel cu planul de înclinaţie.
 4. Asiguraţi-vă că adaptorul de înclinare se află în poziţia iniţială (0°).
  Panoul de operare al aparatului PR 3-HVSG A12 trebuie să se afle pe partea opusă direcţiei de înclinare.
 5. Conectaţi aparatul.
 6. Apăsaţi tasta Mod Înclinat. Pe panoul de operare al laserului rotativ se aprinde acum LED-ul pentru modul Înclinat. Aparatul începe alinierea automată. Imediat ce aceasta este încheiată, laserul porneşte şi începe să se rotească.
 7. Reglaţi unghiul de înclinare dorit pe adaptorul de înclinare.
  La reglarea manuală a înclinaţiei, laserul rotativ execută o dată alinierea planului laserului şi apoi îl fixează. Aveţi în vedere că acest laser rotativ nu poate compensa planul înclinat al laserului faţă de o posibilă abatere, cauzată de modificarea condiţiilor de mediu şi/ sau rezemarea dispozitivului de fixare. Vibraţiile, modificările de temperatură sau alte acţiuni posibile în cursul zilei pot influenţa poziţia planului laserului.

Lucrul cu telecomanda PRA 2

Telecomanda PRA 2 facilitează lucrul cu laserul rotativ şi este necesară pentru a putea folosi unele funcţii ale aparatului.
Alegerea vitezei de rotaţieDupă conectare, laserul rotativ porneşte întotdeauna cu 300 rotaţii pe minut. O viteză de rotaţie lentă poate face ca fasciculul laser să acţioneze cu o luminozitate considerabil mai ridicată. O viteză de rotaţie rapidă face ca fasciculul laser să acţioneze mai stabil. Printr-o apăsare repetată a tastei pentru viteza de rotaţie, viteza se modifică.
Selectarea funcţiei LiniePrin apăsare pe tasta pentru funcţia Linie de pe telecomandă se poate reduce domeniul fasciculului laser la o linie. Prin această operaţie, fasciculul laser devine considerabil mai strălucitor. Prin apăsare repetată a tastei pentru funcţia Linie se poate modifica lungimea liniei. Lungimea liniei depinde de distanţa laserului faţă de perete/suprafaţă. Linia laserului poate fi mutată după dorinţă cu tastele direcţionale (dreapta/stânga).

Dezactivarea funcţiei de avertizare la şoc

 1. Conectaţi aparatul.
 2. Apăsaţi tasta "Dezactivare funcţie de avertizare la şoc". Aprinderea constantă a LED-ului de dezactivare a funcţiei de avertizare la şoc arată că funcţia este dezactivată.
 3. Pentru a reveni în modul standard, deconectaţi şi să conectaţi aparatul din nou.

Verificarea axei principale şi transversale pe orizontală

Image alternative
 1. Instalaţi stativul la aprox. 20 m (66ft) de un perete şi aliniaţi orizontal capul stativului folosind nivela cu apă.
 2. Montaţi aparatul pe un stativ şi aliniaţi capul aparatului cu ajutorul crestăturii de vizare la perete.
 3. Cu ajutorul receptorului captaţi un punct (punctul 1) şi marcaţi-l pe perete.
 4. Rotiţi aparatul în jurul axei sale în sens orar cu 90º. Înălţimea aparatului nu trebuie să fie modificată.
 5. Cu ajutorul receptorului laser captaţi un al doilea punct (punctul 2) şi marcaţi-l pe perete.
 6. Repetaţi de încă două ori cei doi paşi precedenţi şi captaţi punctul 3 şi punctul 4 cu ajutorul receptorului şi marcaţi-le pe perete.
  Dacă operaţiunea s-a realizat cu atenţie, distanţa pe verticală între cele două puncte marcate 1 şi 3 (axa principală), respectiv punctele 2 şi 4 (axa transversală) trebuie să fie de câte < 3 mm (la 20 m) (0,12" la 66ft). Dacă abaterea este mai mare, expediaţi aparatul la centrul de service Hilti pentru calibrare.

Verificarea axei verticale

Image alternative
 1. Instalaţi aparatul vertical pe o pardoseală cât mai plană posibil la aprox. 20 m (66ft) de un perete.
 2. Aliniaţi mânerele aparatului paralel cu peretele.
 3. Conectaţi aparatul şi marcaţi un punct de referinţă (R) pe pardoseală.
 4. Cu ajutorul receptorului, marcaţi punctul (A) de la capătul inferior al peretelui. (alegeţi viteza medie).
 5. Cu ajutorul receptorului marcaţi punctul (B) la aprox. 10 m (33ft) înălţime.
Image alternative
 1. Rotiţi aparatul cu 180° şi aliniaţi-l pe punctul de referinţă (R) la pardoseală şi la punctul marcat inferior (A) la perete.
 2. Cu ajutorul receptorului marcaţi punctul (C) la aprox. 10 m (33ft) înălţime.
  Dacă operaţiunea s-a realizat cu atenţie, distanţa pe orizontală dintre cele două puncte (B) şi (C) marcate la înălţimea de zece metri trebuie să fie mai mică de 2 mm (la 10 m) (0,08" la 33ft). În caz de abatere mare: vă rugăm să expediaţi aparatul la centrul de service Hilti pentru calibrare.

Îngrijirea, întreţinerea generală, transportul şi depozitarea

Curăţarea şi uscarea

 • Suflaţi praful de pe fereastra de ieşire pentru laser.
 • Nu atingeţi fereastra de ieşire pentru laser cu degetele.
 • Curăţaţi aparatul numai cu o cârpă curată şi moale. Umeziţi cârpa, dacă este necesar, cu puţin alcool pur sau puţină apă.
  Un material de curăţare prea aspru poate zgâria sticla, influenţând astfel negativ precizia aparatului. Nu utilizaţi alte lichide în afară de alcool pur sau apă, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Uscaţi echipamentul dumneavoastră în condiţiile respectării valorilor limită de temperatură.

Depozitarea

 • Nu depozitaţi aparatul în stare umedă. Lăsaţi-l să se usuce înainte de a-l stivui şi depozita.
 • Curăţaţi întotdeauna aparatul, recipientul de transport şi accesoriile înainte de depozitare.
 • După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o măsurare de control înainte de folosire.
 • Aveţi în vedere valorile limită de temperatură la depozitarea echipamentului dumneavoastră, în special dacă păstraţi echipamentul în interiorul autovehiculului.

Îngrijirea acumulatorului Li-Ion

 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară cu o cârpă uşor umezită.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii.
 • Încărcaţi acumulatorii cu redresoare Hilti avizate pentru acumulatorii Li‑Ion.

Transportul

Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
Pentru expedierea aparatului trebuie să izolaţi acumulatorii şi bateriile sau să le îndepărtaţi din aparat. Aparatul poate suferi deteriorări dacă bateriile/acumulatorii curg.

Service echipamente de măsurare Hilti

Centrul de service pentru echipamentele de măsurare Hilti execută verificarea şi, în caz de abatere, restabilirea şi o nouă verificare a conformităţii cu specificaţia a aparatului. Conformitatea cu specificaţia la momentul verificării este confirmată în scris prin certificatul de service. Se recomandă:
 • Alegeţi intervalul de verificare adecvat, corespunzător folosirii.
 • După o solicitare neobişnuită a aparatului, înaintea lucrărilor importante, însă cel puţin anual, dispuneţi efectuarea unei verificări la centrul de service pentru echipamentele de măsurare de la Hilti .
Verificarea de către centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti nu degrevează utilizatorul de verificarea aparatului înainte de folosire şi pe parcursul acesteia.

Verificarea preciziei de măsurare

Pentru a putea respecta specificaţiile tehnice, aparatul trebuie să fie verificat regulat (cel puţin înainte de fiecare măsurare mai mare/relevantă).
După o lovire prin cădere a aparatului de la înălţime mare, trebuie să fie examinată funcţionalitatea sa. În condiţiile următoare se poate presupune că aparatul funcţionează impecabil:
 • În caz de lovire prin cădere, înălţimea de cădere indicată în Date tehnice nu a fost depăşită.
 • Aparatul a funcţionat impecabil şi înainte de lovirea prin cădere.
 • Aparatul nu a suferit deteriorări mecanice la cădere (de ex. spargerea prismei Penta).
 • Aparatul generează un fascicul laser rotativ în timpul aplicaţiei de lucru.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Acumulatorul nu este complet introdus.
 • Fixaţi acumulatorul cu zgomotul caracteristic de dublu clic.
Acumulatorul este descărcat.
 • Schimbaţi acumulatorul şi încărcaţi acumulatorul gol.
Acumulatorul se descarcă mai rapid decât în mod obişnuit.
Temperatura ambiantă foarte scăzută.
 • Încălziţi lent acumulatorul la temperatura camerei.
Acumulatorul nu se fixează cu zgomotul caracteristic de „clic“.
Ciocurile de fixare de la acumulator sunt murdărite.
 • Curăţaţi ciocurile de fixare şi introduceţi acumulatorul din nou.
Dezvoltare puternică de căldură în aparat sau acumulator.
Defect electric
 • Deconectaţi aparatul imediat, extrageţi acumulatorul, examinaţi-l, lăsaţi-l să se răcească şi luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Indicaţie FCC (valabilă în SUA) / Indicaţie IC (valabilă în Canada)

Produsul corespunde paragrafului 15 din dispoziţiile FCC şi RSS‑210 ale IC.
Punerea în funcţiune se subordonează următoarelor două condiţii:
 • Aparatul nu trebuie să genereze radiaţie dăunătoare.
 • Aparatul trebuie să capteze orice radiaţie, inclusiv radiaţiile care produc operaţii nedorite.
Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcţiune.