Limba

DX 5 GR

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri

Sunt utilizate suplimentar următoarele simboluri:
Image alternative Atenţie! Respectaţi indicaţiile.
Image alternative Purtaţi o cască de protecţie pe parcursul lucrului cu aparatul.
Image alternative Purtaţi ochelari de protecţie pe parcursul lucrului cu aparatul.
Image alternative Purtaţi căşti antifonice pe parcursul lucrului cu aparatul.

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Lacăt negru pe fundal roşu pe carcasă: Pe tasta de operare pentru elementul de deblocare în vederea demontării ghidajului de retur pentru pistonul gazelor arse.
Image alternative Lacăt alb pe fundal negru pe ghidajul de bolţuri: Pe elementul de deblocare pentru ghidajul de bolţuri.

Indicatoare cu display

Pot fi prezentate următoarele afişaje pe indicatoarele cu display:
Image alternative Acest simbol indică nivelul de încărcare al bateriei. Dacă bateria este goală, apare simbolul de întreţinere.
Image alternative Acest simbol arată dacă interfaţa Bluetooth este conectată. Dacă simbolul nu este afişat pe display, interfaţa Bluetooth este deconectată.
Image alternative Acest simbol arată când are termen limită următoarea operaţie de curăţare. Un segment înseamnă aici 500 implantări. În total există 5 segmente, care înseamnă 2500 implantări.
Image alternative Acest simbol arată dacă o operaţie de întreţinere are termen limită. Apare după 5 ani, 30000 de implantări sau dacă bateria este goală. Recomandarea noastră: Vă rugăm să vă adresaţi centrului dumneavoastră de service Hilti .

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de implantare
  DX 5 GR
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Note de principiu referitoare la siguranţă Image alternative ATENŢIONARE! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru. Neglijenţele în respectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a instrucţiunilor de lucru pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Utilizarea capselor
 • Utilizaţi numai capse Hilti sau capse de o calitate comparabilă.
 • Dacă în accesoriile de lucru Hilti sunt utilizate capse de calitate inferioară, din pulberea nearsă se pot forma depuneri care explodează brusc şi care pot cauza vătămări grave utilizatorului şi persoanelor din zona adiacentă. Capsele trebuie să fie verificate în prealabil fie printr-un certificat de la producător conform normei EN 16264 din UE, fie să aibă marcajul de conformitate CE.
Cerinţe impuse utilizatorului
 • Operarea sau întreţinerea la acest aparat este permisă numai dacă sunteţi autorizat şi instruit în acest scop.
Echipamentul personal de protecţie
 • Purtaţi, dumneavoastră şi persoanele aflate în apropiere, ochelari de protecţie adecvaţi şi o cască de protecţie pe parcursul utilizării.
 • Purtaţi căşti antifonice.
 • Implantarea elementelor de fixare se declanşează prin aprinderea încărcăturii de acţionare. Zgomotul prea puternic poate afecta auzul.
Securitatea persoanelor
 • Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi un aparat cu montaj direct. Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Întrerupeţi lucrul dacă aveţi dureri sau nu vă simţiţi bine. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul poate duce la accidentări grave.
 • Evitaţi posturile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Purtaţi încălţăminte antiderapantă.
 • Nu trageţi niciodată înapoi ghidajul de bolţuri sau elementele de fixare cu mâna.
 • Prin retractarea cu mâna a ghidajului de bolţuri sau a elementului de fixare, este posibil ca aparatul să treacă în stare funcţională. Starea pregătită de funcţionare permite implantarea şi în părţi ale corpului.
 • La acţionarea aparatului, ţineţi braţele îndoite (nu întinse).
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanţa faţă de raza de acţiune.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a aparatelor cu montaj direct Image alternative ATENŢIONARE! Pericol în caz de penetrare a elementelor de fixare! Asiguraţi-vă înainte de implantarea elementelor de fixare că nimeni nu se află în spatele piesei sau sub piesa în care este implantat elementul de fixare.
 • Verificaţi înainte de începerea lucrului puterea capsei şi a rotiţei de reglaj pentru putere.
 • Implantaţi de probă 2 elemente de fixare pe materialul de bază.
 • Folosiţi aparatul potrivit pentru lucrarea dumneavoastră. Nu folosiţi aparatul în scopuri pentru care nu este prevăzut, ci numai în conformitate cu destinaţia sa şi dacă este în stare impecabilă.
 • Dacă aplicaţia de lucru permite, utilizaţi placa suplimentară de aşezare/ capacul de protecţie.
 • Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat un aparat încărcat.
 • Transportaţi şi depozitaţi aparatul într-o casetă asigurată.
 • Descărcaţi aparatul întotdeauna înaintea lucrărilor de curăţare, service şi întreţinere, la schimbarea ghidajului de bolţuri, la întreruperea lucrului şi în scopul depozitării (capsa şi elementul de fixare).
 • Păstraţi aparatele care nu se află în uz descărcate, în locuri uscate şi, încuiate şi inaccesibile pentru copii.
 • Verificaţi dacă aparatul şi accesoriile prezintă eventuale deteriorări. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate.
 • Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului. Piesele deteriorate trebuie să fie reparate sau schimbate de centrul de service Hilti , dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Înainte de implantare, verificaţi dacă în materialul de bază există conductori electrici.
 • Nu implantaţi elemente de fixare într-un material de bază inadecvat.
 • Materialele inadecvate sunt oţelul şi oţelul turnat sudate, fonta, sticla, marmura, materialul plastic, bronzul, alama, cuprul, materialul izolator, cărămida cu goluri, cărămida ceramică, tablele subţiri (< 4 mm) şi betonul poros. Implantarea în aceste materiale poate cauza ruperea elementului, sfărâmarea sau străpungerea materialului.
 • Acţionaţi declanşatorul numai când aparatul este apăsat complet vertical pe materialul de bază.
 • Ţineţi aparatul de implantare în lucru întotdeauna perpendicular pe materialul de bază, pentru a împiedica o deviere a elementului de fixare de pe materialul de bază.
 • Menţineţi mânerele în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare.
 • Nu folosiţi aparatul în locuri în care există pericol de incendiu şi de explozie, cu excepţia cazului în care el este avizat special în acest scop.
 • Nu implantaţi elemente în găuri existente, exceptând cazul în care aceste lucru este recomandat de Hilti (de ex. DX-Kwik).
Locul de muncă
 • Menţineţi locul dumneavoastră de muncă în ordine. Eliberaţi spaţiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări.
 • Dezordinea în zona de lucru poate produce accidente.
 • Asiguraţi un iluminat bun şi ventilare zonei de lucru.
Măsuri mecanice de securitate
 • Nu întreprindeţi intervenţii neautorizate, respectiv modificări la aparat, în special la piston.
 • Utilizaţi numai elementele de fixare care sunt destinate şi avizate pentru aparat.
Măsuri termice de securitate
 • Nu depăşiţi frecvenţa maximă recomandată de implantare.
 • Dacă aparatul s-a supraîncălzit, lăsaţi-l să se răcească.
 • Nu demontaţi aparatul când acesta este fierbinte. Lăsaţi aparatul să se răcească.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească dacă pe banda de capse apar topituri.
Pericol de explozie în cazul capselor
 • Utilizaţi numai capse care sunt avizate pentru aparat.
 • Îndepărtaţi banda de capse dacă aţi încheiat lucrarea sau când transportaţi aparatul.
 • Nu încercaţi să îndepărtaţi capsele cu forţa din ghidajul de bolţuri sau din aparat.
 • Depozitaţi capsele nefolosite în spaţii protejate de umiditate şi de căldură excesivă şi într-un loc închis.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Ghidajul de retur pentru pistonul gazelor arse
 2. Manşon de ghidaj
 3. Carcasă
 4. Canal pentru capsă
 5. Element de deblocare pentru reglarea puterii
 6. Rotiţa de reglaj pentru putere
 7. Display-ul
 8. Buton
 9. Capitonaj pentru mână
 10. Declanşator
 11. Tastă de operare
 12. Fante de aerisire
 13. Segmenţi
 14. Pistoanele
 15. Ghidajul de bolţuri
 16. Deblocarea ghidajului de bolţuri
 17. Tampon
 18. Manşon de centrare
 19. Perie plată
 20. Perie rotundă mare
 21. Perie rotundă mică

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un aparat de implantare a bolţurilor pentru implantarea de cuie, bolţuri şi combo-elemente în oţel.

La utilizarea aparatului se va avea în vedere permanent să fie folosit echipamentul potrivit. Ghidajul de bolţuri, pistonul şi elementele de fixare trebuie să fie adaptate reciproc.

Distanţele minime

Fixare pe oţel

La fixarea pe oţel, aveţi în vedere întotdeauna următoarele distanţe minime:
 • Distanţa minimă dintre margini de la muchia materialului de bază până la elementul de fixare trebuie să fie de cel puţin 15 mm.
 • Distanţa minimă dintre axe între două elemente de fixare trebuie să fie de cel puţin 20 mm.
 • Grosimea minimă a materialului de bază trebuie să fie de 6 mm.

Informaţii privind aplicaţia

Pentru a obţine mai multe informaţii despre aplicaţie, descărcaţi aplicaţia şi, pentru a o porni, scanaţi codul QR din casetă.

Informaţii referitoare la domeniile aplicative

Pentru a obţine mai mult informaţii despre domeniile aplicative, vă rugăm să acordaţi atenţie paginii produsului Hilti .

Date tehnice

Aparat de implantare a bolţurilor

Greutate
DX 5 GR
3,43 kg
Lungimea aparatului
DX 5 GR
495 mm
Lungimea cuiului
DX 5 GR
≤ 22 mm
Frecvenţa maximă recomandată de implantare
DX 5 GR
700 rot/h
Temperatura de utilizare (temperatura ambiantă)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Cursa de acţiune prin presare
DX 5 GR
32 mm
Presiune de apăsare necesară
DX 5 GR
≥ 50 N
Puterea de emisie maximă iradiată
−27,2 dBm
Frecvenţa
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Datele privind zgomotul determinate corespunzător EN 15895

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor de împingere a bolţurilor. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei de împingere a bolţurilor. Fireşte că, dacă scula de împingere a bolţurilor este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu echipamente neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei de împingere a bolţurilor şi a echipamentelor, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile acustice enumerate au fost determinate în următoarele condiţii cadru:
Condiţii cadru, informaţii privind zgomotul
Capsă
Calibrul 6.8/11 negru
Reglajul puterii
2
Aplicabilitatea
Fixarea lemnului de 24 mm pe beton (C40) cu X‑U47 P8
Datele privind zgomotul conform EN 15895
Nivelul puterii acustice (LWA)
105 ±2 dB
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
101 ±2 dB
Nivelul de vârf al presiunii acustice emise (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibraţiile

Valoarea indicată a vibraţiilor conform 2006/42/EC nu depăşeşte 2,5 m/s².

Modul de utilizare

Dispozitivele de protecţie

Verificaţi la începerea lucrului dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi funcţionează fără erori. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului.

Încărcarea aparatului de implantare simplă

Image alternative
 1. Introduceţi prin glisare elementul din faţă în aparat, până când rondela elementului este ţinută în aparat.
 2. Introduceţi prin glisare banda de capse cu finalul îngust spre înainte de jos în mânerul aparatului, până când banda de capse a intrat complet în aparat. Dacă introduceţi o bandă de capse începută, trageţi banda de capse cu mâna în sus din aparat, până când o capsă nefolosită ajunge în locaşul pentru capsă.

Reglarea puterii

Image alternative
 1. Apăsaţi elementul de deblocare de la reglarea puterii.
 2. Învârtiţi rotiţa de reglaj pentru putere, pentru a regla puterea dorită.
 3. Verificaţi calitatea implantării conform standardului Hilti .
  Alegeţi puterea capselor şi reglajul puterii corespunzător aplicaţiei de lucru.
  Începeţi întotdeauna cu puterea minimă, dacă nu aveţi experienţă cu aparatul.

Implantarea elementelor cu aparatul de implantare simplă

Image alternative
 1. Poziţionaţi aparatul.
 2. Ţineţi aparatul drept pe suprafaţa de lucru şi presaţi-l perpendicular.
 3. Apăsaţi declanşatorul pentru a implanta elementul.

Descărcarea aparatului de implantare simplă

Image alternative
 1. Trageţi capsa afară din aparat.
 2. Trageţi elementul afară din aparat.

Conectare şi deconectare Bluetooth

 • Ţineţi apăsat butonul pentru 1-2 secunde, pentru a activa interfaţa Bluetooth.
  Interfaţa Bluetooth se deconectează automat după 2 minute.

Resetarea indicatorului de curăţare

 • Apăsaţi butonul pentru 10-12 secunde, pentru a reseta indicatorul de curăţare.
  Indicatorul de curăţare constă din 5 bare grafice. Fiecare bară reprezintă 500 implantări.

Sistem de prindere a grătarului X-FCM

Image alternative
 1. Aşezaţi bolţul filetat pe elementul portant de oţel. Utilizaţi manşonul de centrare pentru a asigura o fixare simplă şi centrată. Măsuraţi proeminenţa bolţului (NVS) prin verificarea adâncimii de penetrare cu calibrul.
 2. Amplasaţi flanşa de susţinere X-FCM.
 3. Înşurubaţi flanşa de susţinere.
  • Cuplul de rotaţie: 5-8 Nm

Sistem de fixare a tablei cu rifluri X-FCP

Image alternative
 1. Pregăuriţi sau preştanţaţi tabla cu rifluri.
  Respectaţi distanţele minime necesare:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Aşezaţi bolţul filetat în gaura realizată preliminar. Măsuraţi proeminenţa bolţului (NVS) prin verificarea adâncimii de penetrare cu calibrul.
 3. Amplasaţi flanşa de susţinere X-FCP.
 4. Înşurubaţi flanşa de susţinere.
  • Cuplul de rotaţie: 5-8 Nm

Sistem de fixare a grătarului X-GR

Image alternative
 1. Implantaţi elementul în ghidajul de bolţuri.
 2. Implantaţi elementele prin grătar în oţel.
 3. Strângeţi ferm elementul.
  • Cuplul de rotaţie: 3-5 Nm

Comportamentul în cazul unui rateu de aprindere a capsei

 1. Ţineţi aparatul timp de 30 secunde apăsat pe suprafaţa de lucru.
 2. Dacă nici acum capsa nu se aprinde, luaţi aparatul de pe suprafaţa de lucru. Aveţi în vedere ca acesta să nu fie orientat spre dumneavoastră sau spre alte persoane.
 3. Trageţi banda de cartuşe cu mâna până la cartuşul următor şi consumaţi restul de capse.

Implantări eşuate fără aprinderea capsei

ATENŢIONARE
Căldură excesivă Aparatul poate deveni fierbinte prin utilizare.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească.
 1. Opriţi lucrul imediat.
 2. Descărcaţi şi demontaţi aparatul.
 3. Verificaţi dacă aţi ales combinaţia potrivită compusă din piston şi elemente de fixare.
 4. Verificaţi dacă există uzură la tampon şi piston şi schimbaţi aceste elemente, dacă este cazul.
 5. Curăţaţi aparatul.
  • Dacă problema persistă după măsurile menţionate mai sus, utilizarea aparatului nu mai este permisă.
  • Dispuneţi verificarea aparatului de către centrul de service Hilti şi repararea lui, dacă este cazul.
  Funcţionarea normală a aparatului produce un anumit grad de murdărie şi o uzură a componentelor relevante pentru funcţionare.
  Executaţi operaţii regulate de inspecţie şi întreţinere. Operaţiile de întreţinere se vor executa după 30000 implantări.
  Curăţaţi aparatul după 2500 - 3000 implantări. Contorul de implantări arată numărul de implantări executate după ultima resetare a indicatorului de curăţare. O bară grafică semnifică aici 500 implantări.
  Verificaţi pistonul şi tamponul zilnic în caz de folosire intensă, însă cel mai târziu pe parcursul ciclului recomandat de curăţare regulată, de 2500 - 3000 implantări.
  Inspecţiile, ciclurile de întreţinere curentă şi ciclurile de curăţare se bazează pe o utilizare tipică a aparatului. În cazul în care constataţi că aparatul funcţionează incorect prematur, executaţi imediat lucrarea de servisare a aparatului.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea maşinii

ATENŢIONARE
Curăţarea Aveţi în vedere la curăţarea aparatului următoarele puncte:
 • Nu utilizaţi niciun aparat de pulverizare sau aparate cu jet de aburi pentru curăţare.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interiorul maşinii.
ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de detonaţii! Resturile de pulbere din aparat se pot aprinde şi pot duce la declanşare necontrolată sau la fărâmiţare.
 • Curăţaţi regulat aparatul. Aveţi în vedere toate indicaţiile de întreţinere şi de curăţare din această documentaţie.
 • Curăţarea aparatului în cazul utilizării unor capse de calitate inferioară nu diminuează riscul de aprindere a resturilor de pulbere în interiorul ghidajului de retur pentru pistonul gazelor arse şi al unei declanşări necontrolate sau fărâmiţări. Acest lucru poate fi diminuat numai printr-o întreţinere la centrul de service Hilti .
 • Curăţaţi regulat partea exterioară a aparatului cu o lavetă de curăţare uşor umezită.

Întreţinerea

ATENŢIONARE
Substanţe periculoase Murdăria din aparatele DX conţine substanţe care vă pot periclita sănătatea.
 • Pe parcursul curăţării nu inhalaţi praf sau murdărie.
 • Ţineţi praful şi murdăria la distanţă de alimente.
 • Spălaţi mâinile după curăţarea aparatului.
 • Nu folosiţi niciodată unsoare, pentru a curăţa sau lubrifia componentele aparatului. Acest lucru poate provoca disfuncţionalităţi ale aparatului. Folosiţi spray-ul Hilti , pentru a evita disfuncţionalităţile prin utilizarea detergenţilor inadecvaţi.
 1. Verificaţi regulat la toate piesele exterioare ale aparatului dacă există deteriorări.
 2. Verificaţi regulat funcţionarea impecabilă la toate elementele de comandă.
 3. Utilizaţi aparatul numai cu capsele recomandate şi cu reglajul de capacitate recomandat.
  • Capsele greşite sau un reglaj prea ridicat al energiei poate duce la ieşirea din funcţiune prematură a aparatului.

Executarea unei lucrări de servisare a aparatului

 • Executaţi o lucrare de servisare a aparatului dacă se ajunge în următoarele situaţii:
  • Apar fluctuaţii de putere.
  • Survin aprinderi eşuate ale capsei.
  • Confortul de operare scade sensibil.
  • Presiunea necesară de apăsare creşte sensibil.
  • Rezistenţa opusă de declanşator creşte.
  • Reglajul puterii nu se mai poate corecta decât cu dificultate.
  • Banda de capse nu se poate îndepărta decât cu greutate.
  • Indicatorul de întreţinere indică faptul că este necesară o lucrare de servisare a aparatului.

Demontarea aparatului de implantare simplă

Image alternative
 1. Asiguraţi-vă că în aparat nu se află nicio bandă de capse sau niciun element de fixare. Dacă în aparat se află o bandă de capse sau un element, trageţi banda de capse cu mâna în sus afară din aparat şi înlăturaţi elementul din ghidajul de bolţuri.
 2. Apăsaţi elementul de deblocare amplasat în lateral la ghidajul de bolţuri, pentru a deşuruba ghidajul de bolţuri.
 3. Deşurubaţi ghidajul de bolţuri.
 4. Separaţi tamponul prin îndoire de la ghidajul de bolţuri. Îndepărtaţi tamponul.
 5. Înlăturaţi pistonul.

Verificarea tamponului şi pistonului

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare cauzat de tamponul sau pistonul defect. Verificaţi uzura tamponului şi pistonului şi înlocuiţi-le în caz de deteriorări.
 • Nu manipulaţi pistonul.
 1. În următoarele cazuri, pistonul trebuie înlocuit:
  • Pistonul este rupt.
  • Pistonul este uzat puternic (de ex. rupere de segment 90°)
  • Segmenţii sunt săriţi sau lipsesc.
  • Pistonul este strâmb (verificare prin rulare pe o suprafaţă netedă).
 2. În următoarele cazuri, tamponul trebuie înlocuit:
  • Inelul metalic al tamponului este rupt sau se desface.
  • Tamponul nu mai poate sta pe ghidajul de bolţuri.
  • Sub inelul metalic se observă o fricţiune punctuală intensă a cauciucului.

Verificarea uzurii la ghidajul de bolţuri

Image alternative
 1. Verificaţi uzura la ghidajul de bolţuri şi înlocuiţi ghidajul de bolţuri dacă un segment de bolţuri este deteriorat (de ex. rupt, îndoit, lărgit, fisurat).
 2. Dacă este cazul, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Curăţaţi şi lubrifiaţi aparatul de implantare simplă

Image alternative
 1. Pulverizaţi uşor segmenţii cu ulei şi curăţaţi-i cu peria plată, până când aceştia se pot mişca liber.
 2. Curăţaţi filetul ghidajului de bolţuri cu peria plată.
 3. Curăţaţi carcasa din interior cu peria rotundă mare.
 4. Demontaţi ghidajul de retur pentru pistonul gazelor arse.
 5. Curăţaţi ghidajul de retur pentru pistonul gazelor arse.
 6. Pulverizaţi piesele curăţate cu spray-ul Hilti din pachetul de livrare.
  Folosiţi exclusiv spray Hilti sau produse de calitate comparabilă. Utilizarea altor lubrifianţi poate deteriora aparatul.
 7. Pulverizaţi reglatorul puterii cu puţin spray Hilti din setul de livrare.

Asamblarea aparatului de implantare simplă

Image alternative
 1. Verificaţi dacă în aparat există o capsă şi îndepărtaţi-o, după caz.
 2. Montaţi ghidajul de retur pentru pistonul gazelor arse.
 3. Introduceţi pistonul.
 4. Aşezaţi tamponul pe ghidajul de bolţuri.
 5. Înşurubaţi ghidajul de bolţuri.

Verificarea finală a aparatului

 1. Verificaţi după lucrările de îngrijire şi întreţinere dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi dacă funcţionează fără defecţiuni.
 2. După verificarea aparatului, apăsaţi butonul timp de 10 - 12 secunde, pentru a reseta contorul de întreţinere curentă.

Asistenţă în caz de avarii

Probleme cu aparatul

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Presiunea necesară de apăsare creşte
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Rezistenţa opusă de declanşator creşte
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Reglajul puterii se ajustează cu greutate
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Image alternative
Pistonul se înţepeneşte în ghidajul de retur pentru pistonul gazelor arse
Piston deteriorat.
 • Schimbaţi pistonul.
Fricţiune a tamponului în interiorul ghidajului de retur pentru pistonul gazelor arse.
 • Verificaţi pistonul şi tamponul, dacă este necesar schimbaţi-le.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti dacă problema persistă.
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Image alternative
Ghidajul de retur pentru pistonul gazelor arse este înţepenit
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Aparatul nu permite declanşarea
Aparatul nu a fost apăsat complet.
 • Apăsaţi aparatul complet.
Poziţie eronată a pistonului.
 • Îndepărtaţi banda de capse şi curăţaţi aparatul.
 • Verificaţi pistonul şi tamponul, dacă este necesar schimbaţi-le.

Probleme cu elementele de implantat în oţel

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Elementul nu pătrunde suficient de adânc în materialul de bază
Capacitate prea redusă.
 • Majoraţi puterea (reglatorul puterii).
 • Utilizaţi o capsă mai puternică.
Limita de aplicabilitate depăşită (material de bază foarte dur).
 • Utilizaţi un sistem mai puternic, ca de ex. DX 76 (PTR).
Image alternative
Elementul nu stă în materialul de bază
Substrat subţire din oţel (4-5 mm)
 • Utilizaţi un alt reglaj de capacitate sau alte capse.
Image alternative
Rupere a elementului
Capacitate prea redusă.
 • Majoraţi puterea (reglatorul puterii).
 • Utilizaţi o capsă mai puternică.
Limita de aplicabilitate depăşită (material de bază foarte dur).
 • Utilizaţi un sistem mai puternic, ca de ex. DX 76 (PTR).
Capacitatea prea mare.
 • Diminuaţi puterea (reglatorul puterii).
 • Utilizaţi capse mai slabe.
 • Utilizaţi cuie cu Top Hat.
 • Utilizaţi cuie cu rondelă.
Element implantat prea adânc
Capacitatea prea mare.
 • Diminuaţi puterea (reglatorul puterii).
 • Utilizaţi capse mai slabe.

Probleme cu capsele

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Banda de cartuşe nu este transportată
Banda de capse deteriorată.
 • Schimbaţi banda de capse.
Aparatul este murdărit prea puternic.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
 • Dacă este cazul, dispuneţi verificarea aparatului de către centrul de service Hilti .
Aparatul deteriorat.
 • Dacă problema persistă: Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Banda de cartuşe nu se poate îndepărta
Aparat supraîncălzit.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească.
 • Apoi înlăturaţi cu precauţie banda de capse din aparat.
 • Dacă problema persistă: Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Cartuşul nu se poate aprinde
Capsă nesatisfăcătoare.
 • Trageţi banda de capse cu o capsă mai departe.
Aparatul este murdărit.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Image alternative
Banda de cartuşe se topeşte
Aparatul este apăsat la implantare prea mult timp.
 • Continuaţi apăsarea lungă, înainte de a declanşa aparatul.
 • Îndepărtaţi banda de capse.
Frecvenţa de implantare prea ridicată.
 • Opriţi lucrul imediat.
 • Îndepărtaţi banda de capse şi lăsaţi aparatul să se răcească.
Image alternative
Cartuşul se desprinde din banda de cartuşe
Frecvenţa de implantare prea ridicată.
 • Opriţi lucrul imediat.
 • Îndepărtaţi banda de capse şi lăsaţi aparatul să se răcească.
Image alternative
Banda de cartuşe nu se poate îndepărta
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.

Diverse avarii

În cazul unor avarii care nu apar în acest tabel pe care nu le puteţi remedia cu mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrului nostru de service Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Prin link-urile următoare ajungeţi la tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r6168208.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Confirmare de verificare CIP

Pentru statele membre ale C.I.P. în afara spaţiului legislativ al UE şi EFTA se aplică: Hilti DX 5 este omologat şi verificat. În consecinţă, aparatul este prevăzut cu simbolul de omologare al PTB de formă pătrată, cu numărul de omologare S 995. Astfel, Hilti garantează conformitatea cu tipul constructiv avizat. Deficienţele inadmisibile care se constată în aplicaţia de lucru se vor semnala persoanei de conducere care deţine această răspundere la autoritatea de omologare (PTB), precum şi biroului Comisiei Internaţionale Permanente (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative