Limba

SC 55W

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Transmisie fără fir a datelor
Image alternative Turaţia nominală de mers în gol
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Pânză de ferăstrău

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Ferăstrău circular
  SC 55W
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice

Image alternative ATENŢIONARE Consultaţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii, instrucţiunile de lucru, imaginile şi datele tehnice cu care este prevăzută această sculă electrică. Neglijenţele în respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutări, incendii şi/ sau accidentări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele cu alimentare de la reţea (cu cablu de reţea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de reţea).
Securitatea în locul de muncă
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
 • Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra aparatului.
Securitatea electrică
 • Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice cu pământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
 • Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
 • Nu utilizaţi cablul de legătură în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de legătură de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor aflate în mişcare. Cablurile de legătură deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
 • Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
 • Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
Securitatea persoanelor
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică şi/ sau la acumulator, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a aparatului, pot provoca vătămări corporale.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
 • Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
 • Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
 • Nu vă bazaţi pe măsuri de securitate greşite şi nu vă dispensaţi de reglementările de securitate pentru sculele electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple folosiri ale acesteia. Lucrul neatent poate duce în fracţiuni de secundă la accidentări grave.
Utilizarea şi manevrarea sculei electrice
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
 • Scoateţi fişa din priză şi/ sau înlăturaţi acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
 • Îngrijiţi sculele electrice şi accesoriile cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare a aparatului. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
 • Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
 • Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Menţineţi mânerele şi suprafeţele mânerelor în stare uscată, curată, fără ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerelor nu permit utilizarea şi controlul sculei electrice în siguranţă în situaţii neprevăzute, dacă sunt alunecoase.
Service
 • Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.

Instrucţiuni de protecţie a muncii pentru toate ferăstraiele

Procedeul de tăiere cu ferăstrăul
 • Image alternative PERICOL: Nu aduceţi mâinile în zona de tăiere a ferăstrăului şi la pânza de ferăstrău. Ţineţi de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului cu a doua mână. Dacă ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi vătămate de pânza de ferăstrău.
 • Nu duceţi mâinile sub piesa care se prelucrează. Capota de protecţie nu vă poate oferi protecţie faţă de pânza de ferăstrău sub piesa care se prelucrează.
 • Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei care se prelucrează. Sub piesa care se prelucrează, trebuie să fie vizibilă o zonă mai mică decât înălţimea întreagă a unui dinte.
 • Nu ţineţi niciodată în mână sau deasupra piciorului piesa care urmează a fi tăiată. Asiguraţi piesa de lucru într-un dispozitiv stabil. Este important ca piesa care se prelucrează să fie bine fixată, pentru a minimiza pericolul de contact cu corpul, înţepenirea pânzei de ferăstrău sau pierderea controlului.
 • Cuprindeţi scula electrică numai de suprafeţele izolate ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care dispozitivul de lucru poate întâlni conductori electrici ascunşi sau propriul cablu de reţea. Contactul cu un conductor parcurs de curent pune sub tensiune şi piesele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutări.
 • La tăierea pe lungime, utilizaţi întotdeauna un opritor sau un ghidaj după muchii. Acestea îmbunătăţesc precizia de tăiere şi reduc posibilitatea ca pânza de ferăstrău să se înţepenească.
 • Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău cu mărimea corectă şi cu orificiul de preluare potrivit (de ex. în formă de stea sau rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se potrivesc la piesele de montaj ale ferăstrăului rulează excentric şi duc la pierderea controlului.
 • Nu utilizaţi niciodată şaibe-suport sau şuruburi deteriorate sau greşite pentru pânza de ferăstrău. Şaibele-suport şi şuruburile pentru pânza de ferăstrău au fost construite special pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru optimizarea randamentului şi securităţii în funcţionare.
Reculul - cauze şi instrucţiuni corespunzătoare de protecţie a muncii
 • Un recul este reacţia bruscă provocată de agăţarea, înţepenirea sau alinierea greşită a pânzelor de ferăstrău, evenimente care duc la ridicarea necontrolată a ferăstrăului şi la mişcarea acestuia în sensul ieşirii din piesa care se prelucrează pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău se agaţă sau se înţepeneşte în fanta tăiată care se închide, ea se blochează şi forţa motorului aruncă ferăstrăul înapoi pe direcţia operatorului;
 • Dacă pânza de ferăstrău este răsucită în fanta de tăiere sau este orientată greşit, dinţii marginii din spate a pânzei de ferăstrău se pot agăţa în suprafaţa piesei care se prelucrează, ceea ce produce o mişcare a pânzei de ferăstrău afară din fanta tăiată şi saltul înapoi al ferăstrăului pe direcţia operatorului.
Reculul este consecinţa folosirii greşite sau defectuoase a ferăstrăului. El poate fi împiedicat prin măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este descris mai jos.
 • Ţineţi ferm ferăstrăul cu ambele mâini şi aduceţi braţele într-o poziţie în care puteţi capta forţele de recul. Staţi întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău şi nu aduceţi niciodată pânza de ferăstrău în linie cu corpul dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul circular poate sări pe direcţie înapoi, însă operatorul poate stăpâni forţele de recul prin măsuri de precauţie adecvate.
 • Dacă pânza de ferăstrău se înţepeneşte sau dacă întrerupeţi lucrul, deconectaţi ferăstrăul şi ţineţi-l în materialul de lucru, până când pânza de ferăstrău ajunge în stare de repaus complet. Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi ferăstrăul din piesa care se prelucrează sau să-l trageţi spre înapoi, cât timp pânza de ferăstrău se mişcă; în caz contrar este posibil un recul. Determinaţi şi eliminaţi cauza înţepenirii pânzei de ferăstrău.
 • Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află în piesa de prelucrat, centraţi pânza de ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii ferăstrăului nu s-au agăţat în piesa care se prelucrează. Dacă pânza de ferăstrău este înţepenită, ea se poate mişca în sensul ieşirii din piesa de prelucrat sau poate provoca un recul când ferăstrăul este repornit.
 • Sprijiniţi plăcile mari, pentru a diminua riscul unui recul datorită pânzei de ferăstrău înţepenită. Plăcile mari se pot încovoia sub propria greutate. Plăcile trebuie să fie sprijinite pe ambele laturi, atât în apropierea fantei tăiate, cât şi la muchie.
 • Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau orientaţi greşit produc o fricţiune ridicată, înţepenirea pânzei de ferăstrău şi recul, datorită fantei tăiate prea îngustă.
 • Înainte de tăierea cu ferăstrăul, fixaţi bine reglajele pentru adâncimea de tăiere şi unghiul de tăiere. Dacă modificaţi reglajele pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de ferăstrău se poate înţepeni şi poate apărea recul.
 • Procedaţi cu o atenţie deosebită la tăierea cu ferăstrăul în pereţii existenţi sau alte zone fără vizibilitate. Pânza de ferăstrău care intră adânc în material se poate bloca în obiecte ascunse la operaţia de tăiere şi poate provoca un recul.
Funcţia capotei inferioare de protecţie
 • Verificaţi înainte de fiecare folosire dacă s-a închis impecabil capota inferioară de protecţie. Nu utilizaţi ferăstrăul când capota inferioară de protecţie nu permite mişcarea liberă şi nu se închide imediat. NU strângeţi sau legaţi niciodată capota inferioară de protecţie în poziţie deschisă. Dacă ferăstrăul cade în mod involuntar pe sol, capota inferioară de protecţie se poate îndoi. Deschideţi capota de protecţie cu pârghia de retractare, asiguraţi-vă că aceasta se mişcă liber şi, la toate unghiurile şi adâncimile de tăiere, nu atinge nici pânza de ferăstrău, nici alte piese.
 • Verificaţi funcţionarea arcului pentru capota inferioară de protecţie. Încredinţaţi ferăstrăul pentru o lucrare de întreţinere înainte de folosire, în cazul când capota inferioară de protecţie şi arcul nu lucrează impecabil. Piesele deteriorate, depunerile aderente sau acumulările de material aşchiat cauzează întârziere în funcţionarea capotei inferioare de protecţie.
 • Deschideţi cu mâna capota inferioară de protecţie numai în cazul operaţiilor speciale de tăiere, cum ar fi „tăierile îngropate şi în unghi“. Deschideţi capota inferioară de protecţie cu pârghia de retractare şi eliberaţi-o, imediat ce pânza de ferăstrău pătrunde în piesa care se prelucrează. La toate celelalte lucrări de tăiere cu ferăstrăul, capota inferioară de protecţie trebuie să lucreze automat.
 • Nu depuneţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol, fără ca pânza de ferăstrău să fie acoperită de capota inferioară de protecţie. O pânză de ferăstrău neprotejată şi aflată în mişcare inerţială deplasează ferăstrăul în sens opus celui de tăiere şi taie obiectele care îi stau în cale. Acordaţi atenţie în aceste caz intervalului de post-funcţionare a ferăstrăului.

Instrucţiuni suplimentare de protecţie a muncii pentru ferăstraiele circulare

 • Apropiaţi ferăstrăul circular manual numai în stare conectată de piesa care se prelucrează.
 • Pe calea de tăiere nu trebuie să se afle obstacole sus şi jos. Nu tăiaţi în şuruburi, cuie sau obiecte similare.
 • Nu lucraţi niciodată cu un ferăstrău circular deasupra capului.
 • Nu frânaţi niciodată pânza de ferăstrău prin contraapăsare laterală.
 • Evitaţi supraîncălzirea vârfurilor de la dinţii ferăstrăului.
 • La tăierea cu ferăstrăul a plasticului se va evita topirea materialului plastic.
 • Pentru materialul de bază de tăiat, utilizaţi întotdeauna pânza de ferăstrău aferentă.
 • Utilizaţi exclusiv pânzele de ferăstrău recomandate de Hilti, care corespund normei EN 847-1.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Opritorul paralel cu un braţ
 2. Reglaj preliminar pentru unghiul de tăiere
 3. Buton opritor al arborelui principal
 4. Mânerul suplimentar
 5. Comutator de pornire/ oprire
 6. Siguranţă împotriva conectării
 7. Mâner
 8. Cablu de reţea
 9. Pârghie de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere
 10. Cheie imbus
 11. Placă de bază mică
 12. Lumină cu LED-uri
 13. Pârghie de strângere pentru opritorul paralel faţă
 14. Pârghie de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere
 15. Scală pentru adâncimea de tăiere
 16. Ştuţ de racord (aspirator de praf)
 17. Capotă de protecţie
 18. Manetă de comandă pentru capota de protecţie pendulară
 19. Pârghie de strângere pentru opritorul paralel spate (numai pentru placa de bază mare)
 20. Capotă de protecţie pendulară
 21. Arbore de acţionare
 22. Săgeată indicatoare a sensului de rotaţie
 23. Opritorul paralel cu două braţe
 24. Marcaj de tăiere la 0°
 25. Marcaj de tăiere la 45°
 26. Scala unghiului de tăiere
 27. Placă de bază mare
 28. Şurub de strângere
 29. Flanşă de prindere
 30. Flanşă de preluare
 31. Marcaj al canelurii 0° la placa de bază
 32. Marcaj al canelurii 1° - 50° la placa de bază

Vedere generală adaptor pentru şina de ghidare

Image alternative
 1. Praguri de susţinere spate
 2. Prag de reţinere faţă
 3. Marcaj al canelurii 0°
 4. Marcaj al canelurii 1° - 50°

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un ferăstrău circular. El este destinat lucrărilor de tăiere cu ferăstrăul în lemn sau materiale asemănătoare lemnului, material plastic, gips-carton, panouri din fibro-gips şi materiale compozite, până la o adâncime de tăiere de 55 mm, precum şi tăierilor de îmbinare pe colţ până la 50°.

Posibilă folosire greşită

Nu este permisă utilizarea pânzelor de ferăstrău care nu corespund indicaţiilor din Date tehnice, a discurilor de debitare şi discurile abrazive, precum şi a pânzelor de ferăstrău din oţel rapid înalt aliat (oţel HSS). Nu este permisă tăierea cu ferăstrăul a metalelor.

Setul de livrare

Ferăstrău circular, pânză de ferăstrău, cheie imbus, limitator paralel, manual de utilizare.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea nominală, curentul nominal, frecvenţa şi puterea nominală consumată sunt indicate pe plăcuţa de identificare specifică ţării.
La punerea în exploatare cu un generator sau transformator, puterea debitată a acestora trebuie să fie cel puţin dublă faţă de puterea nominală consumată indicată pe plăcuţa de identificare a aparatului. Tensiunea de lucru a transformatorului sau a generatorului trebuie să fie situată în orice moment într-un interval de +5 % până la -15 % din tensiunea nominală a aparatului.
Greutate, fără placa de bază
4,5 kg
Greutate, placă de bază mare
4,7 kg
Diametrul pânzei de ferăstrău
160 mm … 165 mm
Grosimea discului-suport al pânzelor de ferăstrău
1,1 mm … 1,5 mm
Orificiul de preluare a pânzei de ferăstrău
20 mm
Adâncimea de tăiere la 0°
0 mm … 55 mm
Adâncimea de tăiere la 45°
0 mm … 41 mm
Adâncimea de tăiere la 50°
0 mm … 37 mm
Turaţia de mers în gol
5.500 rot/min

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor conform EN 62841

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor electrice. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere.
Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei electrice. Fireşte că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul este deconectat sau în care el funcţionează, dar nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru.
Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Datele privind zgomotul
Nivelul puterii acustice (LWA)
101 dB(A)
Nivel presiunii acustice (LpA)
90 dB(A)
Insecuritatea
3 dB(A)
Informaţii referitoare la vibraţii

230 V
110 V
Valoarea triaxială a vibraţiilor la tăiere cu ferăstrăul în lemn (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Insecuritatea (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul de utilizare

Demontarea pânzei de ferăstrău

ATENŢIONARE
Pericol de arsuri Pericol provocat de accesoriul de lucru, flanşa de prindere sau şurubul de strângere fierbinţi şi de marginile ascuţite ale pânzei de ferăstrău.
 • Folosiţi mănuşi de protecţie pentru schimbarea accesoriilor de lucru.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Aşezaţi cheia Inbus pe şurubul de fixare pentru pânza de ferăstrău.
 3. Apăsaţi butonul opritor al arborelui principal şi ţineţi-l apăsat.
 4. Rotiţi cu cheia imbus şurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău, până când butonul opritor al arborelui principal este cuplat complet.
 5. Desfaceţi şurubul de strângere cu cheia Inbus, rotind în sensul săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie.
 6. Detaşaţi şurubul de strângere şi flanşa de prindere exterioară.
 7. Deschideţi capota de protecţie pendulară prin rabatare şi înlăturaţi pânza de ferăstrău.
  Dacă este necesar, flanşa de preluare poate fi detaşată pentru curăţare.

Montarea pânzei de ferăstrău

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare Pânzele de ferăstrău inadecvate sau introduse greşit pot deteriora ferăstrăul.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău adecvate pentru acest ferăstrău. Acordaţi atenţie săgeţii indicatoare a sensului de rotaţie indicat pe pânza de ferăstrău.
 • Utilizaţi numai pânze de ferăstrău a căror turaţie minimă admisibilă este de valoarea turaţiei maxime indicate pe produs.
Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Curăţaţi flanşa de preluare şi flanşa de prindere.
 3. Introduceţi flanşa de preluare cu orientare corectă.
 4. Deschideţi capota de protecţie pendulară.
 5. Introduceţi pânza de ferăstrău nouă.
 6. Introduceţi flanşa de prindere exterioară cu orientare corectă.
 7. Introduceţi şurubul de strângere.
 8. Aşezaţi cheia Inbus pe şurubul de strângere pentru pânza de ferăstrău.
 9. Fixaţi flanşa de prindere cu şurubul de strângere prin rotire în sens orar. Totodată, ţineţi apăsat cu o mână butonul opritor al arborelui principal.
 10. Verificaţi stabilitatea şi alezarea corectă a pânzei de ferăstrău înainte de punerea în funcţiune.

Reglarea adâncimii de tăiere

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Desfaceţi pârghia de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere.
 3. Ridicaţi ferăstrăul circular printr-o mişcare similară cu o forfecare şi reglaţi adâncimea de tăiere.
  • Adâncimea de tăiere va fi indicată pe scala pentru adâncimea de tăiere.
  Pentru o muchie de tăiere perfectă, adâncimea de tăiere trebuie să corespundă cu grosimea materialului plus 2 mm.
 4. Fixaţi pârghia de strângere pentru reglarea adâncimii de tăiere.

Reglarea unghiului de tăiere

Image alternative
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Desfaceţi pârghia de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere.
 3. Rabataţi placa de bază la unghiul de tăiere dorit.
  • Unghiul de tăiere va fi indicat pe scala unghiului de tăiere.
 4. Strângeţi ferm pârghia de strângere pentru reglajul unghiului de tăiere.

Indicator de trasare

La placa de bază frontală a ferăstrăului circular există, atât pentru tăieri drepte cât şi pentru tăieri oblice, un indicator de trasare (0° şi 45°). Cu acesta se poate executa o tăiere precisă în funcţie de unghiul de tăiere ales. Marginea trasării corespunde părţii interioare a pânzei de ferăstrău. Un indicator de trasare se află la decupajul din faţă pentru pânza de ferăstrău.

Tăierea cu ferăstrăul după trasare

Asiguraţi piesa care se prelucrează împotriva deplasării.
Amplasaţi piesa care se prelucrează astfel încât pânza de ferăstrău să ruleze liber pe sub piesă.
Asiguraţi-vă de starea deconectată a comutatorului de pornire/oprire de pe produs.
Aşezaţi ferăstrăul circular cu placa de bază pe piesa care se prelucrează, astfel încât pânza de ferăstrău să nu aibă contactul încă cu piesa care se prelucrează.
Image alternative
 1. Porniţi ferăstrăul circular.
 2. Conduceţi ferăstrăul circular într-un ritm de lucru adecvat de-a lungul trasării, peste piesa care se prelucrează.

Tăierea cu ferăstrăul cu opritorul paralel

Image alternative
Cu opritorul paralel cu un braţ sunt posibile tăieturi de-a lungul unei muchii a piesei, respectiv tăierea de bare la aceeaşi mărime. Opritorul paralel poate fi montat pe ambele părţi ale plăcii de bază.
Opritorul paralel cu două braţe este utilizabil numai cu placa de bază mare.
La montajul opritorului paralel acordaţi atenţie orientării corecte.

Tăierea cu ferăstrăul folosind şina de ghidare.

Tăierea cu ferăstrăul cu şina de ghidare poate reduce posibilitatea de apariţie a unui recul.

Introduceţi/extrageţi ferăstrăul circular în/din adaptorul pentru şina de ghidare

La tăierea cu ferăstrăul cu placa de bază mică, utilizaţi un adaptor pentru şina de ghidare potrivit cu şina de ghidare.
Image alternative
 1. Înlăturaţi un opritor paralel eventual montat.
 2. Introduceţi placa de bază în pragurile de susţinere din spate ale adaptorului pentru şina de ghidare.
 3. Introduceţi placa de bază complet în faţă în adaptorul pentru şina de ghidare. Placa de bază trebuie să se cupleze complet la pragul de reţinere din faţă.
 4. Pentru extragere, trageţi uşor pragul de reţinere din faţă spre înainte şi scoateţi ferăstrăul circular din adaptorul pentru şina de ghidare.

Tăierea pe lungime la 0°

Image alternative
 • Aşezaţi ferăstrăul circular cu marcajul canelurii "0°" pe pragul şinei de ghidare.

Tăieri pe lungime la unghiuri de până la 50°

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare La introducerea ferăstrăului într-o canelură greşită, are lor o coliziune a pânzei de ferăstrău cu şina de ghidare.
 • Introduceţi ferăstrăul în canelura corectă.
Image alternative
 • Aşezaţi ferăstrăul cu marcajul canelurii "1°‑50°" pe pragul şinei de ghidare.

Tăierea cu ferăstrăul folosind şina de ghidare

Image alternative
 1. Fixaţi ferm şina de ghidare de jos cu două menghine de mână.
 2. Instalaţi ferăstrăul circular în zona de aşezare a şinei de ghidare. Pentru tăieri pe lungime la unghiuri de tăiere între 20° - 50° deschideţi manual capota de protecţie.
  Ferăstrăul circular trebuie să fie aşezat pe şina de ghidare în spatele piesei care se prelucrează.
  Aveţi în vedere ca pânza de ferăstrău să nu aibă contact cu piesa care se prelucrează.
 3. Porniţi ferăstrăul circular.
 4. Glisaţi uniform ferăstrăul circular peste piesa care se prelucrează.
  • Capota de protecţie pendulară se deschide la unghiuri de tăiere sub 20° la contactul cu marginea laterală răsfrântă.
  • Ea se închide din nou la ieşire, la capătul final al şinei de ghidare.

Tăierea cu ferăstrăul, cu şi fără sistem de aspirare a aşchiilor

Ferăstrăul circular este echipat cu un ştuţ de racord, care este conceput pentru furtunurile de aspiratoare uzuale cu un diametru de 27 mm. Pentru a îmbina furtunul aspiratorului cu ferăstrăul circular, poate fi necesar un adaptor potrivit.
Folosiţi întotdeauna pe cât posibil un desprăfuitor mobil adecvat pentru lemn sau lemn şi minerale.
Dacă doriţi să lucraţi fără un sistem de aspirare a aşchiilor, alegeţi direcţia de aruncare prin rotire, astfel încât materialul aşchiat să fie dirijat în sensul distanţării faţă de dumneavoastră.
În toate cazurile, utilizaţi o mască de protecţie a respiraţiei cu clasa de filtrare P2 şi asiguraţi întotdeauna o ventilare suficient, pentru a menţine încărcarea cu praf la cote reduse.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Îngrijirea
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionare impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi imediat repararea la centrul de service Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group .

Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere

Controlaţi după lucrările de îngrijire şi întreţinere dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi dacă funcţionează fără defecţiuni.
 • Pentru controlul capotei de protecţie pendulară, deschideţi-o complet prin acţionarea manetei de comandă.
  • După eliberarea manetei de comandă, capota pendulantă de protecţie trebuie să fie închisă rapid şi complet.

Curăţarea canalului pentru aşchii

După caz, trebuie să demontaţi pânza de ferăstrău pe parcursul curăţării.
 1. Scoateţi fişa de reţea din priză.
 2. Demontaţi pânza de ferăstrău.
 3. Curăţaţi canalul pentru aşchii.
 4. Montaţi pânza de ferăstrău.
 5. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea aparatului.

Curăţarea dispozitivului de protecţie

 1. Demontaţi pânza de ferăstrău.
 2. Curăţaţi dispozitivele de protecţie cu precauţie, folosind o perie uscată.
 3. Înlăturaţi depunerile şi materialul aşchiat din interiorul dispozitivelor de protecţie cu o sculă adecvată.
 4. Montaţi pânza de ferăstrău.

Identificarea defecţiunilor

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu debitează puterea maximă.
Cablul prelungitor prea lung şi/ sau cu secţiune prea redusă.
 • Utilizaţi un cablu prelungitor cu lungimea avizată şi / sau cu secţiune suficientă.
Tensiunea de alimentare electrică este prea scăzută.
 • Racordaţi aparatul la o altă alimentarea electrică.
Aparatul nu funcţionează.
Alimentarea electrică întreruptă.
 • Introduceţi alt aparat electric şi verificaţi funcţionarea.
Cablul de reţea sau fişa defecte.
 • Dispuneţi verificarea cablului de reţea sau a fişei de către un specialist electrician şi înlocuirea acestora, după caz, de către centrul de service Hilti .
Comutatorul de pornire/ oprire defect.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Cărbunii uzaţi.
 • Dispuneţi repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
Randamentul de aspirare este nul sau diminuat
Canalul pentru aşchii înfundat.
Capota de protecţie pendulară nu se închide.
Dispozitivul de protecţie înfundat.
Aparatul vibrează mai puternic decât în mod obişnuit.
Pânza de ferăstrău montată greşit.
 • Demontaţi pânza de ferăstrău şi montaţi-o din nou corect.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r2937786.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative
Image alternative